Szczęśliwa trzynastka


Trwa rozbudowa 18 odcinków dróg wojewódzkich w ramach poddziałania 5.1.1, która została zatwierdzona w połowie 2016 r . W czerwcu 2016 r. Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu alokacji i wyborze kolejnych projektów do realizacji. W 2019 r. powinna zostać zakończona pierwsza inwestycja, a najpóźniej w 2023 r. oddany do użytku ostatni zmodernizowany odcinek.

Kluczowe odcinki dróg

Najwyżej został oceniony projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 między m. Mochy a granicą powiatu leszczyńskiego”, którego koszt oszacowano na prawie 25 mln zł. Największe dofinansowanie otrzymał natomiast projekt budowy mostu na Warcie wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku. Inwestycja warta 44,2 mln zł została wsparta kwotą ponad 37,6 mln zł z WRPO 2014+. Jest to jedna z trzech inwestycji na drodze wojewódzkiej przebiegającej z Kórnika w kierunku Granowa.

 

We wsi Żeleźnica koło Krajenki powstała obwodnica sfinansowana z WRPO 2007-2013
We wsi Żeleźnica koło Krajenki powstała obwodnica sfinansowana z WRPO 2007-2013

 

W efekcie sieć dróg wojewódzkich w rejonie Stęszewa i Mosiny zostanie całkowicie odnowiona. Prace będą odbywały się na odcinku między Rogalinem a skrzyżowaniem z drogą krajową na granicy powiatów poznańskiego i grodziskiego oraz na odcinku DW 306 łączącym drogę nr 431 z nowo wybudowaną S5.

 

Łączna długość wymienionych czterech
odcinków wynosi ok. 37 km

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 431 to nie jedyne zadanie, które zostało podzielone na kilka etapów. Na DW 263 w powiecie kolskim realizowane będą dwa projekty, dzięki którym rozbudowany zostanie kluczowy, prawie 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Kłodawą a Dąbiem. Ponadto rozbudowana i zmodernizowana zostanie dziś bardzo wąska i zniszczona droga w gminie Krzyż Wielkopolski pomiędzy Hutą Szklaną a Przesiekami na drodze krajowej nr 22. Zaplanowano również inwestycję, która  obejmie rozbudowę drogi łączącej Środę Wielkopolską z Grzymysławicami koło Wrześni. Dwa pozostałe projekty w ramach tego konkursu wchodzą w skład zadania o nazwie „Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki – autostrada A2”. Pierwszy obejmuje rozbudowę DW 184, drugi – DW 116. Łącznie inwestycja obejmie prawie 12 km drogi wojewódzkiej pomiędzy zjazdem z obwodnicy Wronek do Nojewa, leżącego przy drodze do Pniew.

 

Wągrowiec. Most na Wełnie w ciągu DW 241. To zupełnie nowa inwestycja, dokończenie obwodnicy miasta, odcinek pomiędzy drogami w kierunku Poznania i Rogoźna
Wągrowiec. Most na Wełnie w ciągu DW 241. To zupełnie nowa inwestycja, dokończenie obwodnicy miasta, odcinek pomiędzy drogami w kierunku Poznania i Rogoźna

 

Poprawić parametry

W sierpniu rozpoczęto pierwsze procedury przetargowe i zapoznano się z ofertami. – Wszystkie zadania uzyskały dofinansowanie, przeszły pozytywnie weryfikację. Warunkiem przystąpienia do realizacji było uzyskanie decyzji środowiskowych. Niektóre z zadań posiadają już decyzje o zezwoleniu na budowę. Pozostałe planujemy realizować w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – tłumaczy Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Projekty były wybrane do realizacji na podstawie badań natężenia ruchu oraz oceny stopnia degradacji drogi. Nie bez znaczenia są również zmiany w układzie drogowym, związane z otwieraniem nowych obwodnic oraz odcinków dróg ekspresowych, a także nowych ośrodków przemysłowych, takich jak strefa gospodarcza we Wrześni, która została zlokalizowana w miejscu wcześniejszego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432. Inwestycja ta wymogła budowę zupełnie nowej drogi pomiędzy wsiami Grzymysławice a Obłaczkowo, jak również modernizację i dostosowanie do zwiększonego ruchu 17-kilometrowego odcinka pomiędzy Grzymysławicami a Środą Wielkopolską. Rozbudowa tego fragmentu zostanie przeprowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, a następnie uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje. Dopiero wówczas będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji.

