Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 przypomina, o konieczności spełnienia kryterium merytorycznego o charakterze horyzontalnym:

- zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego WRPO 2014+, w ramach którego weryfikowana jest grupa docelowa. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna muszą być skierowane bezpośrednio do dzieci w wieku 3 i 4 lat, a w uzasadnionych przypadkach również w wieku 2,5 roku (zgodnie z Ustawą z o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ informuje, iż udział dzieci w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna jest możliwy od dnia osiągnięcia wymaganego wieku, tj. 2 lat i sześciu miesięcy. Dzieci w wieku poniżej 2,5 lat nie mogą być objęte edukacją przedszkolną, a tym samym ich udział w projekcie nie może być uznany za kwalifikowalny.

Pobierz jako PDF