Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dostępne 1672 pytania

Podstawowe pytania związane z Funduszami Europejskimi

Zachęcamy do zapoznania się z działem O Programie, gdzie dowiesz się nie tylko jak pozyskać dotację, ale poznasz podstawowe zasady i obowiązki potencjalnego beneficjenta.

Pytania dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została wskazana w Wytycznych w  zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.

 

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
   o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
   o zatrudnieniu socjalnym;
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania
   i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
   i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
   w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
   o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
  8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  9. osoby niesamodzielne;
  10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  11. osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  12. osoby korzystające z PO PŻ.

Z zastrzeżeniem, że wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności nie będzie udzielane w ramach RPO.

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:

-osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
-osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,
-byli więźniowie,
-narkomani,
-osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
-osoby z obszarów wiejskich.

Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem cech wykazanych we wskaźnikach dotyczących:

-osób z niepełnosprawnościami,
-migrantów,
-gospodarstw domowych bez osób pracujących,
-gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu,
-gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1.

W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różnych aktorów w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że jakiś podmiot angażowany jest w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę), nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu założeń projektowych. Wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.

Mając na względzie powyższe, w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa wdrożeniowa) wprowadzono generalny zakaz tworzenia partnerstw przez podmioty powiązane, ponieważ w takim przypadku nie może być mowy ani o równorzędności partnerów ani o swobodzie podejmowania decyzji przez podmiot znajdujący się pod kontrolą innego „partnera”. Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej „Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)”. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 załącznika I do ww. rozporządzenia:

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 1. przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
 2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
 4. przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie (…).

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z przepisami „Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z powyższych związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.”

Ponadto należy zaznaczyć, że podejście polegające na ograniczeniu zastosowania regulacji zawartej w art. 33 ust. 6 wyłącznie do przedsiębiorców rozumieniu art. 3 załącznika 1 do rozporządzenia nr 651/2014 jest podejściem nieprawidłowym. Wolą ustawodawcy nie było bowiem uregulowanie kwestii ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej podmiotom powiązanym, ale wyeliminowanie możliwości realizacji konkretnego typu projektu przy zastosowaniu konstrukcji godzącej w jego ideę. Art. 33 ust. 6 nie mówi o „podmiotach”, w rozumieniu art. 3 załącznika 1, ale o „powiązaniach” w rozumieniu ww. przepisu.

Mając powyższe na względzie za sprzeczne z ustawą wdrożeniową należy uznać m. in. wyłączanie zastosowania art. 33 ust. 6 ww. ustawy do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek z nimi powiązanych – niezależnie od formy prawnej tego typu jednostek – z powołaniem się na fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. jednostki.

Zgodnie z zapisem w pkt. 7.2.2 Regulaminu konkursu Beneficjent stosując ustawę Prawo zamówień publicznych albo zasadę konkurencyjności, jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne/stosować klauzule społeczne, w szczególności dotyczące ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. W związku z powyższym w gestii zamawiającego jest zagwarantowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych wobec wszystkich podmiotów ekonomii społecznej tak, aby przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia obywało się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący wykonawców, a w przypadku gdy pozytywny wynik udzielenia zamówienia przypada przedsiębiorstwu społecznemu, które jednocześnie korzysta ze wsparcia OWES w ramach projektu Beneficjent zapewnia brak możliwości wystąpienia podwójnego finansowania wydatków.

W nawiązaniu do Interpretacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącej stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IZ informuje, iż:

Celem promowania polityki zatrudnienia poprzez stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) zawarto zobowiązanie dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do kształtowania uregulowań prawnych umożliwiających zamawiającemu uwzględnienie dodatkowych celów społecznych podczas realizacji zamówienia publicznego, tj. stosowania tzw. klauzul społecznych. Zgodnie z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych – Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych, „w przypadku projektów współfinansowanych z EFS, Instytucja Zarządzająca – w wytycznych programowych lub właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie – w umowie o dofinansowanie, określa rodzaj zamówień publicznych, w ramach których zobowiązuje beneficjenta do zastosowania klauzul społecznych, w szczególności ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób,
o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym”. W Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 wskazano bowiem, że w przedsięwzięciach realizowanych w jej ramach promowane będzie korzystanie z usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

 

 1. Definicja „klauzul społecznych”

 

Należy zaznaczyć, że pojęcie „klauzule społeczne”, o których mowa w pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych nie zostało zdefiniowane w Wytycznych. Co więcej, pojęcie to nie zostało zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Instytucja Koordynująca UP wskazuje jednak, że pojęcie „klauzule społeczne” określone w Wytycznych należy rozumieć szeroko, tj. jako społeczne warunki realizacji zamówienia publicznego. Uzasadnia to konieczność wspierania działań w obszarze polityki społecznej podczas wydatkowania środków EFS oraz uwzględnienia potrzeb wszystkich grup społecznych będących odbiorcami i użytkownikami zamówień publicznych w projektach EFS.

 1. Prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu w zakresie stosowania „klauzul społecznych”

 

Z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych wynika obowiązek dla zamawiającego zastosowania klauzul społecznych podczas realizacji zamówienia publicznego w zakresie, jaki określiła Instytucja Zarządzająca programem współfinansowanym ze środków EFS w wytycznych programowych lub we wzorze umowy o dofinansowanie. Wytyczne zobowiązują Instytucje Zarządzające do wskazania w ww. dokumentach rodzajów zamówień publicznych, w ramach których stosowanie klauzul społecznych jest przez beneficjenta obligatoryjne. Obowiązek ten odnosi się zarówno do zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, jak
i zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych, tj. zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Ustawodawstwo UE w dziedzinie zamówień publicznych odwołuje się do aspektów społecznych i potrzeby ich uwzględniania w postępowaniu przetargowym. Dyrektywy 2004/17/EC i 2004/18/EC (zwane dyrektywami unijnymi dotyczącymi zamówień publicznych) stanowiące podstawę prawną zamówień publicznych w UE oferują możliwość uwzględniania kwestii społecznych, zwłaszcza gdy kwestie te są powiązane
z przedmiotem zamówienia (lub alternatywnie z wykonaniem zamówienia,
w przypadkach gdy kwestie społeczne są uwzględniane w klauzulach dotyczących wykonania zamówienia) i są we właściwej proporcji do wymagań zamówienia,
a także o ile odnotowuje się przestrzeganie zasady zachowania właściwej relacji wartości do ceny oraz równego dostępu dla wszystkich dostawców z UE. Szerzej kwestie te zostały uregulowane w nowych dyrektywach unijnych w zakresie zamówień publicznych, które zastępują obecnie obowiązujące dyrektywy:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE,
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające
  w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE,
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.

Stwarzają one zamawiającym lepsze możliwości wykorzystania zamówień publicznych na rzecz wsparcia celów innych polityk, w tym również celów społecznych, a także w szerszym stopniu włączają do ubiegania się o zamówienie publiczne podmioty należące do tzw. przedsiębiorczości społecznej. Termin implementacji tychże dyrektyw do polskiego porządku prawnego upływa
18 kwietnia 2016 r.

Klauzule społeczne w polskiej ustawie pzp oddają podejście Komisji Europejskiej i krajów członkowskich, w tym Polski, traktujących zamówienia publiczne (w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE są to zarówno zamówienia realizowane na podstawie ustawy Pzp, jak i zamówienia realizowane zgodnie z procedurami zasady konkurencyjności) jako instrumentu  mogącego realizować również cele polityki społecznej. W związku z faktem, iż polskie regulacje prawne właściwe dla zamówień publicznych, w szczególności przepisy ustawy  Pzp oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy przewidują włączenie aspektów społecznych do procedur udzielania zamówień publicznych , których podstawą są możliwości, jakie przewidują
w tym zakresie dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych, rozwiązania te mogą zostać przeniesione również na grunt zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Jednocześnie, na podstawie pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych, zamawiający w ramach projektu EFS zobowiązany jest do zastosowania klauzul społecznych , w szczególności ograniczenia możliwości złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. A zatem, podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, podczas realizacji zamówień poniżej progu, od którego wymagane jest stosowanie ustawy Pzp, a powyżej kwoty określonej zasadą konkurencyjności , tj. 50 tyś. PLN netto, mogą stosować rozwiązania przyjęte ustawą Pzp, jak i Wytycznymi. To samo dotyczy podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp podczas realizacji zamówień publicznych na podstawie procedur zasady konkurencyjności.

A zatem, ustawa Pzp pozwala uwzględnić aspekty społeczne poprzez:

 1. klauzule społeczne określone w art. 22 ust. 2 (ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do wykonawców zatrudniających w 50% osoby niepełnosprawne) oraz w art. 29 ust. 4 (możliwość nałożenia na wykonawcę wymogu zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy).
 2. w opisie przedmiotu zamówienia jako odpowiedź na potrzeby osób będących odbiorcami robót, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia – art. 29 oraz art. 30,
 3. w opisie przedmiotu zamówienia jako warunek zapewnienia przez wykonawców przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia – art. 29 oraz art.31,
 4. jako przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -art. 24 ust. 1 pkt 3-8,
 5. w ramach formułowania podmiotowych warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 pkt 2-3,
 6. w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert jako kryteria udzielenia zamówienia
  o charakterze społecznym – art. 91 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 w przypadku usług nie priorytetowych.
 7. jako jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny – art. 90,
 8. w opisie przedmiotu zamówienia jako warunek zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi budowlane lub usługi, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności – art.29 ust. 4 pkt 4.

Wymienione powyżej w punktach od 1 do 7 aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, sposób ora przykłady ich stosowania zostały omówione w podręczniku Urzędu Zamówień Publicznych z 2014 r. pt.: „Aspekty w zamówieniach publicznych” (dostępny na stronie www.uzp.gov.pl). W podręczniku nie ma natomiast omówienia wprowadzonego nowelizacją ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1232) rozwiązania umożliwiającego określenie przez zamawiającego wymagania, aby przy realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi zatrudniona była osoba / osoby na podstawie umowy o pracę, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności (punkt 8 powyżej). Ze względu na efekt zatrudnieniowy (możliwość tworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymanie istniejących)  największe możliwości daje stosowanie klauzul społecznych:

a) klauzuli zastrzeżonej (art.22 ust. 2 Pzp), która poprzez ograniczanie dostępu do zamówienia do podmiotów zatrudniających w ponad 50% osoby niepełnosprawne przyczynia się do utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych
 b) klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust.4 Pzp), która daje zamawiającemu możliwość nałożenia na wykonawcę wymogu zatrudniania przy realizacji przedmiotu zamówienia osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych, bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców realizujących indywidualny program integracji).

Omówienie klauzul społecznych w tym korzyści ze stosowania klauzul społecznych płynące dla osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, a także podmiotów zatrudniających te osoby (m.in. podmiotów ekonomii społecznej), przykłady dotychczasowego ich stosowania, a także informacje, jak się przygotować do zastosowania klauzul społecznych oraz jak przeprowadzić postępowanie z klauzulami społecznymi wraz z wzorami zapisów w ogłoszeniach, specyfikacji / zapytaniu ofertowym i umowie z wykonawcą można znaleźć w „ Podręczniku stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” autorstwa Tomasza Schimanka i Barbary Kunysz-Syrytczyk. Podręcznik został przygotowany w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społecznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w 2014 roku i jest dostępny na stroni www.isp.org.pl.  Podręcznik ten znajduje zastosowanie również do zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Jak wskazano powyżej, z warunku kwalifikowalności z pkt 7 sekcji 6.5.1 Wytycznych wynika dla instytucji ogłaszającej konkurs/wzywającej do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zobowiązanie do określenia rodzaju zamówień publicznych, w ramach których beneficjenci zobowiązani są do stosowania klauzul społecznych. Zobowiązanie to będzie wynikać z wytycznych programowych kwalifikowalności wydatków, jeśli Instytucja Zarządzająca PO
w nich tak postanowi lub ze wzoru umowy o dofinansowanie projektu, którym to Instytucja Zarządzająca PO powinna określić obowiązek dla beneficjenta zastosowania klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych wraz ze wskazaniem rodzaju zamówień publicznych, względem którego powstaje ten obowiązek. Następnie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien zdecydować, z którego aspektu społecznego chce skorzystać i który jest najwłaściwszy do osiągnięcia zamierzonego efektu. Przy wyborze klauzuli społecznej niezwykle ważne jest rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców, przede wszystkim określenie, czy istnieją firmy mogące odpowiedzieć na ogłoszenie o postępowaniu i czy mają odpowiedni potencjał w tym zdolności zawiązania konsorcjów do realizacji zamówienia. Przy zastosowaniu klauzuli zatrudnieniowej zamawiający musi zdecydować, jaka kategoria osób z trudnościami na rynku pracy obecna w powiecie/województwie odpowiada charakterowi zamówienia (w SIWZ lub zapytaniu ofertowym w ramach zasady konkurencyjności należy określić okres i formę zatrudnienia, a także zadania, przy których osoby mają być zatrudnione). W przypadku obu klauzul zamawiający musi określić sankcje z tytułu niedotrzymania warunków określonych w klauzuli oraz poinformować o sposobie, w jaki oferent ma potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli. Ustalenia te muszą być potwierdzone
w umowie z wykonawcą.

W związku z przekazaną Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro*, IZ WRPO 2014+ poniżej przedstawia sprostowanie informacji zawartej w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (str. 17, pkt. 3.4. Harmonogram realizacji projektu), załączonej do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.3.1, 6.4.1 oraz 6.3.1.

jest

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny rozumiany jest jako kwota dofinansowania, czyli środki EFS oraz budżetu państwa.

powinno być

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż wkład własny wnoszony jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Forma w jakiej będzie wnoszony wkład własny do projektu każdorazowo zależy od Projektodawcy, przy czym należy pamiętać, iż każdy wydatek podlega ocenie w zakresie kwalifikowalności, zasadności, racjonalności i efektywności. Wkład własny niepieniężny należy wycenić zgodnie ze stawkami rynkowymi.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż gmina zobowiązana jest do zabezpieczenia środków w wysokości wartości projektu (dofinansowanie + wkład własny). Zabezpieczenie środków finansowych następuje poprzez uchwałę właściwego organu jednostki samorządu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy, zatwierdzającą projekt.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zaznacza, iż jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju koszty prowadzenia rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwania i informowania uczestników projektu i prowadzenia spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach stanowią koszty pośrednie realizacji projektu. Biorąc pod uwagę powyższą interpretację, należy podkreślić, iż  pomimo ujęcia w wykazie kategorii wydatków (załącznik nr 8.1.1 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.1.1), koszty rekrutacji będą stanowił koszty pośrednie. W ramach kosztów bezpośrednich można ująć natomiast koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile w ogóle koszt taki jest uzasadniony specyfiką danego projektu.

Dodatkowe informacje zobacz tutaj

Podmiot zgłaszający jest to podmiot, który po zarejestrowaniu w systemie LSI 2014+ przygotuje, a następnie zgłosi wniosek online w odpowiedzi na konkurs/nabór. W ramach jednego konta w systemie LSI 2014+ możliwe jest wypełnienie a następnie zgłoszenie wniosków dla więcej niż jednego wnioskodawcy.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej nie ma konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Wniosek należy przesłać i przygotować za pośrednictwem systemu LSI 2014+, a następnie w terminie 5 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku dostarczyć do sekretariatu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego wersję papierową.

W ramach perspektywy 2014-2020 we wniosku o dofinasowanie nie należy ujmować zadania dotyczącego zarządzania projektem. Wszelkie koszty związane z zarządzaniem projektem, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu stanowią koszty pośrednie. Należy podkreślić, iż w obecnej perspektywie finansowania koszty pośrednie w projektach współfinansowanych z EFS rozliczane są wyłącznie za pomocą stawek ryczałtowych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

Wydatki poniesione na nabycie tytułów prawnych do nieruchomości (w tym wynajem pomieszczeń budynku i nieruchomości gruntowej) są  wydatkami kwalifikowanymi. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zasadność ponoszenia wydatków na wynajem w kontekście trwałości projektu, która jest oceniana podczas oceny merytorycznej projektu.

Koncepcją uniwersalnego projektowania  oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR należy stosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków. Przy stosowaniu kwot ryczałtowych we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład  określonej kwoty ryczałtowej (np. dotyczącej określonego zadania). Tak skonstruowany budżet podlega ocenie na etapie prac Komisji Oceny Projektów pod kątem racjonalności. Ocena kwalifikowalności każdego z wydatków polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Do przeliczenia kwoty 100 000 EUR na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.

Zgodnie z Rozdziałem 8.6 pkt 1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014/2020 w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR, stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków (stawek jednostkowych i/lub kwot ryczałtowych) jest obligatoryjne.

Tak. Personel projektu zgodnie  definicją zawartą w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samo zatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
 2. należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
 3. w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,
 4. wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS) lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
 5. wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego.

Dotacje nie stanowią instrumentu finansowego.  Definicja instrumentu finansowego została zawarta w art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (ustawy wdrożeniowej) oraz w części drugiej w tytule IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 (rozporządzenia ogólnego).

Zgodnie z pkt 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30% wartości projektu, przy czym istnieje możliwość zwiększenia ww. limitu wyłącznie o ile jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie zatwierdzonym przez właściwą instytucję będąca stroną umowy.

Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych stanowiących odpowiedni procent kosztów bezpośrednich nie pomniejszonych o wartość zlecenia usługi merytorycznej i stanowią:

- 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;

- 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  2 mln PLN włącznie;

- 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do  5 mln PLN włącznie;

- 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

Beneficjent jest  zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu zgodnie z  zapisami Regulaminu konkursu (3.9 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy). Zapisy zostały opracowane na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz jego załącznikami, w ramach konkursu na projekty określone dla Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna-projekty konkursowe, jest możliwość realizacji projektów zawierających elementy pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Zasady dotyczące pomocy de minimis określają przepisy wymienione w Regulaminie konkursu – cz. V. Pomoc publiczna/de minimis.  

Ponadto należy zaznaczyć, że szczegółowe informacje będą także zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, które powinno być dostępne w III kwartale 2015 r.

Pomoc de minimis II występuje w przypadku gdy wnioskodawca jest Operatorem przekazującym środki publiczne uczestnikom projektu w formie de minimis

Obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej spoczywa na podmiocie udzielającym pomocy.

W przypadku wykazywania przez Beneficjenta wsparcia w postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego we wniosku o dofinansowanie należy w pkt 2.2 w wierszu „Czy w projekcie występuje pomoc de minimis-II zaznaczyć „T”. W związku z tym w pkt 5.1.1 będzie widoczna kolumna dotycząca przedmiotowych wydatków. Suma wydatków należąca to tej kategorii pojawi się w wierszu „Wydatki objęte pomocą de minimis – II”.

Koszty pośrednie obejmują prowadzenie rekrutacji w ramach projektów, w szczególności wyszukiwanie i informowanie uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach (ale nie koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, o ile taki koszt jest uzasadniony specyfiką danego projektu).

Koszty związane z realizacją projektu przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu odpowiada okresowi realizacji projektu, którego początek stanowi data nie wcześniejsza niż dzień otwarcia konkursu. Aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać poniesiony w związku z realizacją projektu. Nie wystarczy więc aby faktyczna zapłata za wydatek nastąpiła w okresie trwania projektu. Istotne jest również czy zobowiązanie dotyczy zadań zrealizowanych w okresie realizacji projektu.

W projektach, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR, (przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE) stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe jest obowiązkowe.

Zaznaczyć należy jednak, iż w przypadku realizacji szkoleń językowych obowiązkowe jest rozliczanie projektu w oparciu o stawki jednostkowe. Wydatki nie objęte stawką jednostkową (podręcznik, koszt egzaminu zewnętrznego, koszt wydania certyfikatu zewnętrznego) rozlicza się za pomocą kwoty ryczałtowej.

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych stanowiących odpowiedni procent kosztów bezpośrednich nie pomniejszonych o wartość zlecenia usługi merytorycznej i stanowią:

- 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie;

- 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  2 mln PLN włącznie;

- 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do  5 mln PLN włącznie;

- 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe). Należy jednak zaznaczyć, iż instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób rozliczania wydatków w projekcie).

Jako trwałość projektu należy rozumieć zarówno trwałość rezultatu, w przypadku zaplanowania go we wniosku o dofinansowanie, jak i zapewnienie kontynuacji działań o podobnym charakterze po zakończeniu realizacji projektu.

W przypadku firmy działającej poniżej roku i niemającej zamkniętego roku obrotowego należy podać obrót od momentu rozpoczęcia działalności do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę wyłącznie dane za udokumentowany przez przedsiębiorcę okres.

We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wykazuje osoby, które będą realizować zadania w ramach projektu. Jeśli wnioskodawca wie, iż zatrudni daną osobę do realizacji projektu (np. na podstawie umowy o wolontariacie, umowy o pracę) powinien wskazać ją we wniosku o dofinansowanie projektu.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku osób realizujących zadania w projekcie na podstawie umowy zlecenia może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (zasada konkurencyjności lub prawo zamówień publicznych). Wobec tego na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić jedynie kompetencje jakie dana osoba będzie posiadać. Nie jest możliwe jednak wskazanie konkretnej osoby.

Zasada konkurencyjności nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Beneficjent może oddelegować swojego pracownika do realizacji zadań w projekcie. Pamiętać należy, iż zakres zadań związanych z realizacją projektu musi zostać wskazany w umowie o pracę/zakresie czynności służbowych/opisie stanowiska pracy.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w pkt 3.4 Harmonogram realizacji projektu, w przypadku wybrania w wierszu „Koszty pośrednie” w kolumnie „Wydatki rozliczane ryczałtowo” opcji „Nie”, Wnioskodawca nie ma możliwości kwalifikowania kosztów pośrednich w projekcie. W takim przypadku należy jednak uzupełnić daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania odpowiadające datom rozpoczęcia i zakończenia całego projektu. Ponadto w tabeli 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN w wierszu „Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem – jako % kosztów bezpośrednich” należy zaznaczyć checkbox „Nie dotyczy”. Wybór stawki ryczałtowej kosztów pośrednich zostanie wtedy zablokowany do edycji, a wartość kosztów pośrednich domyślnie zostanie ustawiona jako 0.

W odniesieniu do kwestii wydatków ponoszonych przed dniem 10 kwietnia 2015 r. informuję, że wydatki takie, aby mogły zostać uznane za kwalifikowane, muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Jest to oczywiście wymóg minimum, a ostateczna decyzja w zakresie kwalifikowalności poszczególnych wydatków należy do IZ. Natomiast wydatki ponoszone po wejściu w życie Wytycznych, zgodnie
z treścią pkt 12 w podrozdziale 6.1, „mogą zostać uznane za kwalifikowane wyłącznie
w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie
o dofinansowanie”.

Odnosząc się do wątpliwości dotyczących treści pkt 4 podrozdziału 6.2 Wytycznych informuję, że – zgodnie z jego treścią – w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz
w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania
i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Oznacza to, że beneficjent zobowiązanych jest do zamieszczania stosowanych ogłoszeń na ww. stronach internetowych dla:

 1. wszystkich wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie – w tym przypadku zapis odnosi się do każdego wydatku o wartości mieszczącej się we wskazanym powyżej przedziale, oraz
 2. zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur opisanych w podrozdziale 6.5, tj. procedur udzielenia zamówień zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności, przy czym chodzi o zamówienia publiczne o wartości powyżej 50 tys. PLN netto, gdyż do takich zamówień mają zastosowanie procedury opisane w podrozdziale 6.5 – w tym przypadku zapis odnosi się do zamówień publicznych, o których informacja, np. z powodu wyłączenia przedmiotowego, nie została upubliczniona zgodnie z rozdziałem 6.5.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy publicznej zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020

Kwalifikowalność projektów realizowanych poza obszarem objętym PO określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w  rozdziale 8.1 Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS.

IZ zwraca uwagę, iż wydatki w powyższym zakresie muszą być uzasadnione celem projektu, przy czym konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego we wniosku o dofinansowanie (ze wskazaniem możliwie szczegółowo planowanego miejsca realizacji projektu) i przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia. Zbadanie zasadności, efektywności i racjonalności poszczególnych wydatków należy do obowiązków członków Komisji Oceny Projektów i odbywa się na etapie oceny merytorycznej.

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustaleń horyzontalnych związanych z wydatkami ponoszonymi za granicą może okazać się, że tego rodzaju wydatki będą niekwalifikowalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kryterium dostępu dotyczące liczby wniosków odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje w charakterze Beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera.

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania z listy wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktu wszystkich wskaźników adekwatnych do planowanych działań w projekcie oraz monitorowania ich w trakcie realizacji projektu. Dodatkowo Wnioskodawca ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego wskaźnika kluczowego.

Wkład własny niepieniężny może zostać wniesiony zarówno ze składników majątku wnioskodawcy jak i z majątku innych podmiotów, o ile zostało to uregulowane prawnie (np. w umowie użyczenia). W przypadku spełnienia powyższego warunku, możliwe jest wniesienie wkładu własnego w postaci sal, które zostaną użyczone od podmiotu niebędącego partnerem wiodącym/partnerem w projekcie. W celu określenia wysokości wkładu należy dokonać wyceny sali biorąc po uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu.

