Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-09-2017 do 05-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 05.01.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.08.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Działania 1.1. mogą ubiegać się:

  • Jednostki naukowe i ich konsorcja
  • Uczelnie wyższe
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na inwestycji w infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2017 roku, w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 78% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  • Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu – 50% kosztów kwalifikowalnych
  • Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu – 85% kosztów kwalifikowalnych  

W przypadku projektów, w których założono wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pod warunkiem złożenia wniosku do ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego i uzyskania dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalny poziom dofinansowania  części niegospodarczej projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (z czego 85% stanowi EFRR a 15% Budżetu Państwa)

  • Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (455.2 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ-00-30-001_17 (791.2 KB)

3. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (Działanie 1.1.) (417.7 KB)

4. Podręcznik_LSI2014+ (2.8 MB)

4.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (760.2 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie (594 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku (1.1 MB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (571.5 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (273.3 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie (738.2 KB)

9. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

11. Założenia do Planu prac B+R (221.5 KB)

12. Mechanizm monitorowania i wycofania - rekomendacje Ministerstwa Rozwoju (dokument ma charakter pomocniczy) (349.9 KB)

13. Ścieżka aplikowania o zapewnienie finansowania w ramach pi 1a i pi 10a (dokument pomocniczy) (349.5 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (477.5 KB)

15. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

16.1. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz - pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

16.2. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

16.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

16.4. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (324.5 KB)

16.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2 (74.7 KB)

17. Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o wskaźniku przychodów z działalności komercyjnej (76.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres monika.kwasnik@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.