Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończony od 04-05-2017 do 31-05-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dniem 07.04.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/17 w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 03.03.03 WRPO 2014+ Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Typ projektu: Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 4 maja 2017 r. od godziny 7.30 do 31 maja 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 7 kwietnia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61-124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz uzupełniająco infrastruktura rowerowa (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich itp.),
  2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja następujących elementów infrastruktury transportu publicznego:
    • pasy ruchu dla rowerów,
    • parkingi B&R (wyłącznie jako element projektu),
  3.  Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacja oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla elementów wskazanych w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  4. Budowa elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu tj. Inteligentne Systemy Transportowe, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (w tym np. elektroniczne tablice informacyjne) w powiązaniu z elementami wskazanymi w pkt. 1-2 (wyłącznie jako element projektu),
  5. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

W ramach przedmiotowego typu projektu II realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej 2 z elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-4 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 5.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 16 400 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Kryteria wyboru projektów 3.3.3 Wartostrada (968.5 KB)

2. Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (548.9 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (92.7 KB)

4. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (155.2 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (458 KB)

6. Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

8. Metodyka szacowania emisji gazów cieplarnianych (135.3 KB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (219.6 KB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

12. Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15. SPA 2020 Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

18. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19. Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

20. Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

21. Wytyczne Komisji Europejskiej opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

22. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

23. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

24. Załącznik nr 21 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (65.5 KB)

25. Załącznik nr 29 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (53.5 KB)

26. Załącznik nr 31 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (81.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.