W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólny projekt. Realizacja projektów partnerskich w ramach WRPO 2014+ wymaga uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wspólne zarządzanie projektem oraz wspólny udział partnerów w realizacji projektu. Nie jest możliwe zatem partnerstwo oparte jedynie na wsparciu potencjału finansowego w postaci opisania potencjału finansowego partnera w punkcie 5.3 wniosku o dofinansowanie. Podkreślić należy jednak, iż ustalenie czy opis potencjału i doświadczenia projektodawcy i partnerów ujęty we wniosku o dofinansowanie jest wystarczający możliwe jest dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów. 

Wydatki rozliczane kwotami ryczałtowymi w budżecie projektu ujmuje się w analogiczny sposób jak wydatki rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, np. w przypadku podręczników należy wskazać ich liczbę oraz cenę jednostkową. Ponadto zgodnie z podrozdziałem 6.6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wnioskodawca nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Niemniej jednak Beneficjent w umowie o dofinansowanie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. We wniosku o płatność Beneficjent wykazuje określoną kwotę ryczałtową, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu, a rozliczenie wydatków uzależnione jest od zrealizowania danego działania.

Koszty personelu projektu, przeprowadzenia rekrutacji, koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu oraz wydatki związane z obsługą subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego stanowią koszty pośrednie projektu. Szczegółowe zasady kwalifikowania kosztów pośrednich zostały opisane w podrozdziale 6.15 i 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W związku z powyższym nie ma możliwości wykazania powyższych kosztów w kosztach bezpośrednich projektu.

W przypadku przyznania na etapie oceny merytorycznej wniosku punktów premiujących Wnioskodawca jest zobowiązany do spełnienia powyższego kryterium. W przeciwnym razie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowane.

W punkcie 10.2 wniosku o dofinansowanie wymagany jest podpis partnera bądź osoby przez niego upoważnionej.  Należy pamiętać, aby poprzez wybór opcji „Dodaj pozycję” wskazać wszystkie osoby po stronie partnera/partnerów upoważnione do podejmowania decyzji związanych z realizowanym projektem, podając ich imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz datę opatrzenia wniosku podpisem i pieczęcią. 

W punkcie 2.5 wniosku o dofinansowanie należy wpisać imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy (Partnera Wiodącego).

Po złożeniu elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie należy złożyć jeden egzemplarz wersji papierowej. Należy podkreślić, iż oba wniosku muszą mieć tożsamą sumę kontrolną.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wystarczy informacja, iż Wnioskodawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

W  polu „Nazwa dokumentu rejestrowego i numer” należy wpisać pełny numer, pod którym Wnioskodawca figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uczelnia publiczna/uczelnia prywatna w polu „Typ Wnioskodawcy” powinna wybrać opcje „Inne”. W takim przypadku, Lokalny System Informatyczny (LSI2014+) nie będzie wymagał uzupełnienia pól „Status przedsiębiorstwa”, „Nazwa dokumentu rejestrowego i numer”, „Data uzyskania wpisu w dokumencie rejestrowym”,  „Inny dokument określający formę prawną Wnioskodawcy”, „PKD Wnioskodawcy” czy „PKD Projektu”. Nie zwalnia to jednak Projektodawcy z podania jak najpełniejszych danych. 

Uczelnia publiczna w polu „Inny dokument określający formę prawną Wnioskodawcy” powinna wpisać statut uczelni.

Uczelnia prywatna w polu „Nazwa dokumentu rejestrowego i numer” powinna wpisać numer w Rejestrze Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Moment i wysokość wypłacanych zaliczek ustalane są  w harmonogramie płatności na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Wnioski o płatność, w których Beneficjent wnioskuje o wypłatę kolejnych zaliczek, składane są zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Szczegółowe zasady przekazywania kolejnych transz dofinansowania określa umowa o dofinansowanie projektu. 

W polu 1.10 wniosku o dofinansowanie, w zależności od działań zaplanowanych w projekcie, z listy rozwijanej należy wybrać temat uzupełniający EFS, który w najwyższym stopniu wskazuje, w jaki sposób projekt pośrednio przyczynia się do wdrażania innych celów tematycznych. Należy podkreślić, iż uzupełnienie pola jest nieobowiązkowe.

W polu „PKD projektu” z listy rozwijanej należy wybrać PKD odpowiednie dla typu działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W przypadku realizacji kilku typów działań, Beneficjent ma obowiązek wybrania PKD dla dominującego w projekcie typu działania.

Liczba znaków jest identyczna dla wszystkich potencjalnych Projektodawców, którzy w takiej samej liczbie znaków muszą zawrzeć informacje wymagane w danym punkcie. Dlatego też Wnioskodawca nie powinien uzupełniać informacji odnoszących się do określonego punktu w innej części wniosku o dofinansowanie. h działań i przeznaczonych na nie nakładów finansowych.

Punkt  „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” podlega uzupełnieniu przez Projektodawców, którzy w ramach projektu planują realizację zamówień (niezależnie  od ich wartości i trybu wyboru wykonawcy).

W punkcie  „Zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę” należy wskazać wszystkie planowane przez Wnioskodawcę zamówienia niezależnie od ich wartości i trybu wyboru wykonawcy.

Wersję papierową wniosku należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Oznacza to, że w przypadku wysłania wersji elektronicznej w ostatnim dniu naboru, Wnioskodawca ma 5 dni roboczych na dostarczenie wersji papierowej.

Zgodnie z podrozdziałem 6.13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz rozporządzeń do tej ustawy. W związku z powyższym zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił. Dlatego, projektodawca zobowiązany jest do przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości odzyskania podatku.

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowało materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Definiuje on pojęcie kwalifikacji występujące w Wytycznych z zakresu monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz wytycznych horyzontalnych m.in. w zakresie rynku racy, edukacji na potrzeby realizacji projektów z EFS.

Załącznik: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (138.3 KB)

W celu realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej istnieje możliwość:

a) przydzielenia zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole, wówczas:
- za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej, jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;
- zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
- wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

b) zatrudnienia nowego nauczyciela w szkole lub placówce publicznej, wówczas nauczyciel:
- musi posiadać kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy - Karta Nauczyciela. Jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego;
- zatrudniony jest na zasadach określonych w Kodeksie pracy;
- za każdą godzinę prowadzenia zajęć, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ponadwymiarową dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zasada konkurencyjności nie dotyczy osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, gdyż zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę nie jest zakupem usługi. W przypadku osób wykonujących obowiązki w projekcie w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę projektodawca zobowiązany jest  do stosowania zasady konkurencyjności.

Należy jednak zaznaczyć, iż zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe). Jednakże instytucje zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku udzielania zamówień publicznych powinny stosować przedmiotowe przepisy (bez względu na sposób rozliczania wydatków w projekcie).

W sytuacji, gdy podatek VAT może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości odzyskania podatku VAT na podstawie powyższych przepisów należy zwrócić się o indywidualną interpretację Ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub podległych w/w Ministrowi, upoważnionych przez tego Ministra organów.

Nie, diagnoza nie powinna stanowić załącznika do wniosku o dofinansowanie, jednakże musi być częścią jego dokumentacji przechowywanej u Beneficjenta na potrzeby ewentualnej kontroli projektu.

W ramach projektu możliwe jest przeszkolenie nauczyciela, który później w ramach tego samego projektu będzie prowadził zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W przypadku przydzielenia nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole zajęć, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE:

• za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej,  jak za godziny ponadwymiarowe - w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

• zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

• wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie stanowiącym załącznik do regulaminów konkursów Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzania i udokumentowania rozeznania rynku przed poniesieniem wydatku.  Nie ma obowiązku przeprowadzenia rozeznania rynku w przypadku projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe. Beneficjent będący podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP przeprowadza zamówienie publiczne z zastosowaniem przepisów przedmiotowej ustawy.

Ponadto należy pamiętać, iż kwalifikowalność wydatków wpisanych we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnienie ich poniesienia oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań podczas oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektu.

 

Rozliczenie wkładu własnego uzależnione jest od zapisów wniosku o dofinansowanie w tym m.in. budżetu projektu i harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. W oparciu o powyższe punkty będzie weryfikowany poziom rozliczenia wkładu własnego w poszczególnych wnioskach o płatność. Niemniej jednak założony poziom wkładu własnego musi zostać osiągnięty na zakończenie projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. przepływu środków finansowych na dofinansowanie projektu pomiędzy partnerem wiodącym a pozostałymi partnerami, ich prawa i obowiązki  oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie określa umowa o partnerstwie lub porozumienie partnerskie. Wybór odpowiedniego sposobu rozliczeń i rodzaju dokumentów potwierdzających wydatki uzależniony jest od zapisów ww. umowy lub porozumienia, rodzaju zadań realizowanych przez poszczególne podmioty zaangażowane w realizację projektu oraz zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Należy pamiętać, że  nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

W związku z prowadzonymi naborami na dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS, Instytucja Zarządzająca zauważyła liczne błędy w konstrukcji budżetów projektów. Z uwagi na powyższe Instytucja Zarządzająca przypomina, iż zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro, stosowanie jednej  z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. Oznacza to, że obowiązek stosowania kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych dotyczy projektów, których wartość wydatków nie przekracza:
1)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 - 401 200,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2015 r.: 1 euro = 4,012 zł),
2)    dla naboru RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 - 412 890,00 zł (po kursie wymiany 
z czerwca 2015 r.: 1 euro = 4,1289 zł),
3)    dla naboru RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 – 424 050,00 zł (po kursie wymiany 
z września 2015 r.: 1 euro = 4,2405 zł),
4)    dla naboru RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 - 424 050,00 zł (po kursie wymiany 
z września 2015 r.: 1 euro = 4,2405 zł),
5)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 - 424 050,00 zł (po kursie wymiany 
z września 2015 r.: 1 euro = 4,2405 zł),
6)    dla naboru RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
7)    dla naboru RPWP.08.03.02-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
8)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
9)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
10)    dla naboru RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 – 426 310,00 zł (po kursie wymiany 
z grudnia 2015 r.: 1 euro = 4,2631 zł),
11)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 – 445 340,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2016 r.: 1 euro = 4,4534 zł),
12)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16 – 445 340,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2016 r.: 1 euro = 4,4534 zł),
13)    dla naboru RPWP.06.03.02-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
14)    dla naboru RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
15)    dla naboru RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
16)    dla naboru RPWP.08.01.02-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
17)    dla naboru RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
18)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ.00-30-002/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
19)    dla naboru RPWP.08.03.04-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
20)    dla naboru RPWP.08.03.04-IZ.00-30-002/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany  
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
21)    dla naboru RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/16 – 438 800,00 zł (po kursie wymiany 
z maja 2016 r.: 1 euro = 4,3880 zł),
22)    dla naboru RPWP.06.04.02-IZ.00-30-001/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
23)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
24)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
25)    dla naboru RPWP.08.03.01-IZ.00-30-003/16 – 436 360,00 zł (po kursie wymiany 
z sierpnia 2016 r.: 1 euro = 4,3636 zł),
26)    dla naboru RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
27)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-004/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
28)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16 –  433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
29)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
30)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
31)    dla naboru RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 – 433 070,00 zł (po kursie wymiany 
z listopada 2016 r.: 1 euro = 4,3307 zł),
32)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/17 – 441 410,00 zł (po kursie wymiany 
ze stycznia 2017 r.: 1 euro = 4,4141 zł),
33)    dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 – 441 410,00 zł (po kursie wymiany 
ze stycznia 2017 r.: 1 euro = 4,4141 zł),
34)    dla naboru RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł),
35)    dla naboru RPWP.06.06.01-IZ-00-30-001/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł),
36)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł),
37)    dla naboru RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/17 – 433 100,00 zł (po kursie wymiany 
z lutego 2017 r.: 1 euro = 4,3310 zł).

Ponadto w przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000 Euro, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi.

Należy podkreślić, iż zastosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie dla szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego realizowanych w ramach Działania 8.2 WRPO 2014+ Uczenie się przez całe życie.
Wnioskodawca, który planuje realizację szkoleń z języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego w ramach Działania 8.2 WRPO 2014+ powinien w tabeli 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN przy odpowiednim koszcie wchodzącym  w skład stawki jednostkowej opisanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,  w kolumnie „Stawka jednostkowa T/N” wybrać opcję „Tak – nie zawiera kosztów pośrednich”. Należy podkreślić, iż Instytucja Zarządzająca nie przewiduje na dzień dzisiejszy stosowania stawek jednostkowych zawierających koszty pośrednie.

W przypadku obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, Wnioskodawca, wypełniając wniosek o dofinansowanie w systemie LSI, w pkt 3.4 Harmonogram realizacji projektu w kolumnie „Wydatki rzeczywiście poniesione” musi wybrać opcję „Nie”, a w kolumnie „Wydatki rozliczone ryczałtowo” opcję „Tak” dla każdego z przewidzianych zadań rozliczanego jedną z ww. metod. Tylko wówczas możliwe jest wypełnienie kolejnego obligatoryjnego pola dla projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, tj. pkt 5.1.6 Kwoty ryczałtowe. Pkt 5.1.6 należy wypełnić wyłącznie w przypadku zastosowania w projekcie kwot ryczałtowych. W przypadku zastosowania w projekcie jedynie stawek jednostkowych, wnioskodawca nie wypełnia pkt 5.1.6.
Ponadto cena jednostkowa kosztu/wydatku przedstawiona w załączniku do regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług” nie oznacza stawki jednostkowej, lecz szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego Działania/Poddziałania – stosując zatem stawki wynikające z taryfikatora Instytucji Zarządzającej, nie należy ich oznaczać jako stawki jednostkowe w budżecie projektu.

W ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

 1. zakupu nieruchomości,
 2. zakupu infrastruktury,
 3. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Tym samym cross-financing nie obejmuje takich wydatków jak najem nieruchomości. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

a) zakupu nieruchomości,

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy do budynku,

c) dostosowanie lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Jednocześnie zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu.

Ponadto należy pamiętać, iż wydatki w ramach cross-financingu oraz w ramach środków trwałych nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości projektu.

Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę, że wydatki spełniające jednocześnie definicję cross-financingu oraz środka trwałego powinny zostać zakwalifikowane tylko i wyłączenie do cross-financingu. W takiej sytuacji Projektodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie powinien w budżecie projektu oznaczyć taki wydatek jako cross-financing.

Beneficjenci, zobowiązani są do publikowania zapytań ofertowych dotyczących zasady konkurencyjności jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto w Bazie konkurencyjności, która uruchomiona została przez Ministerstwo Rozwoju z dniem 7 grudnia 2015 r. Umieszczenie ogłoszenia w przedmiotowej bazie możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy projekt jest realizowany przed podpisaniem umowy, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taką stronę. 

W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń możliwe jest w szczególności wykonanie takiego zakresu prac dostosowawczych, których celem jest m. in. dostosowanie do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Należy mieć na uwadze, iż wydatki na materiały remontowo-budowlane (np. farba malarska) służące do dostosowania lub modernizacji pomieszczeń, bez względu na wartość jednostkową, będą stanowiły cross-financing. Jednocześnie wydatki na zakup wszystkich środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń również należy rozliczać w ramach cross-financingu. Limit kosztu jednostkowego w wysokości 350,00 zł nie ma zastosowania w przypadku środków trwałych zakupionych w celu dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń. Należy pamiętać, iż jedną z cech środka trwałego jest jego przewidywany okres używania, który jest dłuższy niż rok. Wydatki na zakup drobnego wyposażenia przeznaczonego na dostosowanie lub adaptacje pomieszczeń i budynków, bez względu na koszt jednostkowy, będą również objęte cross-financingiem, o ile przedmiotowe wyposażenie będzie stanowiło środek trwały. Przy zakupie rzeczy związanych z dostosowaniem bądź adaptacją budynków i pomieszczeń, nie stanowiących środka trwałego, wydatków nie należy oznaczać ani jako cross-financing ani jako środek trwały.

Dodatkowo należy podkreślić, iż wydatki spełniające jednocześnie definicję cross-financingu i środka trwałego powinny zostać zakwalifikowane tylko i wyłącznie do cross-financingu.

Możliwa jest realizacja projektu bez uwzględnienia kosztów pośrednich. Jednakże w przypadku ujęcia ich w budżecie projektu stosowana jest odpowiednia stawka ryczałtowa zgodna z rozdziałem 8.4 pkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapisy Podrozdziału 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 określają limit wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu i wynosi on 30% wartości projektu.

W ramach projektów finansowanych z EFS koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem odpowiedniej stawki ryczałtowej, określonej w Podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując wniesienie wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich projektodawca we wniosku o dofinansowanie, w pkt. 5.1.1. Planowane wydatki w ramach projektu w PLN, w wierszu Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, w kolumnie Wkład własny określa wysokość przedmiotowego wkładu w poszczególnych latach. W przypadku rozliczania wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich wnioskodawca nie wykazuje osobnych pozycji budżetowych. Nie ma obowiązku uzasadniania wkładu własnego wnoszonego w ramach kosztów pośrednich.

Punkt 5.1.2, część Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia (dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł) wypełnia Wnioskodawca, który planuje przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i/lub prywatnego, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, uzasadnia źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania zgodnie z zapisami pkt. 5 podrozdziału 8.3 Wytycznych kwalifikowalności. Wobec powyższego Wnioskodawca ma obowiązek wypełnić pkt 5.1.2 wniosku, zgodnie z przewidzianymi źródłami finansowania wydatków w projekcie. Jednocześnie dane wykazane w tym polu powinny być spójne z informacjami przedstawionymi w pkt 5.2 wniosku.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki oznaczone literą „(C)” są wspólnymi wskaźnikami produktu i rezultatu (ang. Common indicators), monitorowanymi we wszystkich Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w każdym państwie członkowskim, wskazanymi w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470-486). Przedmiotowe wskaźniki (z wyjątkiem wskaźników dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) są monitorowane we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych współfinansowanych z EFS, a tym samym również we wszystkich projektach, na podstawie danych uczestników, z wyłączeniem wskaźników, o których mowa w pkt. 6 rozdz. 3.3.2 ww. Wytycznych.

Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje, kto może być opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym; w art. 16 ust. 2 wskazane zostało, że odbycie 280 godzinnego szkolenia, w tym co najmniej 80 godzin zajęć praktycznych uprawnia osobę do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zatem osoby chcące pracować jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a które nie posiadają kwalifikacji określonych w art. 16 ust. 1, muszą w tym celu odbyć szkolenie zgodne z programami zatwierdzonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy czym inne szkolenia nie dają uprawnień do wykonywania zawodu. W ustawie nie został jednak zawarty wymóg dotyczący walidacji, a jest to proces niezbędny do nabycia kwalifikacji. Zatem wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie można uznać za nabycie kwalifikacji. Natomiast jeśli po odbyciu szkolenia i zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona walidacja efektów uczenia się (pomimo braku tego wymogu w ustawie) oraz na jej podstawie zostanie wydane zaświadczenie/certyfikat na którym zostaną opisane zdobyte efekty uczenia się, potwierdzający możliwość pracy danej osoby jako opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, można uznać, że osoby te uzyskały kwalifikację.

Zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone wymagania. Tym samym uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli zda formalny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.
W opisanym Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do wykonywania zawodu Operator Sprzętu Lotniskowego/Bagażowy, pracownika sprzątającego samoloty oraz Agenta Obsługi Pasażerskiej jest ukończenie jednego z ww. szkoleń zorganizowanych przez uprawnioną instytucję szkolącą, w ramach których zostały zdefiniowane efekty uczenia się, jakie powinni osiągnąć uczestnicy szkolenia. Jeżeli po ukończeniu szkolenia zostanie przeprowadzona walidacja zdobytych efektów uczenia się oraz wydany zostanie certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu, można uznać, że osoby te, uzyskały kwalifikację.

Uczestnika można uwzględnić w ww. wskaźniku, jeżeli efekty uczenia się zdobyte w ramach szkolenia zostały poddane walidacji a jej wynik był pozytywny. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (przykład szkolenia nr 1 –Nowoczesny sprzedawca) nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Szkolenie typu Nowoczesny Sprzedawca może natomiast prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów realizowanych ze środków EFS, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych |na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych – definicja wskaźników dot. kompetencji). Sprawdzenie czy nastąpiło nabycie kompetencji może nastąpić np. poprzez egzamin wewnętrzny pisemny lub ustny w postaci rozmowy oceniającej. We wniosku o dofinansowanie lub regulaminie konkursu należy zdefiniować grupę docelową, która będzie objęta wsparciem oraz standard wymagań, tj. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Po zakończeniu realizacji szkolenia należy dokonać weryfikacji nabycia kompetencji (np. test, rozmowa oceniająca, itd.) i porównać wyniki ze standardem wymagań. Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia nabycia kompetencji przez uczestników (zgodnie z definicją wskaźnika na nabycie kompetencji zawartej na Wspólnej Lista Wskaźników Kluczowych) oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Uczestnicy tego szkolenia nie będą mogli jednak zostać wliczeni do wskaźnika dot. uzyskania kwalifikacji.

Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Przez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z powyższym, uczestnik może zostać wykazany we wskaźniku pod warunkiem, że uzyskane przez niego efekty uczenia się zostały poddane weryfikacji w ramach walidacji (np. z wykorzystaniem metody egzaminu). Należy przy tym podkreślić, że walidacja oraz certyfikowanie muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję. Tym samym zdanie tzw. egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez organizatora szkolenia (np. kursu bukieciarstwa czy obsługi kasy fiskalnej) i otrzymanie zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.
Polska Rama Kwalifikacji składa się z 8 poziomów kwalifikacji, które odpowiadają Europejskim Ramom Kwalifikacji i każda kwalifikacja, która zostanie wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będzie miała przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Samo wydanie zaświadczenia/certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik walidacji i certyfikowania przeprowadzonych przez właściwe organy, potwierdzający tym samym osiągnięcie efektów uczenia się spełniających określone standardy. W związku z tym, aby uczestnik mógł zostać wykazany we wskaźniku, to czego się nauczył musi zostać poddane weryfikacji w ramach walidacji, np. z wykorzystaniem metody egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji nastąpuje wydanie certyfikatu w ramach procedury certyfikowania. W przypadku kwalifikacji rynkowych (nie uregulowanych przepisami prawa) powinna zostać spełniona przesłanka rozpoznawalności w danej branży. Dopiero wtedy taką osobę można uwzględnić we wskaźniku określającym liczbę osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Przykład: po ukończeniu (realizowanego w ramach projektu) kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dopiero w tym momencie może zostać uwzględniona we wskaźniku monitorowanym w projekcie. Podobnie w przypadku kursu językowego, uwzględnienie uczestnika we wskaźniku może mieć miejsce dopiero po zdaniu przez niego uznanego egzaminu np. FCE – samo uczestnictwo w kursie i „zdanie” testu przeprowadzonego przez szkołę językową na zakończenie semestru nie może być traktowane jako uzyskanie kwalifikacji.

Jeżeli projektodawca jest licencjonowanym ośrodkiem przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy językowe może osobiście przeprowadzić walidację efektów uczenia się, czyli sprawdzić czy efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte, zgodnie z międzynarodowymi standardami egzaminacyjnymi.
Należy jednak pamiętać, że konieczne jest zapewnienie uzyskania przez uczestników szkoleń certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TELC, TOEFL itp.

W pierwszej części pytania wnioskodawca zapewnia, że posiada wewnętrzny system walidacji i certyfikowania, jednak brak bardziej szczegółowych informacji na ten temat. Z drugiej części informacji wynika, iż wnioskodawca po przeprowadzonym egzaminie wydaje uczestnikowi projektu zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN. Wydanie takiego zaświadczenia nie jest wystarczającą podstawą do uznania nabycia kwalifikacji.

W przypadku wymienionych zawodów oraz ze względu na wskazany opis sytuacji, należy przeanalizować, czy w omawianym przypadku będziemy mieli do czynienia z walidacją i certyfikowaniem, potwierdzających ewentualne uzyskanie kwalifikacji. Niemniej jednak wsparcie udzielone w projekcie może prowadzić do nabycia kompetencji w rozumieniu projektów z EFS (zgodnie z definicją kompetencji na potrzeby wskaźników określonych na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020). Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu należy stosować z uwzględnieniem grupy docelowej oraz typu wsparcia zaplanowanych w danym projekcie.

Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Natomiast jeśli po ukończeniu kursu osoby przystąpią do egzaminu i go zdadzą, to wtedy można je wliczyć do wskaźnika.

Wymienione kursy, tj. z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z obsługi koparek i koparko-ładowarek nie mogą być realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa w jakim zakresie mogą być organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Wymienione w pytaniu kursy mogłyby zostać przeprowadzone zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, tj. jako kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem zorganizowania ich przez podmioty, o których mowa w przedmiotowym rozporządzeniu. Wówczas, w przypadku zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną uczestnik może zostać objęty wskaźnikiem (ukończenie procesu certyfikowaniem ). Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji. W przypadku kursu operatora koparki i koparko-ładowarki nie pozostawia wątpliwości, iż osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin potwierdzony dokumentem wydanym przez instytucję certyfikującą (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) będą objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Liczy się jedynie zdany egzamin. Definicja wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu zamieszczona na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 wymaga uzyskania kwalifikacji a nie tylko podejścia do egzaminu.

W przypadku szkoleń językowych certyfikaty muszą potwierdzić poziom biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia językowego, natomiast w zakresie TIK certyfikat powinien potwierdzić uzyskanie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014 -2020. Istotne jest, aby certyfikat potwierdził zdobycie kwalifikacji w zakresie obszarów i efektów uczenia się określonych we wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze standardem DIGCOMP. Nie jest konieczne zawieranie szczegółowego opisu samych efektów uczenia się, wystarczającym będzie przypisanie im jedynie odpowiedniego poziomu (A, B lub C) uzyskanego przez uczestnika.

