ANKIETA
DOTYCZĄCA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii w zakresie poziomu rozwoju/stanu czynników mających wpływ na rozwój gmin oraz powiatów województwa wielkopolskiego. Ankieta pozwoli wskazać najistotniejsze problemy i potencjały rozwojowe gmin i powiatów. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego m.in. przy formułowaniu jej wizji i celów rozwojowych. Należy pamiętać, że uznanie problemu lub potencjału jako kluczowego dla regionu, to nie tylko wynik analizy statystycznej, ale także wynik ocen i oczekiwań społecznych, w tym organów administracji lokalnej. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.


OBSZAR, KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA

Proszę wybrać jedną z dwóch rubryk oraz wpisać nazwę gminy lub powiatu

GMINA
POWIAT
1. Poniżej przedstawiono czynniki mające wpływ na rozwój jednostek samorządu terytorialnego. Proszę ocenić obecny1 poziom ich rozwoju w Państwa gminie/powiecie.
Objaśnienia:
 • W kolumnach „Ocena” znajduje się skala od -3 do +3, która oznacza:
  -3 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest bardzo niekorzystny
  -2 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest niekorzystny
  -1 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest raczej niekorzystny
  0 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest ani niekorzystny ani korzystny
  1 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest raczej korzystny
  2 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest korzystny
  3 Poziom rozwoju/stan danego czynnika jest bardzo korzystny
 • Jeżeli ma Pani/Pan wątpliwości co do rozwoju danego czynnika w gminie/powiecie można wybrać opcję „trudno powiedzieć”.
 • Prosimy w każdym wierszu (tj. przy każdym czynniku rozwojowym) zaznaczyć 1 odpowiedź, przez zaznaczenie danej wartości na skali lub opcji „trudno powiedzieć”
1. SPOŁECZEŃSTWO -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
1.1. Procesy demograficzne
1.2. Aktywność społeczna mieszkańców
1.3. Zamożność mieszkańców
1.4. Wykształcenie mieszkańców
1.5. Kompetencje cyfrowe mieszkańców
1.6. Organizacje pozarządowe
1.6.1. Liczba NGO (poza OSP)
1.6.2. Działalność NGO (poza OSP)
2. EDUKACJA -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
2.1. Instytucje opieki nad dzieckiem do lat 32
2.1.1. Dostępność instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3
2.1.2. Stan obiektów i wyposażenia instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3
2.1.3. Jakość usług instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3
2.2. Instytucje wychowania przedszkolnego
2.2.1. Dostępność instytucji wychowania przedszkolnego
2.2.2. Stan obiektów i wyposażenie instytucji wychowania przedszkolnego
2.2.3. Jakość usług instytucji wychowania przedszkolnego
2.3. Szkolnictwo podstawowe
2.3.1. Dostępność szkół podstawowych
2.3.2. Stan obiektów i wyposażenie szkół podstawowych
2.3.3. Jakość usług szkół podstawowych
2.4. Szkolnictwo ponadpodstawowe3
2.4.1. Dostępność szkół ponadpodstawowych
2.4.2. Stan obiektów i wyposażenie szkół ponadpodstawowych
2.4.3. Jakość usług szkół ponadpodstawowych
2.5. Kształcenie ustawiczne4
2.5.1. Dostępność kształcenia ustawicznego
2.5.2. Jakość ofert kształcenia ustawicznego
3. ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
3.1. Instytucje podstawowej opieki zdrowotnej5
3.1.1. Dostępność instytucji podstawowej opieki zdrowotnej
3.1.2. Stan obiektów i wyposażenia instytucji podstawowej opieki zdrowotnej
3.1.3. Jakość usług instytucji podstawowej opieki zdrowotnej
3.2. Instytucje specjalistycznej opieki zdrowotnej
3.2.1. Dostępność specjalistycznej opieki zdrowotnej
3.2.2. Stan obiektów i wyposażenia instytucji specjalistycznej opieki zdrowotnej
3.2.3. Jakość usług instytucji specjalistycznej opieki zdrowotnej
3.3. Instytucje pomocy społecznej6
3.3.1. Dostępność różnorodnych form pomocy społecznej
3.3.2. Stan obiektów instytucji pomocy społecznej
3.3.3. Jakość usług instytucji pomocy społecznej
4. KULTURA, TURYSTYKA, REKREACJA -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
4.1. Atrakcyjność turystyczna7
4.2. Instytucje kultury
4.2.1. Dostępność instytucji kulturalnych
4.2.2. Stan obiektów i wyposażenie instytucji kulturalnych
4.2.3. Jakość usług kulturalnych
4.3. Obiekty turystyczne8
4.3.1. Dostępność obiektów turystycznych
4.3.2. Stan obiektów turystycznych
4.3.3. Jakość usług w obiektach turystycznych
4.4. Obiekty sportowo-rekreacyjne9
4.4.1. Dostępność obiektów sportowo-rekreacyjnych
4.4.2. Stan i wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych
4.4.3. Jakość usług w obiektach sportowo-rekreacyjnych
4.5. Szlaki turystyczne
4.5.1. Dostępność szlaków turystycznych
4.5.2. Stan szlaków turystycznych
5. ADMINISTRACJA -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
5.1. Zamożność gminy (JST)
5.2. E-administracja
5.3. Współpraca gminy z innymi podmiotami publicznymi
5.4. Współpraca gminy z podmiotami prywatnymi
