Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia trzy osoby – dwie kobiety i mężczyznę, w ciemnych, eleganckich strojach. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Europejski Fundusz Społeczny Plus wspierać będzie m.in. kobiety na rynku pracy (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma)

Społeczeństwo przyszłości

Dynamiczne procesy gospodarcze pociągają za sobą zmiany społeczne. W dostosowywaniu się do wyzwań współczesności wspierać będzie nas Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+).

W ciągu ostatnich kilku lat Wielkopolska zmieniła się nie do poznania. Z efektów unijnego wsparcia korzystamy praktycznie codziennie. To nie tylko spektakularne inwestycje w infrastrukturę (bezpieczne drogi czy nowoczesne budynki), ale również inwestycje w człowieka – w każdym jego aspekcie. Wszystko po to, abyśmy stali się aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

W nowym programie regionalnym wciąż premiowane będzie podnoszenie przez Wielkopolan kwalifikacji zawodowych. Nie zapomniano o najsłabszych, przygotowując dla nich efektywną sieć wsparcia. Działania z zakresu rynku pracy i włączenia społecznego będą kontynuowane w priorytecie „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”. Na ten cel zarezerwowano ponad 487 mln euro z EFS+. Uzupełnieniem będą inicjatywy podejmowane w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (alokacja 30 mln zł).

Zatrudnienie i kształcenie kadr

Nowoczesna gospodarka wymaga od uczestników dynamicznie zmieniającego się rynku pracy wysokiego poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności. Projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców realizować będą powiatowe urzędy pracy, a w przypadku przedsięwzięć skierowanych do młodych Ochotnicze Hufce Pracy.

Zdjęcie ukazuje na pierwszym planie mężczyznę pchającego wózek inwalidzki, na którym siedzi inny mężczyzna. Obaj uśmiechają się. W tle widać dwie kobiety. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

– Nowością będzie wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet i wzmacnianie równości szans na rynku pracy. Na te cele mamy zarezerwowane aż 15 mln euro – mówi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – W Polsce wciąż głównie kobiety odpowiadają za opiekę nad dziećmi i niesamodzielnymi członkami rodzin. Chcemy je wesprzeć. Nie będziemy jednak sztywno określać kategorii projektów. Damy szansę realizatorom, by sami zgłaszali innowacyjne działania w tym zakresie. Z zastrzeżeniem, że nie mogą to być przedsięwzięcia związane z opieką żłobkową, gdyż w nowej perspektywie działania w tym zakresie realizowane będą jedynie na poziomie krajowym – podkreśla.

Edukacja – na poziomie przedszkolnym, ogólnym i zawodowym będzie mocno wspierana przez UE. Zaplanowano m.in. kolejne edycje dwóch flagowych projektów - „Czas zawodowców” i „Cyfrowa Szkoła”. Nową formą będą dotacje na działania z zakresu edukacji włączającej. Z unijnej kasy będzie można finansować poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także w znacznie większym stopniu niż dotychczas doradztwo zawodowe. Pieniądze przeznaczone zostaną również na kształcenie kadr.

– Dla mieszkańców dostępna będzie ścieżka poprawy umiejętności, tzw. upskiling pathways. W jej ramach projektodawcy zaoferują diagnozę potrzeb uczestników oraz szkolenia przyczyniające się do poprawy podstawowych kwalifikacji edukacyjnych, np. w zakresie umiejętności cyfrowych – mówi Sylwia Wójcik. – W nowej perspektywie nowością będzie wsparcie Uniwersytetów III Wieku oraz tzw. Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Założeniem tego działania jest wykorzystanie potencjału placówek edukacyjnych, np. szkół czy bibliotek do kształcenia mieszkańców – podkreśla.

Szkolenia pracowników będą w większym stopniu niż dotychczas realizowane z pomocą Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Korzystać z nich będą mogli nie tylko przedsiębiorcy MŚP, ale również duże firmy oraz pozostali pracodawcy, np. organizacje pozarządowe. Utrzymane zostaną działania związane z outplacementem (tzw. programy zwolnień monitorowanych). Jedną z nowości będzie możliwość realizacji przedsięwzięć dotyczących zarządzania wiekiem, wprowadzenia nowych narzędzi kadrowych i sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i elastycznych form zatrudnienia. Będą też wdrażane kolejne Regionalne Programy Zdrowotne z zakresu profilaktyki i rehabilitacji pracowników.

Nowa jakość usług

Aż 14 mln euro zostanie przeznaczonych na integrację społeczną i zawodową obywateli państw trzecich, w tym migrantów. To nowe działanie przygotowane w odpowiedzi na działania wojenne za naszą wschodnią granicą. W regionie utworzone zostaną centra kompleksowego wsparcia cudzoziemców, w których zainteresowani skorzystają z kursów języka polskiego, wsparcia prawno-doradczego i psychologicznego, zajęć animacyjnych i integracyjnych. Katalog tych działań jest elastyczny i będzie uzależniony od bieżących potrzeb.

Na fotografii widzimy starszą kobietę leżącą w łóżku, która rozmawia z młodą lekarką. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. Utrzymana zostanie pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na unijne dofinansowanie będą mogły liczyć też podmioty ekonomii społecznej.

– Dostrzegając konsekwencje zmian demograficznych chcemy rozwijać system usług zdrowotnych i społecznych, w tym mieszkań chronionych i pomocy sąsiedzkiej – zaznacza Sylwia Wójcik. – Dopuścimy również możliwość adaptacji mieszkań do potrzeb osób niesamodzielnych, tak by jak najdłużej mogli samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku. Zależy nam, aby w regionie powstało jeszcze więcej Centrów Usług Społecznych działających w formie dziennej. Osobna transza środków przeznaczona zostanie na wspieranie pieczy zastępczej – dodaje.

Pierwsze konkursy z zakresu EFS+ ruszą wiosną. W kwietniu zaplanowano nabory na działania związane z ekonomią społeczną, edukacją i usługami zdrowotnymi w zakresie rehabilitacji dzieci. W maju z kolei projektodawcy będą mogli starać się o środki na Centra Usług Społecznych, teleopiekę, działania realizowane w zakresie pieczy zastępczej, usług społecznych i zdrowotnych.

To na razie plan. Szczegółowe informacje o naborach (konkretne daty, zasady, typy projektów) będą zawarte w harmonogramie naboru wniosków, który w najbliższych tygodniach pojawi się tutaj.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE