Sukces WRPO 2007-2013

100-procentowy sukces – tak można podsumować realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wszystkie środki Programu Regionalnego zostały zainwestowane w rozwój województwa. Pracę nad nim podsumowują ludzie, którzy odpowiadali za jego realizację.

Od początku uruchomienia Programu ogłoszono 86 konkursów. W odpowiedzi na ogłoszone nabory wpłynęło 4 460 wniosków. Podpisano 2,5 umów o łącznej wartości ponad 2,3 mld euro. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło około 1,3 mld euro, a reszta środków pochodziła z wkładów własnych beneficjentów. Tym samym w 100 proc. wykorzystaliśmy kwotę zaplanowaną na WRPO.

Podsumowanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach instrumentów zwrotnych ( Inicjatywa JEREMIE) podpisano ponad 9,8 tys. umów, w tym wsparcie dla firm – 313 mln euro (co daje 272% alokacji) .W ramach inicjatywy JESSICA podpisano 41 umów inwestycyjnych na kwotę ponad 82 mln euro (co daje 109% alokacji). Efekty makroekonomiczne wdrażania: o 1 punkt proc. wyższe PKB w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do średniej unijnej, 22,5 tys. utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy, o 0,63 punktu proc. niższa stopa bezrobocia (średniorocznie w okresie wdrażania WRPO). Wybrane efekty rzeczowe realizacji programu: 1 479 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie bezzwrotne, z czego 660 to mikroprzedsiębiorstwa, 476 małe przedsiębiorstwa, 343 średnie przedsiębiorstwa; 619 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych; 958 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych; 22 nowe jednostki taboru kolejowego;209 nowych autobusów; 4 624 km sieci szerokopasmowej ; 690 km sieci kanalizacyjnej; 96 nowych wozów pożarniczych; 356 255 GJ/rok zaoszczędzonej energii; 835 km zmodernizowanych lub utworzonych szlaków turystycznych; 49 dofinansowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego; 43 przedsięwzięcia z zakresu energii odnawialnej.

 

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego: Nie staraliśmy się budować „pomników” tego okresu w postaci nadzwyczajnych obiektów rekreacyjnych. Inwestowaliśmy raczej w fundamenty rozwoju, czyli w  infrastrukturę gospodarczą, transportową, edukacyjną, kulturalną oraz opieki zdrowotnej. Wszystko to przekłada się na realny rozwój dzisiaj. Musimy tworzyć warunki rozwoju na lata, kiedy pieniędzy z Unii Europejskiej będzie zdecydowanie mniej. Dlatego od początku mocno się zaangażowaliśmy w stworzenie wydajnego systemu instrumentów odnawialnych.

Wykształciliśmy kompetentne kadry i zgrany zespół urzędników o dużym potencjale wiedzy i doświadczenia, który wykorzystujemy we wdrażaniu nowej perspektywy unijnej 2014-2020. W tej chwili pomagamy również innym. Przykładem są choćby Chorwaci, którzy zanim zostali członkiem Unii Europejskiej, na nas się wzorowali i przyjeżdżali na nauki.

 

Liczba projektów zrealizowanych w ramach WRPO według rodzaju beneficjentów. 1622 wnioski złożyli przedsiębiorcy, 623- jednostki samorządu terytorialnego, 83 -zakłady opieki zdrowotnej, a 132- inni beneficjenci.

 

Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Można powiedzieć: udało się! Jednakże w naszych działaniach nie było czynnika przypadkowości. Od początku do końca były one przemyślane i dobrze zaplanowane. Realizowaliśmy podejście strategiczne.

W ciągu siedmiu lat realizacji WRPO ogłosiliśmy 86 konkursów. Liczba naborów była zróżnicowana w zależności od priorytetów. Najwięcej konkursów odbyło się w ramach I i II osi priorytetowej. Spośród prawie 4,5 tys. wszystkich złożonych wniosków poprawnych pod względem formalnym, aż 3,5 tys. przypada na przedsiębiorców. Oni byli najaktywniejszą grupą beneficjentów.

Dzięki realizacji WRPO udało się utrzymać lub utworzyć ponad 22 tys. miejsc pracy. 14,5 tys. to są miejsca nowo utworzone, najwięcej w ramach inicjatywy JEREMIE. 7,8 tys. to liczba miejsc pracy, które beneficjenci utrzymali dzięki Programowi Regionalnemu.

Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Warto wspomnieć o dobrej współpracy z beneficjentami. Lata 2007-2013 były pierwszym okresem, kiedy region otrzymał do dyspozycji duże pieniądze, w pełni zarządzane i wdrażane przez województwo. Musimy otwarcie powiedzieć, że razem z beneficjentami uczyliśmy się, jak realizować i rozliczać projekty. Jak widać, jedni i drudzy nauczyli się współpracy, która teraz owocuje w nowej perspektywie.

W poprzedniej perspektywie były możliwe realizacje, których teraz nie będziemy mogli kontynuować, np. w sferze turystyki. Wtedy akcent był położony na infrastrukturę komunikacyjną, na drugim miejscu była przedsiębiorczość. Teraz więcej pieniędzy trafi na rozwój innowacji i przedsiębiorczości.

Byliśmy pierwszym regionem w Europie, który podpisał umowę w ramach Inicjatywy JESSICA. Pierwsi podpisaliśmy umowę z Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). I pierwsi w Europie zakończyliśmy projekt inwestycyjny – była to „Przebudowa przepompowni ścieków w Koźminie Wielkopolskim”. Byliśmy i jesteśmy w awangardzie.

 

Mapa: Wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na mieszkańca

Nie ma typowych miejsc koncentracji wsparcia – stolica województwa nie otrzymała  najwięcej funduszy. Liderzy znajdują się na południu – Doruchów w powiecie ostrzeszowskim, na północy Wysoka w powiecie pilskim, gmina Czarnków i bliżej Poznania gmina Murowana Goślina.

Mapa: Wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na mieszkańca