Przejdź do treści strony
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

1 Aktualności

28-03-2017

Programy rewitalizacji, które są przez Państwa w trakcie realizacji, powinny wchodzić w decydującą fazę opracowywania. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z informacją, że istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla pracowników urzędów gmin zaangażowanych w proces rewitalizacji lub konsultacji bieżących problemów przy opracowywaniu programów rewitalizacji. Pragniemy podkreślić, że takie spotkania mogą odbyć się zarówno w urzędzie gminy, jak i w siedzibie Urzędu Marszałkowskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Szkolenia są nieodpłatne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@umww.pl z następującymi informacjami: proponowany termin i miejsce spotkania, orientacyjna liczba uczestników oraz krótki opis problemów lub potrzeb szkoleniowych. Zespół ds. Rewitalizacji zastrzega sobie możliwość wyboru zgłoszonych szkoleń, które zostaną zrealizowane. 

W związku z zaawansowanymi pracami nad uruchomieniem instrumentów zwrotnych dla projektów rewitalizacyjnych, uprzejmie prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji na jakim etapie prac jest Państwa program rewitalizacji oraz czy już wybrano listę projektów podstawowych oraz uzupełniających. Powyższe informacje pozwolą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na najbardziej efektywne przygotowanie oferty dla potencjalnych beneficjentów. 

Informacje prosimy przesyłać na adres rewitalizacja@umww.pl do 31 marca 2017 r.  

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na udzielenie zamówień z wykorzystaniem Procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców. Powyższa procedura dotyczy zamówień od 20 tys. zł netto. Jednakże w przypadku zlecenia firmie zewnętrznej wykonania kilku usług w odrębnych zamówieniach, które są powiązane ze sobą ze względu na otrzymanie jednego wspólnego efektu w postaci programu rewitalizacji (np. wykonania diagnozy obszaru gminy, opracowanie programu rewitalizacji oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych), a ich wartość (każdego z osoba) nie przekracza 20 tys. zł netto, rekomendujemy dla każdego zadania publikację ogłoszeń na stronie internetowej lub rozesłanie co najmniej trzech zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców.


23-03-2017

Programy rewitalizacji – informacja na temat przekazywania dotacji do JST

Uprzejmie przypominamy, że środki dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, będą przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w paragrafach bieżących zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Rozdział – 75095,

Paragraf – 2008 (85% środki Unii Europejskiej – Fundusz Spójności),

Paragraf – 2009 (15% środki z budżetu państwa).

Prosimy o zastosowanie właściwej klasyfikacji w planie budżetu jednostki i w sprawozdaniach z realizacji zadania.


06-03-2017

Gminy szkoliły się z rewitalizacji  

Zakończyła się kolejna konferencja rewitalizacyjna. Tym razem była ona dedykowana gminom opracowującym lub aktualizującym programy rewitalizacji w ramach drugiego konkursu dotacyjnego.

Uczestnicy otrzymali garść informacji związanych z poprawną realizacją projektów, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych, rozliczania projektu, ale także jego promocji. Wymagań jest dość sporo – wątpliwości również, a konferencja była jedną z głównych okazji do tego, aby uzyskać informacje z pierwszej ręki, zadając pytania urzędnikom z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.   

Przypomnijmy, że na początku lutego Zarząd Województwa rekomendował kolejnych 39 gmin z Wielkopolski do otrzymania dotacji na opracowanie lub aktualizację Programu Rewitalizacji. Oznacza to, że już niebawem zostaną z nimi podpisane umowy o dofinasowanie, a konferencja była znakomitą okazją, aby przedstawiciele gmin mogli rozwiać wszelkie wątpliwości - natury formalnej czy merytorycznej.

Tym bardziej, że przed samorządami jeszcze sporo pracy, a czas nie będzie dla ich sprzymierzeńcem, ponieważ realizacja projektu musi zakończyć się do 31 października 2017 roku. W tym okresie gminy muszą przeprowadzić diagnozę na obszarze objętym rewitalizacją. Do jej opracowania zostaną zaproszeni eksperci, ale także (a może i przede wszystkim) mieszkańcy tego terenu. Wszystko po to, aby ostateczny kształt programu był sporządzony w sposób maksymalnie uspołeczniony, a więc włączający różne grupy mieszkańców, przedsiębiorców czy samorządowców. Na ten temat również można było usłyszeć podczas konferencji.

Taki dokument (po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu) będzie swoistą kartą przetargową w wyścigu po kolejne unijne dotacje, na konkretne już działania (infrastrukturalne czy społeczne) opisane w programie. Konkurs zaplanowano jeszcze w czwartym kwartale 2017 roku, a do podziału będzie 130 mln zł. Dodatkowe pieniądze (ok. 66 mln zł) są przewidziane na rewitalizację w konkursach w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W tych konkursach najpewniej wystartują gminy, które aktualnie opracowują/aktualizują swoje programy rewitalizacji. Chodzi o 82 samorządy, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego konkursu rozstrzygniętego pod koniec sierpnia 2016 roku.

