Świadoma przesiadka

Kupując samochód myślimy o większym komforcie podróżowania i skróceniu czasu podróży do pracy czy po zakupy. Niestety szybki przyrost liczby samochodów, a co za tym idzie  wydłużające się korki i brak miejsc do parkowania są przyczyną coraz częstszych frustracji kierowców. Nie mówiąc o rosnącym zanieczyszczeniu powietrza w związku z emisją spalin. Nadszedł czas na świadomą przesiadkę na transport publiczny.

Remedium na te problemy nie jest bynajmniej budowa coraz większej ilości dróg, lecz zwiększenie udziału transportu publicznego w transporcie miejskim i regionalnym, stopniowa eliminacja pojazdów o napędzie konwencjonalnym  i tworzenie warunków do przemieszczania się pieszo i rowerem  oraz stosowanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem. We wprowadzeniu tych rozwiązań wielkopolskim samorządom  pomogą europejskie pieniądze. W budżecie WRPO 2014+ na wsparcie zrównoważonego transportu w miastach zarezerwowano ponad 222 mln euro.

W październiku 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs na inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Gmina Miejska Wągrowiec i Chodzież, Gmina Września, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Pile oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki otrzymały pieniądze na  zakup niskoemisyjnych autobusów, budowę centrów przesiadkowych czy unowocześnienie transportu miejskiego. W marcu 2017 r. poznaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.1  „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”( OSI).  Dofinansowanie projektów wyniosło ponad 100,836, 272, 21 zł. Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie 13  zostało ocenionych pozytywnie. Wszystkie projekty są realizowane na terenach objętych  Obszarami Strategicznej Interwencji.

 

 

Kompleksowe podejście

Modelowym przykładem nowego podejścia do transportu jest projekt Gminy  Miejskiej  w  Chodzieży, która realizuje projekt w ramach osi priorytetowej  3:  Energia,  poddziałanie  3.3.1 „Inwestycje  w  obszarze  transportu  miejskiego”  pt. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”.

Cechą charakterystyczną przedsięwzięć w tym obszarze jest kompleksowe podejście obejmujące realizację kilka inwestycji infrastrukturalnych jednocześnie – budowę nowoczesnych węzłów przesiadkowych z parkingami, drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe i zakup niskoemisyjnego transportu. Takim właśnie jest projekt Chodzieży. – Na liście naszych inwestycji jest budowa parkingów buforowych Park& Ride i Bike&Ride, przebudowa prawie 10 km ścieżek pieszo-rowerowych – mówi Szymon Zychla inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży. –  Mamy też zamiar zainwestować w 4 nowoczesne autobusy spalinowe o normie Euro 6  i jeden elektryczny. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo na liniach komunikacyjnych w ramach tego projektu przebudujemy prawie 2,5 km dróg dojazdowych do pętli autobusowych.

 

Nowoczesny autobus spalinowy. Fot. ZKM Chodzież
Nowoczesny autobus spalinowy. Fot. ZKM Chodzież

 

Dodatkowo Chodzież uruchomi 6 stacji rowerowych, w ramach których będzie możliwość wypożyczenia 50 rowerów miejskich. Tak więc systemy rowerów miejskich, które stały się przebojem dużych miast, m.in. Poznania, wchodzą teraz do mniejszych ośrodków.

 

Projekt „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży,  poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany  świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców” realizuje Gmina Miejska Chodzież partnerstwie z Powiatem Chodzieskim i Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. Całkowita  wartość  projektu  wyniesie 16  626  629,14  zł,  z  czego kwota   dofinansowania   z   Europejskiego   Funduszu  Rozwoju Regionalnego to 12 926 068,26 zł.

 

Komfort i bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych celów projektów z zakresu mobilności miejskiej jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Budowa i oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszania się zarówno pieszych jak i rowerzystów po drogach i ulicach. Przebudowane zostaną zatoki i przystanki autobusowe, by ułatwić pasażerom wsiadanie i wysiadanie oraz poprawić komfort oczekiwania. Korzystający z transportu zbiorowego z pewnością docenią nowoczesne tablice informacyjne umieszczone na węźle przesiadkowym, które będą wyświetlały odjazdy autobusów w czasie rzeczywistym. W kilku miejscach Chodzieży zmieniona będzie organizacja ruchu na bardziej przyjazną mieszkańcom.

 

Mapa projektu „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”. Na planie miasta zaznaczone kolorowymi punktami 35 zadań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.
Mapa projektu „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”. Fot. Gurumedia

 

Zmienić świadomość

Mimo rosnących niedogodności, wielu kierowców nie wyobraża sobie rezygnacji ze swoich czterech kółek i przesiadki na tramwaj i autobus. To długi proces, który wymaga włączenia systematycznych działań informacyjnych i promocyjnych już na etapie realizacji projektu.   W Chodzieży dużą popularnością cieszył się konkurs „Pomaluj swój autobus” na projekt kolorystyki nowych autobusów. Spośród zgłoszonych propozycji wybrano trzy projekty, na które można było oddawać głosy za pośrednictwem Facebooka. Zwycięski pomysł zostanie wykorzystany jako inspiracja nowego projektu graficznego.

 

Autobus namalowany przez Oliwera Marcinkiewicza ucznia miejskiego gimnazjum w Chodzieży. Fot. MZK Chodzież
Praca Oliwera Marcinkiewicza będzie inspiracją kolorystyczną dla nowych autobusów. Fot. MZK Chodzież

 

W popularyzacji zrównoważonego transportu pomaga dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi i ruchami miejskimi. W realizację i promocję projektu w Chodzieży aktywnie włączyło się Stowarzyszenie Chodzieski Klub Rowerowy.

Więcej o zrównoważonym transporcie miejskim  w artykule „Wygodnie i ekologicznie”.

 

Węzły przesiadkowe dla aglomeracji poznańskiej

150 mln zł przewidziano do rozdysponowania na tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w ramach poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (typ I )”.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów tworzenia węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach i przystankach kolejowych, a także przy kluczowych węzłach integrujących istniejącą i planowaną sieć tramwajową z zewnętrzną komunikacją publiczną i indywidualną w sposób zapewniający sprawny dostęp do Poznania. W gminach pozbawionych funkcjonującej komunikacji kolejowej węzły przesiadkowe mogą być tworzone przy istniejących przystankach komunikacji autobusowej, dowożącej pasażerów do trakcji kolejowej lub tramwajowej. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę elementów inwestycyjnych oraz działania informacyjno-promocyjne. Konkurs trwa do 3 lipca br.

Andrzej Szoszkiewicz