Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2017 do 28-04-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28 lutego 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 4.1.2. Mała retencja. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 17-07-2017

14 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4015/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.02-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie. 

Lista członków KOP 4.1.2 (448.5 KB)

Uchwała Nr 4015/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie (375.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4015/2017 (10.9 KB)

Dokumenty do umowy (3.8 MB)

Opublikowano: 17.07.2017 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej projektu w ramach Poddziałania 4.1.2. 

Lista po ocenie merytorycznej (213.9 KB)

Opublikowano: 13.07.2017 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 7 złożonych wniosków o dofinansowanie 1 wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie, natomiast 5 projektów zostało wycofanych. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 11.07.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 31 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 28 kwietnia 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 28 lutego 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 1. JST i ich związki,
 2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną,
 4. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
 5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 6. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

 1. projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
 2. projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników wodnych,
 3. projekty w zakresie budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej,

realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu –500 tys. zł;
Minimalny wkład własny - 15%

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi
80 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.2 (767.1 KB)

Załączniki do regulaminu:

1. Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (379 KB)

2. Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (542.1 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (667 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.9 KB)

6. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (459.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7. Załącznik nr 5A do Regulaminu konkursu – Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (389.5 KB)

8. Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 ws. kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (1.2 MB)

9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 ws. zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (1.1 MB)

Pozostałe dokumenty:

10. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 4.1.2 (992.5 KB)

11. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

12. Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

13. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

14. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

15. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

16. SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

17. Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

18. Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

19. Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

20. Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502 KB)

21. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

22. Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

23. Załącznik nr 27 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenia PartneraUczestnika (482.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerem tel. 61 626 71 09