 

Most na rzece Głomia we wsi Skórka na DW 188
Most na rzece Głomia we wsi Skórka na DW 188

 

– Inwestycję podzieliliśmy na dwie części. Przebudowane zostaną łuki drogi, zwiększona szerokość i wymieniona nawierzchnia. Zmodernizowane zostaną wszystkie obiekty inżynieryjne. Droga zostanie wzmocniona, by mogły przejeżdżać nią cięższe samochody. Zgodnie z wymogami unijnymi projektowane drogi muszą mieć dopuszczalne obciążenie 11,5 tony na oś, a większość dróg w województwie przenosi obciążenie ośmiu i dziesięciu ton na oś – wyjaśnia Paweł Katarzyński.

Ta inwestycja, podobnie jak większość pozostałych, polega więc na poprawie istniejącego układu komunikacyjnego i rozbudowaniu dróg do obowiązujących parametrów i warunków technicznych, które wynikają z przepisów prawa. Dlatego w większości planowanych inwestycji drogi zostaną poszerzone do 7 m, a ich podbudowa wzmocniona, by mogły nimi poruszać się cięższe samochody. Rozbudowa nie będzie polegała wyłącznie na dostosowaniu dróg do zwiększonego ruchu. Ważne jest również właściwe odwodnienie oraz bezpieczeństwo ruchu. W obszarach zabudowanych najczęściej budowana będzie kanalizacja deszczowa, zaś poza nimi odtworzony lub udrożniony zostanie istniejący system odwodnienia, czyli rowy, przepusty oraz cały system melioracyjny.

 

Rondo we wsi Obłaczkowo na skrzyżowaniu DW 432 z drogą krajową nr 15
Rondo we wsi Obłaczkowo na skrzyżowaniu DW 432 z drogą krajową nr 15

 

– Wprowadzamy również elementy bezpieczeństwa ruchu. Niektóre skrzyżowania wymagają diametralnej przebudowy, sygnalizacji świetlnej, w tym także na przejściach dla pieszych, jeżeli jest to uzasadnione dużym ruchem samochodowym lub pieszym. Budujemy także wysepki spowalniające, będące jednym z sposobów na spowolnienie pojazdów wjeżdżających do miejscowości – mówi dyrektor WZDW. Standardem będą chodniki lub drogi dla rowerów i pieszych na obszarach zabudowanych. Wszystkie projekty obejmują również przebudowę poboczy, które obecnie mają zróżnicowaną szerokość i są zniszczone. Po poszerzeniu jezdni pobocza będą miały ujednoliconą szerokość, zwykle 1,5 m.

 

Trwa rozbudowa 18 odcinków dróg wojewódzkich w ramach poddziałania 5.1.1, która została zatwierdzona w maju 2016 r. Wartość alokacji w konkursie wyniosła ok. 420 mln zł, z czego 207,8 mln zł przeznaczono na drogi wojewódzkie. Osiem projektów już się zakończyło, dwa zakończą się do końca 2017 r., a kolejne siedem w latach 2018-2019.

 

– WRPO to dla województwa wielka szansa na poprawę warunków komunikacyjnych – podkreśla Paweł Katarzyński.– Nie jest tajemnicą, że zdefiniowaliśmy potrzeby drogowe na ok. 2,5 mld zł. To w zaokrągleniu pozwoliłoby na naprawę wszystkich dróg wojewódzkich w Wielkopolsce. Łączne finansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie ok. 1 mld zł, jednak bez niego zrealizowalibyśmy niewielką część inwestycji, niewiele więcej niż wynosi wkład własny województwa, czyli 15% – dodaje Paweł Katarzyński.

Marek Rokita