Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej
Nabór: RPWP.04.05.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-28 )

Projekty realizowane w ramach typu projektu nr 4.5.3 będą finansowane tylko wtedy, gdy będą zwiększać odporność środowiska na ruch turystyczny szczególnie nieuporządkowany i będą ograniczać jego negatywny wpływ na środowisko.

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Poddziałania 4.5.3 jednym z typów projektów możliwych do realizacji w przedmiotowym konkursie są projekty związane z ochroną zasobów przyrodniczych wraz z działaniami promocyjno – informacyjnymi wykorzystującymi lokalne zasoby przyrodnicze (działania realizowane na obszarach innych niż parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary NATURA 2000).

Projekty dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków narodowych i kompleksowych projektów ponadregionalnych realizowane będą w ramach POIŚ. Projekty obejmujące działania związane z ochroną różnorodności biologicznej na obszarach rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych mogą być realizowane w ramach Poddziałania 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.