Mała gmina, wielkie plany

Spośród 120 gmin, które w ostatnim czasie otrzymały wsparcie na przygotowanie programów rewitalizacji, kilka zakończyło swoje projekty. Okonek jest jednym z dwóch samorządów (obok Gniezna), które pierwsze uzyskały dla swoich dokumentów wpis do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego”.

„Gmina Okonek miejscem zapewniającym wysoki poziom życia społeczno-ekonomicznego mieszkańców, posiadającym bogatą ofertę kulturalno-turystyczną (…) posiadającym dobre drogi i infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przyjaznym środowisku i przyjaznym dla rozwoju przedsiębiorczości” – to fragment wizji po zrealizowaniu „Programu rewitalizacji dla gminy Okonek na lata 2017-2023”. Czy się urzeczywistni?

Prekursor

– Zostaliśmy prekursorami, ale nie było to takie proste. Nie mieliśmy doświadczenia w przygotowywaniu takich dokumentów, więc potrzebowaliśmy wsparcia. Rozesłaliśmy zapytanie ofertowe, w którym określiliśmy warunki i kryteria wyboru wykonawcy. Wybraliśmy firmę, która miała już za sobą tego typu opracowania i gwarantowała nam odpowiednie wsparcie merytoryczne – mówi Renata Balcerzyk, kierownik Wydziału, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Środowiska  w Urzędzie Miejskim w Okonku.

Zdaniem Grzegorza Potrzebowskiego, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, tworzenie programu rewitalizacji należy rozpocząć od zdiagnozowania problemów społecznych na danym obszarze (tzw. stan kryzysowy). Następnie sprawdza się, jakie inne negatywne zjawiska – w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej – nakładają się na problemy społeczne. W ten sposób – na zasadzie delimitacji – wyznacza się obszary zdegradowane. W kolejnym etapie zawęża się obszary zdegradowane do tych podlegających rewitalizacji. – Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, należy zastosować zasadę koncentracji. Mówi ona, że rewitalizacji może podlegać maksymalnie 20% obszaru gminy, zamieszkiwanego przez nie więcej niż 30% ludności – przypomina Grzegorz Potrzebowski. – Podczas wyznaczania obszarów rewitalizacji niezwykle istotna jest partycypacja społeczna.

Dobre źródła

Harmonogram realizacji projektu polegającego na przygotowaniu „Programu  rewitalizacji dla gminy Okonek” przewidywał w pierwszej kolejności przygotowanie diagnozy na podstawie analizy wskaźnikowej, a następnie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i przeprowadzenie ankiety.

Najtrudniejszy jest etap pozyskania informacji, które muszą zostać poddane analizie podczas diagnozowania problemów. Do opracowania diagnozy mającej na celu identyfikację potencjalnych obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym zostały wykorzystane dane pozyskane z kilkunastu dostępnych źródeł. – Nie zawsze są one łatwe do pozyskania. W wypadku gminy Okonek tak się szczęśliwie złożyło, że można było zdobyć wiele porównywalnych danych dla każdej jednostki funkcjonalno-przestrzennej, z których gmina jest złożona – mówi Jarosław Jakubowski, główny koordynator w firmie WGS84 Polska Sp. z o.o.

Źródła informacji, które posłużyły w procesie diagnozowania:

 • Urząd Miejski w Okonku
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku
 • Biblioteka Publiczna im. Czesława Miłosza w Okonku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
 • Komisariat Policji w Okonku
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Dane Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Dlatego w analizie wskaźnikowej posłużono się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek”, przyjętym przez samorząd w 2014 r. Układ osadniczy gminy tworzą̨: miasto Okonek oraz 19 sołectw o bardzo zróżnicowanej wielkości: Lotyń, Lędyczek, Borucino, Ciosaniec, Łomczewo, Podgaje, Pniewo, Węgorzewo, Brokęcino, Lubniczka, Glinki Suche, Borki, Chwalimie, Glinki Mokre, Drzewice, Brzozówka, Kruszka, Lubnica i Skoki.

Natężenie zjawisk kryzysowych

Dla każdej z tych jednostek zmierzono takie zjawiska, jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, edukacja, aktywność społeczna. Jako obszar gminy znajdujący się̨ w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kultur.

 

Na mapie zaznaczone zostały obszary w stanie kryzysowym na terenie Gminy Okonek: Ciosaniec, Lędyczek, Okonek, Kruszka, Lubnica
Obszary w stanie kryzysowym na terenie Gminy Okonek

 

Analizie wskaźnikowej oprócz sytuacji społecznej poddano również sytuację gospodarczą (np. liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na liczbę mieszkańców), środowiskową (np. zanieczyszczenie azbestem, ilość terenów zielonych), przestrzenno-funkcjonalną i techniczną (np. liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, liczba placówek oświatowych i kulturalnych, stan budynków komunalnych). Nakładanie się problemów z tej sfery na problemy społeczne zdecydowało o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych. W ostatnim etapie skoncentrowano się na wskazaniu obszaru rewitalizacji.

Partycypacja społeczna

W gminie Okonek w proces wyznaczenia obszarów rewitalizacji włączono lokalną społeczność. Przeprowadzono wśród nich ankietę oraz pogłębione wywiady z przedstawicielami lokalnych organizacji. Zorganizowano też dwa spotkania, a pomiędzy nimi wyjście w teren (tzw. spacer studyjny), które pozwoliło zebrać materiał fotograficzny i potwierdzić wnioski wyłaniające się za badania.