Jest to certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, czy organy administracji publicznej.

Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i przeszły proces walidacji przeprowadzony przez podmiot kształcenia ustawicznego (uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu) nie mogą zostać objęte wskaźnikiem liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Jednakże w/w wskaźnik obejmie osoby, które po ukończonym kursie zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tj. ukończą proces certyfikowania. Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi w pkt. 2.3 „Partnerstwo w ramach projektu” wyświetli się pkt. 2.3a „Partnerstwo publiczno-prywatne”, w którym należy wskazać czy partnerstwo ma charakter publiczno-prywatny. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału. W związku z powyższym w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS, co do zasady nie będzie występowało partnerstwo publiczno-prywatne. Dlatego w pkt. 2.3a należy z rozwijanej listy wybrać „Nie”

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014 – 2020 osobom z ośmioletnim wykształceniem podstawowym należy przypisać w systemie SL2014 poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji ISCED. 

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczoną na stronie - https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dziecka-ktore-ma-mniej-niz-16 oraz zgodnie z definicją niepełnosprawnego dziecka pochodzącą z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016, poz. 1518 z późniejszymi zmianami), za niepełnosprawne można uznać dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka jest wydawane na czas określony - na okres nie dłuższy niż do ukończenia 16 roku życia. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka może złożyć rodzic bądź opiekun prawny dziecka w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z miejscem zameldowania na pobyt stały bądź w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z miejscem obecnego pobytu - jeśli osoba jest poza miejscem zameldowania na pobyt stały dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu lub u rodziny).

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-10 do 2016-06-23 )

Zgodnie z zapisem zawartym w części III regulaminów konkursów dla Działania 1.2, w przypadku zawiązania grupy przedsiębiorstw lub konsorcjum status Beneficjenta pomocy otrzymuje wyłącznie partner wiodący (lider), który jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Przedmiotowy zapis jednoznacznie wskazuje, iż w ramach projektów realizowanych  w Działaniu 1.2 nie istnieje możliwość uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wydatków ponoszonych przez innego niż Beneficjent członka grupy bądź konsorcjanta.

We wniosku o dofinansowanie można wskazać i opisać jednostki, z którymi Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę w celu prowadzenia wspólnych prac B+R, w tym na planowanych do zakupu środkach trwałych. Potwierdzenie nawiązania współpracy może stanowić umowa, list intencyjny lub inny dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie, lub wyrażenie woli podjęcia takiej współpracy.

W niniejszym przypadku należy odróżnić aparaturę naukowo-badawczą od linii pilotażowej. Linia pilotażowa rozumiana jest jako instalacja pilotażowa / demonstracyjna, która jest wynikiem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie oraz może być wykorzystywana komercyjnie w okresie trwałości.

Natomiast aparatura naukowo - badawcza została zdefiniowana we wskaźniku kluczowym produktu „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej” jako zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej do celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). W związku z powyższym aparatura naukowo-badawcza nie może być wykorzystywana w produkcji.

W przypadku braku wdrożenia wyników projektu zrealizowanego Instytucja Zarządzająca każdorazowo dokona weryfikacji przesłanek, które zadecydowały o niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Natomiast jeżeli w trakcie realizacji projektu sam wnioskodawca zadecyduje o przerwaniu prac i tym samym nie zostanie osiągnięty kolejny etap projektu, wówczas wystąpi konieczność zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca nie określiła warunków na jakich mogą zostać zaangażowani stażyści w realizację projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w ramach projektu nie istnieje możliwość refundacji  kosztów wynagrodzenia stażysty (natomiast wnioskodawca może z własnych środków sfinansować staż).

Należy zauważyć, że staże i stypendia, które są wymienione w kryterium nr 20 oceny merytorycznej, nie są warunkiem obligatoryjnym w konkursie. Kryterium oceniane jest  na podstawie opisu projektu i na podstawie Planu prac B+R. Wnioskodawca może wskazać na formę zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R w formie i na zasadach wybranych przez siebie.

Zgodnie z celem Działania 1.2 i zapisem kryterium merytorycznego nr 17 – efektem projektu powinno być wdrożenie wyników prac B+R (wiedzy) do działalności komercyjnej przedsiębiorstw (gospodarki). Transfer aktywny dotyczy sytuacji, kiedy Wnioskodawca umożliwi korzystanie z praw własności przemysłowej (uzyskanych dzięki realizacji projektu) przez innych przedsiębiorców.  

Wnioskodawcy uzyskujący finansowanie realizacji badań naukowych w ramach Działania 1.2, nie są zobowiązani, aby w każdym przypadku dokonywać wyboru wykonawców naukowych tych badań w trybach konkurencyjnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki na ponoszenie kosztów w ramach projektu przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania tej ustawy następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50.000 PLN netto, tj. bez podatku VAT.

Równocześnie zgodnie z zapisami Wytycznych wyłączeniu z zasady konkurencyjności podlegają zamówienia publiczne, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem art. 4 pkt. 8 PZP).

Należy zauważyć, że:

- w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,

- w art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór: RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-06-10 do 2016-06-23 )

Zgodnie z zapisem zawartym w części III regulaminów konkursów dla Działania 1.2, w przypadku zawiązania grupy przedsiębiorstw lub konsorcjum status Beneficjenta pomocy otrzymuje wyłącznie partner wiodący (lider), który jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Przedmiotowy zapis jednoznacznie wskazuje, iż w ramach projektów realizowanych  w Działaniu 1.2 nie istnieje możliwość uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wydatków ponoszonych przez innego niż Beneficjent członka grupy bądź konsorcjanta.

We wniosku o dofinansowanie można wskazać i opisać jednostki, z którymi Wnioskodawca planuje nawiązać współpracę w celu prowadzenia wspólnych prac B+R, w tym na planowanych do zakupu środkach trwałych. Potwierdzenie nawiązania współpracy może stanowić umowa, list intencyjny lub inny dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie, lub wyrażenie woli podjęcia takiej współpracy. 

W niniejszym przypadku należy odróżnić aparaturę naukowo-badawczą od linii pilotażowej. Linia pilotażowa rozumiana jest jako instalacja pilotażowa / demonstracyjna, która jest wynikiem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w projekcie oraz może być wykorzystywana komercyjnie w okresie trwałości.

Natomiast aparatura naukowo - badawcza została zdefiniowana we wskaźniku kluczowym produktu „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej” jako zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej do celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). W związku z powyższym aparatura naukowo-badawcza nie może być wykorzystywana w produkcji.

W przypadku braku wdrożenia wyników projektu zrealizowanego Instytucja Zarządzająca każdorazowo dokona weryfikacji przesłanek, które zadecydowały o niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Natomiast jeżeli w trakcie realizacji projektu sam wnioskodawca zadecyduje o przerwaniu prac i tym samym nie zostanie osiągnięty kolejny etap projektu, wówczas wystąpi konieczność zwrotu uzyskanego dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca nie określiła warunków na jakich mogą zostać zaangażowani stażyści w realizację projektu. Należy mieć jednak na uwadze, iż w ramach projektu nie istnieje możliwość refundacji  kosztów wynagrodzenia stażysty (natomiast wnioskodawca może z własnych środków sfinansować staż).

Należy zauważyć, że staże i stypendia, które są wymienione w kryterium nr 20 oceny merytorycznej, nie są warunkiem obligatoryjnym w konkursie. Kryterium oceniane jest  na podstawie opisu projektu i na podstawie Planu prac B+R. Wnioskodawca może wskazać na formę zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R w formie i na zasadach wybranych przez siebie.

Zgodnie z celem Działania 1.2 i zapisem kryterium merytorycznego nr 17 – efektem projektu powinno być wdrożenie wyników prac B+R (wiedzy) do działalności komercyjnej przedsiębiorstw (gospodarki). Transfer aktywny dotyczy sytuacji, kiedy Wnioskodawca umożliwi korzystanie z praw własności przemysłowej (uzyskanych dzięki realizacji projektu) przez innych przedsiębiorców.  

Wnioskodawcy uzyskujący finansowanie realizacji badań naukowych w ramach Działania 1.2, nie są zobowiązani, aby w każdym przypadku dokonywać wyboru wykonawców naukowych tych badań w trybach konkurencyjnych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki na ponoszenie kosztów w ramach projektu przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do stosowania tej ustawy następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50.000 PLN netto, tj. bez podatku VAT.

Równocześnie zgodnie z zapisami Wytycznych wyłączeniu z zasady konkurencyjności podlegają zamówienia publiczne, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem art. 4 pkt. 8 PZP).

Należy zauważyć, że:

- w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,

- w art. 4 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, iż ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

Nabór: RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-03-31 do 2016-04-15 )

Zapis „przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w ramach grupy przedsiębiorstw” nie dotyczy pojedynczej Instytucji Otoczenia Biznesu, która działa samodzielnie a jej główna działalność wchodzi w zakres klas 70.22.

Projekty zakładające elementy infrastrukturalne polegają na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz /lub zawierają elementy budowlane.

Nie będzie objęte wsparciem powstawanie nowych IOB.

Inwestycje w infrastrukturę Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) możliwe są, gdy przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Inkubacja przedsiębiorczości to zespół działań składających się na kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy i procesu tworzenia nowej firmy od pomysłu do stabilności rynkowej. Skuteczność inicjatyw przedsiębiorczych, ich natężenie i zasięg, zależy nie tylko od samego przedsiębiorcy, ale także od otoczenia i charakteru systemu gospodarczego. Tworzenie i rozwój biznesu jest silnie uzależniony przede wszystkim od cech lokalnego otoczenia, w którym działa przedsiębiorca . Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych obejmuje dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie przychylnego przedsiębiorcy i podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej środowiska ekonomiczno-społecznego.

W ramach konkursu istnieje możliwość realizacji projektów zakładających elementy infrastrukturalne polegających na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz /lub zawierających elementy budowlane.

Inwestycje w infrastrukturę Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) możliwe są tylko w incydentalnych przypadkach przy spełnieniu następujących warunków:

 1. działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 2. IOB posiada roczny plan pracy zakładający wykorzystanie infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia zawierający orientacyjny wykaz planowanych projektów/usług, dostępnych środków, wymaganego budżetu i źródeł finansowania. Projekty, dla których będzie się wnioskować o dofinansowanie z EFRR, powinny być wyraźnie wskazane w rocznych planach pracy. W roku następującym po zakończeniu realizacji projektu IOB będą musiały przedstawić dowody znacznego wykorzystania nowych usług przez przedsiębiorstwa,
 3. przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 4. przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.

Koszt zakupu nieruchomości jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego

Nabór: RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-14 )

Nie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy, bądź Wnioskodawca musi dysponować prawem użytkowania wieczystego.

Należy zwrócić również uwagę, że w ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia do wniosku o dofinansowanie :

 • Programu  Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),
 • Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) wraz dokumentacją z postępowania,
 • Decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego) - jeżeli jest wymagana,
 • oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, np. pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora zabytków (jeżeli są wymagane).

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu nie jest wymagane tylko przedłożenie projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Podkreśla się jednak, że do okazania tych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany na późniejszym etapie.

W ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 wsparciem mogą zostać ujęte projekty polegające m.in. na: uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (m.in. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego WRPO 2014+, Regulaminu konkursu) infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu.

Należy również zwrócić uwagę, że dofinansowaniem w ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 nie mogą być objęte projekty realizowane na terenach, które nie zostały przeznaczone pod inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się jednak możliwość identyfikacji terenu aktywizacji gospodarczej również na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został zatwierdzony).

Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej kwalifikowalne są jedynie koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną terenu inwestycyjnego, które  nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zatem za niedopuszczalną uznaje się sytuacją, w której wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Poddziałania 1.3.3 WRPO 2014 + obejmuje wyłącznie budowę drogi.

Zapisy dokumentacji nie określają minimalnej wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.3.

W ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Tak. Wsparcie w ramach Konkursu Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1208), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Nabór: RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-14 )

Nie. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 uzbrajany w ramach projektu teren musi być własnością Wnioskodawcy, bądź Wnioskodawca musi dysponować prawem użytkowania wieczystego. Przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, w której uzbrajany teren stanowi własność Skarbu Państwa.

Należy zwrócić również uwagę, że w ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia do wniosku o dofinansowanie :

 • Programu  Funkcjonalno-Użytkowego (PFU),
 • Decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) wraz dokumentacją z postępowania,
 • Decyzji o warunkach zabudowy (lokalizacji inwestycji celu publicznego) - jeżeli jest wymagana,
 • oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, np. pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora zabytków (jeżeli są wymagane).

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu nie jest wymagane tylko przedłożenie projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Podkreśla się jednak, że do okazania tych dokumentów Beneficjent jest zobowiązany na późniejszym etapie.

W ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 wsparciem mogą zostać ujęte projekty polegające m.in. na: uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (m.in. Uszczegółowienia WRPO 2014+, Regulaminu konkursu) infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu projektu.

Należy również zwrócić uwagę, że dofinansowaniem w ramach konkursów dla Poddziałania 1.3.3 nie mogą być objęte projekty realizowane na terenach, które nie zostały przeznaczone pod inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się jednak możliwość identyfikacji terenu aktywizacji gospodarczej również na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został zatwierdzony).

Nie. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej kwalifikowalne są jedynie koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną terenu inwestycyjnego, które nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zatem za niedopuszczalną uznaje się sytuacją, w której wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Poddziałania 1.3.3 WRPO 2014 + obejmuje wyłącznie budowę drogi.

Zapisy dokumentacji nie określają minimalnej wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.3.

W ramach konkursu nr: Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 wsparcie nie może być udzielone na infrastrukturę specjalną, co zgodnie za zgodnie art. 2 pkt 33 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oznacza infrastrukturę, która została zbudowana dla możliwych do ustalenia w trakcie oceny ex ante przedsiębiorstw i dostosowana do ich potrzeb.

Tak. Wsparcie w ramach Konkursu Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-002/16 będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1208), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorców posiadających plan rozwoju eksportu

Nabór: RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-09-22 do 2015-10-06 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.4.1., część III E dla wszystkich działań realizowanych w ramach konkursu maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 700.000,00 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Należy jednak pamiętać, że wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu, a wsparcie inwestycyjne dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach zagranicznych.

Dokumentacja konkursowa nie wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie nowych podmiotów. Wybór rynków docelowych, na jakich planuje rozszerzyć działalność eksportową przedsiębiorca musi wynikać z Planu Rozwoju Eksportu, Regulamin konkursu nie ogranicza w żaden sposób wyboru rynków docelowych.

Koszty te nie są objęte wsparciem w ramach Konkursu dla Poddziałania 1.4.1. Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu części III D, pkt.1 realizacja projektu może rozpocząć się w dniu następującym po dniu złożeniu wniosku o dofinansowanie (dostarczeniu wersji elektronicznej i papierowej). Oznacza to, że wszystkie poniesione do tego dnia koszty (również na przygotowanie stosownych dokumentów związanych z aplikowaniem o dofinansowanie) nie kwalifikują się do wsparcia.

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu nie stanowi wydatku kwalifikowanego w ramach Poddziałania 1.4.1 z uwagi na fakt, że wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających już opracowany Plan Rozwoju Eksportu, a projekty realizowane będą w oparciu o jego założenia.

Regulamin konkursu nie przewiduje wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Plan Rozwoju Eksportu jest jednym z obligatoryjnych załączników, który należy dołączyć do Wniosku o dofinansowanie. Wynika to z części IX (Załączniki) pkt 7 Wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 1.4.1 
Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do przedsiębiorstw posiadających już opracowany Plan Rozwoju Eksportu, a dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty realizowane w oparciu o PRE.

 

Realizacja projektu winna zakończyć się do 30.06.2017 roku.

Wymagany zakres Planu Rozwoju Eksportu jest dostępny w dokumentacji konkursowej 10 - Plan Rozwoju Eksportu - założenia (zał. nr 7 wniosku o dofinansowanie). W ramach projektu będą musiały być realizowane działania przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej, spójne z Planem Rozwoju Eksportu.

Zgodnie z SZOOP WRPO 2014+ pkt 2.1.4 Działania 1.4 pkt 7 o wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki załącznika nr 1 do Rozporządzenia 651/2014 oraz ich sieci. W świetle powyższego klastry nie kwalifikują się do wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1.
Zgodnie z dokumentacją konkursową sieci/grupy przedsiębiorstw powinny działać na podstawie zawartej umowy, a jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Lider. Umowa powinna wskazywać wszystkich członków oraz jasno wskazywać kto jest Liderem. Umowa taka jest obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie.

 

Zgodnie z zapisami części IV Instrukcji wypełniania wniosków jeśli w wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy i nastąpi wzrost zatrudnienia w podmiocie, Wnioskodawca wpisuje odpowiednią wartość docelową. Jeśli nie tworzy nowych miejsc pracy lub jeśli miejsce pracy powstało, ale jednocześnie inne zostało zlikwidowane to jako wartość docelową wskaźnika należy wpisać 0.

Co do zasady grupy/sieci przedsiębiorstw mogą być powiązane kapitałowo, osobowo lub w inny sposób spełniający warunki stanowienia „jednego przedsiębiorstwa” Należy pamiętać, że w takim przypadku uzyskana przez powiązanych uczestników grupy/sieci pomoc de minimis podlegać będzie sumowaniu.

Tak, wyżej wymienione wydatki dotyczące kosztu delegacji służbowych (zgodnie z obowiązującymi limitami dla danego kraju) oraz opłaty rejestracyjnej i wpisu do katalogu wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu kosztem kwalifikowanym w ramach udziału w targach i misjach gospodarczych jest koszt budowy stoiska targowego. Zapisy dokumentacji konkursowej co do zasady nie wykluczają wsparcia w przypadku budowy stoiska targowego w swoim zakresie. Należy jednak pamiętać, że ponoszone wydatki winny być udokumentowane zgodnie z zapisami dotyczącymi warunków i uznania kosztu za kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności oraz Regulaminie konkursu. 

Zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej nie wskazują na obligatoryjne odwiedzenie targów, jednak przez misję gospodarczą należy rozumieć wyjazd jednego lub większej liczby przedsiębiorców do kraju mogącego stanowić rynek docelowy jego lub ich działalności eksportowej, połączony z udziałem w zorganizowanych spotkaniach biznesowych.

Tak, część finansową Studium Wykonalności powinni wypełnić również Wnioskodawcy, którzy w ramach swoich projektów nie przewidują działań inwestycyjnych.

Wytyczne PO IG 6.1 oraz w/w Rozporządzenie MRI nie są dokumentami określającymi zasady przyznawania wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1. i nie mogą stanowić podstawy w kwalifikowaniu kosztów poniesionych na realizację projektów w ramach WRPO 2014+.

Plan Rozwoju Eksportu powinien mieć zakres zgodny w przedstawionym załączniku nr 7 do wniosku o dofinansowanie. 

W ramach kosztów udziału w targach i misjach kwalifikowane są do wsparcia koszty związane z wypłatą diet pracowników oddelegowanych do obsługi stoiska podczas targów/udziału w misjach.

Zapis ten oznacza, że maksymalna wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekraczać 3,5 mln zł, przy czym max. kwota dofinansowania, jaką Wnioskodawca może uzyskać w ramach Poddziałania 1.4.1 wynosi 700 tys. PLN.

TAK, transport osób oraz eksponatów i elementów zabudowy stoiska jest objęty wsparciem w ramach Działania 1.4. Należy pamiętać, że aby wydatek został uznany za kwalifikowalny musi zostać faktycznie poniesiony oraz należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych.

Firma posiadająca jeden z oddziałów w Wielkopolsce może co do zasady ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami zawartymi w SZOOP WRPO na lata 2014-2020 celem szczegółowym działania 1.4. jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie, przekładające się na zwiększenie umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki, prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

W części 5.3 Wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca winien przedstawić źródła finansowania wydatków zaplanowanych w trakcie realizacji projektu, z których będzie korzystał do czasu uzyskania dofinansowania.

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych, tzn, dokument potwierdzający zabezpieczenie na pokrycie wkładu własnego Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić jako jeden z niezbędnych załączników do sporządzenia umowy o dofinansowanie, zgodnie z zapisem Regulaminu.

Zgodnie z pkt V A ust. 2 lit. p Regulaminu Konkursu nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 w celu potwierdzenia posiadania środków finansowych na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych należy przedłożyć dokumenty takie jak np.: umowa kredytowa, promesa kredytowa, lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inne wiarygodne formy zabezpieczenia środków.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wymagane zabezpieczenie środków na realizację projektu dotyczy wkładu własnego. 

W Poddziałaniu 1.4.1. nie jest wymagana obligatoryjnie ocena oddziaływania na środowisko. Kryterium formalne (pkt 24) nie odnosi się do prognozy WRPO lecz do rodzaju inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.

 

Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawierał będzie elementy inwestycyjne, to wymagane będzie złożenie wypełnionego załącznika OOŚ w zakresie wynikającym z rodzaju przedłożonego projektu (przedmiotowy załącznik powinien zostać złożony na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu).

 

Dla wszystkich projektów infrastrukturalnych dodatkowo (również na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu) wymagane będzie przedłożenie:

•     zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

•     deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

 

W przypadku przedsięwzięć objętych Aneksem I lub Aneksem II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, (dalej: dyrektywa OOŚ) - konieczne jest przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. decyzji.

W ramach kryterium nr 17 „Wzrost eksportu w wyniku realizacji projektu w stosunku do przychodów Wnioskodawcy ogółem” przez wzrost eksportu w danym roku rozumiemy kwotę dodatkowego przychodu z eksportu uzyskaną w danym roku w wyniku realizacji projektu, względem przychodu z eksportu, który byłby osiągnięty w tym samym roku, gdyby projektu nie było (czyli nie względem roku poprzedniego). Wzrostu przychodu nie rozumiemy jako wskaźnika dynamiki.

Wskaźnik należy obliczyć w tabeli nr 9 arkusza kalkulacyjnego (Instrukcja do sporządzania SW) jako spodziewany dodatkowy przychód z eksportu osiągany dzięki projektowi podzielony przez spodziewany całkowity przychód beneficjenta, razem z przychodem z projektu.

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Nabór: RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 & RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 ( od 2015-11-16 do 2015-11-30 )

Opinia o innowacyjności musi być wystawiona na rzecz Wnioskodawcy, nie może być wystawiona dla producenta.

Opinia o innowacyjności może być wystawiona tylko i wyłącznie przez podmioty wymienione w załączniku Opinia o innowacyjności. Nie może być wystawiona przez producenta danego środka trwałego albo technologii.

Zgodnie z Regulaminem konkursu pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych oraz dokumenty związane z OOŚ, w tym z Naturą 2000 należy dostarczyć na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków na realizację inwestycji dostarczane są zgodnie z Regulaminem konkursu na etapie składania dokumentów do podpisania umowy. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje tylko w pkt. 5.3 źródła finansowania dla całkowitej wartości projektu.

Co do zasady e-usługi mogą być przedmiotem projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Dofinansowanie udzielane w poddziałaniu 1.5.2 nie ma charakteru pomocy de minimis. Przyznawane jest w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, zgodnie z mapą pomocy publicznej dla Wielkopolski. 

Aktywa ponownie wykorzystane to dotychczas wykorzystywany park maszynowy, który w części będzie wykorzystywany przy wprowadzeniu nowego produktu.
Np. w celu dywersyfikacji konieczny jest zakup nowej maszyny, ale w ramach całego procesu technologicznego wykorzystywane będą również już posiadane urządzenia.
Te wykorzystywane urządzenia to właśnie aktywa „ponownie wykorzystane”.

w ramach poddziałanie 1.5.2 koszty związane z promocją projektu są niekwalifikowalne. W związku z powyższym strona www jako narzędzie informacyjne i promocyjne jest niekwalifikowalna. Koszty związane z jej tłumaczeniem również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

nie ma możliwości załączenia opinii o innowacyjności wydanego przez stowarzyszenie, którego jest się członkiem. mocyjne jest niekwalifikowalna. Koszty związane z jej tłumaczeniem również nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

Ocena tego kryterium będzie opierała się na opisach ujętych w Studium Wykonalności. Jeżeli Wnioskodawca posiada listy intencyjne może je dołączyć jako dodatkowy załącznik.

Tak, zaliczka jest dopuszczalną formą płatności w ramach Poddziałania 1.5.2.

 

Usługi doradcze nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach przedmiotowego konkursu. cyjne może je dołączyć jako dodatkowy załącznik.

Tak, posiadanie licencji na korzystanie z wyników prac badawczo – rozwojowych może stanowić podstawę do przyznania punktów w tym kryterium. Proszę mieć na uwadze, aby zakres projektu był faktycznie powiązany z wynikiem prac B+R.

tak, beneficjentem w ramach konkursu 1.5.2 mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym spółki. 

Istnieje możliwość dofinansowania budowy obiektu na gruncie, który nie jest własnością Wnioskodawcy. W tym przypadku prawo do dysponowania nieruchomością powinno obejmować co najmniej okres trwałości projektu. Zwracam jednocześnie uwagę, że koszt zakupu gruntu jest niekwalifikowalny.

Do liczby pracowników nie wlicza się pracy stażystów lub uczniów odbywających szkolenie zawodowe w ramach stażu lub kształcenia zawodowego. 

W przypadku środków trwałych trwale związanych z gruntem weryfikacji podlega tylko obszar wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, którym co do zasady musi być teren województwa wielkopolskiego. Należy pamiętać, że za prawidłowość podanych
we wniosku danych odpowiada Wnioskodawca, a ich weryfikacja odbywa się zarówno podczas oceny wniosku, jak i kontroli, czy wizyt monitorujących przeprowadzanych przez IZ WRPO.

W sytuacji natomiast aplikowania o dofinansowanie zakupu ruchomych środków trwałych, lub środków trwałych niezwiązanych trwale z gruntem, które posiadają mobilny charakter tj. można w swobodny sposób je przemieszczać bez utraty ich właściwości, z zachowaniem ich przeznaczenia; za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Wnioskodawcy, bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej określone w dokumentach rejestrowych, w przypadku spółki z o.o. – KRS, REGON.

Reasumując, to rodzaj i charakter elementów zakresu rzeczowego projektu zdeterminuje fakt, czy wymagane przez IZ WRPO będzie posiadanie w dokumentach rejestrowych zapisów o posiadaniu oddziału/miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego.

Koszt przygotowania dokumentacji projektowej w tym studium wykonalności stanowi koszt niekwalifikowany.

Dane niezbędne do wypełnienia wskazanego punktu znajdują się w UWRPO – w części „Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji”.

Koszty wynagrodzenia personelu są niekwalifikowane w ramach Poddziałania 1.5.2 WRPO 2014+.

W przypadku przedsięwzięcia związanego z dywersyfikacją istniejącego zakładu, niezbędne jest dostosowanie założeń projektu do zapisów art. 14 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. Oznacza to, iż kwota kosztów kwalifikowanych musi przekraczać, o co najmniej 200%, wartość księgową tych aktywów, które Wnioskodawca już posiada i planuje  ponownie wykorzystać podczas realizacji przedmiotowego projektu. W tabeli trzeba wyszczególnić wspomniane aktywa, podać wartość księgową każdego z nich na zakończenie ostatniego roku obrotowego, a następnie kwoty te zsumować. Otrzymaną sumę należy pomnożyć przez 3. W wyniku takiej operacji uzyskuje się wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, powiększoną o 200%. Kwota kosztów kwalifikowanych projektu musi tę wartość przewyższać, aby został spełniony warunek, określony we wskazanym dokumencie.

W pierwszej kolejności Instytucja Zarządzająca WRPO wyjaśnia, iż do stosowania przepisów ustawy Pzp zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 3 tejże ustawy. W przeciwnym razie do udzielania zamówień beneficjent stosuje zasady wynikające z Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów. Jeżeli jest Pan beneficjentem niezobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, to planując zakup maszyny za 1 mln zł (czyli wartość zamówienia przekracza tzw. próg unijny), dla prawidłowego upublicznienia zapytania ofertowego należy: zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, zamieścić zapytanie na stronie internetowej beneficjenta oraz dodatkowo umieścić w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W takim przypadku minimalny termin składania ofert wynosi 40 dni (formularze do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępne są na stronie:

 http://simap.ted.europa.eu/pl/web/simap/standard-forms-for-public-procurement).

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną zawiera informację, że projekt (przedsięwzięcie) nie pogarsza stanu jednolitej części wód. Deklarację taką wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań. Wzór deklaracji znajdzie się na stronie internetowej wraz z formularzami dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

W przypadku kryterium dopuszczającego „Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań innowacyjnych stosowanych co najmniej w skali kraju przez okres nie dłuższy niż 3 lata” jest wykazanie przynajmniej jednego rodzaju innowacyjności (nietechnologicznej, produktowej lub procesowej) w skali co najmniej kraju.

Zwracamy uwagę, że rozwiązania innowacyjne stanowią także przedmiot oceny punktowej (w ramach kryterium nr 11), wówczas liczba punktów przyznawana będzie za każdy wykazany rodzaj rozwiązań innowacyjnych.

Płynność finansowa Wnioskodawcy powinna być zapewniona w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku. W przypadku podmiotów funkcjonujących krócej na rynku płynność finansowa będzie weryfikowana w okresie ich całej działalności.
W związku z powyższym analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, iż Wnioskodawca ma dodatnie roczne saldo przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.  Będzie to weryfikowane na podstawie danych ujętych w tabeli nr 3 Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawca wraz z projektem analizy finansowej (arkusz Excel, załącznik do Instrukcji do sporządzenia Studium Wykonalności).

Zgodnie z przedstawioną definicją technologie informacyjne i komunikacyjne (Information and Communication Technologies ICT) obejmują: informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarczają one użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać,
i przekazywać innym ludziom.

 

aktualnie ogłoszony konkurs 1.5.2 skierowany jest dla przedsiębiorców z sektora MSP. Zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu 651/2014 (Załącznik nr 1) „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

W związku z powyższym podmiot, w postaci fundacji może ubiegać się o wsparcie pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, aczkolwiek należy zwrócić uwagę, że wszystkie projekty aplikujące o wsparcie muszą być dochodowe, co wyklucza możliwość prowadzenia działalności typu  „non – profit” czy przeznaczania zysków na cele statutowe.

Inwestycja początkowa – to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Założenie nowego zakładu – poprzez utworzenie nowego zakładu rozumie się inwestycje w utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub utworzenie nowej jednostki produkcyjnej np. fabryki w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Jedno przedsiębiorstwo może składać się z kilku jednostek produkcyjnych.

 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej- poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej rozumie się rozbudowę istniejącego zakładu, np. uruchomienie kolejnej linii technologicznej (produkcyjnej) dla tego samego produktu przy czym nie wiąże się to z zasadniczą zmienianą samego procesu produkcyjnego.

 

Dywersyfikacja produkcji – poprzez dywersyfikację produkcji rozumie się rozszerzenie  oferty produktowej o produkt dotychczas nie wytwarzany w zakładzie przy czym jako dywersyfikacji nie należy traktować niewielkich zmian/nieznacznych innowacji produktu, np. wyglądu / stylistyki produktu. Przy dywersyfikacji część aktywów (np. grunty, budynki oraz urządzenia) służących do dotychczasowej produkcji jest na ogół nadal wykorzystywana do wytworzenia nowego produktu. Jeśli aktywa są wykorzystywane częściowo to wartość księgowa jest ustalana proporcjonalnie. 

 

Uwaga:  w przypadku dywersyfikacji wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi przekraczać wartość 200% wartości księgowej posiadanych aktywów, które są  wykorzystywane do wytworzenia nowego produktu, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego  – poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcji uznaje się kompleksową zmianę sposobu wytwarzania danego produktu.
Za zmianę taką można uznać np. automatyzację wykonywanych dotychczas ręcznie procesów produkcyjnych. W  celu zobrazowania zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego istniejącego zakładu konieczne jest przedstawienie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem planowanej inwestycji oraz uzasadnienie,
na czym będzie polegać zasadnicza zmiana produkcji. Należy zwrócić uwagę,
iż za zasadniczą zmianę procesu produkcji nie można uznać wymiany posiadanych aktywów na nowe. Wymiana urządzeń, maszyn, licencji, itp., w których zmiana polega jedynie na niewielkim polepszeniu parametrów procesu produkcji, zarządzania, sprzedaży nie stanowi zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uwaga w przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wartość  kosztów kwalifikowalnych  musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych.

Odnosząc się do tabel pomocniczych, przedstawionych w Studium Wykonalności:

Zasadnicza zmiana procesu produkcji.

Jeśli projekt dotyczy zasadniczej zmiany produkcji (zgodnie z definicją przedstawioną powyżej), w tabeli „zasadnicza zmiana procesu produkcji” należy wymienić aktywa związane z tą działalnością i obliczyć odpowiadające im koszty amortyzacji w okresie poprzedzającym trzy lata obrotowe.

W przypadku zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wartość  kosztów kwalifikowalnych  musi przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych
z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich 3 lat obrotowych.

Dywersyfikacja istniejącego zakładu.

W przypadku, gdy projekt dotyczy dywersyfikacji istniejącego zakładu, należy wypełnić tabelę „dywersyfikacja istniejącego zakładu” z podaniem informacji o wartości księgowej aktywów dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania w związku z dywersyfikacją zakładu. Wartość księgową tych aktywów należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących projektu.

W przypadku dywersyfikacji wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi przekraczać wartość 200% wartości księgowej posiadanych aktywów, które są  wykorzystywane do wytworzenia nowego produktu, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

Nabór: RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-27 do 2016-07-15 )

W przypadku, gdy projekt nie ma charakteru infrastrukturalnego, nie obejmuje swoim zakresem robót budowlanych, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wypełniony formularz „Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko” oraz „Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”.

Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację inwestycji stanowi obligatoryjny załącznik (nr 19) do wniosku o dofinansowanie projektu, w związku z czy powinien być dostarczony na etapie składaniu projektu. Ostatecznym terminem na dostarczenie przedmiotowego załącznika jest moment jednorazowej korekty/uzupełnienia projektu, podczas której ewentualny brak zostanie wykazany, i w ramach której omawiany załącznik należy uzupełnić.

Dotacja celowa może być elementem wkładu własnego w projekcie, o ile warunki jej przyznania przez Wojewodę nie stanowią inaczej.

Kryteria Formalne zostały ujednolicone dla wszystkich działań w ramach WRPO 2014+. W związku z faktem, iż w podziałaniu 2.1.2 WRPO 2014+ nie przewiduje się występowania Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej omawiane kryterium nie dotyczy Wnioskodawców w ramach przedmiotowego podziałania.

Dokumentacja konkursowa dla poddziałania 2.1.2 WRPO 2014+ nie wyklucza realizacji projektów w ramach partnerstwa. W związku z powyższym taka możliwość istnieje, należy jednak pamiętać o właściwym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie (m.in. pkt 2.3.1 wniosku) oraz załączeniu odpowiednich załączników, w tym m.in. umowy partnerstwa.

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Nabór: RPWP.03.01.01-IZ-00-30-0001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-08-31 )

Uzyskana w wyniku obliczeń przy pomocy kalkulatora maksymalna potencjalna kwota pomocy publicznej stanowi określony % (wskazany w polu „maksymalna intensywność pomocy”) kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o nakłady na instalację referencyjną. W związku z tym, w tabeli 5.1.1 wniosku o dofinansowanie („Planowane wydatki w ramach projektu w PLN”) należy odnosić się do kosztów kwalifikowalnych wskazanych jako nakłady inwestycyjne w kalkulatorze, natomiast w tabeli 5.2 („Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu”) należy dostosować % dofinansowania do wyliczonej przez kalkulator maksymalnej potencjalnej kwoty pomocy publicznej. Z uwagi na konieczność wpisania (w tabeli 5.2) poziomu dofinansowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz fakt, że generator wniosku automatycznie przelicza kwoty w tabelach, zwracamy uwagę, że wyliczona kwota dofinansowania może różnić się od kwoty pomocy wyliczonej w kalkulatorze. Jest to sytuacja dopuszczalna przy zastrzeżeniu, że wartość pomocy publicznej wyliczona w kalkulatorze jest kwotą maksymalną, której Wnioskodawca nie może przekroczyć dokonując obliczeń we wniosku o dofinansowanie.

W ramach naboru z Poddziałania 3.1.1, Wnioskodawca (jst/związek jst) nie może w jednym wniosku o dofinansowanie połączyć projektu parasolowego wraz z inwestycją dotyczącą budowy instalacji OZE na własnych obiektach.

Dofinansowanie dla projektu parasolowego nie stanowi pomocy publicznej. Tym samym maksymalny poziom dofinansowania dla przedmiotowego projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku realizacji projektu parasolowego przez jst/związek jst, możliwe jest zastosowanie trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Należy jednak zwrócić uwagę, że w programie funkcjonalno-użytkowym sporządzonym dla takiej inwestycji powinny zostać ujęte wszystkie lokalizacje planowanych do wybudowania instalacji OZE.

Specyfikacja techniczna powinna zawierać wymagania dotyczące właściwości materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi i wykonania. Ponadto specyfikacja techniczna powinna być sporządzona na podstawie obowiązujących norm, ustaw i rozporządzeń w tym zakresie.

Na etapie składania do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wszystkie wymienione dokumenty. Jedynie w przypadku inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W tym przypadku, dostarczenie do IZ WRPO 2014+ decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych/wyciągu z projektu budowlanego/wyciągu z dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych, powinno nastąpić przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, niepełniącego funkcji sprawozdawczej.

W każdym przypadku natomiast wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć pełną dokumentację OOŚ wymaganą prawem dla danej inwestycji jak i decyzję o warunkach zabudowy / decyzję o lokalizacji inwestycji / zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, może być jednym z elementów projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 WRPO 2014-2020. Budowa oświetlenia ulicznego, w tym opartego na odnawialnych źródłach energii, nie wpisuje się natomiast w typ projektów przewidzianych do wsparcia w ramach Poddziałania 3.1.1.

Tak, w ramach ogłoszonego naboru może aplikować duże przedsiębiorstwo.

W ramach ogłoszonego konkursu dla Poddziałania 3.1.1 możliwe jest realizowanie projektów w partnerstwie (w tym również zawiązanym pomiędzy dwoma bądź więcej przedsiębiorstwami) na podstawie porozumienia, umowy lub innego dokumentu równoważnego, przy zastosowaniu zapisów Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17.

Zgodnie z zapisem Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.1.1 Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku kilku spółek kapitałowych (oddzielnie zarejestrowanych w KRS), każda z nich może indywidualnie aplikować o dofinansowanie w konkursie – przy uwzględnieniu zapisów dotyczących obliczenia statusu przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa powiązane/partnerskie) oraz kumulowania się pomocy publicznej, pomocy de minimis.

Kompletna lista załączników niezbędnych do przedłożenia znajduje w części IX wzoru wniosku o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201.

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty promocji projektu stanowią koszty niekwalifikowalne.

Zgodnie z Regulaminem konkursu podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

W roku 2017 nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Poddziałania 3.1.1. Harmonogram naborów na rok 2018 opublikowany zostanie na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/ w listopadzie br.

Podczas oceny formalnej i merytorycznej projekty oceniane są na podstawie kryteriów zamieszczonych na stronie internetowej http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/201. W ramach konkursu nie ma projektów premiowanych, o przyznaniu dofinansowania decyduje spełnienie kryteriów formalnych, merytorycznych oraz przyznana ilość punktów w ramach oceny merytorycznej. Szczegółowa procedura oceny zawarta jest w Regulaminie konkursu.

Minimalny wkład własny uzależniony jest od poziomu dofinansowania projektu. Musi on stanowić co najmniej wartość wynikającą z tytułu części kosztów kwalifikowalnych nieobjętych dofinansowaniem oraz całości kosztów niekwalifikowalnych.

Jako zabezpieczenie środków na wkład własny z tytułu kosztów kwalifikowalnych i całości kosztów niekwalifikowalnych może zostać przedłożona promesa warunkowa wydana przez bank.

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania urządzeń do magazynowania energii wytworzonej z instalacji OZE.

Możliwe natomiast jest dofinansowanie urządzeń przekazujących energię bezpośrednio z instalacji w przypadku gdy stanowią one jej niezbędny do pełnienia swojej funkcji element (np. wężownice i zasobnik na ciepłą wodę w przypadku kolektorów słonecznych).

W ramach konkursu nie ma możliwości dofinansowania źródeł energii, które wykorzystują energię aerotermalną, w tym powietrznych pomp ciepła.

Sumaryczna ilość energii liczona jest dla jej źródła, a nie dla typu urządzenia, które ją przetwarza na energię użyteczną.

W zależności od tego czy pozwolenie na budowę jest wymagane dla danego typu inwestycji, należy je przedłożyć wraz z dokumentacją aplikacyjną na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Do momentu podpisania umowy na dofinansowanie musi ono natomiast uzyskać status ostateczności.

Odbiorcami projektów parasolowych mogą być również obcokrajowcy zamieszkujący na terenie województwa Wielkopolskiego.

Liczba dostarczonych przez Wnioskodawcę Oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne musi być tożsama z ilością odbiorców końcowych określonych w projekcie, a tym samym ilością instalacji, które będą przedmiotem budowy w projekcie parasolowym.

W przypadku gdy podczas trwającego naboru / oceny wniosków o dofinansowanie odbiorca końcowy zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie parasolowym Wnioskodawca powinien zastąpić go innym odbiorcą końcowym spełniającym wymogi konkursu celem zachowania założeń projektu. Ze względu na złożony charakter problemu każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidulanie przez IZ WRPO 2014+.

Dofinansowanie na poziomie 85% występuje w przypadku braku występowania pomocy publicznej. Wsparcie nie poziomie wskazanym w pytaniu może wystąpić jeżeli Beneficjent projektu nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza nie może być również prowadzona w obiektach, na których ma być docelowo wybudowana instalacja OZE. Ponadto energia pozyskana z instalacji OZE musi być w całości przeznaczona na potrzeby własne beneficjenta, niezwiązane z działalnością gospodarczą, a jej nadmiar nie może być odprowadzany ani sprzedawany do sieci dystrybucyjnej. 

Przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego instalacji OZE do użytkowania dla odbiorcy ostatecznego będzie się wiązało z udzieleniem pomoc de minimis przez Beneficjenta projektu w przypadku gdy instalacje OZE będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci  lub odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym planuje się zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

W przypadku wsparcia w ramach pomocy publicznej możliwe jest odprowadzenie nadwyżek energii lub jej sprzedaż do sieci. Konieczne natomiast jest określenie zamiaru sprzedaży energii we wniosku o dofinansowanie składanym do IZ WRPO 2014+. Kontroli podlegać będzie zgodność założeń przestawionych we wniosku (tj. zadeklarowanego poziomu zużycia energii na potrzeby własne oraz sprzedaży ze stanem rzeczywistym). 

Tego typu działania podejmowane na terenie szkoły są uznawane za działalność gospodarczą.

Są to koszty na inwestycje w zakresie budowy instalacji OZE, która ma zastąpić istniejącą już sprawną i niewymagającą modernizacji instalacje działającą w oparciu o paliwa konwencjonalne, przy założeniu że ilość wytwarzanej energii  przez obie instalacje będzie tożsama.    

Jako ten typ instalacji rozumiane są instalacje bazujące na wytwarzaniu energii elektrycznej np. ze słońca, wody i wiatru o rocznej produkcji energii poniżej 400 MWh.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, przedłożenie promesy koncesji (na etapie przed zawarciem umowy o dofinansowanie) wymagane jest tylko w przypadku Wnioskodawców, których planowana w wyniku realizacji projektu działalność gospodarcza objęta jest koncesjonowaniem (zgodnie z wymogami prawa w przedmiotowym zakresie). Co do zasady na każdą instalację OZE (o mocy powyżej 200 kW) wymagana jest osobna koncesja.

Partnerami w projekcie mogą zostać podmioty wpisujące się w typ Beneficjenta zgodnie z Regulaminem konkursu. Partnerami nie mogą zostać natomiast podmioty powiązane ze sobą na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach konkursu dopuszczalne jest także partnerstwo publiczno-prywatne.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 partnerami w projekcie nie mogą być podmioty ze sobą powiązane. 

W tym przypadku podmiotem uprawnionym do podpisania Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest dzierżawca. W oświadczeniu tym wskazuje tytuł prawny w oparciu o który dysponuje nieruchomością, w tym na cele budowalne mieszczące się w przedmiotowym zakresie wykonywanej w ramach dofinansowania inwestycji.

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-12-31 do 2016-03-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 do wsparcia nie kwalifikują się projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej lub celom mieszkaniowym.

 

IZ WRPO 2014+ wyjaśnia, iż warunek „15% powierzchni” nie odnosi się do ram czasowych. W związku z tym, nie ma znaczenia fakt w jakim czasie działalność gospodarcza jest prowadzona, użytkowany/wynajmowany jest lokal na cele mieszkaniowe, a jedynie sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystywania lokalu na cele mieszkaniowe.

Definicja budynku użyteczności publicznej: Poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej[1], opieki społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie oraz inne przeznaczone do okresowego pobytu ludzi.

Działalność gospodarczą interpretuje się jako oferowanie towarów lub świadczenie usług na rynku właściwym (zgodnie z orzecznictwem ETS). Wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku jest działalnością gospodarczą”[2]. Tym samym np. najem sali gimnastycznej, najem klas w budynku szkoły w celu prowadzenia zajęć językowych, najem powierzchni w celu funkcjonowania sklepiku szkolnego traktowany jest jako działalność gospodarcza. W odniesieniu do przepisów UE wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Artykuł 107, jeśli Gmina lub Szkoła wynajmują powierzchnie, to działają na rynku komercyjnie i są klasyfikowani do grupy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Każdy projekt należy analizować indywidualnie pod kątem wystąpienia pomocy publicznej.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej lub cele mieszkaniowe, ale części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej lub służąca celom mieszkaniowym nie przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej / wynajem mieszkania. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej/wynajmem mieszkania w całkowitej powierzchni budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

 

 

Przykład I

Przedmiotem projektu jest budynek szkoły (budynek użyteczności publicznej), którego właścicielem jest Gmina. W szkole jest sklepik i mieszkanie dla nauczyciela oraz odbywa się wynajem sal dydaktycznych w godzinach pozalekcyjnych. W przypadku szkoły, ze względu na dwojaki charakter najmów w celu prowadzenia działalności gospodarczej, można go podzielić na permanentny (sklepik i mieszkanie) oraz czasowy (sale lekcyjne). W celu obliczenia procentu powierzchni, na której szkoła prowadzi działalność gospodarczą należy dodać powierzchnię od najmów permanentnych (sklepik,) oraz powierzchnię wynajmowanych czasowo sal dydaktycznych. Zsumowaną wielkość powierzchni należy podzielić przez powierzchnię całkowitą szkoły. W ten sposób wyliczona wartość wskazuje na odsetek powierzchni przeznaczonej na inne cele niż publiczne.

Powierzchnia całkowita szkoły – 2000 m²

Powierzchnia mieszkania – 60m²

Powierzchnia sklepiku – 20m²

Powierzchnia sal lekcyjnych wynajmowanych po godzinach pracy szkoły– 100 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona na cele inne niż publiczne – 180 m² (9% powierzchni ogółem)

Koszt termomodernizacji szkoły – 1 200 000 PLN.

Koszt kwalifikowalny termomodernizacji ustalony zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy dodatkowo obniżyć o 9%, tzn. koszt kwalifikowalny dla tego projektu stanowić będzie wartość 91% kosztu termomodernizacji obiektu, adekwatnie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 91% powierzchni szkoły, 1820 m², tj.

1 200 000 PLN * 91%  = 1 092 000 PLN.

Następnie wartość kosztu kwalifikowalnego 1 092 000 PLN należy przemnożyć przez intensywność wsparcia dla Poddziałania 3.2.1 i w ten sposób otrzymamy maksymalną wielkość dotacji.

1 092 000 PLN * 85% = 928 000 PLN

928 000 PLN – maksymalna wielkość dotacji, o którą może aplikować Wnioskodawca.

W przypadku projektu obejmującego więcej niż 1 budynek użyteczności publicznej, odsetek powierzchni przeznaczonej na cele publiczne należy ustalić indywidualnie dla każdego z budynków, a następnie koszt kwalifikowalny termomodernizacji tego budynku przemnożyć przez odsetek powierzchni przeznaczonej na cele publiczne (jak w przykładzie poniżej). Tak ustalone koszty kwalifikowalne dla każdego z budynków należy zsumować i przemnożyć przez intensywność wsparcia dla Poddziałania 3.2.1, ustalając maksymalną dotację.

Przykład II

W przykładzie II oprócz budynku szkoły (wskazanego w przykładzie I) drugim budynkiem, podlegającym kompleksowej termomodernizacji w ramach projektu, jest budynek Urzędu Gminy, w którym na cele komercyjne wynajęte (charakter permanentny) jest pomieszczenie 80m² -  punkt ubezpieczeń.

Powierzchnia budynku UG – 1000 m²

Powierzchnia punktu ubezpieczeń – 80 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona na cele inne niż publiczne – 80 m² (8% powierzchni ogółem)

Koszt termomodernizacji UG – 700 000 PLN.

W przypadku szkoły w związku ze wskazanymi wielkościami powierzchni do obliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę jako koszt kwalifikowalny wartość 91% kosztu termomodernizacji obiektu analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 91% powierzchni szkoły, 1 820 m², tj.

1 200 000 PLN * 91%  = 1092000 PLN

W przypadku UG, w związku ze wskazanymi wielkościami powierzchni, do obliczenia wartości dofinansowania należy wziąć pod uwagę jako koszt kwalifikowalny wartość 92% kosztu termomodernizacji obiektu analogicznie do powierzchni przeznaczonej na cele publiczne - 92% powierzchni szkoły, 920 m², tj.

700 000 PLN * 92%  = 644 000 PLN

Następnie określone wartości dla obu budynków tj. 1092000 oraz 644000 PLN należy dodać i zsumowaną wartość przemnożyć przez % dofinansowania.

1 092 000 + 644 000 = 1 736 000 PLN

Następnie

1 736 000 PLN * 85% = 1 475 600 PLN

1 475 600 PLN – maksymalna wielkość dotacji, o którą może aplikować Wnioskodawca w przypadku termomodernizacji dwóch budynków.

 


[1]Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu warunek „15% powierzchni” nie ma zastosowania do budynków ochrony zdrowia, ponieważ w obecnym konkursie są one całkowicie wykluczone są z możliwości wsparcia.

