Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Planowany od 30-04-2018 do 30-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.03.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.03.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 30.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładające łącznie:

  1. dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,
  2. świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i standardami określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS,
  3. podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach procesów biznesowych.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 66 653 709,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 58 831 300,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 7 822 409,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny – 5 %

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 7.3.2 (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.3.2 (625.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.3.2 (440.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 7.3.2 (1.3 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (543.4 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1019.3 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (748.6 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (434.8 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (521.1 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (548.9 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (748.5 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (613.1 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.3.2 (382.2 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (433.5 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.6 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (380.9 KB)

8.18 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (720.2 KB)

8.19 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (234.4 KB)

8.20 Zasady udzielania wsparcia przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (404.5 KB)

8.21 Minimalny zakres regulaminu udzielania wsparcia finansowego przez OWES (402 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt").