Rozwój kompetencji z dofinansowaniem

Jeśli jako pracodawca chcesz mieć zespół kompetentnych i dobrze zmotywowanych pracowników, skorzystaj z ofert zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych. Na wiele znajdujących się tam szkoleń i innych usług możesz otrzymać dofinansowanie z WRPO.

W poprzedniej perspektywie finansowej 310 tys. przedsiębiorstw sektora MŚP skorzystało ze wsparcia na szkolenia, studia podyplomowe czy specjalistyczne doradztwo. 1,5 mln ich pracowników odbyło różnego rodzaju szkolenia i kursy. 86% dotacji przyznanych na projekty szkoleniowe zrealizowane w latach 2007-2013 dotyczyło usług skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Liczby te pokazują ogromne zapotrzebowanie na usługi rozwojowe. W latach 2014-2020 zmienił się sposób pozyskiwania dofinansowania do szkoleń.

System podmiotowy

Baza Usług Rozwojowych, dostępna pod adresem internetowym uslugirozwojowe.parp.gov.pl, stanowi ważny element nowego, podmiotowego podejścia do rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw. W tym systemie to Ty i Twoja firma jesteście najważniejsi. O wyborze usługi z dofinansowaniem decyduje pracodawca lub pracownik. O dofinansowanie ubiega się przedsiębiorca, który skorzystał z usługi (wcześniej robiła to firma szkoleniowa). Dofinansowanie otrzymuje po realizacji i rozliczeniu usługi w formie refundacji. Ubiega się o nie u swojego regionalnego operatora, z którym musi wcześniej zawrzeć umowę.

Kluczowe elementy Bazy Usług Rozwojowych to Karta Podmiotu, Karta Usługi wraz z wyszukiwarką i system oceny. Korzystanie z systemu jest intuicyjne i bezpłatne. Użytkownik może wybrać odpowiednie województwo oraz zawężyć kryteria wyszukiwania do wybranych rodzajów usług. Jest to bardzo proste.

Znajdź operatora

Operatorów w Wielkopolsce wyłoniono w wyniku konkursu zamkniętego przeprowadzonego w ubiegłym roku w ramach działania 6.5 „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”. W lutym wybrano pięciu operatorów (każdy dla odpowiedniego subregionu województwa), którzy będą przez najbliższe trzy lata  udzielali wsparcia dla małych i średnich firm oraz ich pracowników. Największą dotację (ponad 25,6 mln zł) otrzymała Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA, która będzie obsługiwała subregion poznański. Wartość całkowita jej projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu” przekracza 30 mln zł.

Wykaz operatorów działających w subregionach:

Pierwszy wystartował Konin

W subregionie konińskim operatorem realizującym działania związane z podmiotowym system finansowania usług rozwojowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie (ARR). Pierwsza w Wielkopolsce uruchomiła rekrutację – od 31 marca mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy z tego subregionu mogą składać zgłoszenia. – Mija zaledwie kilka dni od rozpoczęcia przez nas rekrutacji, ale już mogę powiedzieć, że zainteresowanie dofinansowaniem usług rozwojowych jest bardzo duże – ocenia Edyta Kasprzak-Škvrna, kierownik projektu w ARR SA w Koninie. W pozostałych subregionach Wielkopolski rekrutacja startuje w kwietniu.

W jaki sposób mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy będą korzystać ze wsparcia? – Każdy, kto się zainteresuje usługami zamieszczonymi w BUR (oznaczonymi jako te z dofinansowaniem), może przystąpić do naszego projektu, by skorzystać ze wsparcia. Musi mieć oczywiście siedzibę na terenie subregionu konińskiego i spełniać nasze regulaminowe kryteria. Podpisujemy z przedsiębiorcami umowę i nadajemy im numer ID wsparcia, który klienci – przedsiębiorcy lub ich pracownicy – wykorzystują, rejestrując się w BUR i zamawiając poprzez stronę konkretną usługę rozwojową.

Klient musi pokryć pełną opłatę za usługę, a dopiero potem może starać się o refundację części kosztów (od 50 do 80 proc.). Po skorzystaniu z usługi w ciągu 28 dni przedsiębiorca lub pracownik wypełnia formularz rozliczeniowy i przekazuje go operatorowi wraz z potwierdzeniem zapłaty i certyfikatem potwierdzającym np. ukończenie szkolenia. W tym samym czasie musi ocenić usługę, z której korzystał – robi to za pośrednictwem strony uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

–  W ciągu 30 dni weryfikujemy dokumenty i dokonujemy refundacji środków – mówi Edyta Kasprzak-Škvrna i dodaje: – Ideą podmiotowego systemu jest to, by każdy mógł wybrać interesującą go usługę, odpowiadającą jego potrzebom (my możemy w tym doradzić) i realizowaną jak najbliżej miejsca prowadzenia działalności. W naszym subregionie oferta lokalnych instytucji szkoleniowych i doradczych nie jest jednak tak duża jak np. w subregionie poznańskim. Te o zasięgu ogólnopolskim są oczywiście mobilne i gotowe do świadczenia usług w miejscach, gdzie jest na nie większe zapotrzebowanie. Już zresztą we własnym zakresie prowadzą akcję marketingową wśród przedsiębiorców.

Realizowany przez ARR SA projekt („Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego”) zakłada udzielenie wsparcia 742 mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Z usług rozwojowych ma skorzystać 2227 pracowników tych firm, w tym 543 osoby 50+ oraz 712 osób o niskich kwalifikacjach. Wartość projektu, który zakończy się 31 grudnia 2019 r., wynosi 9,44 mln zł.

Wysokość wsparcia

Wysokość dotacji do pojedynczej usługi rozwojowej dla pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł. Kwota dofinansowania na jednego pracownika bez względu na liczbę usług rozwojowych, z których skorzystał, również nie może być wyższa niż 5 tys. zł. Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100 tys. zł.

Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości firmy i nie może przekroczyć:

 • 80% kosztów – dla mikroprzedsiębiorstwa
 • 70% kosztów – dla małego przedsiębiorstwa
 • 50% kosztów – dla średniego przedsiębiorstwa.

Po spełnieniu pewnych warunków możesz uzyskać dodatkowe 20%, łącznie jednak poziom dofinansowania nie powinien przekroczyć 80% kosztów usługi. Jest to możliwe na przykład w sytuacji, gdy działasz w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu, gdy z usług rozwojowych skorzystają pracownicy powyżej 50. roku życia lub o niskich kwalifikacjach. Poziom dofinansowania zostanie podniesiony także wówczas, gdy kurs kończy się zdobyciem kwalifikacji. Duże przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe.

10 kroków do refundacji

 1. Wyszukaj w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) odpowiednie szkolenie lub usługę doradczą dostosowane do potrzeb rozwoju firmy
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz złóż go u operatora regionalnego (zgodnie z miejscem rejestracji firmy, jej filii lub oddziału)
 3. Podpisz z operatorem umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej
 4. Zarejestruj się w BUR
 5. Zapisz się na usługę za pośrednictwem BUR
 6. Skorzystaj z usługi rozwojowej
 7. Zapłać z własnych środków firmy za usługę rozwojową
 8. Oceń usługę rozwojową w BUR
 9. Wypełnij formularz rozliczeniowy i złóż go u operatora
 10. Otrzymasz refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej.

Źródło: ARR SA w Koninie

Jerzy Gontarz