Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 22-02-2017 do 17-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 23.01.2017 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Wyniki ocen

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 11 kwietnia 2017 roku zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniki oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.3.4 (567.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 3.3.4 (358.3 KB)

Uchwała TO/6/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 11.04.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (210.6 KB)

Opublikowano: 12.04.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.02.2017 r. od godziny 7.30 do 17.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska,  ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ­związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • ­jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • ­podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów:

 1. zakup ekologicznych/niskoemisyjnych autobusów dla transportu publicznego oraz inwestycje związane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury wynikającej danego źródła zasilania pojazdów, np. zakup ładowarek do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych,
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego, w tym np.:­
 • sieci autobusowych - wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej,
 • przystanków, wysepek oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • zintegrowanych węzłów/ centrów przesiadkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 • zapewnieniem dróg dostępu do węzłów przesiadkowych i przystanków,
 • parkingów P&R i B&R oraz pasów ruchu dla rowerów

­

 1. budowa inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na terenie miasta, wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego (ITS), zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej,
 2. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów (biletomatów) oraz elektroniczne tablice informacyjne wraz z oprogramowaniem, wspólny bilet aglomeracyjny,
 3. ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych środowisku form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej, poruszania się pieszo (budową, przebudową i modernizacją dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą uzupełniającą, rowerową typu kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, punkty, stacje napraw rowerów),
 4. budowa systemu tras/dróg dla rowerów łączących miasta i ich obszar funkcjonalny, ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z punktami przesiadkowymi i innymi elementami transportu publicznego,
 5. wymiana oświetlenia ulicznego/drogowego na bardziej efektywne energetycznie, w tym oparte na odnawialnych źródłach energii (energia słoneczna) lub modernizacją oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
 6. działania informacyjno-promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach działania realizowane będą wyłącznie projekty składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględnić działania „miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.

Ponadto wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego powinny uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych kompleksowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne.

Informacje w zakresie realizacji wskazanej w Postanowieniach Umowy Partnerstwa wspólnej interpretacji z KE, znajdują się w SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowieniu) pod zapisami dla Działania 3.3.

Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 72 000 000 PLN i może ulec zmianie.

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych,

- minimalny wkład własny – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020.

Niezbędne dokumenty

UWAGA

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o korekcie redakcyjnej w treści Regulaminu. Uzupełniono zapis - punkt III H. Partnerstwo. 

Powyższe jest zgodne z Uchwałą nr 3252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.02.2017 ws. zmiany regulaminu 3.3.4

REGULAMIN 3.3.4 (obowiązujący od 10 lutego 2017) - po korekcie redakcyjnej (375.9 KB)

Tabela korekty redakcyjnej w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 3.3.4 (11.8 KB)

UWAGA

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do zmienionego Uchwałą Nr 3181/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w związku z wejściem w życie od 1 lutego 2017 r. zmienionych Uchwałą Nr 3113/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” i zmienionych Uchwałą Nr 3142/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. „Wytycznych IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1-5 i 9”. Umożliwi to potencjalnym beneficjentom aplikowanie o środki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zmiany Regulaminu Konkursu polegają na:

 1. zmianie załącznika nr 5 do Regulaminu Konkursu, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3138/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.4 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 2. zapis Regulaminu Konkursu w pkt. III G. „Zamówienia publiczne” otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy zgodne z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” publikowanych na Stronie internetowej Programu oraz na Portalu, w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania”.

Uzupełniono również kryteria konkursowe o wymagane kryteria formalne.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 10 lutego 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

REGULAMIN 3.3.4 (obowiązujący od 10 lutego 2017) (363.8 KB)

1-Kryteria wyboru projektów (161.5 KB)

5-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (obowiązujący od 10 lutego 2017) (457.5 KB)

Uchwała 3252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.02.2017 ws. zmiany regulaminu 3.3.4 (40.3 KB)


REGULAMIN 3.3.4. (1 MB) (NIEAKTUALNY)

1-Kryteria wyboru projektów 3.3.4 (717.3 KB) (NIEAKTUALNE)

2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3-Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.4 (550.5 KB)

4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa 3.3.4) (95.7 KB)

4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa 3.3.4) (134.5 KB)

5-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (467.5 KB) (NIEAKTUALNY)

6-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (od 01.02.2017) (1.2 MB)

6-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalność kosztów EFRR (634.9 KB)

7-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (od 01.02.2017) (1.1 MB)

7-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (503.3 KB)

8-Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych 3.3.4 (141.3 KB)

9-Instrukcja wypełnienia wniosku 3.3.4 (1.4 MB)

10-Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (545 KB)

11-Załącznik 2 downiosku-Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

12-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (1 MB)

13-Instrukcja wypełniania Załącznika 2 do wniosku NATURA 2000 (317.4 KB)

14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16-Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17-Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (310.5 KB)

18-Załącznik 4 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją (69 KB)

19-Załącznik 3 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

20-Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

21-Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

22-Wytyczne Komisji Europejskiej Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

23-Załącznik 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

23-Załącznik 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

24-Załacznik 29 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

25-Zalacznik 40 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

26-Załącznik Oświadczenia Partnera Uczestnika (482.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować:

 1. ze strony Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT: mailowo pod adresem kkucner@sako-info.pl, mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37.
 2. ze strony Instytucji Zarządzającej, w szczególności wyjaśnień dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl  agnieszka.krok@umww.pl i telefonicznie pod nr 61 626 63 16, 61 626 63 39. 

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.