– Pierwotnie konsultacje społeczne przewidziane były w okresie od 10 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. Na prośbę mieszkańców termin wydłużyliśmy do 15 grudnia 2016 r. Był to okres na wypełnianie ankiet. W połowie grudnia odbyły się dwa spotkania z interesariuszami z terenu gminy Okonek. Pierwsze było skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników UM w Okonku, jednostek organizacyjnych, OSP, sołtysów i radnych. W drugim spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Pomiędzy spotkaniami odbył się spacer studyjny. Mieszkańcy głównie w ankietach poruszali temat złego stanu technicznego dróg, niepełne zwodociągowanie miasta, słabą integrację społeczeństwa. W większości przypadków wskazane problemy pokrywały się z planowanymi działaniami – mówi Marta Sochacka z Urzędu Miejskiego w Okonku.

– Z jednej strony trzeba było zachęcić możliwie jak największą liczbę osób do udziału w spotkaniach i badaniu ankietowym. Z drugiej strony każdy z przedstawicieli danego terenu wskazywał na własny obszar jako ten, który powinien podlegać rewitalizacji – mówi Renata Balcerzyk. Celem badania było zgromadzenie informacji i pozyskanie opinii mieszkańców odnośnie obszarów gminy szczególnie wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych. Są to obszary, na których jest największa koncentracja negatywnych zjawisk.


Na mapie zaznaczono obszary przeznaczone do rewitalizacji w Gminie Okonek: Ciosaniec, Kruszka, Lubnica, Okonek
Obszary rewitalizacji Gminy Okonek

 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje cztery podobszary: miejscowości Ciosaniec, Kruszka, Lubnica oraz centralną część miasta Okonek, tj. ulice: 1 Maja, Chłopickiego, Chojnicka, Kowalska, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Plac Wolności, Stockelsdorf, Szczecińska, Wodna, Cmentarna. Stanowi on w sumie 15% powierzchni gminy i jest zamieszkały przez 23% jej ludności. Wydzielenie podobszarów miało na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do tych miejsc, które bezwzględnie wymagają interwencji.

Gmina wspólnie z mieszkańcami wyznaczyła najważniejsze cele rewitalizacji:

 1. Poprawa jakości życia oraz kapitału społecznego gminy
 2. Rozwój gospodarczy
 3. Poprawa infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznej
 4. Wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.

 

Na scenie mała dziewczynka w przebraniu śpiewa piosenkę
Występy najmłodszych podczas Eko majówki. Fot. Archiwum beneficjenta

 

Projekty

W odniesieniu do każdego celu określono główne kierunki działań, a następnie przypisano im projekty rewitalizacyjne. – Okazało się, że większość z tych przedsięwzięć już istniała w planach gminy – mówi Renata Balcerzyk. – Wśród przedsięwzięć miękkich należy wymienić „Poprawę zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zaplanowane w nim działania są już realizowane przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie. Pracujemy też nad przedsięwzięciem pod nazwą „Integracja społeczna mieszkańców przez wspólne działanie”. Oprócz Gminy Okonek są w nie zaangażowane Ochotnicze Straże Pożarne oraz Okoneckie Centrum Kultury – dodaje.

Ten drugi projekt zakłada m.in. zorganizowanie: Dni Okonka, Eko Majówki, dożynek, festynów rodzinnych, kulinarnych spotkań gospodyń czy jarmarków produktów lokalnych i rękodzieła.  Będą to okazje do wspólnego i aktywnego spędzanie czasu oraz integracji międzypokoleniowej. Przedsięwzięcia te już się rozpoczęły i będą kontynuowane do 2023 r.

 

Wspólna zabawa dzieci i dorosłych podczas Eko majówki w Okonku.
Wspólna zabawa dzieci i dorosłych podczas Eko majówki w Okonku. Fot. Archiwum beneficjenta

 

Renata Balcerzyk wymienia też projekty infrastrukturalne, takie jak poprawa sieci dróg, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz rozwój miejskiej infrastruktury technicznej przez rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. – W dłuższej perspektywie chcielibyśmy przyciągnąć więcej firm i poprawić jakość życia na obszarach rewitalizowanych. To pozwoli zatrzymać odpływ mieszkańców z gminy – mówi Renata Balcerzyk.

 

Na scenie dzieci i młodzież odbierają dyplomy podczas Eko majówki w Okonku
Na scenie dzieci i młodzież odbierają dyplomy podczas Eko majówki w Okonku. Fot. Archiwum beneficjenta

 

Pozytywne impulsy

W trakcie prac nad programem rewitalizacji do Urzędu Miejskiego przychodzili mieszkańcy i dzielili się własnymi pomysłami. – Kilka lat temu przeprowadziłam się z Poznania do Łomczewa – wioski położonej 4 km od Okonka. Odwiedzający mnie goście są zachwyceni wsią. To mnie skłoniło do myślenia o tym, by stworzyć miejsce rekreacji i terapii przez wyciszenie. Tym pomysłem podzieliłam się z pracownikami urzędu. Cieszę się, że opracowano taki kompleksowy program rewitalizacji. Wiem, że inni mieszkańcy też się tym interesują; chcieliby, żeby Okonek stał się bardziej atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów – mówi Dorota  Kramarz, która na co dzień pracuje jako logopeda w przedszkolu w Okonku.

– Nie brakuje u nas osób przedsiębiorczych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą – cieszy się Renata Balcerzyk. – Myślę, że zmiany w ich najbliższym otoczeniu będą na nich działać zachęcająco.

Program rewitalizacji dla gminy Okonek na lata 2017-2023” został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Jerzy Gontarz