5.5. Fundusze obywatelskie, np. budżet partycypacyjny, fundusz sołecki
5.6. Promocja gminy
5.7. Bezpieczeństwo publiczne
6. PRZESTRZEŃ -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
6.1. Objęcie gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
6.2. Stan zagospodarowania przestrzeni publicznej (chodniki, ławki, kosze na śmieci, estetyka itp.)
6.3. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych10
6.4. Udział/wielkość terenów zdegradowanych
6.5. Stan budynków
7. GOSPODARKA, RYNEK PRACY -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
7.1. Poziom aktywności zawodowej mieszkańców
7.2. Dostępność zasobów ludzkich, o pożądanych kwalifikacjach
7.3. Przedsiębiorczość mieszkańców
7.4. Obecność dużych przedsiębiorstw i zagranicznych inwestorów
7.5. Dostępność terenów pod inwestycje i lokali pod działalność gospodarczą
7.6. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą
7.8. Jakość gminnego systemu wsparcia dla inwestorów i przedsiębiorców11
7.9. Dostępność instytucji wspierających, tzw. Instytucji otoczenia biznesu
7.10. Innowacyjność przedsiębiorstw
7.11. Dostępność usług i handlu
8. TRANSPORT, KOMUNIKACJA -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
8.1. Drogi krajowe
8.1.1. Dostępność dróg krajowych
8.1.2. Stan dróg krajowych
8.2. Drogi wojewódzkie
8.2.1. Dostępność dróg wojewódzkich
8.2.2. Stan dróg wojewódzkich
8.3. Drogi powiatowe
8.3.1. Dostępność dróg powiatowych
8.3.2. Stan dróg powiatowych
8.4. Drogi gminne
8.4.1. Dostępność dróg gminnych
8.4.2. Stan dróg gminnych
8.5. Transport kolejowy
8.5.1. Dostępność transportu kolejowego, w tym jakość świadczonych usług (rozkład jazdy – liczba i częstotliwość połączeń)
8.5.2. Stan infrastruktury transportu kolejowego
8.6. Komunikacja autobusowa12
8.6.1. Dostępność komunikacji autobusowej, w tym jakość usług (rozkład jazdy – liczba i częstotliwość połączeń)
8.6.2. Stan infrastruktury komunikacji autobusowej
8.7. Ścieżki rowerowe
8.7.1. Dostępność ścieżek rowerowych
8.7.2. Stan ścieżek rowerowych
9. GOSPODARKA KOMUNALNA -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
9.1. Infrastruktura wodociągowa
9.1.1. Dostępność infrastruktury wodociągowej
9.1.2. Stan infrastruktury wodociągowej
9.2. Infrastruktura kanalizacyjna
9.2.1. Dostępność infrastruktury kanalizacyjnej
9.2.2. Stan infrastruktury kanalizacyjnej
9.3. Infrastruktura teleinformatyczna
9.3.1. Dostępność infrastruktury teleinformatycznej
9.3.2. Stan infrastruktury teleinformatycznej
9.4. Infrastruktura gazowa
9.4.1. Dostępność infrastruktury gazowej
9.4.2. Stan infrastruktury gazowej
9.5. Infrastruktura energetyczna i ciepłownicza
9.5.1. Dostępność infrastruktury dystrybucyjnej
9.5.2. Stan infrastruktury dystrybucyjnej
9.5.3. Dostępność sieci ciepłowniczych
9.5.4. Stan sieci ciepłowniczych
10. ŚRODOWISKO NATURALNE -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
10.1. Jakość wód
10.2. Jakość powietrza
10.3. Walory przyrodnicze
10.4. Poziom zalesienia
10.5. Dostępność do urządzonych terenów zielonych (parki, skwery)
10.6. Stan klimatu akustycznego
10.7. Stan infrastruktury przeciwpowodziowej oraz retencyjnej
10.8. Poziom rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych
11. ROLNICTWO -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
11.1. Wyposażenie techniczne i technologiczne gospodarstw rolnych
11.2. Innowacje w produkcji i przetwórstwie rolnym
11.3. Struktura agrarna gospodarstw rolnych (wielkość gospodarstw rolnych)
11.4. Pozarolnicza aktywność zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich
11.5. Funkcjonowanie grup producentów rolnych
11.6. Występowanie i promocja produktów lokalnych/ regionalnych/tradycyjnych
11.7. Produkcja żywności ekologicznej
11.8. Działalność Lokalnej Grupy Działania
11.9. Warunki klimatyczno-glebowe dla rolnictwa
Inne, jakie? -3 -2 -1 0 1 2 3 trudno powiedzieć
2. Proszę o dokonanie priorytetyzacji poprzez wskazanie (z listy rozwijanej) max. 10 czynników rozwojowych, których potencjał stanowi w największym stopniu o konkurencyjności gminy/powiatu.
W przypadku kiedy w pytaniu 1 wskazali Państwo inne dodatkowe czynniki rozwojowe lub nie ma ich na liście rozwijanej a są według Państwa niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie 2. Prosimy o ich uzupełnienie w pytaniu 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. Proszę wybrać max. 10 czynników rozwojowych (z listy rozwijanej) wymagających w gminie/powiecie wsparcia potencjałów rozwojowych ze strony samorządu województwa/władzy centralnej.
W przypadku kiedy w pytaniu 1 wskazali Państwo inne dodatkowe czynniki rozwojowe lub nie ma ich na liście rozwijanej a są według Państwa niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie 3. Prosimy o ich uzupełnienie w pytaniu 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4. Proszę określić kluczową funkcję Państwa gminy (prosimy pominąć to pytanie w przypadku oceny dokonywanej dla powiatu).