 

[2]DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005).

 

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

 

W przypadku termomodernizowanego obiektu, który jest podłączony (przed i po termomodernizacji) do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródeł o mocy powyżej 50 MW  można wyznaczyć redukcję emisji pyłu PM10 z uwzględnieniem sprawności odpylania  danego źródła ciepła.  Należy wówczas podać metodologię wyznaczenia redukcji emisji pyłu PM10.

Ostateczna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie będzie odbywała się przez ekspertów zewnętrznych, którzy ocenią prawidłowość i zasadność przedstawionej metodologii wyznaczania redukcji emisji pyłu PM10.

Nabór: RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-13 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2., Poddziałania 3.2.1 wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu dla Poddziałania 3.2.1, koszty związane z pracami termomodernizacyjnymi mogą być uznane za kwalifikowalne, tylko jeżeli wynikają ze zidentyfikowanego w przeprowadzonym audycie energetycznym ex-ante (stanowiącym kluczowy element projektu – załącznik obowiązkowy) optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną danego budynku. Audyt energetyczny musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na moment rozpoczęcia realizacji inwestycji – w przypadku projektów rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast, w przypadku pozostałych projektów audyt energetyczny powinien być zgodny (aktualny) na moment aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto zakres inwestycji musi wynikać z właściwego Mandatu Terytorialnego dla danego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

W PGN projekt ma być przede wszystkim identyfikowalny, stopień szczegółowości zapisów zależy od twórcy dokumentu (oczywiście im więcej informacji przydatnych do zidentyfikowania projektu tym lepiej). Niemniej, jeżeli w Państwa PGN istnieje już szczegółowa lista określająca poszczególne budynki które mają być poddane termomodernizacji, to wówczas (by zachować zgodność projektu z PGN) budynek objęty projektem powinien również na takiej liście się znaleźć.

Kosztorys inwestorski planowanego przedsięwzięcia jest jednym z wymaganych załączników do formularza wniosku o dofinansowanie. Koszty wskazane we wniosku o dofinansowanie muszą być takie same jak w kosztorysie inwestorskim.

W Regulaminie konkursu nie ma zapisów określających termin „ważności” kosztorysu inwestorskiego, zatem dokument z lutego 2016 r. będzie w przypadku tego naboru (3.2.3) odpowiedni i powinien pod tym względem spełnić warunki naboru.

Koszty wskazane w kosztorysie i we wniosku o dofinansowanie mogą okazać się większe niż będą w rzeczywistości po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Nabór: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-28 do 2017-08-04 )

Z uwagi na fakt, iż Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) ustanawia obowiązek objęcia uczniów (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych) świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej, powierzchnię gabinetu pielęgniarskiego/lekarskiego należy uznać za integralną część budynku szkoły, a wydatek związany z jej termomodernizacją za koszt kwalifikowalny.

Zgodnie z rekomendacją dla kryteriów wyboru projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia, inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. Spełnienie kryterium oceniane jest przez Komisję Oceny Projektów na podstawie uzasadnienia Wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli wcześniejsze zaświadczenia dotyczą bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz dotyczą identycznego zakresu inwestycji, nie jest konieczne ponowne występowanie o wspomniane zaświadczenia. Jeżeli natomiast zmianie uległby zwłaszcza zakres przedmiotowy projektu, wówczas konieczne jest nowe zaświadczenie.

Jeżeli zakres robót budowlanych objętych wnioskiem o dofinansowanie rozpatrywany całościowo nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wówczas nie jest wymagane przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacji z postępowania w sprawie wydania tej decyzji. Oznacza to, możliwość wskazania załączników nr 2-7 jako „nie dotyczy”)

Nie jest wymagane żadne dodatkowe potwierdzenie organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Jeżeli inwestycja realizowana będzie w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, a organ wydający tą decyzję w jej uzasadnieniu wpisał, że wnioskowane roboty budowlane nie spowodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego, a zatem nie jest wymagane ustalenie, w drodze decyzji, warunków zabudowy, to przy załączniku dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy należy wpisać „nie dotyczy”. 

Konieczne jest, aby planowana inwestycja była ujęta wprost w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Z dokumentacji musi jasno wynikać, który budynek będzie termomodernizowany.

Ponadto w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie musi być dokładnie opisane, który budynek i gdzie zlokalizowany wchodzi w zakres projektu.

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wsparciem nie będą objęte projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej, w których ponad 15% powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub celom mieszkaniowym.

Mając na uwadze powyższe dopuszczalna jest termomodernizacja budynków, w których część powierzchni (nie więcej niż 15% powierzchni całkowitej budynku) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub cele mieszkaniowe. Części te nie podlegają dofinansowaniu i muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych. W takim przypadku koszty dotyczące sporządzenia dokumentacji jak i nadzoru inwestorskiego powinny być również podzielone proporcjonalnie na część kwalifikowalną i niekwalifikowalną (analogicznie jak w przypadku podziału kosztu dotyczącego termomodernizacji energetycznej budynku).

W przypadku budynku użyteczności publicznej, w którym powierzchnia na prowadzenie działalności gospodarczej i/lub służąca celom mieszkaniowym przekracza 15% całkowitej powierzchni budynku, cały obiekt nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach konkursu.

IZ WRPO 2014-2020 informuje, że projekty termomodernizacyjne, kwalifikują się jako  projekty o charakterze infrastrukturalnym.  Pomimo tego, iż nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie wymagają dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć:

 1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ,
 2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ)
 3. Deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, tj. RDOŚ),

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie, ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. W ramach prac termoizolacyjnych dopuszczalne jest: np. ocieplenie dachu.

Wymiana dachu w budynku musiałaby wynikać bezpośrednio z zapisów przeprowadzonego audytu energetycznego.

Ponadto zgodnie z Regulaminem w ramach konkursu 3.2.4 wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Ponadto należy pamiętać, że prowadzone prace muszą dotyczyć prac związanych z termomodernizacją, a nie z przekształceniem budynku (Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, to inwestycje nie wpisujące się w typy projektu określone w SZOOP 2014+ oraz Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4).

Dopuszczony jest zarówno wypis z KRS jak i wydruku z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy czym wydruk z portalu musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem.

Nabór: RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-04-24 do 2017-05-09 )

Wskazane pojęcie termomodernizacji zgodne jest z art. 2 pkt. 2 przytoczonej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Jednakże istotne jest, aby była to (zgodnie z zapisami SZOOP) kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna budynków, tak więc sama (jeśli tak rozumień określenie „samodzielna”) instalacja OZE ani OZE łącznie z wymianą oświetlenia nie stanowi wystarczającego zakresu prac. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie mogące polegać na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Ponadto zapisy SZOOP mówią o instalacji OZE w modernizowanych (a nie zmodernizowanych) budynkach, oznacza to że w ramach projektu są Państwo zobowiązani realizować więcej elementów niż instalację OZE lub OZE+ wymianę oświetlenia.

Zwracam również uwagę na ewentualne ryzyko wystąpienia pomocy publicznej, jeśli wyprodukowana energia z OZE będzie sprzedawana, a Państwa rachunki umniejszone.

Należy również pamiętać, że jeśli planuje się wymianę oświetlenia konieczne jest przeprowadzenie również audytu oświetleniowego. Natomiast to w jakim % nastąpi poprawa efektywności energetycznej wykaże audyt energetyczny.

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wymaga przedłożenia programu funkcjonalno-użytkowego.

Jeżeli decyzja środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana, to również należy dołączyć do wniosku komplet dokumentów z postępowania w sprawie jej wydania.

Skoro tego rodzaju inwestycja nie musi uzyskać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wspomniane załączniki nie są wymagane.

Wymagana jest również decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli organ twierdzi, że na to zadanie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie powyższej decyzji, powinien takie stanowisko wyrazić w formie pisemnej i zostanie ono zaakceptowane.

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Nabór: RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-03-31 do 2016-05-31 )

Tak. W takim przypadku Wnioskodawca, na etapie składania wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia  umowy użyczenia/dzierżawy uprawniającej go do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania gwarantuje zachowanie trwałości projektu.

Tak, ścieżki pieszo-rowerowe mogą stanowić jeden z  elementów projektu i być uznane za koszt kwalifikowalny  pod warunkiem, że łączą one miasta i ich obszary funkcjonalne oraz przyczyniają się do ograniczenia wielkości emisji CO2.

Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Tak, istnieje taka możliwość.  Zwraca się jednak uwagę, iż w przypadku realizacji projektu przez podmioty zależne nie ma  zastosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym spółka nie będzie partnerem projektu w rozumieniu przytoczonej podstawy prawnej, lecz podmiotem   współrealizującym.

Podstawę do wspólnej realizacji projektu mogą stanowić zapisy zawarte w dokumentach statutowych spółki. Istnieje także możliwość zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu określającego szczegółowy zakresu prac i podziału zadań oraz rozliczeń w projekcie. 

Tak, modernizacja oświetlenia stanowiąca jeden z elementów projektu może stanowić przedmiot dofinansowania w ramach planowanego do realizacji projektu. W przypadku projektów, których elementem jest modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie jest audyt oświetleniowy. Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Nie. Niekompletne wnioski nie podlegają odrzuceniu pod warunkiem ich właściwego uzupełnienia. Kompletność wniosku weryfikowana jest w oparciu o kryterium formalne, w ramach którego przysługuje Wnioskodawcy możliwość uzupełnienia złożonej dokumentacji w formie jednorazowej korekty.    

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego do kosztów kwalifikowalnych oraz całości wydatków niekwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach projektu. Za dokument potwierdzający zabezpieczenie przedmiotowych środków uznaje się uchwałę budżetową lub/i WPF (w przypadku JST), umowę kredytową, promesę kredytową, lokatę bankową z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Poprzez zakończenie operacji należy rozumieć zakończenie projektu jako całości, a nie jego poszczególnych etapów. Zgodnie z art.65 ust.6 Rozporządzenia Ogólnego: Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcie z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

W ramach Poddziałania 3.3.1 jednym z możliwych do realizacji typów projektów jest budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego w tym np. zajezdni autobusowych. W sytuacji gdy budynki warsztatowe stanowią element zajezdni  autobusowej, co do zasady ich modernizacja może stanowić potencjalny przedmiot dofinansowania. Podkreślić jednak należy, iż z możliwości dofinansowania wyłączone zostały budynki służące  prowadzeniu działalności gospodarczej ( np. stacje diagnostyczne, naprawy pojazdów innych niż autobusy), w tym budynki będące przedmiotem wynajmu. 

W przypadku podejmowanych w ramach projektu działań służących poprawie jakości funkcjonowania transportu publicznego element projektu (np. budowa zintegrowanych centrów/węzłów  przesiadkowych, ścieżek rowerowych) może być realizowany na drodze wewnętrznej.  Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowe  drogi  powinny być ogólnodostępne a ich ujęcie w ramach planowanego projektu powinno być niezbędne w celu realizacji jego założeń.

Audyt oświetleniowy wymagany jest jedynie w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności. W przypadku budowy nowego oświetlenia ulicznego nie jest wymagany audyt oświetleniowy. 

Definicja „inwestycji początkowej” określona w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r., nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w ramach  Poddziałaniu 3.3.1.

Alternatywne źródła napędu pojazdów mechanicznych stosowane są w celu zużycia kopalnych surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Strategiczne podejście Unii do zaspokajania długoterminowych potrzeb wszystkich rodzajów transportu musi się zatem opierać na pełnym zestawie paliw alternatywnych. Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym czystej energii dla transportu wskazała główne paliwa alternatywne takie jak: LPG, gaz ziemny, w tym biometan, LNG, CNG, GTL, energia elektryczna, biopaliwa (płynne), wodór.

Zintegrowany węzeł/centrum przesiadkowe to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne, umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną (art.4 pkt.1, ust.27 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym).

Przystanek autobusowy „sam w sobie” nie pełni funkcji węzła/centrum przesiadkowego.

Oceniany będzie wpływ inwestycji na integrację systemu transportu publicznego z innymi środkami transportu, takimi jak: kolej, lotniska, autobusy, drogi rowerowe, inne. Preferowane będą projekty, które przyczynią się do lepszej integracji gałęzi transportu, poprawy wydolności infrastruktury, zwiększenia rangi oraz konkurencyjności transportu publicznego względem innych rodzajów transportu.

Kryteria oceny merytorycznej projektu nie odnoszą się do opisanych powyżej sytuacji. Rozwój sieci transportu publicznego powinien stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby Wnioskodawcy wynikające ze szczegółowej analizy i odpowiednio przygotowanych dokumentów planistycznych, a nie być wypadkową preferencji IZ. 

W ramach kryterium 19 ocenie podlegać będzie wiele elementów, na które składać się będzie: zakup niskoemisyjnego/efektywnego energetycznie taboru dla transportu publicznego, budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego z działaniami inwestycyjnymi, budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu lub jego elementów, budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów, montaż efektywnego energetycznego oświetlenia ulicznego lub modernizację oświetlenia pod kątem energooszczędności, działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Stacja obsługi pojazdów nie jest elementem niezbędnym do świadczenia usług transportu zbiorowego przez operatora i stanowi element jego działalności komercyjnej. Ponadto należy zauważyć, że stacja obsługi pojazdów nie została uwzględniona w typach projektów w ramach Poddziałania 3.3.1. (patrz pyt. i odp. nr 8).

Nabór: RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-11-10 )

Tak. W takim przypadku Wnioskodawca, na etapie składania wniosku, zobowiązany jest do przedstawienia umowy użyczenia/dzierżawy uprawniającej go do dysponowania nieruchomością, w tym na cele budowlane z zastrzeżeniem, że okres jej obowiązywania gwarantuje zachowanie trwałości projektu.

Tak, ścieżki pieszo-rowerowe mogą stanowić jeden z  elementów projektu i być uznane za koszt kwalifikowalny  pod warunkiem, że łączą one miasta i ich obszary funkcjonalne oraz przyczyniają się do ograniczenia wielkości emisji CO2.

Podkreślić należy, że  planowane do realizacji zadanie musi wynikać z PGN, PZMM i/lub innych dokumentów strategicznych identyfikujących potrzeby, zadania oraz cele i zakładane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz całości wydatków niekwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach projektu. Za dokument potwierdzający zabezpieczenie przedmiotowych środków uznaje się uchwałę budżetową lub/i WPF (w przypadku JST), umowę kredytową, promesę kredytową, lokatę bankową z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Audyt oświetleniowy wymagany jest jedynie w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności. W przypadku budowy nowego oświetlenia ulicznego nie jest wymagany audyt oświetleniowy.

W takim przypadku Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu dla OSI, może aplikować maksymalnie o kwotę, która wynika z Mandatu Terytorialnego. 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu kwalifikowalne są elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty, wydatki poza limitem mniejszości).

Ponadto kwalifikowalne są inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, bariery dźwiękochłonne, itp.), mogą być one współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia  technologicznego. W szczególności, bez wykonania ww. robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni organ wydający zgodę na użytkowanie.

Nadmienić należy, że infrastruktura drogowa nie nadająca priorytetu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu, ale poprawiająca jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego (element uzupełniający, nie dominujący) może stanowienie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Tak. Oznakowanie pionowe i poziome może stanowić koszt kwalifikowalny
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. 

W przypadku realizacji projektu przez podmioty zależne nie ma  zastosowania art. 33 Ustawy wdrożeniowej. W związku z powyższym spółka nie będzie partnerem, lecz podmiotem   współrealizującym.

Podstawę do wspólnej realizacji projektu mogą stanowić zapisy zawarte
w dokumentach statutowych spółki. Istnieje także możliwość zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu określającego szczegółowy zakresu prac i podziału zadań, obowiązków oraz rozliczeń przedsięwzięcia, czy wskazanie Lidera projektu. 

W przypadku podejmowanych w ramach projektu działań służących poprawie jakości funkcjonowania transportu publicznego element projektu (np. budowa zintegrowanych centrów/węzłów  przesiadkowych, ścieżek rowerowych) może być realizowany na drodze wewnętrznej.  Podkreślić jednak należy, iż przedmiotowe  drogi  powinny być ogólnodostępne a ich ujęcie w ramach planowanego projektu powinno być niezbędne w celu realizacji jego założeń.

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Nabór: RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-02-22 do 2017-03-03 )

Co do zasady koszt myjni autobusowej (w ramach typu 8) jest kwalifikowalny pod warunkiem, że myjnia ta nie będzie służyć celom komercyjnym, a jedynie na użytek obsługi taboru. Typ 8 można realizować wyłącznie w połączeniu z typem 7 (zakup taboru). W kwestii rodzaju autobusów informujemy, że wymogiem jest spełnienie przez zakupiony tabor co najmniej normy emisji spalin Euro 6. Ponadto zakupiony tabor musi być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie informujemy, że właściwa weryfikacja projektu, w tym zasadność, wysokość kosztów nastąpi na etapie oceny strategicznej w ZIT oraz oceny formalnej i merytorycznej w IZ WRPO 2014+.

Obydwie wymienione zakresy umowy partnerstwa są aprobowane, od woli wnioskodawcy zależy który z typów będzie zastosowany. Należy jednak pamiętać, aby umowa partnerstwa była zgodna z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu. Warto zaznaczyć, że zadania i obowiązki partnerów w ramach projektu powinny być wyraźnie wskazane w zapisach umowy.

Zgodnie z Regulaminem konkursu istnieje taka możliwość:

"Projekt składany na konkurs może dotyczyć inwestycji zwiększających funkcjonalność ZWP, na którego utworzenie Wnioskodawca już uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.3. WRPO2014+ pod warunkiem, że jego realizacja przyczyni się do osiągnięcia głównego celu Projektu P1 ZIT „Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania”, jakim jest wzrost znaczenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jako formy transportu stanowiącej alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Obligatoryjnym elementem projektu powinna być budowa dodatkowych miejsc postojowych w istniejących przy ZWP obiektach „park&ride” lub budowa nowych obiektów „park&ride” przy istniejącym ZWP lub obiektów „park&ride” zlokalizowanych poza istniejącym ZWP ale funkcjonalnie z nim powiązanych."

Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nabór: RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-02-22 do 2017-03-17 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt. VIII ppkt 2) wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej muszą wynikać z PGN-u lub dokumentu równoważnego, pozytywnie zweryfikowanego przez doradcę energetycznego WFOŚiGW. Ponadto, wymagany jest również PZMM (lub PGN/dokument równoważny zawierający elementy PZMM lub inny dokument strategiczny, z którego wynikać będą zidentyfikowane potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej). Planowane inwestycje muszą wynikać z PGN-u oraz PZMM lub innych dokumentów równoważnych/strategicznych dla realizowanego obszaru. PGN, PZMM lub inne dokumenty równoważne/strategiczne muszą być przyjęte uchwałą Rady Miasta/Gminy lub uchwałą organu stanowiącego Stowarzyszenia lub Związku, którego Miasto/Gmina jest członkiem. PGN musi być pozytywnie zaopiniowany przez doradcę energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu.

Tak wiec również planowana ścieżka rowerowa powinna zostać ujęta w PGN lub dokument równoważny.

Tak, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (III C. Rodzaje projektów przewidzianych do wsparcia) jednym z elementów inwestycyjnych może być budowa ciągów pieszo-rowerowych, przy czym należy pamiętać, że w ramach przedmiotowego działania realizowane będą wyłącznie projekty składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych w powyższym punkcie III C oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględnić działania „miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.

Należy go interpretować jako liczbę kursów danej linii autobusowej na zmodernizowanej linii komunikacyjnej (od punktu początkowego do punktu końcowego trasy), niezależnie od liczby przebudowanych elementów na linii komunikacyjnej, w ciągu roku.

Liczba linii autobusowych przejeżdżających przez przebudowaną linię komunikacyjną – np. 15.

Liczba kursów danej linii autobusowej w ciągu dnia na przebudowanej linii komunikacyjnej - np. 20

Liczba przebudowanych przystanków w ciągu linii komunikacyjnej – np. 10 (ale liczone jako 1 zmodernizowana trasa).

Dni robocze w roku – 270 dni

Wskaźnik = 15*20*1= 300 przewozów w ciągu dnia.

300*270 = 81 000 przewozów w ciągu roku.

Zgłoszenie robót budowlanych/ pozwolenie na budowę może być wydane na Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostkę organizacyjną Powiatu. Zgodne jest to z zapisami Regulaminu konkursu dotyczącego Podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie (podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego)

Oba załączniki dotyczą projektu jako całości, niezależnie od tego czy realizowany jest on w partnerstwie czy nie. Tak więc powinny zostać złożone przez jednego z partnerów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu w ramach Poddziałania 3.3.4.

O dofinansowanie w ramach Działania mogą ubiegać się podmioty, wymienione w SZOOP WRPO 2014+, Działanie 3.3. podziałanie 3.3.4, Typ beneficjenta, a więc:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu AKO, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców w oparciu o porozumienie, umowę lub inny dokument równoważny.

Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu pkt. B Wykluczenia ogólne w ramach konkursu

(…) „Nie będą objęte wsparciem projekty podlegające wsparciu w ramach pomocy publicznej (Spełnienie warunków udzielenia pomocy publicznej będzie oceniane zgodnie ze stanem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie i w załącznikach na moment dokonywania oceny).

Zgodnie z typami projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014 + dla Podziałania 3.3.4 " Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO" typami beneficjentów uprawnionymi do otrzymania wsparcia są:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu AKO, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.

Informuję, iż podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wparcie może być spółka komunalna (Spółka Akcyjna) będąca w 100% własnością Gminy.

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja

Nabór: RPWP.04.01.02-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-10-03 do 2016-10-10 )

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020 oraz Regulaminem dla Poddziałania 4.1.2 wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

 1. inwestycje w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
 2. budowa sztucznych zbiorników wodnych,
 3. budowa piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej - realizowane wyłącznie na terenie województwa.

Nie. Warunkiem realizacji  projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, jest ujęcie ich w załączniku nr 2 do Master Planu dorzecza Odry (Lista nr 1 – Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód).

Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii

Nabór: RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-12-08 do 2015-12-16 )

Tak, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ pkt.7 jednym z beneficjentów może być jednostka samorządu terytorialnego.

Tak, JST - gmina może składać wniosek w ramach Poddziałania 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Nie ma przeciwwskazań, by złożony wniosek dotyczył przedsięwzięcia, który obejmowałby nabycie samochodów ratowniczo-gaśniczych przez kilka JST - gmin, dla podległych im OSP. Należy wskazać, że jedna z gmin powinna być podmiotem wiodącym, tzw. liderem.

W ramach kryterium merytorycznego nr 11 „Zasięg oddziaływania projektu” ocena odbywać się będzie na podstawie informacji przedstawionych w Studium Wykonalności w pkt. III.1 „Zasięg oddziaływania projektu”.  Wnioskodawca w tym punkcie wskazuje powiat/y, obszar na który będzie oddziaływał projekt. Przedstawione dane, w tym punkcie muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. z 1998 r. Nr 94, poz. 598 ze zm.). 

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

Nabór: RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

W ramach WRPO 2014+ dofinansowane mogą być projekty, dla których:

 1. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM;
 2. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM (w takich sytuacjach zgodnie z zapisami dyrektywy ściekowej wszelkie inwestycje w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą musiały zapewnić oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach);
 3. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą spełniały wymogi określone w SzOOP WRPO 2014+ i dokumentacji konkursowej.

W ramach oceny kryterium „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa, promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Koszt odtworzenia nawierzchni wynikający z prac budowlanych związanych z realizacją projektu stanowi koszt kwalifikowalny.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował:

 • sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych/ innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, jak również
 • realizację samej inwestycji.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z  dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami). Zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, należy dołączyć również w szczególności decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia wniosku. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia wniosku.

W ramach Poddziałania 4.3.1 VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. Nie jest wymagane załączanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status płatnika podatku VAT.

W ramach Poddziałania 4.3.1 kwalifikowalne są koszty związane z realizacją projektów wskazanych w części III.C Regulaminu konkursu i SzOOP WRPO 2014+. Koszty dotyczące podniesienia efektywności energetycznej budynku (docieplenie przegród zewnętrznych) stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.

Nabór: RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-09-30 do 2016-10-31 )

W ramach WRPO 2014+ dofinansowane mogą być projekty, dla których:

 1. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM;
 2. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej niż 10 000 RLM (w takich sytuacjach zgodnie z zapisami dyrektywy ściekowej wszelkie inwestycje w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą musiały zapewnić oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach);
 3. Wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM.

Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą spełniały wymogi określone w SzOOP WRPO 2014+ i dokumentacji konkursowej.

W ramach oceny kryterium „Kompletność wniosku i załączników” istnieje możliwość jednorazowej korekty na etapie oceny formalnej. W związku z powyższym w trakcie weryfikacji formalnej można skorygować/uzupełnić dokumentację aplikacyjną w oparciu o otrzymane pismo z prośbą o korektę/uzupełnienie.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki na realizację projektu w wysokości wkładu własnego i całości wydatków niekwalifikowalnych, przedkładając stosowne oświadczenie zamieszczone na stronie konkursu wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu. Dokumentem tym może być np. WPF i/lub uchwała budżetowa, promesa kredytowa lub lokata bankowa z jasno określonym przeznaczeniem lub inny wiarygodny dokument.

Koszt odtworzenia nawierzchni wynikający z prac budowlanych związanych z realizacją projektu stanowi koszt kwalifikowalny.

