Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zdjęciu widzimy dwójkę młodych ludzi – kobietę i mężczyznę, którzy w skupieniu wpatrują się w ekran laptopa. Zdjęcie pochodzi z adobe stock.

W maju uruchomionych zostanie kilka naborów z nowego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.Pieniądze pozyskać będzie można m.in. na wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej (fot. adobe stock)

Europejskie miliony czekają na dobre projekty

Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nabiera rozpędu. W maju ogłoszonych zostanie kilka ważnych konkursów. Do wykorzystania będzie ponad 675 mln zł!

Od 4 maja zainteresowani pozyskaniem unijnych dotacji mogą składać dokumenty w ramach Działania 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń. Więcej o konkursie z pulą 40 mln zł piszemy w artykule Wągrowiec patrzy ekologicznie. Kilka dni później, bo 8 maja, ruszy nabór w ramach Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. Aż 50 mln zł rozdzielonych zostanie między projekty, które rozwijają i poprawiają jakość i dostępność e-usług i e-zasobów publicznych (m.in. w zakresie e-kultury) oraz inwestycje z zakresu cyberbezpieczeństwa (m.in. w systemach informacyjnych samorządów). Dokumenty mogą składać m.in. ograny administracji rządowej, samorządy, uczelnie wyższe, organizacje badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz organizacje pozarządowe. Czas jest do 30 czerwca.

Na pierwszym planie fotografii widzimy napis „praca” ułożony z drewnianych klocków. W tle widać mężczyznę w niebieskiej koszuli, wpisującego coś za pomocą klawiatury. Zdjęcie pochodzi z adobe stock. Zatrudnienie i włączenie społeczne

W wiosennym rozdaniu unijnych środków nie zabraknie konkursów przewidujących wsparcie dla mieszkańców. 18 maja ruszy nabór w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP. Ponad 69,8 mln zł przeznaczonych zostanie na działania związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. W trybie niekonkurencyjnym odbędzie się też nabór z Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Ponad 35 mln zł Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej otrzyma na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”. Placówka uczestniczyć będzie też w postępowaniu z Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W tym przypadku 6,3 mln zł przeznaczonych zostanie na poprawę dostępu, jakości i koordynacji usług adopcji. Osobna pula – 70 mln zł pójdzie na działania z zakresu deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. O dotacje mogą ubiegać się ograny administracji publicznej, służby publiczne, a także organizacje społeczne i związki wyznaniowe. Wnioski będzie można składać od 26 maja do 7 czerwca.

Środki na transformację

Majowe rozdanie unijnych środków to również pierwszy konkurs, finansowany z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Aż 180 mln zł z Działania 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki trafi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy”. Więcej o tym konkursie napiszemy w majowym wydaniu naszego e-magazynu.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów można znaleźć na stronie: wrpo.wielkopolskie.pl. Polecamy również zapoznać się z najnowszą wersją harmonogramu naboru wniosków.

ŁK

ZOBACZ TAKŻE