Zacznij od nowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole już od kilku lat realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Były szyte na miarę i bardzo trafione. Najnowszy kolski projekt „Z Troską…” został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność.

Nowe przedsięwzięcie wystartowało w październiku 2016 r., a zakończy się we wrześniu 2018 r. Na przestrzeni dwóch lat odbędą się dwie edycje szeroko zakrojonego programu pomocy dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych, członków rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych.

Lepszy dostęp do pomocy społecznej i większa liczba osób korzystająca z tej pomocy to główne założenia projektu. Działania skierowane do podopiecznych będą stanowiły uzupełnienie oferty tutejszych placówek o dodatkowe formy wsparcia takie jak doskonalenie współpracy z  rodzinami zastępczymi i biologicznymi oraz budowanie dobrych relacji pomiędzy członkami tych rodzin.

 

Uczestnicy projektu korzystają ze specjalistycznych szkoleń, dzięki którym mogą rozwijać kompetencje rodzicielskie
Uczestnicy projektu korzystają ze specjalistycznych szkoleń, dzięki którym mogą rozwijać kompetencje rodzicielskie. Fot. archiwum beneficjenta

 

Uczestnicy projektu korzystają ze specjalistycznych szkoleń, dzięki którym mogą rozwijać  kompetencje rodzicielskie, a także wzmocnić umiejętności społeczne i rodzinne.  Przede wszystkim  jednak zyskują oni wiarę we własne siły, w czym pomaga trening kształtowania aktywnych postaw wobec życia i radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości.

Skąd przychodzą

Osoby biorące udział w projekcie są klientami kolskich placówek pomocowych: PCPR, MOPS oraz PSONI. Wielu z nich korzystało już z poprzedniego, wyjazdowego projektu. – Projekt wyjazdowy jest bardziej atrakcyjny dla uczestników, gdyż całkowicie zmieniają wtedy otoczenie i grupę osób, z którymi się kontaktują. To sprzyja integracji i nowemu spojrzeniu na problemy – podkreśla Alina Rybnik, koordynator merytoryczny projektu „Z Troską…”. – Ale także obecny, realizowany na miejscu, dwuletni projekt wzbudził duże zainteresowanie. W pierwszym roku udział w zajęciach i konsultacjach (z Punktem Wsparcia Rodziny włącznie) wzięły 134 osoby, teraz rozpoczynamy edycję 2017/2018. Ogółem zaplanowano udział 275 osób i rodzin z powiatu kolskiego, w tym 77 dzieci objętych pieczą zastępczą oraz 87 rodziców zastępczych, 80 osób będących podopiecznymi MOPS  oraz 31 osób skierowanych przez PSONI – wyjaśnia.

 

W siedzibie PCPR został także uruchomiony
,,Punkt Wsparcia Rodziny”.

 

Warto dodać, że w ramach projektu w siedzibie PCPR został także uruchomiony ,,Punkt Wsparcia Rodziny”, który świadczy bezpłatne usługi z zakresu poradnictwa. Zgłasza się tutaj bardzo wielu uczestników projektu. – Widzimy, że najbardziej potrzebny jest kontakt z pracownikami socjalnymi, którzy i tak od dawna pomagają na bieżąco, stale współpracują z rodzinami i znają ich problemy. Pracownicy socjalni PCPR, MOPS oraz  PSONI są zawsze pierwszym kontaktem naszych beneficjentów i placówki te współpracują ze sobą – mówi Alina Rybnik . – Wiele osób zgłasza się także do psychologa, pedagoga i prawnika.

Dla każdego coś ważnego

Osoby sprawujące  pieczę zastępczą, a także rodziny wieloproblemowe, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, biorą udział m.in. w treningach kompetencji społecznych, treningach integracji emocjonalnej, a także w treningach związanych z komunikacją partnerską i rodzicielską, które mają na celu  naukę  konstruktywnego radzenia sobie z problemami  wychowawczymi, komunikacją społeczną i rodzinną.

