Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 24-03-2017 do 31-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 20.03.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.05.01.03-IZ-00-30-001/17 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Informacje o naborze

Informacja w sprawie unieważnienia naboru

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.  

Opublikowano: 19.06.2017 r.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 24 marca 2017 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20 marca 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,

61-124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski? 

Miasto Poznań 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 12 300 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1.Kryteria Wyboru Projektów (130.1 KB)

2. Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

3. Wzór wnioku o dofinansowanie (547.9 KB)

4 . Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (293.8 KB)

5. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (114 KB)

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (457.5 KB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

9 .Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (1 MB)

12. Załącznik nr 9 do wniosku Wzór Zaświadczenia Natura 2000 (462.5 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

14. Załącznik nr 10 do wniosku Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15. Załącznik nr 12 do wniosku Wzór oświadczenia rejestry GDOS (68 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

17. Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465.5 KB)

18. Załącznik nr 23 do wniosku Oświadczenia Partnerów (479.5 KB)

19. Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji (451.3 KB)

Inne ważne informacje

Informacji dotyczących konkursu udzielają ze Strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań mailowo pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl telefonicznie pod nr  61 669 80 54 ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 16.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.