Z powiatu w świat

 

Wart blisko 22 mln zł projekt powiatu poznańskiego otrzymał z WRPO 2014+ ponad 16 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej zlokalizowanej w gminach Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn. Z kolei nowe inwestycje drogowe w powiecie gnieźnieńskim ułatwią mieszkańcom dojazd do pracy.

Dzięki modernizacji dróg powiatowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą w pełni korzystać z autostrad i dróg ekspresowych. Lepsze drogi to krótszy czas przejazdu i większa atrakcyjność terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych, a także wyższy poziom życia. Bez inwestycji w drogi lokalne mieszkańcy gmin i powiatów, przez które przechodzą drogi ekspresowe i autostrady nie mogą korzystać z dobrodziejstw, jakie daje im ich położenie. Na drogach prowadzących do węzłów, drogach szybkiego ruchu, rośnie ruch samochodów, co z jednej strony obniża komfort podróży i bezpieczeństwo uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów), z drugiej zaś generuje zwiększone koszty związane z koniecznością ciągłych napraw nawierzchni i poboczy. Dlatego w budżecie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zarezerwowano w ramach poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” środki na modernizację dróg łączących tereny w głębi powiatów z drogami ekspresowymi i autostradami. Dwa projekty, na które 9 maja 2017 r. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zawarła umowy o dofinansowanie, dotyczą połączenia z drogą ekspresową S5 z Poznania w kierunku północno-wschodnim. Beneficjentami są powiaty poznański i gnieźnieński.

Wykorzystać potencjał

Wsparcie w wysokości 16 mln zł na przebudowę 7-kilometrowego odcinka drogi pomiędzy Kleszczewem a Swarzędzem jest najwyższym dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich w historii powiatu poznańskiego. – Inwestycja ma istotne znaczenie ze względu na wzrost liczby mieszkańców w tym rejonie – tłumaczy Jan Grabkowski, starosta poznański. – Realizacja tego projektu oznacza poprawę warunków przejazdu zarówno dla użytkowników w ruchu lokalnym (międzygminnym dla Swarzędza, Kleszczewa i Kostrzyna), jak i tranzytowym we wschodniej części powiatu poznańskiego, a także wzrost bezpieczeństwa użytkowników całej trasy. Ta droga to ważny element w lokalnej sieci powiązań drogowych, stanowi połączenie z drogą krajową nr 92, a także bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S5, będącą elementem sieci dróg TENT w obszarze węzła poznańskiego, związanego z korytarzem TENT (korytarzem autostrady A2). Ponadto łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 434 – dodaje starosta poznański.

 

Dotychczas w ramach poddziałania 5.1.2 „Infrastruktura drogowa regionu”
Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę
dofinansowania ponad 145 mln zł

 

O znaczeniu tego połączenia świadczy stale rosnący ruch, wynikający z rozwoju mieszkalnictwa i podmiotów gospodarczych na terenie gmin Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn, przez które prowadzi droga powiatowa nr 2410P. Przebudowa obejmie odcinek drogi od węzła Kleszczewo na drodze ekspresowej S5 przez Gowarzewo do ul. Olszynowej w podswarzędzkim Zalasewie. Po zakończeniu modernizacji jezdnia na całej długości będzie miała 7 m szerokości. Inwestycja obejmie również budowę odwodnienia. Powstanie 11 zatok autobusowych. Ucieszą się piesi i rowerzyści, bowiem zaplanowano  wybudowanie prawie 6 km ścieżek rowerowych oraz chodników oraz bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na tzw. azylach. Przebudowane zostaną również skrzyżowania. W Gowarzewie powstaną dwa ronda – pierwsze na skrzyżowaniu z ul. Tulecką (droga powiatowa w kierunku Tulec i Szczepankowa), drugie na szczególnie ważnym, czterowylotowym skrzyżowaniu w centrum wsi z ulicami Siekierecką i Trzecką (drogi prowadzące do miejscowości na terenie gminy Kostrzyn). Nowe skrzyżowania powstaną również w Kruszewni i Zalasewie. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku, a jej zakończenie planowane jest w 2018 r.

Wygodniej i bezpieczniej

Inwestycja, na którą dofinansowanie z WRPO 2014+ w wysokości prawie 5,5 mln zł otrzymał powiat gnieźnieński, obejmie przebudowę drogi powiatowej nr 2483P, prowadzącej od granicy z powiatem poznańskim przez węzeł Czerniejewo w Wierzycach na drodze ekspresowej S5 do miasta Czerniejewo. Jest to jedna z najważniejszych dróg w powiecie, mająca kluczowe znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców gmin położonych w jego południowej części.

– Obecny stan techniczny drogi jest bardzo zły. Jezdnia ma szerokość zaledwie 5 m, a ruch po oddaniu do użytku drogi S5 znacznie wzrósł, gdyż jest to najkrótszy wariant dojazdu do niej dla mieszkańców gmin Czerniejewo, Niechanowo i Witkowo. Pobocza są rozjeżdżone i ciągle trzeba je naprawiać, podobnie jak nawierzchnię drogi – tłumaczy potrzebę modernizacji Jerzy Szczepański, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie. Inwestycja będzie polegała na poszerzeniu jezdni do 6 m oraz wybudowaniu na całej długości drogi dla rowerów. W terenie zabudowanym będzie ona wykonana z niefazowanej kostki brukowej, zaś poza terenem zabudowanym – z asfaltu. Uzupełnione zostanie również oznakowanie.

 

Tereny inwestycyjne na terenie Łubowa.Fot. Archiwum beneficjenta
Tereny inwestycyjne na terenie Łubowa. Fot. Archiwum beneficjenta

 

Zmodernizowana droga wzmocni potencjał gospodarczy południowej części powiatu gnieźnieńskiego, a zwłaszcza terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej w Czerniejewie oraz zaplanowanej do realizacji w ramach OSI strefy gospodarczej w gminie Łubowo. Realizacja inwestycji skróci również czas i podniesie komfort podróży mieszkańców Czerniejewa i okolic do Poznania i innych miejscowości położonych przy S5 oraz autostradzie A2. Ma to znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób dojeżdżających do pracy w Poznaniu i okolicznych miejscowościach. Dodatkową korzyścią będzie również ułatwienie dostępu do terenów rekreacyjnych położonych w Lasach Czerniejewskich. Ścieżka rowerowa na całej długości drogi będzie miała znaczenie zarówno komunikacyjne, jak i turystyczne. Realizacja projektu rozpocznie się w połowie września 2017 r. i będzie trwała 12 miesięcy.

Marek Rokita