Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Planowany od 30-06-2018 do 31-08-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30.06.2018 r. od godziny 7.30 do 31.08.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.05.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Samorządowe instytucje kultury;
 2. Jednostki samorządu terytorialnego;
 3. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych;
 9. Szkoły wyższe;

Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie małych kin społecznościowych polegające na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do pełnienia funkcji kinowych, sali multimedialnej oraz zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
 2. Małe kino społecznościowe – sala kinowa na stałe wyposażona w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów o powierzchni maksymalnie 100 m2 mieszcząca maksymalnie 40 miejsc dla widowni.

Finanse

 1. Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu: 20 000 000,00 PLN.
 2. Wsparcie jednego kina społecznościowego nie może przekroczyć 150 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy uwzględnieniu limitu określonego w punkcie 1.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
 4. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

UWAGA - Aktualizacja - 04-06-2018

Poniżej znajduje się zaktualizowany Załącznik nr 23 do wniosku o dofinansowanie Oświadczenia Partnera/Uczestnika. Zmiana dotyczy Oświadczenia o przestrzeganiu Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Oświadczenia o niekaralności w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik obowiązuje od 04.06.2018 r.

17 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera/Uczestnika poprawiony (484.5 KB)

Opublikowano: 04.06.2018 r.


1 Ogłoszenie o naborze (480.8 KB)

2 REGULAMIN KONKURSU 4.4.1 (964.5 KB)

3 Warunki formalne (205.3 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (546.9 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin LSI2014+ (847.7 KB)

6 Wniosek o dofinansowanie (545.6 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (541.6 KB)

7.2 Instrukcja do Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (172 KB)

8 Wzór Umowy o dofinansowanie (714.7 KB)

8.1 Zał do umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

9 Wzór porozumienia (644.9 KB)

9.1 Zał do porozumienia o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10 Instrukcja wypelniania wniosku (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

11 Załacznik nr 1 do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

14 Załącznik nr 3 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

15 Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.3 KB)

15.1 Zał. nr 14 Oświadczenie do dysp. nieruch. na cele realizacji projektu (468 KB)

16 Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

17 Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (483.5 KB) (nieaktualny)

18 Załącznik nr 25 do wniosku - Oswiadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (455.5 KB)

19 Załącznik nr 26 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20 Załącznik nr 26 - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

21 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (74.7 KB)

22 Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

23 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 oraz iwona.wilczewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 18 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.