Lepsza opieka nad dziećmi

Dzięki EFS przybędzie w regionie kilka tysięcy nowych miejsc opieki przedszkolnej. Wsparcie zyskają też rodzice dzieci do lat 3 – mówi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W Wielkopolsce realizowane są projekty wspierane z WRPO 2014+ polegające na tworzeniu nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach, żłobkach czy klubach malucha. Jak skorzystają na tym rodzice?

Brak możliwości zapewnienia opieki nad najmłodszymi dziećmi jest jedną z istotniejszych barier wejścia czy też powrotu na rynek pracy. Projekty, w których założono tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, pozwolą na aktywizację zawodową lub powrót na rynek pracy rodziców tych dzieci. Przedsięwzięcia te z pewnością pomogą w godzić rolę rodzica i pracownika. Rodzice o statusie bezrobotnego lub osoby biernej na rynku pracy będą mogli skorzystać ze staży i szkoleń pomagających zdobyć doświadczenie i kwalifikacje dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Możliwe też będzie uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie dziennego opiekuna. Kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie stanowią alternatywne rozwiązanie dla mniejszych miejscowości, w których nie sprawdziłoby się tworzenie żłobków. Istotne z punktu widzenia rodziców nieco starszych dzieci jest tworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, zwłaszcza że wszystkie tego typu projekty są poprzedzone analizą sytuacji w regionie. Są one zatem dostosowane potrzeb do potrzeb lokalnej społeczności. Tego typu wsparcie pozwoli również na rozwój kariery zawodowej rodziców, którzy będą mieli pewność, że opieka zapewniana ich pociechom jest na odpowiednio wysokim poziomie.

Jak wielu dzieciom do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym będzie można zapewnić opiekę dzięki wsparciu WRPO? Jakie kwoty dofinansowania przyznano na ten cel?

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu przybędzie w regionie kilka tysięcy nowych miejsc opieki przedszkolnej. Wsparcie zyskają też rodzice dzieci do lat 3. W wyniku rozstrzygniętego naboru dla poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi” podpisano umowy z 26 podmiotami realizującymi projekty, w ramach których zaplanowano otwarcie 715 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wartość realizowanych projektów wynosi ponad 17 mln zł. Trwa procedura oceny wniosków dla naboru przeprowadzonego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w którym szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosiła 9 mln zł i zaplanowano utworzenie kolejnych 300 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Pod koniec marca br. zakończył się również kolejny nabór wniosków zakładających tego typu wsparcie, a kwota przewidziana do rozdysponowania wynosi 46,2 mln zł i zaplanowano utworzenie ponad 1500 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W przypadku wsparcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w wyniku dwóch dotychczas rozstrzygniętych naborów podpisano umowy z 59 podmiotami realizującymi projekty, dzięki którym będzie utworzonych niemal 2200 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Wartość realizowanych projektów wynosi ponad 24,2 mln zł. Kolejny nabór, w tym wypadku dedykowany projektom zgodnym z Mandatem Terytorialnym poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji ośrodków subregionalnych,  tj.  Leszno,  Piła,  Gniezno, został zakończony pod koniec stycznia tego roku. Alokacja w ramach naboru wynosiła 1,1 mln zł i obecnie trwa etap podpisywania umów o dofinansowanie. Całkiem niedawno, bo w połowie marca, zakończyły się również kolejne dwa nabory wniosków. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 44 mln zł, a zaplanowana do osiągnięcia liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego to 4474.

Przedsięwzięcia przyczyniają się również do zwiększenia jakości oferty placówek przedszkolnych –  w grę wchodzą szkolenia dla kadry. Jak skorzystają na tym nauczyciele i dzieci?

Korzyści wynoszone przez dzieci z zajęć oferowanych przez placówki przedszkolne są w naturalny sposób zależne od poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej. Lepiej wykształceni nauczyciele to wyższa jakość prowadzonych przez nich zajęć. Korzyść jest obopólna. W regulaminie dla naborów z poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” wprowadziliśmy kryterium premiujące dodatkowymi punktami projekty, w ramach których ośrodki wsparcia przedszkolnego zapewniają wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami. A jeśli brakuje takiej kadry, premiowane będą projekty, które przewidują wsparcie dla nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

Czy przedsięwzięcia realizowane w ramach poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” są w jakiś sposób powiązane z działaniami realizowanymi przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego?

Projekty realizowane w ramach poddziałania 9.3.1, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, muszą być komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” (finansowane z EFS). Oznacza, to że uzyskanie wsparcia z poddziałania 9.3.1 jest możliwe tylko wtedy, gdy dany projekt otrzyma dofinansowanie na odpowiadający zakresem projekt realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1.  Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne w ramach projektów zintegrowanych, skupiamy się na adaptacji i modernizacji istniejących obiektów, a budowa i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów będzie możliwe tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Jerzy Gontarz