Prezentacja - Informacja i Promocja 3.03.2017 (1.1 MB)

Prezentacja - PT2014-2020 PZP marzec 2017 (530.1 KB)

Prezentacja - PT2014-2020 rozliczanie wydatków (733.7 KB)

Prezentacja - Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji (1 MB)


16-02-2017

Konferencja dla beneficjentów – rewitalizacja, 3 marca 2017 r., Poznań

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla beneficjentów, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dla dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2017 r. do godz. 12.00. Pytania w związku z merytoryczną częścią Konferencji można kierować na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkania bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych można dzwonić pod nr tel. 61 62 67 241.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 3.03.2017 (77.5 KB)


09-02-2017

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór Umowy, który został przyjęty Uchwałą nr 3217/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 2 lutego 2017 r.

Wzór Umowy obejmuje Dotacjobiorców wybranych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór umowy (119.2 KB)

 

 

17-01-2017

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszej dotychczasowej współpracy chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące kwestie:

  1. Pragniemy przypomnieć, iż istnieje możliwość roboczych konsultacji projektów opracowanych przez Państwa programów rewitalizacji z punktu widzenia zgodności elementów i cech wymaganych w programach rewitalizacji. Zwracamy w tym miejscu uwagę, iż eksperci Zespołu ds. rewitalizacji potrzebują około 14 dni na weryfikację dokumentu. Informację tę warto uwzględnić zakładając termin przyjęcia programu przez Radę Gminy/Miasta. Z prośbą o konsultacje wystarczy zwrócić się drogą mailową przesyłając projekt programu rewitalizacji w pliku tekstowym w formacie doc (lub docx) na adres rewitalizacja@umww.pl.
  2. W przypadku Gminnych Programów Rewitalizacji (programów rewitalizacji przygotowywanych według „ścieżki ustawowej”) należy zwrócić się dodatkowo (niezależnie od tzw. „trybu roboczego”) oficjalną drogą do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o potwierdzenie zgodności zapisów projektu GPR ze strategią rozwoju województwa i planem zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 17 ust. 2 pkt. 4 lit. a tiret 2 ustawy o rewitalizacji).
  3. Termin dostarczenia programu rewitalizacji nie powinien być późniejszy niż złożonego sprawozdania końcowego, o którym mowa w paragrafie 7 ust. 2 umowy.
  4. Przypominamy, iż beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ciągu 14 dni od daty zakończenia realizacji projektu (paragraf 7 ust. 2 umowy).
  5. Sprawozdania okresowe oraz sprawozdanie końcowe, o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 i 2 umowy, powinny być zweryfikowane oraz zatwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta (zgodnie z paragrafem 7 ust. 8 umowy).
  6. Zgodnie z umową o dofinansowanie (paragraf 7 ust. 3) warunkiem zatwierdzenia sprawozdania końcowego dla projektu finansowanego ze środków UE jest uzyskanie pozytywnej oceny opracowanego/zaktualizowanego programu rewitalizacji (wersji przyjętej przez Radę Gminy a nie projektu). Program należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w wersji papierowej i elektronicznej (w pliku tekstowym w formacie doc lub docx).
  7. Po pozytywnym zweryfikowaniu sprawozdania końcowego Dotacjobiorca zostanie skontrolowany w miejscu realizacji projektu.
  8. Obecnie trwają prace nad zmianą umowy pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim w zakresie m.in. zmiany załącznika nr 4 do umowy (Procedura udzielania zamówień przez Dotacjobiorców). W związku z powyższym Aneksy uwzględniające zmiany w projektach będą sporządzane po podpisaniu Aneksu pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim.
  9. W IV kwartale 2017 r. zaplanowany jest nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych WRPO 2014+. W związku z tym niezwykle istotne jest terminowe wykonywanie zadań zawartych w harmonogramie realizacji projektu. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie przez Województwo systemu monitorowania Dotacjobiorców w zakresie postępów prac nad programami rewitalizacji.
  10. Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 rok funkcję Koordynatora zespołu ds. rewitalizacji pełni Pan Mateusz Barełkowski (tel. 61 626 72 41, e-mail: rewitalizacja@umww.pl), który zastąpił na tym stanowisku Pana Grzegorza Kamińskiego.

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt.

 

15-12-2016

Poniżej zamieszczamy listę wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej - 2/REW/2016 (83.1 KB)

 

02-12-2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Tematem przewodnim konferencji będzie omówienie kwestii związanych z partycypacją społeczną w procesie tworzenia, wdrażania oraz monitorowania programów rewitalizacji.  Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 8 grudnia br. do godz.12.00.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 9.12.2016 (77.3 KB)

 

07-11-2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 16 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.
Celem konferencji jest przedstawienie dylematów i perspektyw rewitalizacji miast w Polsce oraz omówienie kluczowego elementu programu rewitalizacji jakim jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 15 listopada br. do godz.12.00.