W ramach Poddziałania 4.3.1 kwalifikowalne są koszty związane z realizacją projektów wskazanych w części III.C Regulaminu konkursu i SzOOP WRPO 2014+. Koszty dotyczące podniesienia efektywności energetycznej budynku (docieplenie przegród zewnętrznych) stanowią koszt niekwalifikowalny projektu.

W takim przypadku, Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu dla OSI, może aplikować maksymalnie o kwotę, która wynika z Mandatu Terytorialnego.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i  wybuduj”. W takim przypadku wymaga się, aby kontrakt (umowa) z wykonawcą obejmował:

 • sporządzenie dokumentacji technicznej (budowlanej) niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych/ innych decyzji umożliwiających rozpoczęcie inwestycji, jak również
 • realizację samej inwestycji.

Wnioskodawca realizujący przedsięwzięcie we wskazanej formule zobowiązany jest do przedłożenia wraz z  dokumentacją aplikacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1129 ze zmianami). Zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, należy dołączyć również w szczególności decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji projektu w ww. trybie, jednym z warunków złożenia wniosku o płatność jest wcześniejsze przekazanie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, to jest pozwolenia  na budowę/ zgłoszenia wraz z dokumentacją budowlaną oraz pozytywna weryfikacja przekazanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

Dokumenty mogą mieć datę późniejszą niż dzień złożenia pierwotnego wniosku o dofinansowanie, ale ich data nie może być późniejsza niż dzień złożenia korekty/uzupełnienia wniosku. W związku z powyższym dokumenty powinny być złożone nie później niż w terminie wyznaczonym w piśmie dot. korekty/uzupełnienia wniosku.

W ramach Poddziałania 4.3.1 VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu. Nie jest wymagane załączanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status płatnika podatku VAT.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, obliczając długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy podać łączną długość wybudowanego w ramach projektu przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz z przyłączami, którymi odprowadzane są ścieki.

Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne

Nabór: RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-09-22 do 2015-10-09 )

Tak, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ pkt.7 jednym z beneficjentów może być jednostka samorządu terytorialnego.

Wniosek można złożyć na więcej niż jedno wydarzenie kulturalne, również na wydarzenia cykliczne. Nadmienić należy, że  realizacja projektu winna zakończyć się do 30 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z zapisami WRPO 2014+ wsparcie nie będzie kierowane na projekty obejmujące budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu części III B, pkt.5 w ramach projektu nie ma możliwości wniesienia wkładu własnego w formie niepieniężnej, w tym w formie wolontariatu.

Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Tak, zawsze należy dołączyć obie części studium wykonalności.  Należy pamiętać, że oprócz formy papierowej wymagane jest złożenie również wersji elektronicznej zapisanej na nośniku (płyta CD lub DVD) w formacie Word – część opisowa oraz EXCEL – część obliczeniowa.

W ramach konkursu nie przewiduje się realizacji projektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Natomiast projekty które obejmują część inwestycyjną na etapie składania wniosku muszą posiadać wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do realizacji inwestycji (w tym pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności).

W przypadku, gdy projekt nie zawiera elementów inwestycyjnych, załączniki; Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie są wymagane.

Wielkość wkładu prywatnego jest ściśle związana z wysokością dotacji.  Wkład EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego. Należy także uwzględnić fakt, że przychody takie jak sprzedaż biletów itp. są wyłączone z kalkulacji wkładu sektora prywatnego.

Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

Nabór: RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-02-05 do 2016-02-26 )

Należy podkreślić, że Powiatowe Urzędy Pracy będą miały możliwość wykorzystania całości środków z limitu Funduszu Pracy przeznaczonego na rok 2016.
W przypadku gdy projekt zakontraktowany w 2015 roku, realizowany na przełomie 2015/2016 zostanie zrealizowany w kwocie mniejszej niż pierwotnie zakładał, wówczas:

 • Oszczędności z 2015 r. pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, pozostają na tych rachunkach z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń,
 • Oszczędności z 2016 r. dotyczące projektu zakontraktowanego w 2015 r. po jego ostatecznym rozliczeniu będą powiększały wartość wydatków w projekcie zakontraktowanym w roku bieżącym (zostanie sporządzony Aneks do umowy o dofinansowanie).

Osoba bezrobotna która była uczestnikiem projektu w 2015 r., przy założeniu że otrzymała przynajmniej trzy elementy indywidualnej i kompleksowej pomocy, a mimo tego nie została zaktywizowana, może ponownie przystąpić do uczestnictwa w projekcie w kolejnym roku. Należy jednak zaznaczyć, że Powiatowy Urząd Pracy korzystając z wszystkich dostępnych narzędzi, a przede wszystkim z wieloletniego doświadczenia doradców zawodowych, powinien tak opracowywać każdy Indywidualny Plan Działania, aby zminimalizować ryzyko niezaktywizowania danego uczestnika. Dodatkowo informuję, iż w przypadku uczestnictwa w projekcie PO WER, a następnie w projekcie WRPO 2014+, należy pamiętać o kryterium wiekowym, które różnicuje grupę docelową w ramach PO WER i WRPO 2014+.

Osoby będące uczestnikami projektów w ramach poprzednich programów operacyjnych (PO KL lub SPO RZL) mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach PO WER/ WRPO 2014+ jeżeli nadal stanowią odpowiednią grupę docelową.

Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie, uznaje się skierowanie na pierwszą formę wsparcia w ramach projektu (np. staż, szkolenie) wydaną przez urząd pracy lub skierowanie na badania lekarskie niezbędne do odbycia stażu, czy niekiedy również szkolenia. W przypadku uczestnika projektu, który otrzymał wsparcie w ramach form bezkosztowych, momentem rozpoczęcia udziału w projekcie może być np. rozmowa z doradcą zawodowym, o ile dotyczy okresu realizacji projektu.

Należy mieć na uwadze, iż co do zasady uczestnikiem projektu jest osoba, na którą poniesiono lub zaplanowano poniesienie wydatków w ramach projektu. Jednocześnie osoby, które po otrzymaniu dwóch bezkosztowych form pomocy (np. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego) podejmą zatrudnienie należy wykazać jako uczestników tego projektu, pomimo, iż nie otrzymały żadnej formy wsparcia podlegającej rozliczeniu w projekcie. 

Indywidualny Plan Działania jest sporządzany w ramach bezkosztowych form wsparcia tj.: pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego. W związku z powyższym podczas konstruowania wniosku o dofinansowanie nie jest wskazane, aby IPD był traktowany jako oddzielne zadanie merytoryczne. Należy jednak pamiętać, aby wymienionej wyżej bezkosztowe formy wsparcia były wykazane we wniosku jako oddzielne zadania.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy (tj. co najmniej 90 dni kalendarzowych), przynajmniej na ½ etatu, w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, dostarczając dokumenty potwierdzające zatrudnienie na ww. warunkach. Monitorowanie zatrudnienia na min. 3 miesiące dotyczy wyłącznie podjęcia działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach proces trwania zatrudnienia po dostarczeniu wymaganych dokumentów nie jest weryfikowany.

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile Projekt zawiera elementy dotyczące pomocy publicznej.

Pomimo iż w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie nie wskazano wprost wymagań, by efektem szkolenia było uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Powiatowe Urzędy Pracy zobowiązane są do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych szkoleń. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji powinno być każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej może wynosić „0’”, jednakże wszystkim wskaźnikom uwzględnionym w umowie o dofinansowanie należy przypisać wartości bazowe (nie dotyczy wskaźników produktu) i docelowe. Wartość bazowa stanowi punkt wyjścia, określa sytuację danej grupy docelowej przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz może służyć do oceny doświadczenia beneficjenta w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Określone przez IZ w rozdziale V Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie wskaźniki są obligatoryjne. Istnieje jednak możliwość monitorowania dodatkowych wskaźników, przy czym zaleca się korzystanie ze wskaźników umieszczonych w liście rozwijanej we wniosku w ramach WRPO. 

W ramach WRPO w przypadku wskaźników obligatoryjnych w polu „Źródło danych” należy wskazać „nie dotyczy”. Jeżeli w projekcie założono również inne, dodatkowe wskaźniki pomiaru, to do nich należy podać odpowiednie źródła danych.

Nie ma obowiązku wykazywania szczegółowego rozbicia kosztów. Przykładowo, w przypadku zadania „staże” należy wskazać liczbę osób oraz uśredniony koszt na osobę i dokonać odpowiedniego przeliczenia. Analogicznie można podejść do wszystkich zadań w projekcie dotyczących wsparcia dla osób.

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO nie ma wymogu przysyłania jakichkolwiek załączników, w tym również wskazanego upoważnienia.

Jeżeli w pkt. 2.5 wniosku o dofinansowanie (WRPO) zostanie podany zarówno dyrektor jak i zastępca dyrektora, to obie osoby muszą podpisać wniosek. Natomiast w przypadku PO WER, jeżeli w pkt. 2.7 wniosku wpisano dwie osoby połączone spójnikiem „i”, wymagane będą oba podpisy, a w przypadku zastosowania słowa „lub” – zamiennie. Należy pamiętać, iż do wykonywania czynności w ramach realizacji ww. projektów, dana osoba potrzebuje stosownego upoważnienia. Jednocześnie przy podpisie wnioskodawcy należy każdorazowo zamieścić pieczęć Urzędu.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie konkretnego projektu i obowiązuje w okresie jego realizacji, a więc do każdej umowy dołączane będzie nowe.

WUP rekomenduje przyjęcie okresu realizacji od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

Nie przewidziano takiego wzoru. Pełnomocnictwa powinny natomiast być przygotowane zgodnie z zasadą reprezentacji łącznej, do wykonywania określonych czynności np. złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy.

Obowiązek publikacji zapytań w ramach WRPO powstaje w momencie wszczęcia przez beneficjenta postępowania od 1 stycznia 2016 r., jednakże dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Kwota środków Funduszu Pracy (FP) możliwa do wykorzystania w ramach nowych projektów pozakonkursowych PUP realizowanych w 2016 r. powinna być ustalona w oparciu o limit FP na rok 2016 i pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2016 rok zakontraktowanych w projektach PUP z 2015 r. Wartość nowych projektów pozakonkursowych PUP, w przypadku jego realizacji w 2017 r., może być powiększona o środki z limitu FP z 2017 r., zgodnie z poniższym schematem:

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Nabór: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-11-02 do 2015-11-13 )

Sposób mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej został określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Zgodnie z w/w Wytycznymi jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami), wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy. Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej nie determinują obowiązkowego uczestnictwa wszystkich grup w ramach projektu. W związku z powyższym w przedmiotowym konkursie w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 43%.

Natomiast – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami wynosi co najmniej 17% co oznacza, iż procent ten należy wyliczyć od liczby osób niepełnosprawnych, którzy zakończą udział w projekcie;

- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 35% co oznacza, iż procent ten należy wyliczyć od osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie;

-  dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 36% co oznacza, iż procent ten należy wyliczyć od liczby osób o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W związku z powyższym Zrzeszenie Pracodawców może być podmiotem biorącym udział w w/w konkursie o ile działa zgodnie z Ustawą o organizacjach pracodawców z dnia 23.05.1991 r. (Dz.U. z 1991r. Nr 55 poz.235 z późniejszymi zmianami). Związek pracodawców występujący o dofinansowanie projektu w ramach konkursu powinien m.in. być zarejestrowany, a więc posiadać osobowość prawną, posiadać statut wskazujący sposób reprezentowania związku oraz osoby uprawnione do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

Dane dotyczące branż przyszłościowych/rozwojowych/strategicznych prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy można pozyskać z bezpłatnej publikacji (listopad 2014 r.) Szanse i determinanty wielkopolskiego rynku pracy w Rozdziale: Raport podsumowujący badanie własne realizowane w ramach WORPII na podstawie ankiety kwartalnej, w Podrozdziale: Kluczowe branże oraz strony internetowej http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl zakładka Mój powiat w części: Branże o największym znaczeniu na rynku pracy.

Usługi szkoleniowe w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Realizowane w ramach projektu szkolenia powinny być organizowane i przeprowadzane na bazie aktualnie obowiązujących aktów prawnych, m.in.:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012, poz. 184, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 622,);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145, z późn. zm.).

Ponadto w przypadku wskazania we wniosku o dofinansowanie realizacji przynajmniej części szkolenia w formie e-learningowej należy uzasadnić potrzebę przeprowadzenia szkolenia w powyższej formie (np. specyfika grupy docelowej, doświadczenie oraz potencjał techniczny projektodawcy w przeprowadzeniu szkoleń w formie e-learningu, możliwość monitorowania faktycznego skorzystania z takiej usługi). Zaznacza się, iż przewidziane we wniosku o dofinansowanie wydatki podlegają ocenie zgodnie z kryterium merytorycznym o charakterze horyzontalnym tj. racjonalność i efektywność wydatków. Jednocześnie zwracam uwagę, iż celem projektów realizowanych w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8i jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Co do zasady e-learning jest nieefektywną formą wsparcia.

W Działaniu 6.2 Aktywizacja zawodowa wnioskodawca, w celu spełnienia kryterium dostępu dotyczącego efektów szkolenia powinien w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie jasno wskazać, że każde szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem przez uczestnika odpowiedniego certyfikatu/dyplomu. Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Zgodnie z warunkami realizacji wsparcia określonymi w załączniku 8.20 do Regulaminu konkursu instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone) bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, szkół. Projektodawca posiadający uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami  może zostać uznany za właściwy organ do potwierdzenia kwalifikacji, o ile spełnia warunki określone w ww. załączniku. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach projektów można realizować typy projektów wymienione w punkcie 1.1. W związku z tym nie ma wymogu realizacji w projekcie wszystkich form wsparcia. Należy jednak mieć na uwadze, iż udzielenie wsparcia musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania i odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby uczestników. W związku z powyższym, w ramach projektu należy założyć możliwie bogaty wachlarz działań tak, by możliwe było dostosowanie działań do potrzeb uczestników i ich efektywna aktywizacja. Przeprowadzenie analizy potrzeb zakładanej grupy docelowej przed rozpoczęciem projektu, pozwoli zawęzić działania realizowane w ramach projektu do potrzeb tej grupy.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, możliwość zakupu sprzętu komputerowego, niezbędnego do realizacji projektu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO na lata 2014-2020 nie została wykluczona. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z ww. dokumentem koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności, w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych. Ponadto, w przypadku Wnioskodawców, którzy realizowali podobne projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w przeszłości, weryfikowana będzie zasadność i racjonalność wydatków w kontekście wszystkich projektów realizowanych przez danego Beneficjenta, gdzie stroną umowy jest ta sama instytucja. Dodatkowo w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał do realizacji projektu (sale wykładowe, sprzęt, oprogramowanie) zakup dodatkowego sprzętu czy wynajem sali budzi wątpliwości, co do jego zasadności.

Ostatecznie zakup środków trwałych w projekcie oraz wysokość kosztów zostaną zweryfikowane jednostkowo na etapie oceny projektu, zgodnie z załącznikiem nr 8.10 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 oraz uzasadnieniem zakupu, przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy składany jest przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej na dane stanowisko. Dlatego tez nie można otrzymać zwrotu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, na którym zatrudniona jest już inna osoba. Wsparcie w postaci wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ma na celu utworzenie stanowiska pracy, które zostanie utworzone w wyniku przyznanej refundacji. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo. Projekty realizowane w ramach w/w działania dotyczą wsparcia dla osób bez zatrudnienia, w związku z powyższym nie ma możliwości doposażenia miejsca pracy dla pracownika już zatrudnionego. Zaznaczyć należy, iż projekty w ramach konkursu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 mogą być realizowane od 30 września 2015 r. i kwalifikowalne będą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy poniesione w okresie realizacji projektu z zachowaniem zasady, że stanowisko pracy zostało wyposażone bądź doposażone przed momentem zatrudnienia osoby kwalifikującej się do grupy docelowej.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy należy utrzymać przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Zgodnie z kryterium dostępu dotyczącym kompleksowości wsparcia, podstawą doboru wsparcia jest identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika i objęcie go wszystkimi formami pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane oraz określone w Indywidualnym Planie Działania. Jeżeli z IPD konkretnego uczestnika wynika więc, że należy go skierować na kurs/szkolenie inne, aniżeli określone z nazwy w Załączniku 8.10, to istnieje taka możliwość (stawka określona w załączniku to 2 700 zł/os.). Należy jednak mieć na uwadze, że wybrane kursy/szkolenia oprócz tego, że powinny wynikać z  potrzeb uczestników projektu, to  muszą być też zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ponadto należy pamiętać, że efektem każdego szkolenia/kursu zawodowego musi być nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych odpowiednim dokumentem, zgodnie z Załącznikiem nr 8.20.

W ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W związku z powyższym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (nie wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych) może złożyć wniosek w ramach ww. konkursu. Jednakże, wykonawcy szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 1.12 Typ projektu należy wskazać odpowiednią wartość dostępną z listy rozwijanej. Definicje poszczególnych typów projektów stanowią załącznik nr 8.2 Regulaminu konkursu. Zgodnie z Instrukcją istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego typu projektu.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, defaworyzowane na rynku pracy powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby w wieku 50 lat i więcej.

Oznacza to, iż uczestnik projektu musi kwalifikować się do co najmniej jednej z powyższych grup, a grupa docelowa może pochodzić z więcej niż jednej z wymienionych grup.

Obowiązująca Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z września 2015 r. (dotycząca naboru projektów w ramach Działania 6.2) wskazuje, iż we wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.5.1 Krótki opis przedmiotu projektu – należy podać krótki i przejrzysty opis projektu (z wykorzystaniem danych liczbowych) oraz jasno określić zakres rzeczowy i sposób wdrażania projektu, który zawarty zostanie w SL 2014 i pozwoli uprawnionym do tego podmiotom zorientować się czego dotyczy dany projekt jedynie na podstawie danych dostępnych w SL 2014. Ponadto Instrukcja wskazuje również, iż punkt ten powinien być zgodny z informacjami zawartymi w punktach 2.3.1, 3.4, 4.1 oraz 5.1.1 wniosku.

Ad. 1 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie pkt. 1.10 - Temat uzupełniający EFS – należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej; dostępne do wyboru opcje są zgodne z wartościami określonymi w dokumencie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla poszczególnych Osi Priorytetowych. Jednocześnie w instrukcji zawarto informację, iż pole jest nieobowiązkowe, zatem jeżeli żadna z opcji nie pasuje do projektu wówczas pola nie należy uzupełniać.

Ad. 2 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie pkt. 1.11 – Kody terytorialnych mechanizmów wdrażania – należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej. Dostępne do wyboru opcje są zgodne z wartościami określonymi w dokumencie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla poszczególnych Osi Priorytetowych. W przypadku gdy żadna z opcji nie pasuje do projektu należy wybrać nie dotyczy.

Ad. 3. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie pkt. 3.2. Profil działalności, której dotyczy projekt –  należy wybrać przynajmniej jeden z profili działalności (z listy rozwijalnej należy wybrać opcję TAK, NIE). W przypadku nie wybrania żadnego z zaproponowanych profili działalności, należy uzupełnić pole Inny profilem właściwym dla projektu. Wnioskodawca może wpisać jako inny np. aktywizację zawodową.

Ad. 4.  pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu informuję, iż gmina Zduny w LSI jest wpisana prawidłowo w powiecie krotoszyńskim.

Ad.5 Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w pkt. 7.3 Wnioskodawca powinien wskazać tylko zamówienia publiczne – których udzielenie następuje zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych kwalifikowalności.

W przypadku jeżeli Projektodawca planuje realizację projektu na terenie całego województwa w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu należy zaznaczyć opcję TAK wówczas nie ma możliwości wyboru poszczególnych powiatów i gmin. Opcja NIE umożliwia wybór najpierw powiatu a później poszczególnych gmin z danego powiatu, czynność należy powtórzyć w przypadku gdy realizacja projektu dotyczy gmin położonych w różnych powiatach. Zatem jeżeli projekt będzie realizowany na terenie kilku gmin należy je wskazać.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie str. 27-28 aby uzyskać punkty za drugie kryterium premiujące, projekt musi być skierowany wyłącznie do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych – zgodnie z Załącznikiem numer 8.21 do Regulaminu konkursu. W związku z powyższym w punkcie 3.6 należy wskazać te gminy, na których będzie realizowany projekt i muszą to być gminy wskazane w załączniku numer 8.21 Regulaminu konkursu. W przypadku wskazania w projekcie choćby jednej gminy nie znajdującej się na wykazie gmin wyżej wymienionego załącznika, kryterium premiujące nie będzie spełnione. Ponadto w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu należy wskazać tożsame gminy co w punkcie 3.6. Wskazanie w pkt. 3.3 obszaru całego województwa będzie oznaczało niespełnienie kryterium premiującego. Jednocześnie należy pamiętać, iż Wnioskodawca, który zobowiąże się do spełnienia kryteriów premiujących powinien w pkt. 1.12 typ projektu wybrać typ projektu adekwatny do danego kryterium. (W pkt. 1.12 istnieje możliwość wybrania więcej niż jednego typu projektu).

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie należy wybrać odpowiedni dla danego projektu obszar realizacji - zgodny z miejscem zamieszkania większości grupy docelowej bądź obszarem, na którym zarejestrowana jest większość podmiotów objętych wsparciem. Jednocześnie zgodnie z Regulaminem konkursu pkt. 3.5 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ bądź w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego, zostanie zastosowana reguła proporcjonalności, w konsekwencji której wszystkie bądź część wydatków może zostać uznana za niekwalifikowalne w zależności od stopnia niezrealizowania celu projektu. Należy pamiętać, iż Projektodawca, podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się do realizacji projektu w zakresie określonym i zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie informuję, iż punkt 3.3.1 Obszar realizacji projektu nie ma wpływu na ocenę kryterium premiującego nr 2, powyższe kryterium będzie oceniane w oparciu o informacje zawarte w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu  i 3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu.

W sytuacji gdy Wnioskodawca chce uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie kryterium premiującego nr 2, w pkt. 3.3 Miejsce realizacji projektu na terenie całego województwa należy wybrać opcję NIE. Jednocześnie informuję, iż wymienienie gmin premiowanych pozycja po pozycji ogranicza zakres realizacji wyłącznie do gmin wynikających z załącznika nr 8.21 Regulaminu konkursu. Natomiast w przypadku wyboru opcji TAK projekt realizowany na terenie całego województwa, projekt nie spełni kryterium premiującego nr 2, ponieważ swoim obszarem wykracza poza obszar gmin wskazanych w załączniku nr 8.21 Regulaminu konkursu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu.

W związku z powyższym osoba zatrudniona na ¼ etatu nie spełni kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi 95%. Projektodawca jest więc zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wydatków kwalifikowalnych. Procent wnoszonego wkładu własnego dotyczy całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie i powinien umniejszać wartość dofinansowania danego projektu.  Wartość wkładu stanowi bowiem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy. W związku z powyższym przedstawiona w pytaniu metodologia jest błędna. Wskazana kwota wkładu sztucznie powiększa wartość zadania merytorycznego. Dodatkowo wskazanie jako formy wkładu własnego – pracy wolontariusza na stanowisku związanym z rekrutacją osób do projektu w kosztach bezpośrednich nie jest prawidłowe, ponieważ rekrutacja stanowi koszt pośredni, a nie merytoryczny w projekcie. Beneficjent może wnieść wkład własny w kosztach pośrednich, co z kolei proporcjonalnie umniejszy wartość dofinansowania tychże kosztów w projekcie.

Ponadto przyjmując prace wolontariusza jako wkład własny Beneficjenta, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

W Regulaminie konkursu nie wskazano limitu określającego maksymalny poziom wsparcia przypadający na jednego uczestnika projektu. Jednocześnie planując budżet w projekcie, Beneficjent powinien zwrócić uwagę, czy szacowane przez niego koszty poszczególnych działań są efektywne kosztowo, racjonalne i zgodne Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług, które stanowią załącznik do w/w regulaminu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa projekty mogą być skierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

-  osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby w wieku 50 lat i więcej.

Powyższy zapis oznacza, że uczestnikiem projektu w ramach przedmiotowego działania może być zarówno osoba należąca do jednej, kilku, bądź wszystkich wyżej wymienionych kategorii.

Jak wskazano w Regulaminie konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15, rozdział III Wymagania konkursowe pkt 3.4, obowiązkowe jest stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe, w projektach w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) na poziomie projektu nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000,00 EUR, przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

Wobec powyższego stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków tj. kwot ryczałtowych, w projektach, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) przekracza wyrażoną w PLN równowartość kwoty 100 000,00 EUR jest niedopuszczalne.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO na lata 2014-2020 grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo defaworyzowane na rynku pracy powyżej 29. roku życia należące do poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby w wieku 50 lat i więcej.

W związku z powyższym osoby pracujące, nawet defaworyzowane na rynku pracy nie wpisują się w grupę docelową określoną dla przedmiotowego konkursu.

Jednocześnie przedmiotem konkursu określonym w regulaminie są projekty przyczyniające się do wzrostu kompetencji i doświadczeń zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo. Jednocześnie zgodnie z rozdziałem VII Dodatkowe informacje pkt. 7.9, osoby poszukujące zatrudnienia by być uczestnikami projektu nie mogą być osobami pracującymi.

