Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 25-10-2016 do 30-06-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 24.10.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-003/16 w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Informacja o ponownym wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 (nabór nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-003/16) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że w wyniku ponownego wezwania dla projektu pt. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie został wyznaczony do 30 czerwca 2017 r.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 25.10.2016 r. od godziny 7.30 do 30.06.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24.10.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie może się ubiegać Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt polegający na zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparciu cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:

- dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM,

- dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych[1], jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.

 

[1] M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Finanse

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 79 800 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

1. Kryteria Wyboru Projektów (554.9 KB)

2. Formularz wniosku o dofiansowanie (523.1 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 2.1.1 (724 KB)

4. Zobowiązanie do realizacji Projektu - wzór (625.8 KB)

5. Zobowiązanie do realizacji Projektu - uchwała (263.2 KB)

6. Podręcznik Użytkownika systemu LSI 2014+ wersja 1.4 (3 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów (584.6 KB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (370.2 KB)

Załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie projektu:

9. Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (1 MB)

11. Załącznik nr 2_Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (463 KB)

12. Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

13. Załącznik nr 3_Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej (461.5 KB)

14. Załącznik nr 4 Wzor_oswiadczenia_rejestry_Generalnej Dyrekcji Ochony Środowiska (68 KB)

15. Załącznik nr 15 Oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia (503.5 KB)

16. Załącznik nr 15 Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_na_cele_realizacji_projektu (502.5 KB)

17. Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (468.5 KB)

18. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

19. Załącznik nr 22 Formularz_informacji dotyczący pomocy de minimis dla_przedsiebiorcy_wykonujacego_usluge_swiadczona_w_ogolnym_interesie_gospodarczym (324.5 KB)

20. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

21. Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_Formularza_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis (70.2 KB)

22. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (70.3 KB)

23. Załącznik nr 24 Instrukcja_do_sporządzania_Studium Wykonalności_(część_opisowa) (176.9 KB)

24. Załącznik nr 24 Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_obliczeniowa) (404 KB)

25. Załącznik nr 25 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.8 KB)

26. Załącznik nr 26 Oświadczenia Partnerów (480 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.