Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2017 do 31-01-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.01.03‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Poddziałania 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu

al. Niepodległości 34

61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 grudnia 2017 r. od godziny 7.30 do 31 stycznia 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 listopada 2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną
  4. państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych,
  5. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
  6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  7. szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu)).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020 (obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu). Sposób ustalenia poziomu dofinansowania został określony w Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 14.12.2017r.

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

Tabela zmian (13.9 KB)


1 Ogłoszenie o konkursie (365.5 KB)

2 Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.3 (822.9 KB)

3 Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (225.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów 4.1.3 (382.5 KB)

5 Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (2.8 MB)

5.1 Regulamin_Użytkownika LSI2014+ (798.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 4.1.3 (595.3 KB)

7 NIEAKTUALNY - Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

8 Załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.4 KB)

9 Załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Instrukcja do sporządzenia SW 4.1.3 (część opis) (881 KB)

10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (482.5 KB)

10.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków 2014-2020 (1.1 MB)

11 Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (391.5 KB)

11.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków 2014-2020 (1.1 MB)

12 Wzór uchwały z zobowiązaniem (377 KB)

12.1 Załącznik do zobowązania o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków 2014-2020 (1.1 MB)

13 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (944.8 KB)

15 Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Wzor oświadczenia o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

16 Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

17 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

18 Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

19 Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

19.1 Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468 KB)

20 Załącznik nr 20 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o zabezpieczeniu śr. na realizację inwestycji (468 KB)

21 Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie Partnera, Uczestnika (480 KB)

22 Załącznik nr 27 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.