Skorzystaj, żeby wesprzeć!

 

Przez miesiąc – od 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku – można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” WRPO 2014+. To konkurs przede wszystkim dla organizacji i instytucji działających na co dzień na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem, które w ten sposób mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia skierowane do swoich podopiecznych.

Włączenie społeczne to główny cel osi priorytetowej VII – w tym również poddziałania 7.1.2. Oznacza to, że WRPO 2014+ wspiera finansowo takie inicjatywy, które włączają do społecznego krwioobiegu jednostki i grupy społeczne znajdujące się na jego marginesie z różnych powodów. Może to być niepełnosprawność, bezrobocie, niskopłatna praca, bezdomność, podeszły wiek czy życie w miejscach bez perspektyw rozwojowych. Wykluczenie społeczne może dotknąć każdego, bez względu na płeć czy wiek. Choć pewne grupy na wyrzucenie poza społeczny nawias narażone są bardziej niż inne. To już drugi nabór. Poprzedni cieszył się sporym zainteresowaniem. Do podziału jest 105 000 000 zł. Kto może sięgnąć po to pieniądze?

Dla kogo wsparcie

– Na wsparcie mogą liczyć działania, których celem jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin, grup i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej,  edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej oraz działania o charakterze środowiskowym – mówi dyrektor WUP w Poznaniu Barbara Kwapiszewska – oraz projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację – dodaje. A to oznacza, że na wsparcie mogą liczyć projekty, które działaniami wykraczają poza mury instytucji i są zakorzenione w otoczeniu rodzinnym i środowisku uczestników. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, ale też ich otoczenie bliższe i dalsze. Lokalna społeczność nie może być wprawdzie grupą docelową w projekcie, ale w samym przedsięwzięciu jej udział można, a nawet warto zaplanować. Wówczas koszty np. zorganizowania imprezy integracyjnej na osiedlu można uwzględnić w budżecie jako działanie środowiskowe. Takie rozszerzone wsparcie podnosi efektowność pomocy, a sam proces reintegracji społecznej nie odbywa się w próżni.

  Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania tak,
by otrzymał pomoc jak najbardziej adekwatną do jego osobistej sytuacji

 

Przedsięwzięcia zgłoszone do konkursu w ramach poddziałania 7.1.2 mogą być skierowane do szerokiego grona osób. Są to: niepełnosprawni, rodziny przeżywające trudności wychowawcze, bezdomni, kobiety nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotni, seniorzy, osoby które odbywały karę więzienia, ale również ubogie osoby pracujące. Formy pomocy zależą od indywidualnej sytuacji tych osób. Innego wsparcia potrzebuje ktoś, kto ma pracę, lecz nie może z niej godnie żyć, a innego ktoś, kto nie ma żadnych kwalifikacji i nigdy nie pracował zawodowo. Każdy uczestnik projektu musi być objęty Indywidualnym Planem Działania tak, by otrzymał pomoc jak najbardziej adekwatną do jego osobistej sytuacji. Na dodatkowe punkty mogą liczyć między innymi projekty realizowane na obszarach, gdzie kumulują się negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze. Wykaz takich obszarów – o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych oraz obszarów wiejskich wymagających wsparcia procesów rozwojowych – znajduje się w załącznikach do regulaminu konkursu. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie i trwać maksymalnie 24 miesiące.

Warto z tej możliwości skorzystać, bo aktywna integracja jest skutecznym narzędziem wspierania środowisk z głębokimi problemami społecznymi, rodzin i osób wykluczonych. Potwierdzają to liczne przykłady – choćby projekt „W „Kręgu” Razem” realizowany teraz w Nowym Mieście nad Wartą. Można o nim przeczytać w tym wydaniu e-biuletynu w tekście pod tytułem „Zacząć nowy rozdział”.

Monika Wierżyńska