Wobec powyższego osoby pracujące nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektów określonych dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w przypadku zakwalifikowania projektu do otrzymania dofinansowania beneficjent otrzymuje dofinansowanie z dwóch źródeł: 85% ze środków EFS, 10 % z wkładu krajowego, co łącznie stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe 5% wydatków kwalifikowalnych stanowi wkład własny wniesiony przez wnioskodawcę (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). Wkład własny stanowią środki pieniężne lub wkład niepieniężny. Szczegółowe informacje, dotyczące wkładu niepieniężnego zawarte zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w przypadku gdy kryteria wyboru projektów stawiają wymóg profilowania wsparcia na określoną grupę docelową bądź premiują projekty skierowane do konkretnej grupy docelowej, albo gdy sam projektodawca określi we wniosku wybrane grupy docelowe do których kierowane będzie wsparcie (np. osoby z niepełnosprawnościami), efektywność zatrudnieniową należy mierzyć wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym, jeśli projekt ma być skierowany w całości np. do osób z niepełnosprawnościami, efektywność jest mierzona wyłącznie w odniesieniu do tej grupy, a w przypadku gdy uczestnik projektu posiada jednocześnie cechy innej grupy (np. jest osobą długotrwale bezrobotną) – nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla długotrwale bezrobotnych.

W innym przypadku, tj. gdy Instytucja Zarządzająca nie wymaga profilowania na konkretną grupę docelową, oraz gdy sam wnioskodawca nie sprofiluje projektu na konkretne grupy docelowe, należy mierzyć efektywność zatrudnieniową dla wszystkich grup, które wystąpią w projekcie. Jeżeli uczestnik wpisuje się w wiele kategorii (np. posiada cechę osoby z niepełnosprawnością oraz osoby długotrwale bezrobotnej) wówczas tą samą osobę wlicza się przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich kategorii, w które się wpisuje.

Należy pamiętać, że jeżeli w projektach, w których nie wprowadzono profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową, w wyniku rekrutacji nie uda się zrekrutować osoby należącej do danej kategorii, to wówczas po udokumentowaniu tego faktu nie mierzy się efektywności dla tej grupy docelowej i wykazuje tylko efektywność dla tych grup, które w rzeczywistości zostały objęte wsparciem w projekcie. Rozwiązanie to jednak nie ma zastosowania dla projektów, w których wsparcie było profilowane i udział konkretnej grupy był określony w kryteriach wyboru projektu lub we wniosku przez samego wnioskodawcę.

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa powinny być skierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia należących do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby w wieku 50 lat i więcej.

Jednocześnie nie ma wymogu realizacji projektu wyłącznie dla jednej z podanych grup. W związku z powyższym grupa docelowa nie musi obejmować w 100% osób należących do jednej z powyższych kategorii. Istotne jest jedynie, aby każdy uczestnik należał co najmniej do jednej z wymaganych grup.

Ponadto należy pamiętać, że do projektu kwalifikować się będą wyłącznie uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyli 30 rok życia. Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia konieczna jest analiza predyspozycji uczestników projektu poprzez stworzenie Indywidualnego Planu Działania i zaplanowanie możliwie szerokiego wachlarza form wsparcia tak, by każdy z uczestników został objęty kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planem Działania (IPD), zgodnie z kryterium dostępu.

Instytucja Organizująca Konkurs nie widzi przeciwwskazań do kierowania uczestników projektu na staż w firmie Projektodawcy. Należy pamiętać, aby staż został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 8.20 Regulaminu konkursu oraz aby w jak największym stopniu przyczynił się do podniesienia umiejętności i zwiększenia szansy danej osoby na podjęcie zatrudnienia. Ponadto udzielenie danego wsparcia musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika  oraz  opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania i odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby.

Wolontariat w ramach projektu powinien być realizowany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • wolontariusz musi być świadomy charakteru swojego udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału),
 • należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez wolontariusza nieodpłatnej pracy (określić jego stanowisko w projekcie); zadania wykonywane i wykazywane przez wolontariusza muszą być zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy (stanowiska),
 • w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,
 • wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
 • wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem odrębnej kontroli i oceny.

Podany w zapytaniu przykład dotyczący oddelegowania pracownika Projektodawcy w celu realizacji działań w projekcie nie jest wolontariatem, a działaniem w ramach umowy o pracę.

Zaznaczyć jednak należy, iż wkładem własnym Projektodawcy może być wkład w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do realizacji działań w projekcie z zaznaczeniem, iż oddelegowany pracownik wykonuje w projekcie działania merytoryczne (działania związane z zarządzaniem projektem stanowią zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regulaminem Konkursu koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty wynagrodzenia koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz amortyzację, najem lub zakup artykułów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby w/w personelu, należą do katalogu kosztów pośrednich, których rozliczanie w ramach konkursu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 następuje w formie ryczałtowej.

W związku z powyższym zakup wyposażenia dla personelu (np. laptopa) jest dopuszczalny w ramach kwoty ryczałtowej kosztów pośrednich.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

 • wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym sposób wyceny stawki godzinowej za pracę wolontariusza przedstawiony w zapytaniu jest błędny, a jej wysokość powinna być każdorazowo obliczana w zależności od zajmowanego przez wolontariusza stanowiska.

Koszty wykazane w załączniku nr 8.10 do Regulaminu konkursu stanowią przykładowy katalog kosztów, które mogą pojawić się w czasie realizacji projektu. Formę wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną należy realizować na zasadach określonych w art. 61 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie można założyć koszty  dotyczące refundacji wydatków związanych z opieką nad dzieckiem/osoba zależną w trakcie trwania stażu. W sytuacji podjęcia przez uczestnika projektu zatrudnienia, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem/osoba zależną nie będzie kosztem kwalifikowalnym, gdyż uczestnik projektu w momencie podjęcia zatrudnienia zakończył już udział w projekcie. Ponadto powyższe koszty można uznać za kwalifikowalne w momencie rozliczenia ich we wniosku o płatność przy spełnieniu założeń zawartych w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach projektu.

Koszty opieki nad dzieckiem/osoba zależną należy wykazywać w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko/osobę zależną po wcześniejszym udokumentowaniu poniesionych wydatków w czasie faktycznego braku możliwości opieki nad w/w osobą przez uczestnika projektu. Refundacja ww. wydatku przysługuje jedynie okresie wsparcia. ydatków związanych z opieką nad dzieckiem/osoba zależną w trakcie trwania stażu. W sytuacji podjęcia przez uczestnika projektu zatrudnienia, wsparcie dotyczące opieki nad dzieckiem/osoba zależną nie będzie kosztem kwalifikowalnym, gdyż uczestnik projektu w momencie podjęcia zatrudnienia zakończył już udział w projekcie. Ponadto powyższe koszty można uznać za kwalifikowalne w momencie rozliczenia ich we wniosku o płatność przy spełnieniu założeń zawartych w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach projektu.

Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty za kryterium premiujące dotyczące doboru szkoleń zawodowych powinien we wniosku o dofinansowanie zawrzeć informację, iż wszystkie szkolenia zawodowe realizowane w projekcie będą dotyczyć:

 • branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) i/lub
 • branż, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub
 •  zawodów deficytowych wynikających z badań PUP.

Ukierunkowanie m.in. na szkolenia z zawodów deficytowych wynikających z badań PUP na obszarze danego regionu ma na celu zwiększenie szansy osób biorących udział w projekcie na możliwość podjęcia zatrudnienia. Ostatecznie Instytucja Organizująca Konkurs nie zakłada obostrzeń, dotyczących branży w której dany uczestnik finalnie znajdzie zatrudnienie. Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której uczestnik przeszkolony w zawodzie deficytowym, w wyniku nabytych kwalifikacji i kompetencji zawodowych podejmie zatrudnienie w innym lub pokrewnym zwodzie. Nie ma również znaczenia obszar na jakim osoba biorąca udział w projekcie podejmie zatrudnienie.

Szczegółowe instrukcje w zakresie sposobu i metodologii mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej zawarte są w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.        

Określenie wskaźników w składanym projekcie powinno wynikać z wcześniejszego rozeznania grupy docelowej. Jeżeli Wnioskodawca określi, że w grupie docelowej znajdują się np. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach, to wskaźnik efektywności powinien być założony w stosunku do tych grup. W przypadku gdy jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami), wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy. W regulaminie konkursu podano w procentach minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup. Należy więc przewidzieć wsparcie dla jednej, kilku lub wszystkich kategorii w zależności od tego z jakich grup pochodzić będą uczestnicy projektu, bowiem niespełnienie tego kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Nie ustanowiono takich limitów. Możliwe jest ponoszenie innych wydatków niż wskazane w Załączniku nr 8.11 do Regulaminu konkursu Wykaz kategorii kosztów dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, o ile są one racjonalne, niezbędne i bezpośrednio przyczyniają się do realizacji celów projektu. Ponadto IZ opracowała taryfikator kosztów zamieszczony w załączniku nr 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu. Zawarto w nim przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii, jednakże istnieje możliwość zaproponowania innych wydatków bądź w innej wysokości, o ile zostanie to szczegółowo uzasadnione i wynika z zaplanowanych działań.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa mogą być skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia, zaliczających się do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zatem nie przewiduje się objęcia wsparciem (w tym finansowania szkoleń zawodowych) pracowników zatrudnionych na jakichkolwiek zasadach.

Informacji  dotyczących opisów zawodów i standardów dotyczących nabywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych należy szukać m. in. w załączniku nr 8.20 do Regulaminu konkursu oraz na stronie internetowej http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Natomiast kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia. Opis kompetencji powinien zawierać jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.

Fakt nabycia kompetencji powinien być weryfikowany w ramach następujących etapów:

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

W związku z powyższym przedstawiony sposób weryfikacji efektów uczenia się może służyć potwierdzeniu nabycia przez uczestnika kompetencji zawodowych (umiejętności zawodowych).

W ramach konkursu 6.2 Aktywizacja zawodowa należy stosować poziomy efektywności zatrudnieniowej wskazane w Regulaminie konkursu tj.:

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%,

- dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

Powyższe wartości zostały również wskazane w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych z września 2015 r.  Ponadto kryteria wyboru projektów dotyczące aktywizacji zawodowej w CT8 zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący w czerwcu 2015 r.  W związku z powyższym, w przypadku projektu dla osób z niepełnosprawnościami, należy wskazać efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 17%, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 6.2 wynosi 95% (z czego środki europejskie stanowią 85%, a dotacja celowa z budżetu państwa – 10%). Ponadto Projektodawca jest zobowiązany do poniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

W pkt. 5.2 wniosku o dofinansowanie w polu Środki wspólnotowe należy wpisać wartość zakładanego dofinansowania ze środków wspólnotowych – 85% wartości projektu. W polu Budżet państwa Wnioskodawca podaje wartość zakładanej dotacji celowej z budżetu państwa, który w ogłoszonym konkursie ustalono na poziomie do 10%. Pole Budżet jednostek samorządu terytorialnego należy wypełnić w przypadku wnoszenia wkładu własnego z budżetu jst. Jeżeli wkład własny wniesiony zostanie ze środków prywatnych Wnioskodawcy, wypełnia on pole Prywatne. Poziom wkładu własnego ustalono na minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, możliwość zakupu programu komputerowego, niezbędnego do realizacji szkoleń w projekcie, w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO na lata 2014-2020 nie została wykluczona. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z ww. dokumentem koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności,
w szczególności z uwzględnieniem w budżecie projektu stawek rynkowych. Ponadto,
w przypadku Wnioskodawców, którzy realizowali podobne projekty finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego w przeszłości, weryfikowana będzie zasadność
i racjonalność wydatków w kontekście wszystkich projektów realizowanych przez danego Beneficjenta, gdzie stroną umowy jest ta sama instytucja. Dodatkowo w sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał do realizacji projektu (sale wykładowe, sprzęt, oprogramowanie) zakup dodatkowego oprogramowania, sprzętu czy wynajem sali może budzić wątpliwości, co do jego zasadności.

Ostatecznie zakup środków trwałych w projekcie oraz wysokość kosztów zostaną zweryfikowane jednostkowo na etapie oceny projektu, zgodnie z załącznikiem nr 8.10 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 oraz uzasadnieniem zakupu, przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe instrukcje w zakresie sposobu i metodologii mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej zawarte są w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.        

Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień wskazanego podrozdziału.

Uczestnik musi podjąć pracę w oparciu o:

 • stosunek pracy, regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.),
 • stosunek cywilnoprawny, regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.),
 • podjęcie działalności gospodarczej, regulowane w szczególności ustawą
  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres przynajmniej 3 miesięcy i przynajmniej na ½ etatu.

W przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [1].

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

[1] Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty za kryterium premiujące dotyczące doboru szkoleń zawodowych powinien we wniosku o dofinansowanie zawrzeć informację, iż wszystkie szkolenia zawodowe realizowane w projekcie będą dotyczyć:

 • branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) i/lub
 • branż, które zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub zawodów deficytowych wynikających z badań PUP.

Jednocześnie należy mieć na uwadze zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z którą w przypadku organizacji szkoleń konieczne jest podanie najważniejszych informacji dotyczących sposobu ich organizacji  (miejsce  prowadzenia zajęć, liczba edycji kursu, warunki do jego rozpoczęcia, planowane harmonogramy szkolenia z liczbą godzin szkoleniowych, zaangażowana kadra, ramowy opis programu nauczania, materiały szkoleniowe jakie zostaną przekazane uczestnikom). Należy zwrócić szczególną uwagę, iż w ramach konkursu ocenione będzie spełnienie kryterium dotyczącego efektów szkolenia, tzn. czy w przypadku realizacji szkoleń lub kursów zawodowych w ramach aktywizacji zawodowej zakończą się one egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie (pojęcie kompetencji i kwalifikacji zawarto 4 w Załączniku nr 8.20 do Regulaminu konkursu).

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien znać tematykę szkoleń, które planuje realizować w ramach projektu - powinny one wynikać z analizy rynku pracy, jak również analizy predyspozycji i potrzeb potencjalnych uczestników projektu.

Jednocześnie, gdy w trakcie realizacji projektu wystąpi taka konieczność, Wnioskodawca ma prawo wnieść zmiany do wniosku o dofinansowanie w celu dostosowania zapisów dotyczących m.in. tematyki szkoleń zawodowych do potrzeb i predyspozycji uczestników (IPD).

Jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik nr 8.6 do Regulaminu konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 pkt 5.1.2 wniosku wypełnia Wnioskodawca, który planuje przedsięwzięcia finansowane z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego i / lub prywatnego, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, uzasadnia źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania zgodnie z zapisami pkt 5) podrozdziału 8.3 Wytycznych kwalifikowalności.

Wobec powyższego Wnioskodawca ma obowiązek wypełnić pkt 5.1.2 wniosku, zgodnie z przewidzianymi źródłami finansowania wydatków w projekcie. Jednocześnie dane wykazane w tym polu powinny być spójne z informacjami przedstawionymi w pkt 5.2 wniosku.

Nabór: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 ( od 2017-08-31 do 2017-09-15 )

Zalecenie Instytucji Pośredniczącej w zakresie założenia odpowiedniego poziomu wskaźników wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+). Załącznik nr 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań określa dla Działania 6.2 szacowane wartości docelowe poszczególnych wskaźników na okres programowania 2014-2020, które IP przez odpowiednie planowanie stara się osiągnąć.
Wartości procentowe umieszczone przy wskaźnikach w Regulaminie konkursu są zalecanym poziomem osiągnięcia ich wartości. Przy planowaniu projektu zaleca się, by wartości docelowe wskaźników były w miarę możliwości zbliżone do wskazanych przez IP w Regulaminie konkursu. Sugeruje to dążenie Wnioskodawcy do osiągnięcia zbliżonej wartości wskaźników, jednak takich, jakie będą możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji projektu. Należy każdy projekt zaplanować indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym ryku pracy. Ponieważ zalecone wartości procentowe nie są bezwzględne do założenia przez Wnioskodawców, możliwe jest założenie osiągnięcia zaplanowanych wskaźników tak, aby projekt mógł zostać zrealizowany w sposób prawidłowy. Jednakże konstruując wniosek należy mieć na uwadze zalecenia IP i w miarę możliwości dążyć do osiągnięcia zalecanych wartości wskaźników.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 31.08.2017 roku od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 roku do godziny 15.30. Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku do Punktu Informacyjnego WUP w Poznaniu w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

W przypadku wysłania wersji elektronicznej wniosku dnia 15 września 2017 ostateczny termin dostarczenia wersji papierowej wniosku wypada w dniu 22 września 2017.

Maksymalna cena wskazana w Załączniku nr 8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dotyczy wyłącznie wynagrodzenia doradcy zawodowego. W przypadku zlecania ww. usługi (wyłącznie wynagrodzenia doradcy) możliwe jest kwalifikowanie dodatkowo kosztów sal, które mogą stanowić wkład własny.

Średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika dotyczy całkowitej wartości projektu łącznie z wkładem własnym oraz kosztami pośrednimi.

Możliwa jest sytuacja, gdzie wydatki Lidera w projekcie są znacznie większe, aniżeli jego obrót, w przypadku gdy suma obrotu Lidera i Partnera spełnia wymóg wskazany w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020. Sytuacja taka nie ma wpływu na ocenę merytoryczną, gdyż Wnioskodawca ma możliwość wykazania środków finansowych będących w dyspozycji zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerów oraz istnieje możliwość korzystania z doświadczenia i zasobów wszystkich podmiotów tworzących dane partnerstwo. Wniosek realizowany w partnerstwie oceniany jest pod kątem zawartego partnerstwa i wspólnej realizacji projektu.

Dana LGD tworząc wniosek nie może rozszerzyć obszaru działania na inne LGD, gdyż projekt ma wynikać ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określi dokładnie tematykę zaproponowanych szkoleń, wówczas w opisie zadań w pkt. 3.5.5 wniosku o dofinansowanie należy koniecznie i konkretnie wskazać czy dane szkolenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji czy nabycia kompetencji. Ponadto jeśli szkolenie będzie prowadziło do nabycia kompetencji należy wskazać 4 etapy pozyskiwania kompetencji. Jeśli szkolenie będzie prowadzić do uzyskania kwalifikacji należy wskazać sposób walidacji i certyfikacji.

Badanie Barometr zawodów dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: https://barometrzawodow.pl/.

Ponieważ ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie, zgodnie z budżetem projektu, jako wydatki należy rozumieć koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz wkład własny, gdyż wszystkie te wydatki zakłada budżet projektu. Na tej podstawie dokonywana jest ocena zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu oraz efektywnej jego realizacji. Sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/partnerzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu.

Regulamin konkursu nie nakłada na Projektodawców minimalnej liczby godzin wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy w projekcie. Powyższe powinno wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy sytuacji na rynku pracy, potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz doświadczenia projektodawcy. Jednocześnie założona w projekcie liczba godzin wsparcia powinna być uzasadniona, tak, by możliwa była weryfikacja ich racjonalności i efektywności.

Kryterium kompleksowości wsparcia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek objęcia uczestnika kompleksowym wsparciem wynikającym z IPD, co oznacza, że IPD powinno być pierwszą i obligatoryjną formą wsparcia, a kolejne formy powinny z niego wynikać. Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na Projektodawcę obowiązku obejmowania uczestników projektu określoną liczbą różnych typów wsparcia. Kryterium ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Jednocześnie należy pamiętać, iż niezbędne jest zamieszczenie we wniosku informacji, iż każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD) w celu spełnienia kryterium kompleksowości wsparcia.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8.11 jednostkowe stawki dotyczą zakupu zewnętrznej usługi szkoleniowej/ kursu i obejmują organizację całości danej formy wsparcia, w związku z powyższym dodatkowy koszt w postaci cateringu jest niezasadny. Natomiast jeżeli Beneficjent częściowo zleca wykonanie szkolenia np. samą usługę szkoleniową, a sam organizuje sale, materiały szkoleniowe itp. wówczas możliwe jest uwzględnienie kosztów cateringu pod warunkiem zagwarantowania minimalnej liczby godzin szkoleniowych wskazanych w Złączniku 8.11.

Kryterium kompleksowości wsparcia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek objęcia uczestnika kompleksowym wsparciem wynikającym z IPD. Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na Projektodawcę obowiązku obejmowania uczestników projektu określoną liczbą różnych typów wsparcia, ale kryterium ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową uczestników. Zaproponowane przez Projektodawcę we wniosku o dofinansowanie działania projektowe powinny wynikać z przeprowadzenia rzetelnej analizy sytuacji na rynku pracy i potrzeb potencjalnych uczestników projektu. Należy jednak pamiętać, iż projekt zakładający niewielką liczbę form wsparcia może zostać niżej oceniony przez Komisję Oceny Projektów, ze względu na ograniczanie uczestnikom dostępu do efektywnych, pod względem zatrudnieniowym, form wsparcia np. staży zawodowych.

Dodatkowo informuję, iż określony w regulaminie konkursu koszt przypadający na jednego uczestnika jest kosztem uśrednionym. Należy pamiętać, iż w przypadku projektów oferujących szeroki wachlarz wsparcia, który powinien wynikać z wnikliwej analizy sytuacji na obszarze realizacji projektu, średni koszt przypadający na uczestnika projektu może być wyższy. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie a koszt przypadający na uczestnika projektu powinien odzwierciedlać założenia projektu w tym zaplanowane rezultaty.

Wsparcie w postaci zapewnienia trenera pracy realizującego zadania w zakresie zatrudnienia wspomaganego udzielane jest wyłącznie w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby u uczestnika projektu – osoby z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym zawarcie przedmiotowego kosztu w budżecie projektu na etapie składania wniosku na konkurs powinno zostać szczegółowo uzasadnione, zwłaszcza w przypadku gdy projekt nie jest skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie nakłada na Projektodawcę obowiązku opisywania grup, do których nie jest kierowany projekt.

Konkurs RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 został ogłoszony według Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 obowiązującej w dniu ogłoszenia konkursu, czyli poprzedniej obowiązującej ustawy wdrożeniowej, dlatego nie przewiduje się zmiany regulaminu w kwestii partnerstwa w projektach.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż do postępowań w zakresie wyboru organizacji partnerskich rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) stosuje się przepisy poprzedniej obowiązującej ustawy wdrożeniowej. Natomiast w przypadku postępowań rozpoczętych od dnia 2 września br., tj. dnia wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy aktualnie obowiązującej ustawy.

Zawarte w Regulaminie zalecenie, iż średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika nie powinna przekraczać 8 488,90 zł, nie wynika z kryteriów wyboru projektów, dlatego niespełnienie powyższego wymogu, nie oznacza negatywnej oceny projektu. Określony w regulaminie konkursu koszt przypadający na jednego uczestnika jest kosztem uśrednionym. Należy pamiętać, iż w przypadku projektów oferujących szeroki wachlarz wsparcia, który powinien wynikać z wnikliwej analizy sytuacji na obszarze realizacji projektu, średni koszt przypadający na uczestnika projektu może być wyższy. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie, a koszt przypadający na uczestnika projektu powinien odzwierciedlać założenia projektu w tym zaplanowane rezultaty.

Nabór: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 ( od 2017-08-31 do 2017-09-15 )

Zalecenie Instytucji Pośredniczącej w zakresie założenia odpowiedniego poziomu wskaźników wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+). Załącznik nr 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań określa dla Działania 6.2 szacowane wartości docelowe poszczególnych wskaźników na okres programowania 2014-2020, które IP przez odpowiednie planowanie stara się osiągnąć.
Wartości procentowe umieszczone przy wskaźnikach w Regulaminie konkursu są zalecanym poziomem osiągnięcia ich wartości. Przy planowaniu projektu zaleca się, by wartości docelowe wskaźników były w miarę możliwości zbliżone do wskazanych przez IP w Regulaminie konkursu. Sugeruje to dążenie Wnioskodawcy do osiągnięcia zbliżonej wartości wskaźników, jednak takich, jakie będą możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji projektu. Należy każdy projekt zaplanować indywidualnie, biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym ryku pracy. Ponieważ zalecone wartości procentowe nie są bezwzględne do założenia przez Wnioskodawców, możliwe jest założenie osiągnięcia zaplanowanych wskaźników tak, aby projekt mógł zostać zrealizowany w sposób prawidłowy. Jednakże konstruując wniosek należy mieć na uwadze zalecenia IP i w miarę możliwości dążyć do osiągnięcia zalecanych wartości wskaźników.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 31.08.2017 roku od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 roku do godziny 15.30. Ponadto Wnioskodawca składa jeden egzemplarz wniosku do Punktu Informacyjnego WUP w Poznaniu w tożsamej z wersją elektroniczną wersji papierowej (wraz z załącznikami) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

W przypadku wysłania wersji elektronicznej wniosku dnia 15 września 2017 ostateczny termin dostarczenia wersji papierowej wniosku wypada w dniu 22 września 2017.

Maksymalna cena wskazana w Załączniku nr 8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dotyczy wyłącznie wynagrodzenia doradcy zawodowego. W przypadku zlecania ww. usługi (wyłącznie wynagrodzenia doradcy) możliwe jest kwalifikowanie dodatkowo kosztów sal, które mogą stanowić wkład własny.

Średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika dotyczy całkowitej wartości projektu łącznie z wkładem własnym oraz kosztami pośrednimi.

