Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-03-2018 do 30-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 27 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (376.1 KB)

Opublikowano: 11.07.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 5. złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie formalnie (526.2 KB)

Opublikowano: 25.06.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30 marca 2018 r. od godziny 7.30 do 30 maja 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 27 lutego 2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 170 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (438.1 KB)

2 Regulamin konkursu (972.4 KB)

3 Warunki formalne (205.9 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (408.9 KB)

5 Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

5.1 Regulamin LSI 2014+ (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (542.3 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (492.2 KB)

8 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (600 KB)

8.1 Załącznik do zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (832.1 KB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku -Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (351.2 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

17 Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.