Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 24-04-2017 do 09-05-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dniem 20.03.2017 r. ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki ocen

Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 20.07.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 30 maja 2017 roku zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniki oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania 3.2.4 2017 (718.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 3.2.4 (358.2 KB)

Uchwała TO/10/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 30.05.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (209.9 KB)

Opublikowano: 01.06.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.04.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 9.05.2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,  ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 • ­jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • ­jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów w Europe

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 000 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin 3.2.4 (846.7 KB)

Załączniki do Regulaminu:

1-Kryteria Wyboru Projektów 3.2.4. (226.5 KB)

2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3- Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 (549.8 KB)

4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 3.2.4 (616 KB)

5-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 3.2.4 (94.6 KB)

6-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (457.5 KB)

7-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

8-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

Pozostałe dokumenty:

9-Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.4 (349.8 KB)

10-Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (545 KB)

11-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

12-Załącznik 8 do wniosku-Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

13-Instrukcja wypełniania Załącznika 8 do wniosku NATURA 2000 (312.9 KB)

14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

16-Załącznik 9 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

18-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502.5 KB)

19-Załacznik 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

20-Zalacznik 24 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.7 KB)

21-Załącznik 25 do wniosku zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post (465 KB)

22-Załącznik 27 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (68.5 KB)

23-Załącznik 28 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (482 KB)

Inne ważne informacje

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: agnieszka.krok@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 39, 61 626 63 16 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.