Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN 02/2018 Na zdjęciu: ludzie stojący w okręgu z wyciągniętymi dłońmi.

Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. projekty oferujące podnoszenie kwalifikacji, zatrudnienie wspierane lub wspomagane itd. (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Parasol społecznego wsparcia

W regionie ruszył właśnie konkurs „Aktywna integracja”. Po raz pierwszy o środki na ten cel starać się mogą podmioty ekonomii społecznej. Do wydania jest aż 40 mln zł!

Strategia „Europa 2020” stawia przed państwami członkowskimi ambitne cele w zakresie włączenia społecznego. Wymagają one podjęcia działań na rzecz integracji oraz zapewnienia środków do życia osobom ubogim i wykluczonym. W Wielkopolsce działania te wspiera WRPO 2014+. Choć z roku na rok podnosi się poziom życia mieszkańców, to nadal pozostaje sporo do zrobienia. Na wykluczenie wciąż najbardziej narażeni są długotrwale bezrobotni, odbiorcy pomocy społecznej, osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, bezdomni, niepełnosprawni, uchodźcy, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, a także mieszkańcy rejonów peryferyjnych dotkniętych procesami deindustrializacji. Ogłoszony właśnie konkurs jest kolejną cegiełką dołożoną w procesie budowy zrównoważonego społeczeństwa.

Na zdjęciu: młoda kobieta prowadzi wózek inwalidzki, na którym siedzi uśmiechnięta starsza pani. O unijne dotacje w zakresie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym po raz pierwszy mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, a więc przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne), organizacje pozarządowe, centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywizacji zawodowej (ZAZ) i warsztaty terapii zajęciowej (WTZ).

Ogłoszony konkurs oferuje szeroki wachlarz działań. Dotacje będzie można przeznaczyć na różnego rodzaju projekty, dzięki którym wyrzuceni na margines życia społecznego będą mogli wrócić do pełnej aktywności zawodowej i społecznej. Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. projekty oferujące podnoszenie kwalifikacji, zatrudnienie wspierane lub wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze, kursy i szkolenia.

Szansę mają też przedsięwzięcia zakładające uzupełnianie wykształcenia uczestników. Finansowane będą zajęcia szkolne, programy stypendialne, kształcenie ustawiczne dorosłych czy działalność brokerów (doradców) edukacyjnych. W zakresie profilaktyki zdrowotnej dotacje pójdą m.in. na badania profilaktyczne i specjalistyczne, terapie psychologiczne i rodzinne, programy psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Pieniądze można też pozyskać na pokrycie kosztów rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla stosujących przemoc w rodzinie czy wsparcie dla osób dotkniętych przemocą.

Ogłoszony konkurs zakłada też realizację projektów służących m.in.: sieciowaniu podmiotów o podobnym charakterze działań, wymianie zasobów i usług, dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wspierane będzie również doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oraz tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych.

Wnioski można składać do 31 lipca. Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Łukasz Karkoszka

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska