Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 30-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 23-05-2017

27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5096/2018 w sprawie: zmiany Wnioskodawcy, którego projekt został wybrany do dofinansowania na mocy Uchwały Nr 4444/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia w Załączniku nr 1 do przedmiotowej Uchwały aktualizację do listy projektów ocenionych w konkursie Nr RPWP.02.01.01‑IZ‑00‑30‑001/16.

Uchwała 5096/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.03.2018 ws. zmiany Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem oraz Załącznikiem (296.5 KB)

Opublikowano: 27.03.2018 r.


26 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (398.4 KB)

Uchwała Nr 4444/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (379.4 KB)

dokumenty wymagane do podpisania umowy (3.8 MB)

Opublikowano: 27.10.2017 r.


19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3685/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (216.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (115.1 KB)

Uchwała Nr 3685/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru wniosków (437.8 KB)

dokumenty do umowy (4.8 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych pozytywnie, z podziałem na projekty z zakresu ochrony zdrowia i pozostałe typy projektów określone dla tego Poddziałania.

Projekty ocenione pozytywnie - ochrona zdrowia (223.3 KB)

Projekty ocenione pozytwynie - pozostałe typy projektów (229.2 KB)

Opublikowano: 10.05.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 41 złożonych wniosków o dofinansowanie, 27 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 11 projektów zostało ocenione negatywnie, natomiast 3 projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 21.02.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30 września 2016 r. od godziny 7.30 do 30 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 sierpnia 2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w typie projektu wskazanym w punkcie drugim;
 2. administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym),
 3. organizacje pozarządowe;
 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);
 6. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń).

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
  1. dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM;
  2. dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych[1], jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem
   e-usługi.
 2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, w tym:
  1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów
   i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów[2];
  3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej);
  4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych;
  5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
 3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego[3], m.in. przedsięwzięcia:
  1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP);
  2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).
 4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
 

[1] M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w sprawie

wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.  

[2] Zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 4.89 z zm.).

[3] Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania obliczana jest zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 40 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin konkursu (940.4 KB)

2. Kryteria Wyboru Projektów (554.9 KB)

3. Podręcznik użytkownika LSI 2014+ (3 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie (527.9 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 2.1.1 (729.8 KB)

6. Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa) (176.6 KB)

7. Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa) (404 KB)

8. Wzór_umowy_o_dofinansowanie_projektu (645.8 KB)

9. Wzór Porozumienia o dofinansownie Projektu (536.1 KB)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów (999.7 KB)

11. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (370.2 KB)

12. Załącznik nr 1 do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ (545 KB)

13. Instrukcja_wypełniania_Załacznika_do wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

14. Załącznik nr 2 Wzór_Zaświadczenia_oraganu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarów_Natura_2000 (462.5 KB)

15. Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

16. Załącznik nr 3 Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną (461.5 KB)

17. Załącznik nr 4 Wzor_oświadczenia_dot_rejestrów_GDOS (68.5 KB)

18. Załącznik nr 15 Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (503.5 KB)

19. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

20. Załącznik nr 19 oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465 KB)

21. Załącznik nr 23 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

22. Załącznik nr 23 Formularz informacji pomoc de minimis przezprzedsiebiorce wykonujacego usluge swiadczona w ogolnym interesie gospodarczym (324.5 KB)

23. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.3 KB)

24. Załącznik nr 23 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

25. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

26. Załącznik nr 26 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (452.2 KB)

27. Załącznik nr 27 Oświadczenia Partnerów (479 KB)

Inne ważne informacje

Zobacz często zadawane pytania

Pytania prosimy kierować mailowo na jeden z poniższych adresów:

pawel.hryniewicz@umww.pl, agnieszka.rothe@umww.pl lub telefonicznie po numerami 61 626 61 10 lub 61 626 61 63.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.