Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Aktualny od 12-01-2017 do 31-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 11 stycznia 2017 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 12 stycznia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 11 stycznia 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie może się ubiegać Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt, którego przedmiotem jest tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zadań Samorządu Województwa a przekłada się w szczególności na działania związane z:

  • opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  • dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
  • tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej,
  • tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już dostępnych
  • pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z odpowiadającymi im bazami danych.

Finanse

Projekt nie objęty pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 26 443 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty

1. Kryteria Wyboru Projektów (410.3 KB)

2. Wzór wniosku o dofinansowanie (542.5 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (795.2 KB)

4. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 wersja 1.4 (3 MB)

5. Wzór Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania trybu i warunków realizacji projektu (263.3 KB)

6. Wzór Zobowiązania do realizacji projektu (626.2 KB)

7. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (584.6 KB)

8. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (370.2 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

9. Załącznik nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko (545 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko (1 MB)

11. Załącznik nr 2 Wzór zaświadczenia Natura 2000 (463 KB)

12. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

13. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji gospodarki wodnej (461.5 KB)

14. Załącznik nr 4 Wzor oświadczenia dot. rejestrów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

15. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

16. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502.5 KB)

17. Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (468.5 KB)

18. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

19. Załącznik nr 22 Formularz informacji dotyczący pomocy de minimis dla przedsiebiorcy wykonujacego usluge swiadczona w ogolnym interesie gospodarczym (324.5 KB)

20. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (70.3 KB)

21. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

22. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

23. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (176.5 KB)

24. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (403.5 KB)

25. Załącznik nr 24 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.