Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 01-03-2017 do 10-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 26.01.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 1 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 10 marca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 26 stycznia 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich[1] na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

[1] Drogowy obiekt inżynierski to obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.  

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 170 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze 5.1.1 (491 KB)

2 Regulamin konkursu 5.1.1 (518.5 KB)

3 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.1.1 (437.4 KB)

4 Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014-2020 wersja 1.4 (3 MB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie (543.8 KB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (327.2 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (130.9 KB)

8 Wzór uchwały do zobowiązania (36.3 KB)

8a Zobowiązanie do realizacji projektu (264.5 KB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (572.3 KB)

10 Wytyczne w sprawie zasad rozliczania projektów (353.5 KB)

11 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

12 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

14 Załącznik nr 9 do wniosku - wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

15 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 9 do wniosku - zaświadczenia Natura 2000 (312.9 KB)

16 Załącznik nr 10 do wniosku - wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17 Załącznik nr 12 do wniosku - wzór oświadczenia rejestry Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu (465 KB)

20 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (451.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres natalia.kantecka@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.