Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 20-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania „Gospodarka wodno-ściekowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 20.11.2017 r.     do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są następujący Wnioskodawcy:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
  3. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, dotyczące będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM[1] ujętych w obowiązującej AKPOŚK oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

  1. budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
  2. budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
  3. budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie ww. zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

 


[1] RLM (równoważna liczba mieszkańców) – parametr projektowy oznaczający ładunek zanieczyszczeń organicznych w ściekach ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilości 60g tlenu na dzień (art. 43 2 Ustawy Prawo wodne). Obecnie zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przyjęto jednolity dla wszystkich aglomeracji sposób obliczania RLM rzeczywistego: RLM zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej stanowi sumę mieszkańców aglomeracji, wartości RLM pochodzącej od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) oraz wartości RLM pochodzącej z zakładów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych na obszarze aglomeracji.

Dla potrzeb KPOŚK, RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu, a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierane systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem,  iż dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla sektora gospodarki wodnej w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do Rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 500 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 80 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dla Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa (Nabór: RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/17) części VIII pkt 4 publikujemy obowiązującą wersję Master Planu dla wdrażania dyrektywy ściekowej zatwierdzoną przez właściwy organ. 

Master Plan na podstawie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) 2017 (651 KB)

Załącznik do MasterPlanu na podstawie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) 2017 (2.2 MB)

Opublikowano: 18.09.2017 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (470.4 KB)

2 Regulamin Konkursu (832.5 KB)

3 Kryteria Wyborów Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (392.6 KB)

4 Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014 (3 MB)

4.1 do Regulamin Użytkownika LSI 2014 (798.4 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie (594.3 KB)

6 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (725 KB)

6.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (66.3 KB)

7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (698.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR (1.2 MB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi (1.1 MB)

10 Piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (788.8 KB)

11 Załącznik 2 Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚ K2017 (2.9 MB)

12 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (966.1 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

13 Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

15 Objaśnienia dotyczące wypełniania Załącznika nr 1 (477 KB)

16 Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

17 Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

18 Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

19 Zał. nr 4 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

20 Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

21 Zał. nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

22 Zał. nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

23 Zał nr 24 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

24 Zał. nr 26 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

25 Zał. nr 28 - Efekt rzeczowo-ekologiczny (41.1 KB)

26 Zał. nr 29 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. produkcji i wykorzastania energii cieplnej i lub elektrycznej (481.5 KB)

27 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

28 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

 

Załącznik dodatkowy:

29 Metodyka dostepności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.wilczewska@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.