Dla mieszkańców

 

Każda gmina ma swój pomysł na rozwój. W Czempinie pomysłów jest wiele, ale są takie, które trzeba zrealizować w pierwszej kolejności – to gospodarka wodno-ściekowa i komunikacja. Dlatego Gmina – przy wsparciu WRPO 2014+ –  realizuje inwestycje, na które wszyscy tu czekają od dawna.

Czempiń znany jest przede wszystkim miłośnikom architektury. To tutaj znajduje się jedna z najbardziej okazałych w regionie barokowych budowli – zespół pałacowy wraz z parkiem krajobrazowym, kościoły: pw. św. Michała Archanioła oraz Kościół pw. św. Szymona i Judy Apostołów.  To zaledwie 30 km od Poznania. Warto więc wybrać się na wycieczkę, zwłaszcza że gmina jest w trakcie prawdziwej komunikacyjnej rewolucji.

Wszystkie drogi prowadzą …przez UE

Takiej inwestycji komunikacyjnej w Czempiniu jeszcze nie było. Blisko 12 mln zł na komunikację, z czego ponad 10 mln  to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+(WRPO 2014+). To wsparcie pozyskane na budowę węzła przesiadkowego, realizowanego w ramach poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Na tę ogromną inwestycję składa się kilka pomniejszych – wybudowane zostanie przejście podziemne pod torami kolejowymi, trzy nowoczesne parkingi oraz droga dojazdowa – ul. Krańcowa. Te parkingi to tzw. Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride – czyli odpowiednio: parkuj i jedź, parkuj rower i jedź oraz zatrzymaj się na chwilę i szybko wypuść pasażera. Dzięki temu ruch w okolicach dworca będzie się odbywał płynnie, przy samym dworcu na kierowców będzie czekało 86 miejsc parkingowych – w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Powstaną stojaki na rowery i wiata rowerowa, a także biletomat, info-kiosk i publiczna toaleta z przewijakiem dla niemowląt i dostosowana dla niepełnosprawnych. Parkingi będą nowoczesne, schludne i udekorowane zielenią. Z nowej inwestycji korzystać będą się nie tylko zmotoryzowani, ale też piesi i cykliści – powstaną nowe ścieżki pieszo-rowerowe, a dotychczasowe zostaną przebudowane. Inwestycja ma przekonać mieszkańców do częstszego korzystania z publicznej komunikacji. Warto zostawić auto w garażu i przesiąść się na rower, a planując dłuższą podróż dalej do pociągu – z korzyścią dla zdrowia i …środowiska.

Strumień unijnych funduszy na kanalizację

Kolejna inwestycja w gminie jest istotna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i środowiska oraz wymogów unijnego prawa – a dokładniej dyrektywy ściekowej. Dyrektywa określa zasady zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. To wymogi rygorystyczne i wiele gmin w Polsce musi podjąć duży wysiłek modernizacyjny, by je spełnić. Gmina Czempiń od lat boryka się problemem przestarzałej infrastruktury ściekowej. Od ponad dwóch lat władze intensywnie pracowały nad przygotowaniem dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy gminnej oczyszczalni. Wiosną 2017 r. gminie udało się pozyskać wsparcie na projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo”. To będzie duża i kosztowna inwestycja – całkowita wartość wynosi 18,5 mln zł a kwota dofinansowania z WRPO 2014+ to ponad 9,3 mln zł.

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu będzie mogła przyjąć więcej ścieków niż dotychczas. Fot. Archiwum beneficjenta
Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu. Fot. Archiwum beneficjenta

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Czempiń a także budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w Jarogniewicach
oraz modernizacja przepompowni ścieków w Czempiniu i Borowie.

Oczyszczalnia ścieków Czempiń została wybudowana w 2001 r. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, której biologiczną część oparto na rowie cyrkulacyjnym o przepływie tłokowym. Oczyszczalnia obsługuje kanalizację sanitarną terenu miasta i gminy Czempiń. Aktualnie ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Olszynki.

– Zakres planowanych prac w obrębie oczyszczalni ścieków Czempiń polegał będzie na modernizacji budynków już istniejących; takich  jak główna przepompownia ścieków, krata koszowa, budynek sitopiaskownika, zbiornik ścieków dowożonych, budynek przepompowni osadu, budynek gospodarki chemicznej, budynek urządzeń odwadniania osadu i zagęszczacze osadu.  Powstaną także nowe obiekty jak stacja zlewna ścieków dowożonych, komora kraty pionowej, zbiornik retencyjno-uśredniający, dwa biologiczne reaktory sekwencyjne, zbiornik tlenowej stabilizacji osadu, plac składowania osadu, stacja poboru prób, komora pomiarowa, budynek agregatu prądotwórczego oraz rurociągi technologiczne. Projekt zakłada także zlikwidowanie trzech obiektów: komory kontaktowej, rowu cyrkulacyjnego oraz osadnika wtórnego ­– mówi Radosław Łucka, kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

Proponowane rozwiązania techniczno-technologiczne pozwolą na rozbudowę oczyszczalni ścieków do średniej – dobowej przepustowości 1500m3. Dzięki temu będzie mogła przyjąć więcej ścieków niż dotychczas, ponieważ dotychczas średnia – dobowa przepustowość wynosiła 1100m3.

Po modernizacji ścieki będą dowożone do wolnostojącej stacji zlewnej z rozdrabniaczem, gdzie ilość przyjmowanych ścieków może maksymalnie wynosić do 100m³/h.

Rów cyrkulacyjny zostanie zlikwidowany. Fot. Archiwum beneficjenta
Rów cyrkulacyjny zostanie zlikwidowany.Fot. Archiwum beneficjenta

 

Kolejnym etapem realizacji projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej w Jarogniewicach. Na tych terenach istnieje możliwość przedostania się nieczystości do gruntu. Budowa sieci znacząco wpłynie na poprawę warunków i jakości środowiska oraz na komfort życia mieszkańców. Ostatnim etapem realizacji projektu jest modernizacja wyeksploatowanych już przepompowni ścieków Czempiniu i Borowie. Przepompownie wymagają przeprowadzenia istotnych modernizacji i instalacji technologicznej.
Realizacja wszystkich powyższych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapewnią prawidłowość oczyszczania ścieków i dostosowanie skuteczności ich oczyszczania do poziomu przewidzianego prawem. Dzięki temu gmina Czempiń będzie mogła wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy ściekowej. Modernizacja ma zostać ukończona w pierwszej połowie 2018 roku.

Obie inwestycje przyniosą korzyści mieszkańcom i środowisku. Obie to duże wyzwanie zarówno organizacyjne jak i finansowe dla Gminy Czempiń. –  Dzięki wsparciu realizujemy i będziemy realizować wiele kluczowych dla rozwoju gminy projektów, których z całą pewnością bez środków z Unii Europejskiej nie można by wykonać na taką skalę. Dzięki pozyskanym środkom z  funduszy europejskich nasza gmina zmienia się, staje się nowoczesna i atrakcyjna również dla nowych mieszkańców
i inwestorów –  podkreśla Andrzej Socha, zastępca burmistrza w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

Monika Wierżyńska

 

Projekty realizowane w ostatnim roku w Gminie Czempiń:

  • „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach szkół podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”
  • „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne”
  • „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu”
  • „Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”
  • „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnym i ścieżkami rowerowymi oraz oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Czempiń

 

Infografika informująca o tym, że materiał powstał dzięki skrzynce zmieniamy Wielkopolskę