 

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami prowadzone są zajęcia z zakresu kynoterapii (współpraca i zabawa z psem). Fot. Archiwum beneficjenta.
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami prowadzone są zajęcia z zakresu kynoterapii (współpraca i zabawa z psem). Fot. archiwum beneficjenta

 

Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z zajęć usprawniających komunikację słowną i pozasłowną jako formę aktywnego i spontanicznego uczestniczenia w życiu społecznym. Jednocześnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami prowadzone są zajęcia rozwojowe z szeroko pojętą rehabilitacją psycho-ruchową, w tym także z zakresu kynoterapii (współpraca i zabawa z psem), która ma na celu wzmocnić wiele sfer rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

­ – Odbyły się także szkolenia dla 12 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz do prowadzenia  rodzinnego domu dziecka. Szkolenia te na pewno pomagają naszym kandydatom lepiej zrozumieć dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi i brakami rozwojowymi oraz zasady dobrej współpracy z rodziną biologiczną – dodaje Alina Rybnik.

 

Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Fot. Archiwum beneficjenta.
Zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Fot. archiwum beneficjenta

 

Na półmetku

– Po pierwszym roku realizacji projektu widzimy, że to przedsięwzięcie zostało idealnie skierowane na podwyższanie kompetencji rodzin zastępczych. Rodziny takie wyznacza sąd po analizie sytuacji dzieci, ale opiekunowie zastępczy zawsze potrzebują wsparcia w konkretnych sprawach wychowawczych, zwłaszcza w zakresie komunikowania się nie tylko z dziećmi, ale i z otoczeniem. Często jest to bardzo trudne, gdyż w opinii społecznej rodziny podejmujące się opieki nad dziećmi osieroconymi lub pozbawionymi opieki ze strony własnych rodziców robią to z powodów finansowych. To bardzo krzywdząca opinia i mogą ją wyrażać tylko ci, którzy nie rozumieją ciężkiej pracy i poświęcenia rodzin zastępczych, których podopieczni to dzieci z bagażem bardzo trudnych doświadczeń – mówi Alina Rybnik. – Szkolenia, które proponujemy w ramach projektu, bardzo pomagają w porozumiewaniu się opiekunów z dziećmi i budowaniu ich wzajemnej więzi. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy opieka nad dziećmi została przyznana dziadkom, którzy nie orientują się w „nowoczesności”, nie wiedzą, czym żyją współczesne dzieci i młodzież

Projekt „Z Troską…” sprawdza się także w zakresie wspierania rodzin wieloproblemowych, często dotkniętych bezrobociem. Zarówno dorośli, jak i dzieci, biorą udział w zajęciach z zakresu komunikowania się w rodzinie i w grupach społecznych oraz w zajęciach pomagających w uświadamianiu sobie swoich celów życiowych, relacji rodzinnych i partnerskich. Uczą się tutaj budowania pozytywnych postaw wobec życia, szukania pracy, radzenia sobie z codziennymi problemami, dietą, planowaniem czasu itp. – Już  jedna  osoba znalazła pracę, a część  uczestników coraz lepiej odnajduje się na rynku pracy. Po prostu uwierzyli w siebie i przestali się bać – mówi Alina Rybnik. – Największy problem to niska samoocena. Trzeba z nimi usiąść, spokojnie porozmawiać, uświadomić im, że muszą się odważyć żyć, że można wszystko inaczej poukładać. Często słyszą to po raz pierwszy w życiu – dodaje.

 

Projekt „Z Troską…”, wybrany w trybie pozakonkursowym, otrzymał dofinansowanie w ramach pakietu „Usługi  społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne” WRPO 2014+. Całkowita wartość projektu to ponad 2,28 mln zł , w tym dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi 2,16 mln zł. Projekt prowadzony jest w partnerstwie trzech placówek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) w Kole oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Kole, przy czym leaderem projektu jest PCPR.

 

Zajęcia terapeutyczne odbywały się w Kole także podczas wakacji letnich 2017, dzięki czemu  osoby niepełnosprawne mogły wyjść z domu i spotykać się z ludźmi. – Z kolei dzieci miały zajęcia z kynoterapii oraz zajęcia rozwojowe. Na początku września wzięły także udział w szkoleniach z treningu emocji pozwalających na naukę kontrolowania złości  i agresji oraz zmiany w porozumiewaniu się z rówieśnikami. I są efekty!  – cieszy się Alina Rybnik. – To wszystko jest bardzo ważne, bo prawidłowo funkcjonująca  rodzina to źródło podstawowych wartości, koniecznych do wychowania dzieci na dobrych, uczciwych, pełnych miłości i wiary we własne siły młodych ludzi – podkreśla.

 

Infografika. Materiał powstał dzięki skrzynce zmieniamy Wielkopolskę.

 

Julia Hoffmann