Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) informuje, iż w dniu 30.01.2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a konsorcjum Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS, Utilitia sp. z o.o., Fundacji Aktywizacja na realizację usług doradczych dla instytucji zarządzających EFS, EFRR i FS.

Jednym z zadań w ramach przedmiotowego zamówienia jest bieżący monitoring projektów w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w okresie maksymalnie do 30.01.2018 r.

IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę, że bieżący monitoring obejmie głównie projekty współfinansowane z EFS realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem działania będzie uzyskanie informacji dotyczących rzeczywistego przestrzegania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacji o dobrych i złych praktykach stosowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowany na podstawie monitoringu raport pozwoli na identyfikację obszarów problemowych, a następnie opracowanie zaleceń naprawczych/rekomendacji w celu dalszego usprawniania działań równościowych w projektach i programach operacyjnych.

Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych projektów będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja projektów będzie prowadzona pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów) i oceny jakości działań równościowych.

Weryfikacja ta obejmuje co najmniej:

Mając na uwadze cele powyższych działań, IZ WRPO 2014+  zwraca się do Państwa z prośbą o współpracę z pracownikami konsorcjum.

Pobierz jako PDF