Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy z miastem Poznań i powiatem poznańskim o dofinansowanie projektów związanych z edukacją zawodową. Projekty realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Poznania oraz Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.

„W sumie przeznaczymy ponad 53 mln zł z WRPO 2014+ na cztery projekty związane z kształceniem zawodowym młodzieży i dorosłych w Metropolii Poznańskiej. Projekty są bardzo spójne i dotyczą inwestycji związanych z szeroko pojętą edukacją dla rynku pracy. Instytucje zajmujące się szkolnictwem zawodowym wyposażone zostaną w instrumenty, które służyć będą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. To bez wątpienia inwestycja w kapitał ludzki, która wzmocni potencjał gospodarczy Wielkopolski. Wystarczy spojrzeć na liczbę osób, które te projekty obejmują swoim zakresem” – podkreślił Marszałek Woźniak i dodał, że to blisko 11 tys. osób rocznie.

Dwa projekty miasta Poznania o łącznej wartości ponad 38 mln zł zostały decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowane kwotą blisko 32 mln zł. Natomiast powiat poznański na realizację dwóch projektów o wartości 36 mln zł otrzyma 21,5 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+. Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że „wspólnie z powiatem poznańskim miasto prowadzi działania związane z aktywizacją szkolnictwa zawodowego, a jego renesans jest możliwy właśnie dzięki wsparciu środkami unijnymi”. Inwestycje dotyczą 23 poznańskich szkół zawodowych i techników oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jawornickiej i Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, a także Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego. Celem przedsięwzięć jest podniesienie jakości bazy dydaktycznej i poprawa warunków kształcenia w placówkach związanych z edukacją zawodową. „W ramach projektów pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące nowoczesnym metodom praktycznej nauki zawodu, a uczniowie będą mieli możliwość pracy na symulatorach” – mówił z kolei Wicestarosta Tomasz Łubiński. Podkreślił także, że realizując zadania z zakresu edukacji zawodowej powiat poznański współpracuje m.in. z fachowcami z takich firm jak Volkswagen czy Solaris. Efektem projektów będzie podniesienie konkurencyjności, innowacyjności oraz jakości kształcenia zawodowego, a także poszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
Przypomnijmy, że ZIT to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu miasto Poznań w partnerstwie z gminami i miastami z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. MOF obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasto Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych. Łączna kwota alokacji na projekty strategiczne ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+ to 196,6 mln EUR.

Marszałek Poznań

Pobierz jako PDF