Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-13 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu dla Poddziałania 3.2.1, koszty związane z pracami termomodernizacyjnymi mogą być uznane za kwalifikowalne, tylko jeżeli wynikają ze zidentyfikowanego w przeprowadzonym audycie energetycznym ex-ante (stanowiącym kluczowy element projektu – załącznik obowiązkowy) optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną danego budynku. Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na moment rozpoczęcia realizacji inwestycji – w przypadku projektów rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast, w przypadku pozostałych projektów audyt energetyczny powinien być zgodny (aktualny) na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto zakres inwestycji musi wynikać z właściwego Mandatu Terytorialnego dla danego Obszaru Strategicznej Interwencji.