Zmiany w harmonogramie

 

W czerwcu na stronach WRPO pojawił się zmodyfikowany harmonogram naboru wniosków. Zmiany dotyczą głównie wprowadzenie nowych konkursów i kwot dofinansowania w niektórych naborach.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), wspierają rozwój aglomeracji miejskich. W naszym województwie ZIT-y realizowane są na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOF) oraz obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO). Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem pod koniec roku ogłoszone zostaną konkursy realizowane na terenach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Zastrzyk dla ZIT

W październiku możemy się spodziewać konkursu w poddziałaniu 4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Dofinansowane zostaną projekty dotyczące m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych) oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej.

ZIT-y są instrumentem promującym podejście zintegrowane poprzez m.in. realizację dużych projektów łączących fizyczne inwestycje w infrastrukturę ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z inwestycjami w kapitał ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Na koniec roku kalendarzowego (grudzień) w harmonogramie zaplanowano dwa konkursy w ramach ZIT dla MOF Poznania. Pierwszy dotyczy infrastruktury edukacyjnej (poddziałanie 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”), drugi kształcenia młodzieży i dorosłych (8.3.4). W ramach poddziałania 9.3.4 inwestycje mogą obejmować przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów szkoleniowych. Przedsięwzięcia w zakresie wyposażenia placówek edukacyjnych i szkoleniowych m.in. w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie w zawodach realizowane będą w ramach drugiego konkursu (8.3.4). Z pewnością wiele szkół i placówek  wzbogaci się o nowoczesny sprzęt technologiczny i materiały dydaktyczne. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół szczególnie szkół zawodowych jest dziś koniecznością. Dlatego realizacja projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki  zawodowe  dostępne będą dla wszystkich, którzy dobrze chcą się przygotować się do funkcjonowania na rynku pracy.

W październiku  dostępne będą również pieniądze na rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie, a także adaptację na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych, obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych (poddziałanie 4.4.4). Beneficjenci będą mogli zakupić wyposażenie, przeprowadzić konserwacje i zabezpieczyć muzealia i starodruki przed kradzieżą.

 

Zmiany kwot w naborach

W czerwcowym harmonogramie zmieniły się również alokacje przeznaczone na konkursy.

  • w poddziałaniu 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” alokacja wynosi 135 mln zł (konkurs w październiku), kolejny konkurs ogłoszony w grudniu będzie miał alokację 57 900 000,97 mln zł
  • w poddziałaniu 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” w lipcowym konkursie zaplanowano 71 451 179,00 mln zł
  • w poddziałaniu 6.6.1 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne ” oraz w części poddziałań związanych z realizacją Mandatów Terytorialnych OSI. Do końca roku odbędą się jeszcze trzy konkursy we wrześniu i dwa w grudniu.

Nastąpiła też zmiana terminu naboru w poddziałaniu 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”. Konkursy ogłoszone będą we wrześniu, październiku i grudniu 2017 roku.

 

Zobacz harmonogram naborów wniosków (wersja z  czerwca 2017).