Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 17-07-2017 do 24-07-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.06.2017 r.  ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-11-2017

7 marca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5026/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Konińskiego, Pilskiego oraz Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwała Nr 5026/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (415.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2018 (202.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2018 Leszczyński (201.1 KB)

Załącznik nr 3 don Uchwały nr 2018 Koniński (204.4 KB)

Opublikowano: 12.03.2018 r.


30 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4644/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Konińskiego, Pilskiego oraz Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów 4.3.1 (352.7 KB)

Uchwała nr 4644/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.11.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (407.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4644/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.11.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (308.2 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.6 MB)

Opublikowano: 06.12.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (277 KB)

Opublikowano: 21.11.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie i zostały skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 04.10.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 17.07.2017 r. od godziny 7.30 do 24.07.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 14.06.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego, Pilskiego oraz Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, tj.:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki,
 2. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
 3. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą projekty:

W celu wypełnia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w obowiązującej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

 1. budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
 2. budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
 3. budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie ww. zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

Projekty muszą być zgodne z zapisami właściwych Mandatów Terytorialnych Obszarów Strategicznej Interwencji.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
 • Dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla sektora gospodarki wodnej w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 500 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatów Terytorialnych dla poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji.

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynoszą:

 • Dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 38 100 000,30 PLN,
 • Dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 1 600 291,50 PLN,
 • Dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji – 6 400 500,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 46 100 791,80 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 Ogłoszenie o naborze (886.4 KB)

2 Regulamin_Konkursu dla Działania 4.3.1, Podziałania 4.3.1 (837.5 KB)

3 Kryteria Wyborów Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (392.6 KB)

4 Podręcznik Podmiotu zgłaszającego Beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

4.1 do Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (798.4 KB)

5 Wzór wniosku (544 KB)

6 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (725 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (156.1 KB)

8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (698.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

9 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem z EFRR (1.2 MB)

10 Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczenia projektów realizowanych w ramach osi (1.1 MB)

11 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 (AKPOŚK) z 21 kwietnia 2016 (448.5 KB)

12 Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2015 (2.2 MB)

13 Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (934 KB)

14 Zał. do aktualizacji Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG (1.9 MB)

15 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (965.5 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

16 Zał. nr 1 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

17 Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

18 Zał. nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

19 Zał. nr 3 - Wzór Zaświadczenie oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

20 Instrukcja wypełniania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (317.4 KB)

21 Zał. nr 4 - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

22 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

23 SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

24 Zał. nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504.5 KB)

25 Zał. nr 15- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502 KB)

26 Zał. nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

27 Zał nr 24 - Oświadczenia Partnera Uczestnika (480 KB)

28 Zał. nr 26 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (465.5 KB)

29 Zał. nr 28 - Efekt rzeczowo-ekologiczny (41.1 KB)

30 Zał. nr 29 - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące produkcji i wykorzystania energii cieplnej i/lub elektrycznej (481.5 KB)

31 Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.