Zapisy na konferencję

Program Konferencji 16.11.2016 (77.4 KB)

 

04-11-2016

W ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju, wpłynęło 48 wniosków. Wnioskowana kwota dotacji wynosi łącznie 2,27 mln PLN. Obecnie trwa ocena formalna złożonych aplikacji.

 

19-10-2016

Zapraszamy na Konferencję dla beneficjentów, która odbędzie się 27 października 2016 roku w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 12.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów.

Zapisy na konferencję

Program konferencji dla beneficjentów (75.6 KB)

 

19-10-2016

Zapraszamy do udziału w Konferencji promującej rewitalizację, która odbędzie się 27 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Celem konferencji jest zaprezentowanie nowego podejścia do rewitalizacji oraz przedstawienie cech i elementów programów rewitalizacji gmin. Zachęcamy do udziału przedstawicieli samorządów gminnych, pracowników i osoby odpowiedzialne za problematykę rewitalizacyjną w gminie oraz innych zainteresowanych. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 26 października.

Zapisy na konferencje.

Program konferencji (77.4 KB)

 

07-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2718/2016 w dniu 6 października zatwierdził ZASADY PROGRAMOWANIA I WSPARCIA REWITALIZACJI W RAMACH WRPO 2014+.

W związku z planowanym wsparciem rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zwanego dalej WRPO 2014+), Zarząd Województwa Wielkopolskiego, realizując politykę rozwoju całego regionu, dostrzegł potrzebę sformułowania opracowania, którego celem jest przedstawienie najistotniejszych informacji, jakie powinny być uwzględniane przy przygotowaniu programów rewitalizacji.

„Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)” przedstawiają rewitalizację w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, wskazują na aspekty prawne rewitalizacji, definiują pojęcia
związane z rewitalizacją. Wskazują również najistotniejsze elementy, jakie powinny być uwzględniane w opracowywanych lub aktualizowanych programach rewitalizacji, a także dostarczają wskazówek dotyczących sposobu ich uwzględnienia. Ponadto, przedstawiają główne etapy prac nad programami rewitalizacji oraz identyfikują podmioty zaangażowane w ich sporządzenie i realizację, opisują procedurę wpisywania programów do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego zgodnie z  Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, w tym procedurę opiniowania programów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Dodatkowo prezentują także podstawowe założenia w odniesieniu do monitorowania realizacji programów rewitalizacji, a także wskazują potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Poniższej publikujemy zasady programowania wraz z załącznikami.

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + (316.8 KB)

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Załącznik nr 2 -Lista sprawdzająca dla programów rewitalizacji (43.4 KB)

Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca dotyczącą zgodności projektu GPR ze strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa (19.6 KB)

Załącznik nr 4 - Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji (133.5 KB)

Załącznik nr 5 - Karta informacyjna projektu rewitalizacyjnego (18.7 KB)

 

19-09-2016

II Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych.

Szczegóły poniżej w dziale "Konkurs".

 

15-09-2016

Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016.

LISTA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI (530.9 KB)

 

24-08-2016

Planowany II konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju, w miesiącu wrześniu br. zamierzają ogłosić II konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego.

 

17-08-2016

Zmienione Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2016 roku, Pan Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, zatwierdził zmianę horyzontlanych Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach oprecyjnych na lata 2014 – 2020.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020_2.08.2016 (218.5 KB)

 

27-07-2016

Poniżej zamieszczamy listę wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie oceny formalnej (611.9 KB)

 

30-05-2016

W ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju, wpłynęło
96 wniosków
, na łączną kwotę 6,8 mln zł, z czego 6,1 mln zł stanowić ma dotacja dla gmin ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wkrótce rozpocznie się ocena formalna oraz merytoryczna złożonych aplikacji.

 

19-05-2016

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa udostępniło praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

Komentarz przygotowano dla interesariuszy procesu rewitalizacji, do których należą podmioty publiczne, przedstawiciele sektora prywatnego, jak również organizacje pozarządowe. W opracowaniu omówiono najważniejsze rozwiązania ustawy: wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, partycypację społeczną, gminny program rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz istotne zmiany w innych ustawach. Komentarz, nie stanowiąc wyczerpującego źródła wiedzy o procesach rewitalizacji, może okazać się pomocny w zrozumieniu tych procesów.

http://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf

09-05-2016

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju dotycząca stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

22-04-2016

Poniżej zamieszczamy do pobrania prezentacje z konferencji "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin", które odbyły się w dniach 15 oraz 22 kwietnia 2016 roku.

Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji (696.7 KB)

Aspekty prawne rewitalizacji (436.3 KB)

Informacja i Promocja - rewitalizacja (973.7 KB)

Zamówienia publiczne -rewitalizacja (409.7 KB)

Konkurs - rewitalizacja (423.1 KB)

 

07-04-2016

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do uczestnictwa w jednej z Konferencji 15 lub 22 kwietnia 2016 r. dla potencjalnych wnioskodawców "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin". Szczegóły dostepne w dziale Konferencje i szkolenia

2 Dokumenty

Karta wizualizacji programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (2.1 MB)

Krajowa Polityka Miejska 2023 (2.4 MB)

Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta info promo (7.7 MB)

Ustawa o rewitalizacji DzU 2015 poz 1777 (859.9 KB)

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020_2.08.2016 (218.5 KB)

Wytyczne kwalifikowalnosc wydatkow EFFR EFS FS 2014 - 20 (619.4 KB)

Wytyczne środki POPT 2014 - 2020 - 02.03.2015 (255.5 KB)

Wzór plakatu (1.9 MB)

Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji.

3 Konkurs

02-02-2017

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

Poniżej zamieszczamy przyjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listę wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016.

Zał. 1 do Uchwały ZWW w sprawie przyjęcia listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji (487.9 KB)


Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowych procesów rewitalizacyjnych, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, w miejscach wymagających szczególnej interwencji, w celu wyprowadzenia ich ze stanów kryzysowych.

Informacja o naborze

Kto może składać wniosek

Pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Z udziału w naborze wykluczone są gminy, które otrzymały wcześniej dotacje w ramach projektu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Wartość projektu jednego wnioskodawcy

Maksymalnie 250 000 PLN, przy czym dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych a wkład własny gminy musi stanowić minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Alokacja na konkurs

2 392 037,88 PLN ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin Konkursu dotacji (111.5 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu dotacji

Załącznik 1 do Regulaminu - Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji (200 KB)

Załącznik 2a do Regulaminu - Formularz wniosku o przyznanie dotacji (134.5 KB)

Załącznik 2b do Regulaminu - Szczegółowy budżet projektu (51.5 KB)

Załącznik 3a do regulaminu - Karta oceny formalnej (114.5 KB)

Załącznik 3b do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej (89.2 KB)

Załącznik 3c do Regulaminu - Zasięg preferowanych obszarów funkcjonalnych (391.4 KB)

Załącznik 4 do Regulaminu - Wzór umowy (116.3 KB)

Załącznik 5 do umowy - Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (99.9 KB)

Załącznik 5a do Regulaminu - Wzór sprawozdania z realizacji projektu (130 KB)

Załącznik 5b do Regulaminu - Wzór sprawozdania - rozliczenie finansowe (60.5 KB)

Załącznik 6 do Regulaminu - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej (90.2 KB)

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji

Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców (88.2 KB)

Załącznik 1 - Oświadczenie o bezstronności (85.5 KB)

Załącznik 2 - Wzór protokołu (106 KB)

Logotypy

Logotyp - kolor (55.7 KB)

Logotyp - achromatyczny (40.2 KB)

4 Konferencje i szkolenia

16-02-2017

Konferencja dla beneficjentów – rewitalizacja, 3 marca 2017 r., Poznań

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla beneficjentów, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dla dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2017 r. do godz. 12.00. Pytania w związku z merytoryczną częścią Konferencji można kierować na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkania bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych można dzwonić pod nr tel. 61 62 67 241.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 3.03.2017 (77.5 KB)


Konferencja "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin"

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do uczestnictwa w jednej z Konferencji 15 lub 22 kwietnia 2016 r. dla potencjalnych wnioskodawców Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin. Obydwa spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości  34.

24 marca 2016 r. podpisana została umowa z Ministrem Rozwoju dotycząca realizacji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację przez gminy programów rewitalizacji. Wsparcie udzielane będzie ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do aktywnego dialogu i dyskusji w zakresie rewitalizacji zachęcamy zarówno decydentów, jak i pracowników odpowiedzialnych za problematykę rewitalizacyjną w gminie.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań i kierowania ich na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkań bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 62 67 264.

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza dostępnego w dziale "Weź udział w konferencjach i szkoleniach"  (bezpośredni odnośnik)

Do pobrania: Agenda konferencji (77.2 KB)

5 Często zadawane pytania

Odpowiedzi na pytania można znaleźć w dziale "Często zadawane pytania".

Więcej informacji o działaniach Ministerstwa Rozwoju, dotyczących rewitalizacji znajdziesz TUTAJ.

6 Kontakt

Departament Polityki Regionalnej

Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji -  Mateusz Barełkowski,  tel. 61 62 67 241

email: rewitalizacja@umww.pl

 

Pobierz jako PDF