Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Planowany od 01-03-2018 do 12-04-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.01.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 01.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 12.04.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu oraz w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne do realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe zgodnie z rozdziałem 5 pkt 9 Wytycznych w obszarze zdrowia;
 2. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 3. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 4. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane w szczególności do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 6. monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 4 175 535,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 3 736 005,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 439 530,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 (1.1 MB)

8.1 Regionalny program zdrowotny - Zdrowa aorta (1 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS (465.4 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (249.9 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (591.7 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ (959.1 KB)

8.9 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.8 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (374.5 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (439.6 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (411.5 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (630.5 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (494.3 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (235.8 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (376.4 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (328 KB)

8.19 Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (207.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").