Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia dwóch mężczyzn w pomarańczowych kombinezonach na hali produkcyjnej. Starszy, który jest prawdopodobnie doświadczonym pracownikiem, wyjaśnia młodszemu koledze – być może uczniowi w trakcie praktycznej nauki zawodu, sposób działania urządzenia, wskazując pewne opcje palcem na monitorze. Zdjęcie pochodzi z adobe stock.

W nowej perspektywie szkolnictwo branżowe będzie jednym z istotniejszych obszarów wsparcia (fot. adobe stock)

Sezam otwarty – europejskie dotacje czekają na Was

Wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nabiera tempa. W tym roku ogłoszonych zostanie aż 31 konkursów z łączną pulą ponad 1,68 miliarda złotych. Sprawdź terminy składania wniosków.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod koniec lutego przyjął harmonogram naboru wniosków na 2023 r. Zdecydowana większość skierowana będzie do wszystkich zainteresowanych (tryb konkurencyjny). Pozostałe dedykowane będą konkretnym instytucjom (tryb niekonkurencyjny – wcześniejszy pozakonkursowy).

Szczegółowy i aktualny harmonogram naborów dostępny jest na stronie wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Edukacja i ekonomia społeczna

W pierwszej kolejności uruchomione zostaną nabory w trybie niekonkurencyjnym na wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego i zawodowego. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację dwóch ważnych projektów edukacyjnych naszego regionu - „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” i „Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce”. Przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów wielkopolskich szkół i w nowej perspektywie będą kontynuowane.

Pierwszym konkurencyjnym naborem będzie wsparcie projektów akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). O dotacje od 21 kwietnia będą mogły ubiegać się organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Do rozdysponowania jest ponad 86,6 mln zł.

Na zdjęciu widzimy cztery osoby siedzące przy podłużnym stole, przed komputerami. Uwagę zwraca młoda, uśmiechnięta kobieta o jasnych włosach, która lewą ręką wpisuje coś na klawiaturze, prawą zaś robi notatki na kartce. Fotografia pochodzi z adobe stock.

Miliony na infrastrukturę

W wiosennej puli naborów znalazły się również przedsięwzięcia infrastrukturalne. Już w maju będzie można składać wnioski na projekty związane z rozwojem e-usług i e-zasobów publicznych (w tym e-kultury) oraz na inwestycje w zakresie cyberbezpieczeństwa (w systemach informacyjnych samorządów). Aplikować mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, organizacje badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego czy organizacje pozarządowe. Do wydania jest 50 mln zł.

Ilustracja przedstawia kobietę, która uczy czwórkę dzieci – dwie dziewczynki i dwóch chłopców, którzy siedzą przy stoliku. Na blacie rozłożone są różne pomoce naukowe. Wszyscy są uśmiechnięci. Fotografia pochodzi z adobe stock. Aż 100 mln zł zarezerwowano na kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Od 8 maja o te fundusze wnioskować będą mogły m.in. jednostki administracji publicznej i przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. Także w maju ogłoszony zostanie konkurs na działania z zakresu ochrony przyrody oraz rozwoju zielonej infrastruktury (pula 40 mln zł). Pieniądze popłyną na działalność informacyjno-edukacyjną (warsztaty, szkolenia, ścieżki edukacyjne, wydarzenia i konkursy) w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Unijne środki wspomogą również budowę, przebudowę i doposażenie miejsc edukacji ekologicznej. W formie uzupełniającej przewidziano wsparcie realizacji wojewódzkich programów ochrony powietrza oraz uchwał antysmogowych. O dotacje będą mogły ubiegać się m.in. podmioty administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, służby publiczne.

W czerwcu z kolei ogłoszony zostanie nabór na wsparcie instrumentów terytorialnych ZIT. W pierwszej kolejności dotowane będą działania na rzecz wzmocnienia potencjału ZIT-ów w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym. Do rozdysponowania jest 8 mln zł.

Z puli Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 1 czerwca ruszy konkurs na wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Pieniądze przeznaczone zostaną na dostosowywanie się firm do zmiennych warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, cyfryzację i internacjonalizację. Na ten cel zarezerwowano ponad 112,5 mln zł. Wśród działań obejmujących zasięgiem Wielkopolskę Wschodnią przewidziano jeszcze w pierwszym półroczu nabór na projekty dotyczące odbudowy oraz zwiększania zasobów wodnych na obszarach zdegradowanych pod względem hydrologicznym. Zadania te realizować będzie PGW Wody Polskie (tryb niekonkurencyjny).

Zawodowe i społeczne wsparcie mieszkańców

W drugim kwartale powiatowe urzędy pracy otrzymają 69,8 mln zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy (tryb niekonkurencyjny). Dotacje pozwolą sfinansować m.in. szkolenia, staże oraz poradnictwo zawodowe. Rekordowa kwota 180 mln zł z FST wspomoże też subregionalny rynek pracy w Wielkopolsce Wschodniej. Pieniądze przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową osób dotkniętych skutkami transformacji, w tym pracowników Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA.

Wraz uruchomieniem nowego programu realizowane będą też projekty z zakresu usług społecznych i zdrowotnych. W maju w trybie niekonkurencyjnym ogłoszone zostaną nabory dla projektów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Chodzi o przedsięwzięcia: „Rozwój wielkopolskiej sieci centrów usług społecznych” (pula 14 mln zł), „Wielkopolskie telecentrum opieki” (pula 35 mln zł) oraz projekty związane ze wsparciem rodziny i systemu pieczy zastępczej (tj. dwa nabory o łącznej wartości ponad 76,3 mln zł). Z kolei w czerwcu odbędzie się nabór na działania związane z integracją społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich. ROPS przeznaczy 11,3 mln zł na tworzenie i funkcjonowanie centrów kompleksowego wsparcia cudzoziemców.

W trybie konkurencyjnym w czerwcu ruszy konkurs, w którym pieniądze będzie można pozyskać na realizację Regionalnego Programu Zdrowotnego w obszarze rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi. Wnioski będą mogły składać: organizacje społeczne i związki wyznaniowe, służby publiczne, administracja publiczna, instytucje ochrony zdrowia oraz instytucje nauki i edukacji. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 18,9 mln zł. Także w czerwcu ogłoszony zostanie nabór na poprawę dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych i społecznych oraz realizację inicjatyw związanych z rozwojem mieszkań wspomaganych i chronionych (pula 56 mln zł). O fundusze będą mogły się starać: podmioty administracji publicznej, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, służby publiczne, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia.

14 naborów w III i IV kwartale

W drugiej połowie roku ogłoszone zostaną m.in. nabory na wsparcie infrastruktury edukacyjnej, zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz integrację społeczną migrantów. W kolejnych miesiącach ruszy też wiele konkursów adresowanych do mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Wśród nich będą m.in. nabory na działania z zakresu rynku pracy, inwestycje w MŚP czy sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny.

Kwoty przeznaczone na nabory na priorytet 6 uzupełnione zostaną jeszcze o środki z budżetu państwa (oznaczyliśmy je w tabeli symbolem BP).

Harmonogram

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE