Aktualne nabory wniosków

Przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych środowisku lokalnym to długi proces rozłożony na lata. Europejski Fundusz Społeczny wspiera osoby najbardziej potrzebujące. Dzięki dwóm konkursom z działania 7.2.2 wspomaga ten proces. W tym samym czasie, do 28 kwietnia, można starać się o dofinansowanie na projekty dotyczące małej retencji. W ten sposób zadbamy o środowisko i zminimalizujemy skutki zmian pogodowych.

Na terenie Wielkopolski obniża się poziom wód gruntowych. Można zaobserwować wysychanie naturalnych wilgotnych siedlisk w lasach i wzdłuż rzek. Coraz rzadziej, wybierając się do lasu na spacer, napotkamy jeziorka leśne. Wpływ na taki stan rzeczy mają zmiany klimatyczne (nawalne deszcze i długie okresy suszy)  i  źle prowadzone w przeszłości działania melioracyjne.

Ratunkiem dla środowiska przyrodniczego i dla nas, ludzi, są projekty z zakresu małej retencji (łac. retentio – powstrzymywanie), które minimalizują skutki niekorzystnych zmian pogodowych i działalności człowieka. Polegają one na spowolnieniu odpływu wód opadowych. Dlatego warto przyjrzeć się konkursowi 4.1.2 „Mała retencja”. Wśród beneficjentów, którzy mogą starać się o dofinansowanie na projekty dotyczące małej retencji, są: Jednostki samorządu terytorialnego, Ochotnicze Straże Pożarne, Lasy Państwowe, szkoły wyższe i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach działań objętych dofinansowaniem możliwa jest budowa obiektów piętrzących i spowalniających odpływ wody. Pozwoli to na zatrzymanie wody w jeziorach, stawach oraz gruncie. Dodatkowo można starać się o pieniądze na  budowę sztucznych zbiorników wodnych czy projekty w zakresie budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej.

Tego typu przedsięwzięcia są również odpowiedzią na wymagania stawiane przez Ramową Dyrektywę Wodną. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę m.in. aspekty dotyczące lokalizacji inwestycji względem obszarów Natura 2000. Alokacja, jaką przeznaczono na konkurs, wynosi 80 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia.

Pomagajmy ludziom w ich naturalnym środowisku

Włączenie społeczne to jeden z najważniejszych celów strategii „Europa 2020”. Na wykluczenie społeczne narażeni są przede wszystkim długotrwale bezrobotni, odbiorcy pomocy społecznej, bezdomni, osoby starsze i z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Instytucjonalne formy pomocy nie są tak skuteczne, jak wcześniej zakładano. Dlatego coraz częściej mówimy o  stopniowym odchodzeniu od nich na rzecz usług świadczonych w formule środowiskowej (deinstytucjonalizacja). Te drugie umożliwiają osobom wspieranym utrzymanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Usługi społeczne świadczone w formule środowiskowej są wspierane w ramach WRPO m.in. z poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”. Trwają właśnie dwa konkursy: pierwszy ogólny (w tym dla obszarów strategicznej interwencji – OSI) i drugi skierowany do lokalnych grup działania (LGD). Wnioski można składać do 28 kwietnia.

Na obydwa nabory przeznaczono około 52 mln zł unijnego dofinansowania. W pierwszym z nich jest do podziału 45 mln zł, z czego prawie 10 mln zł zostało zarezerwowane na projekty zintegrowane – czyli takie, w których do realizacji zgłoszonych projektów będą potrzebne też inwestycje w obiekty służące określonemu wsparciu. Pieniądze na ten cel zostaną rozdzielone w konkursie z poddziałania 9.1.2 zaplanowanego w trzecim kwartale. W praktyce oznacza to, że pisząc projekt, już teraz beneficjenci powinni zadeklarować, czy wezmą w nim udział. Dla lokalnych grup działania jest do podziału prawie 7 mln zł unijnego wsparcia.

Dofinansowanie otrzymają projekty nakierowane na podnoszenie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Dzięki temu więcej dzieci przebywających na przykład w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych ma szansę trafić do rodzin zastępczych, zawodowych albo wrócić do rodzin naturalnych. Istotne znaczenie będą miały także działania prewencyjne (zostaną nimi objęte rodziny, w wypadku których wzrosło ryzyko umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej).

Wsparcie skierowane jest też na rozwój usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w formule środowiskowej. Dzięki asystentom i opiekunom życie osób zależnych zyskuje nową jakość, ponieważ otrzymują pomoc w swoim naturalnym środowisku. Ze wsparcia mogą korzystać także faktyczni opiekunowie osób niesamodzielnych. Uzyskają pomoc np. w podjęciu lub kontynuacji pracy zawodowej.

Dofinansowanie jest też skierowane na projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych lub wspomaganych. Pozwalają one na usamodzielnienie się, readaptację do samodzielności życiowej i powrót do środowiska czy samodzielne zamieszkiwanie np. osobom z niepełnosprawnościami. Oczywiście mieszkańcy takich lokali pozostają pod opieką specjalistów.

W obu konkursach jednym z warunków, jakie muszą spełnić wnioskujący o fundusze lub partnerzy, jest co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wnioski mogą składać m.in. podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Linki: