Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 01-03-2017 do 10-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 26.01.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 13 złożonych wniosków o dofinansowanie, 13 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 27.04.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 1 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 10 marca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 26 stycznia 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich[1] na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

[1] Drogowy obiekt inżynierski to obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.  

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 170 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze 5.1.1 (491 KB)

2 Regulamin konkursu 5.1.1 (518.5 KB)

3 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.1.1 (437.4 KB)

4 Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014-2020 wersja 1.4 (3 MB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie (543.8 KB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (327.2 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (130.9 KB)

8 Wzór uchwały do zobowiązania (36.3 KB)

8a Zobowiązanie do realizacji projektu (264.5 KB)

9 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (572.3 KB)

10 Wytyczne w sprawie zasad rozliczania projektów (353.5 KB)

11 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

12 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

13 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

14 Załącznik nr 9 do wniosku - wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

15 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 9 do wniosku - zaświadczenia Natura 2000 (312.9 KB)

16 Załącznik nr 10 do wniosku - wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17 Załącznik nr 12 do wniosku - wzór oświadczenia rejestry Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu (465 KB)

20 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (451.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres natalia.kantecka@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.