Objaśnienia:
Prosimy wybrać max. 3 dominujące obecne funkcje (tj. jakie gmina pełniła w ostatnich 5 latach) oraz max. 3 potencjalne przyszłe (tj. jakie będzie pełnić w następnych 5 latach), zaznaczając odpowiednią kratkę.
Funkcje obecnie w przyszłości
1. mieszkaniowa
2. przemysłowa
3. usługowa
4. rekreacyjna
5. rolnicza
6. inna, proszę wpisać jedną funkcję:
5. W przypadku chęci podzielenia się dodatkowymi spostrzeżeniami prosimy o wypełnienie poniższego pola
METRYCZKA

1
Tj. poziom rozwoju/stan w 2018 roku (przy ocenie prosimy uwzględniać efekty inwestycji/działań będących w trakcie realizacji lub zaplanowanych do realizacji w najbliższych 2 latach)
2
Przez instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 rozumie się: żłobki, kluby malucha
3
Przez szkoły ponadpodstawowe rozumie się szkoły kształcenia formalnego: licea, technika, szkoły zawodowe.
4
Przez kształcenie ustawiczne rozumie się: zajęcia w centrach kształcenia ustawicznego, uniwersytetach trzeciego wieku, szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe.
5
Przez instytucje podstawowej opieki zdrowotnej rozumie się: obiekty i lekarze POZ, usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjne, apteki, stomatologia.
6
Przez instytucje pomocy społecznej rozumie się: instytucje MOPR/GOPS/MOPS, podmioty ekonomii społecznej, mieszkalnictwo komunalne, socjalne, społeczne (np. chronione).
7
Pod pojęciem atrakcyjności turystycznej należy rozumieć właściwość obszaru wynikającą z zespołu cech przyrodniczych lub pozaprzyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają turystów. Do cech pozaprzyrodniczych zaliczyć należy walory kulturowe dotyczące występowania na danym terenie muzeów, zabytków architektury i budownictwa, miejsc kultu religijnego, wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym czy religijnym, jak i walory biznesowe, np. baza hotelowa
8
Przez obiekty turystyczne rozumie się: hotele, bazy namiotowe, schroniska turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, kemping itp.
9
Przez obiekty sportowo-rekreacyjne rozumie się: kąpieliska, lodowiska, obiekty tenisowe, siłownie, stadiony, boiska, sale gimnastyczne, place zabaw, parki, ławeczki, ścieżki rowerowe itp.
10
Przez potrzeby mieszkaniowe rozumie się: powierzchnię oraz dostępność do terenów pod budownictwo mieszkaniowe, liczbę mieszkań. Nie dotyczy mieszkań komunalnych, socjalnych, społecznych (chronionych itp.).
11
Przez gminny system wsparcia dla inwestorów i przedsiębiorców rozumie się wszelką działalność podejmowaną przez gminę lub jej jednostki na rzecz wsparcia przedsiębiorców, zarówno te materialną, jak i niematerialną, m.in.: dotacje na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, finansowanie ponoszonych kosztów poprzez dotacje, ulgi w zakresie podatków i opłat lokalnych, działalność biur i punktów obsługi inwestorów i eksporterów, platformy informujące o możliwościach inwestowania w gminie, świadczenie usług szkoleniowych, doradczych działalność publicznych (miejskich lub gminnych) inkubatorów, dostęp do przestrzeni coworkingowej i in.
12
W przypadku Miasta Poznań prosimy ocenić również komunikację tramwajową.