Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 31-03-2017 do 08-05-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.02.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 31 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 08 maja 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 lutego 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów które będą się kwalifikowały do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);
 2. w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki budżetowe,
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej
  i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

z wyłączeniem podmiotów które będą się kwalifikowały do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);

     c. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

     d. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty, podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i lokalnym, polegające m.in. na:

 1. przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac
  remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami;
 2. wyposażeniu w sprzęt medyczny;
 3. rozwiązaniach z zakresu IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.

Wsparcie otrzymają podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą się kwalifikowały się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego; podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Informacja w sprawie zmiany zapisów Regulaminu konkursu

Nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17

12 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3817/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr 3286/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.09.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dokonano zmiany zapisów Regulaminu konkursu, co podyktowane jest przyjęciem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844). Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu. Aktualizacja Regulaminu obowiązuje od dnia podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr 3286/2017, a więc od 12 czerwca br.

Informacja na temat zmiany wprowadzonej w przedmiotowym Regulaminie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem znajdują się w poniższej uchwale.

Uchwała nr 3817/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. (316.9 KB)

Zaktualizowany Regulamin Konkursu (784.9 KB)


1. Ogłoszenie o naborze (501 KB)

2. Regulamin Konkursu NIEAKTUALNY (1011.1 KB)

3. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (582.2 KB)

4. Podręcznik LSI2014 (3 MB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie (546.1 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalnośći (częśc opisowa) (191.4 KB)

8. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (403.7 KB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie (698.6 KB)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

11. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

12. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (944.8 KB)

14. Załacznik nr 9 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

15. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 9 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

16. Załącznik nr 10 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

17. Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (69 KB)

18 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu (465.5 KB)

19 Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.5 KB)

20. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

21. Załącznik nr 21 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

22. Załącznik nr 24 do wniosku Oświadczenia Partnera (480.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres alina.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 99 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.