Możliwa jest sytuacja, gdzie wydatki Lidera w projekcie są znacznie większe, aniżeli jego obrót, w przypadku gdy suma obrotu Lidera i Partnera spełnia wymóg wskazany w zapisach Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020. Sytuacja taka nie ma wpływu na ocenę merytoryczną, gdyż Wnioskodawca ma możliwość wykazania środków finansowych będących w dyspozycji zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerów oraz istnieje możliwość korzystania z doświadczenia i zasobów wszystkich podmiotów tworzących dane partnerstwo. Wniosek realizowany w partnerstwie oceniany jest pod kątem zawartego partnerstwa i wspólnej realizacji projektu.

Dana LGD tworząc wniosek nie może rozszerzyć obszaru działania na inne LGD, gdyż projekt ma wynikać ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie określi dokładnie tematykę zaproponowanych szkoleń, wówczas w opisie zadań w pkt. 3.5.5 wniosku o dofinansowanie należy koniecznie i konkretnie wskazać czy dane szkolenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji czy nabycia kompetencji. Ponadto jeśli szkolenie będzie prowadziło do nabycia kompetencji należy wskazać 4 etapy pozyskiwania kompetencji. Jeśli szkolenie będzie prowadzić do uzyskania kwalifikacji należy wskazać sposób walidacji i certyfikacji.

Badanie Barometr zawodów dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: https://barometrzawodow.pl/.

Ponieważ ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie, zgodnie z budżetem projektu, jako wydatki należy rozumieć koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz wkład własny, gdyż wszystkie te wydatki zakłada budżet projektu. Na tej podstawie dokonywana jest ocena zdolności do płynnej obsługi finansowej projektu oraz efektywnej jego realizacji. Sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/partnerzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu.

Regulamin konkursu nie nakłada na Projektodawców minimalnej liczby godzin wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy w projekcie. Powyższe powinno wynikać z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy sytuacji na rynku pracy, potrzeb potencjalnych uczestników projektu oraz doświadczenia projektodawcy. Jednocześnie założona w projekcie liczba godzin wsparcia powinna być uzasadniona, tak, by możliwa była weryfikacja ich racjonalności i efektywności.

Kryterium kompleksowości wsparcia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek objęcia uczestnika kompleksowym wsparciem wynikającym z IPD, co oznacza, że IPD powinno być pierwszą i obligatoryjną formą wsparcia, a kolejne formy powinny z niego wynikać. Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na Projektodawcę obowiązku obejmowania uczestników projektu określoną liczbą różnych typów wsparcia. Kryterium ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Jednocześnie należy pamiętać, iż niezbędne jest zamieszczenie we wniosku informacji, iż każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD) w celu spełnienia kryterium kompleksowości wsparcia.

Zgodnie z kryterium dostępu dotyczącym typu beneficjenta projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania oraz wynika ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu. LGD w partnerstwie może wystąpić tylko raz. W związku z powyższym LGD może wystąpić z wnioskiem w partnerstwie z inną LGD i tym samym objąć działaniem dwa obszary działania tych LGD.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8.11 jednostkowe stawki dotyczą zakupu zewnętrznej usługi szkoleniowej/ kursu i obejmują organizację całości danej formy wsparcia, w związku z powyższym dodatkowy koszt w postaci cateringu jest niezasadny. Natomiast jeżeli Beneficjent częściowo zleca wykonanie szkolenia np. samą usługę szkoleniową, a sam organizuje sale, materiały szkoleniowe itp. wówczas możliwe jest uwzględnienie kosztów cateringu pod warunkiem zagwarantowania minimalnej liczby godzin szkoleniowych wskazanych w Złączniku 8.11.

Kryterium kompleksowości wsparcia nakłada na Wnioskodawcę obowiązek objęcia uczestnika kompleksowym wsparciem wynikającym z IPD. Instytucja Pośrednicząca nie nakłada na Projektodawcę obowiązku obejmowania uczestników projektu określoną liczbą różnych typów wsparcia, ale kryterium ma zagwarantować odpowiednią skuteczność projektów ukierunkowanych na aktywizację zawodową uczestników. Zaproponowane przez Projektodawcę we wniosku o dofinansowanie działania projektowe powinny wynikać z przeprowadzenia rzetelnej analizy sytuacji na rynku pracy i potrzeb potencjalnych uczestników projektu. Należy jednak pamiętać, iż projekt zakładający niewielką liczbę form wsparcia może zostać niżej oceniony przez Komisję Oceny Projektów, ze względu na ograniczanie uczestnikom dostępu do efektywnych, pod względem zatrudnieniowym, form wsparcia np. staży zawodowych.

Dodatkowo informuję, iż określony w regulaminie konkursu koszt przypadający na jednego uczestnika jest kosztem uśrednionym. Należy pamiętać, iż w przypadku projektów oferujących szeroki wachlarz wsparcia, który powinien wynikać z wnikliwej analizy sytuacji na obszarze realizacji projektu, średni koszt przypadający na uczestnika projektu może być wyższy. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie a koszt przypadający na uczestnika projektu powinien odzwierciedlać założenia projektu w tym zaplanowane rezultaty.

Wsparcie w postaci zapewnienia trenera pracy realizującego zadania w zakresie zatrudnienia wspomaganego udzielane jest wyłącznie w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby u uczestnika projektu – osoby z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym zawarcie przedmiotowego kosztu w budżecie projektu na etapie składania wniosku na konkurs powinno zostać szczegółowo uzasadnione, zwłaszcza w przypadku gdy projekt nie jest skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie nakłada na Projektodawcę obowiązku opisywania grup, do których nie jest kierowany projekt.

Zawarte w Regulaminie zalecenie, iż średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika nie powinna przekraczać 8 488,90 zł, nie wynika z kryteriów wyboru projektów, dlatego niespełnienie powyższego wymogu, nie oznacza negatywnej oceny projektu. Określony w regulaminie konkursu koszt przypadający na jednego uczestnika jest kosztem uśrednionym. Należy pamiętać, iż w przypadku projektów oferujących szeroki wachlarz wsparcia, który powinien wynikać z wnikliwej analizy sytuacji na obszarze realizacji projektu, średni koszt przypadający na uczestnika projektu może być wyższy. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie, a koszt przypadający na uczestnika projektu powinien odzwierciedlać założenia projektu w tym zaplanowane rezultaty.

Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Nabór: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-11-02 do 2015-11-16 )

Projekty realizowane w ramach niniejszego Poddziałania mogą być skierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bierne zawodowo to osoby które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). W związku z powyższym osoby pobierające świadczenie rentowe mogą wziąć udział w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 6.3.1, o ile spełniają kryteria osoby biernej zawodowo.

Jednocześnie należy pamiętać, iż z otrzymania wsparcia wykluczone są: osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto uczestnicy projektu ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nie mogą równolegle korzystać z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Otrzymane dofinansowanie nie może stanowić również wkładu własnego w innych projektach.

Kryterium premiujące odnoszące się do obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze zakłada realizację projektu tylko i wyłącznie na tych obszarach. W związku, z tym Projektodawca chcący spełnić niniejsze kryterium musi skierować swój projekt na obszary zgodne z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI). Waga punktowa za to kryterium wynosi 5 punktów. 

Branże wpisujące się w kryterium premiujące dotyczące branż strategicznych dla rozwoju województwa wielkopolskiego muszą być zgodne z sekcjami PKD przyporządkowanymi do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski na podstawie Załącznika nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Projektodawca spełniając niniejsze kryterium może otrzymać odpowiednio:

 • za stworzenie 5-9% nowych miejsc pracy w ww. branżach - 5 punktów,
 • za stworzenie 10-14% nowych miejsc pracy w ww. branżach - 10 punktów,
 • za stworzenie 15% i więcej nowych miejsc pracy w ww. branżach - 15 punktów.

Kryterium dostępu dotyczące liczby składanych wniosków określa, iż Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze partnera wiodącego, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje w charakterze partnera wiodącego, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego Projektodawcę, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski w związku z niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium dostępu.

Ograniczenie geograficzne podmiotów ubiegających się o dofinansowanie reguluje ogólne kryterium formalne: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa wielkopolskiego. W związku z powyższym podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza terenem województwa wielkopolski, w okresie realizacji projektu powinien prowadzić biuro projektu lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego WRPO 2014+, dla Poddziałania 6.3.1 Beneficjentem mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Dokumentacja konkursowa nie wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie nowych podmiotów będących w roli partnera wiodącego jak również partnera. Podkreślić należy, iż na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów brane będzie pod uwagę zaangażowanie potencjału oraz doświadczenie projektodawcy i partnera. W przypadku firmy działającej poniżej roku i niemającej zamkniętego roku obrotowego należy podać we wniosku o dofinansowanie w pkt 5.3 Potencjał i doświadczenie Projektodawcy obrót od momentu rozpoczęcia działalności do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę wyłącznie dane za udokumentowany przez przedsiębiorcę okres.

IZ WRPO 2014+ w celu usprawnienia konstruowania budżetu projektu przygotowała załączniki 8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług oraz 8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.3.1 załączone do Regulaminu konkursu. Każde przekroczenie cen zawartych w przedmiotowym wykazie wymaga od Projektodawcy uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie. Ponadto każdy z planowanych wydatków we wniosku o dofinansowanie powinien zostać przyporządkowany do adekwatnej kategorii wydatków. Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Projektodawca może zaproponować inne wydatki, nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań w projekcie. Jednocześnie zaznacza się, że użycie w projekcie przykładowego katalogu kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowane. Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

W ramach konkursu Poddziałania 6.3.1 Projektodawca nie załącza dodatkowych załączników. Aby ubiegać się o dofinansowanie Projektodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+. Wniosek należy wypełnić przy użyciu formularza wskazanego w załączniku 8.4 do Regulaminu konkursu. Ponadto w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej wniosku, Projektodawca składa jeden egzemplarz wniosku w tożsamej wersji papierowej w sekretariacie DEFS, zgodnie z pkt 2.4.5 Regulaminu konkursu.

Dofinansowanie przekazywane Beneficjentowi na realizację projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, nie stanowi pomocy publicznej/de minimis. Natomiast środki przekazane przez beneficjenta uczestnikom projektu w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego o charakterze specjalistycznym lub pomocy finansowej stanowią pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku gdy wnioskodawca jest operatorem przekazującym środki uczestnikom występuje pomoc de minimis II.

Usługi szkoleniowe mogą być realizowane wyłącznie przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, natomiast świadczenie usług doradczych wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (kryterium dostępu). Ponadto zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (załącznik nr 8.22 do Regulaminu konkursu) wsparcie specjalistyczne (zarówno szkolenia, jak i doradztwo) co do zasady powinno być organizowane przez Beneficjenta.

W przypadku potrzeby zorganizowania szkolenia/doradztwa wymagającego od Beneficjenta zlecenia usługi stosować należy zasadę konkurencyjności wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Pamiętać należy przy tym, iż wartość wydatków związanych ze zleceniem usług merytorycznych w ramach projektu, co do zasady nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

Osoby chcące pozyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią grupę docelową projektu a nie podmioty uprawnione do aplikowania o środki w ramach konkursu. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków jakie powinna spełniać grupa docelowa zostały określone w Regulaminie konkursu w pkt. 3.2 Wymaganie dotyczące grupy docelowej, natomiast wymagania odnośnie podmiotów zamierzających realizować wsparcie na rzecz powyższych osób zawarte zostały w pkt. 3.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ w drodze ogłoszonego konkursu wyłoni Beneficjentów (podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), odpowiedzialnych za realizację projektów, w ramach których będzie możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane zgłaszać się będą bezpośrednio do wyłonionych w konkursie Beneficjentów. Po rozstrzygnięciu konkursu
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zamieści na swojej stronie internetowej (www.wrpo.wielkopolskie.pl) oraz na portalu (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Dodatkowo, Instytucja Zarządzająca informuje, iż planowany termin zakończenia konkursu i ogłoszenie listy projektów wybranych do dofinansowania przypada na kwiecień 2016 r. Jednocześnie Instytucja Ogłaszająca Konkurs dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć procedurę wyboru projektów.

Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2016 r., w związku z czym, rekrutacja grupy docelowej do projektu powinna rozpocząć się w przybliżonym terminie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo od dnia 30 urodzin z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Przez osoby bezrobotne rozumie się osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Przez osoby bierne zawodowo rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

W związku z powyższym, wsparciem w projekcie można objąć wyłącznie osoby należące do obu i/lub jednej z wyżej wskazanych grup, biorąc pod uwagę wiek uczestników projektu oraz pozostałe czynniki wskazujące na ich trudną sytuację na rynku pracy, zawarte zarówno w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jak i w Regulaminie konkursu.

Koszty związane z zaangażowaniem personelu rozliczać można na podstawie umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę (z wyłączeniem usług zleconych). Zaznacza się, iż wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne (nie dotyczy to umów o dzieło spełniających warunki, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie pomostowe może być udzielone w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub w postaci wsparcia finansowego wypłacanego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o obie formy wsparcia pomostowego. 

Komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich (pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu) dotyczy zrealizowanych przez Wnioskodawcę projektów komplementarnych z planowanym do realizacji projektem. Zaznacza się, iż decyzję o uznaniu projektu jako komplementarnego (z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju komplementarności, tj. przestrzenna, problemowa czy sektorowa) podejmuje wyłącznie Beneficjent w oparciu o treść wniosku projektu zrealizowanego oraz projektu planowanego do realizacji.

W ramach Działania 6.3, Poddziałania 6.3.1 występuje wyłącznie pomoc de minimis II, tj. wnioskodawca jest operatorem przekazującym środki uczestnikom projektu stanowiące pomoc publiczną.

W ramach konkursu Działania 6.3, Poddziałania 6.3.1 dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.), które w 2014 r. wyniosło 3.783,46 zł.

Wkład własny wnoszony jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Forma w jakiej będzie wnoszony wkład własny do projektu każdorazowo zależy od Projektodawcy, przy czym należy pamiętać, iż każdy wydatek podlega ocenie w zakresie kwalifikowalności, zasadności, racjonalności i efektywności.

W związku z powyższym możliwe jest wniesienie wkładu własnego w ramach wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych), jednak należy pamiętać, że ww. wsparcie powinno pomagać rozwiązywać uczestnikom projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach, a nie dotyczyć stałego wsparcia.

Beneficjent może zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie informację dotyczącą zatrudnienia dodatkowo co najmniej jednego pracownika przez powstałe w ramach projektu przedsiębiorstwa. Ponadto taka informacja może również być zawarta w formularzu rekrutacyjnym, który stanowi Załącznik 2 do Standardu realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Wskazany załącznik jest minimalnym zakresem, który obowiązuje Beneficjenta. Natomiast wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.

Usługa rozwojowa to są wszelkie działania, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników. Do tej grupy można zaliczyć szkolenie specjalistyczne, które jest pojedynczą usługą specjalistyczną do wysokości 5 000,00 PLN w zależności od rodzaju i zaawansowania szkolenia, branży. Należy jednak pamiętać, że kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności.

Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych co do zasady powinno być organizowane przez samego Beneficjenta. Jednakże jeżeli zaistnieje potrzeba zorganizowania szkolenia specjalistycznego bądź doradztwa, które będzie wymagać od Beneficjenta zlecenia usługi, wybierając usługodawcę należy zastosować zasadę uczciwej konkurencji opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z zastrzeżeniem, że takie zadania co do zasady nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu. Tym samym, ogranicza się realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego na zasadzie refundacji kosztów świadczenia usług szkoleniowych i doradczych na rzecz uczestników projektu przez firmy zewnętrzne, które nie zostały wybrane przez Beneficjenta (Projektodawcę).

Wnioskodawca może założyć, iż projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy zarówno w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), jak i w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) (kryterium nr 1 i 2). Wówczas odpowiednio skumulowana premia punktowa może wynosić:

 • stworzenie 5-9% nowych miejsc pracy w sektorze OZE - 5 punktów,
 • stworzenie 10-14% nowych miejsc pracy w sektorze OZE - 10 punktów,
 • stworzenie 15% i więcej nowych miejsc pracy w sektorze OZE - 15 punktów.
 • stworzenie 5-9% nowych miejsc pracy w ww. branżach - 5 punktów,
 • stworzenie 10-14% nowych miejsc pracy ww. branżach - 10 punktów,
 • stworzenie 15% i więcej nowych miejsc pracy ww. branżach - 15 punktów.

Spełnienie kryteriów premiujących w ramach przedmiotowego konkursu oceniane będzie na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie zgodnie z punktem 4.7.2 Regulaminu konkursu.

Kryterium premiujące odnoszące się do mieszkańców obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze zakłada realizację projektu tylko i wyłącznie na tych obszarach. W związku z tym, Projektodawca chcący spełnić niniejsze kryterium musi skierować swój projekt na obszary zgodne z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI). Waga punktowa za to kryterium wynosi 5 punktów.

Koszty prowadzenia rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwania i informowania uczestników projektu i prowadzenia spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach stanowią koszty pośrednie realizacji projektu. W ramach kosztów bezpośrednich można ująć natomiast koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa czy doradcy zawodowego. 

W przypadku, gdy w ramach projektu nie zaplanowano działań, do których odnoszą się poszczególne wskaźniki kluczowe, w tym wskaźniki horyzontalne, domyślnie określone w szablonie wniosku o dofinansowanie, w kolumnie „Źródło danych” należy wpisać np. „Nie dotyczy”, natomiast kolumny określające wartości w poszczególnych latach realizacji projektu oraz kolumnę „Suma” należy pozostawić bez edycji (pozycje domyślnie wypełnione są wartością „0”). W przypadku, gdy w ramach projektu nie zaplanowano działań, do których odnoszą się poszczególne wskaźniki horyzontalne, np. wnioskodawca nie zaplanował działań związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych lub szkoleń/doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych, jako wartość docelową należy wpisać 0.

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego wskaźnika kluczowego, który został uwzględniony we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) - stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wskaźniki kluczowe możliwe do zastosowania w ramach danego konkursu zostały wskazane w załączniku nr 8.1. Jednak Wnioskodawca wybiera wskaźniki kluczowe zarówno spośród wskaźników produktu jak i wskaźników rezultatu bezpośredniego, wskazane w formularzu wniosku o dofinansowanie tj. załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu, adekwatnie do realizowanego projektu. 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) obejmuje osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu. Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy. Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu. Nie zostały określone minimalne wymagania dotyczące okresu zatrudnienia.

Punkt 3.5.3.1a. wniosku o dofinansowanie dotyczy projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest bezpośrednio do instytucji lub przedsiębiorstw, i wówczas uzupełnienie tabeli jest obowiązkowe. W przypadku projektów, w ramach których wsparcie nie obejmuje instytucji lub przedsiębiorstw, należy z listy rozwijanej znajdującej się pod nazwą punktu 3.5.3.1a wybrać opcję „nie dotyczy”. Po wybraniu opcji „nie dotyczy”, tabela zostanie ukryta. W ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość wparcie jest skierowane bezpośrednio do uczestników projektu a nie do instytucji lub przedsiębiorstw. 

W przypadku planowania zlecania realizacji usług merytorycznych wykonawcom konieczne jest odznaczenie tych usług, które zostaną zlecone w ramach projektu, z zastrzeżeniem, że takie zadania co do zasady nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu. Konieczność zlecenia usługi merytorycznej uzasadniana i opisywana jest w polu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu. W tym miejscu w sposób wyczerpujący powinny zostać opisane przyczyny zlecania części usług merytorycznych do realizacji przez wykonawców. Należy podkreślić, że Wnioskodawca musi uzasadnić, dlaczego daną usługę merytoryczną chce zlecić wykonawcy i dlaczego nie jest w stanie zrealizować jej samodzielnie np. może to wynikać z braku odpowiedniego potencjału. Przy zlecaniu wykonania części zadań projektowych należy pamiętać przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności (zastosowanie może mieć również ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do Wnioskodawcy lub jego partnerów.

W punkcie 7.3 należy wskazać wszystkie zamówienia publiczne, których udzielenie następuje zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych lub zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu WRPO 2014+ projekty muszą uwzględniać kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich typów przedsięwzięć (z wyłączeniem osób, które skorzystały ze szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych w PO KL w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz osób, u których potwierdzono, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia. Osoby te nie mają obowiązku korzystania ze szkoleń przed przyznaniem dotacji, o ile nabyte wcześniej umiejętności pozwalają na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej).

Dopuszczalna jest sytuacja polegająca na zwolnieniu uczestnika projektu z obowiązku udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do podjęcia działalności gospodarczej w przypadku, gdy osoba ta została objęta analogicznym wsparciem w ramach innego projektu oraz uzyskała stosowne zaświadczenie potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Ponadto z uczestnictwa we wsparciu można zwolnić osoby, których doświadczenie, wiedza oraz umiejętności nie wymagają dodatkowego szkolenia, bądź doradztwa.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach kryterium dostępu dotyczącego usług doradczych, w oparciu o całą treść wniosku o dofinansowanie, weryfikowane będzie czy Wnioskodawca zawarł informację, że świadczenie w projekcie usług: poradnictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, będzie prowadzone przez podmiot, który posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. W przypadku braku przedmiotowej informacji, IZ WRPO 2014+ odrzuca złożony w odpowiedzi na konkurs wniosek, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium dostępu.

W ramach konkursu 6.3.1 z otrzymania wsparcia wykluczone są m.in. osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków jakie powinna spełnić grupa docelowa zostały określone w Regulaminie konkursu w pkt. 3.2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą natomiast aplikować o środki w celu realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej projektu. Szczegółowe kryteria odnośnie warunków jakie powinny spełnić podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu zawarte zostały w pkt. 3.1 Regulaminu konkursu.

Podstawowym typem projektu możliwym do realizacji jest udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmująca diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Dodatkowo istnieje możliwość zaplanowania realizacji innego typu projektu z katalogu wskazanego w załączniku 8.2 do Regulaminu konkursu wyłącznie w połączeniu z typem nr 1. Dokumentacja konkursowa nie wymaga wyboru wszystkich typów projektów zawartych w załączniku 8.2.

W ramach konkursu 6.3.1 uczestnikiem projektu może być osoba będąca właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoba będąca współmałżonkiem takiej osoby, a także osoba będąca domownikiem, podlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, która posiada status osoby bezrobotnej. W takim przypadku, wsparcie jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z sytemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Punkt 7.12 Regulaminu konkursu - zgodnie z zapisami Standardu realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w Umowie o udzieleniu wsparcia finansowego Beneficjent zobowiązuje również uczestnika projektu do informowania Beneficjenta o statusie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12, 24 i 36 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie: rodzaju prowadzonej działalności (PKD), stanie zatrudnienia, branży z uwzględnieniem, czy działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i/lub w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation). Beneficjent może stworzyć i udostępnić uczestnikowi projektu odrębne zestawienie, w oparciu o załącznik nr 15 do umowy o dofinansowanie projektu. Uzyskane w ten sposób dane zostaną przekazane przez Beneficjenta do IZ WRPO 2014+ niezwłocznie (mailem, faxem lub pocztą tradycyjną), w celu długoterminowego monitorowania utworzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działalności gospodarczych. Powyższe informacje dotyczące okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowią wskaźników w ramach realizowanego projektu i jednocześnie nie jest zasadne kwalifikowanie kosztu ich uzyskania.

W przypadku projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nie jest wymagane wniesienie zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy - dotyczy to wyłącznie projektów, w których jednostka sektora finansów publicznych (np. gmina) jest Beneficjentem (Wnioskodawcą), a nie partnerem w projekcie.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość dotyczą wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z powyższym w ramach projektu nie jest możliwe złożenie wniosku o pomoc finansową na zakup busa dla członków klubu.

Reguła proporcjonalności to proporcjonalne rozliczenie projektu pod względem finansowym w stosunku do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu
i odbywa się ono według stanu na zakończenie projektu na etapie weryfikacji końcowego wniosku
o płatność.

W przypadku niespełnienia założonych kryteriów oraz w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego) w zatwierdzonym wniosku
o dofinansowanie projektu – IZ WRPO 2014+ może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. W sytuacji nieosiągnięcia celu projektu wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania ww. celu i obejmuje ona: wydatki związane z zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte oraz koszty pośrednie.

W zał. 8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż podane kwoty wynagrodzeń są kwotami brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzenia płaconymi przez pracodawcę.

Zgodnie z zapisami załącznika 8.22 (Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość) do Regulaminu konkursu w ramach wsparcia obejmującego szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej uczestnicy projektu powinni otrzymać odpowiednio dobraną pomoc szkoleniowo-doradczą o charakterze podstawowym (począwszy od prostych działań informacyjnych dotyczących zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez odpowiednio dobrane bloki szkoleniowo-doradcze umożliwiające nabywanie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych). Szkolenia oraz doradztwo przewidziane dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mają zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z załącznikiem 8.13 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług) do Regulaminu konkursu wartość podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego wynosi 1 500,00 zł i zawiera również koszt uzyskania certyfikatu/uprawnień niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej. Projektodawca może zaplanować w budżecie projektu wyższe koszty omawianego wsparcia, musi jednak pamiętać, iż kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie ona akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej czy miejsce realizacji. Planując budżet projektu Wnioskodawca powinien również uwzględnić fakt, iż szacunkowy koszt jednostkowy wsparcia na uczestnika, który utworzy w wyniku realizacji projektu działalność gospodarczą nie powinien przekroczyć kwoty 56 012,63 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia Beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu do wniesienia części środków własnych. Beneficjent powinien uwzględnić wkład własny uczestników projektu w budżecie zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, a także zawrzeć w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informację, że będzie wymagał tego wkładu od uczestników projektu, wraz z określeniem formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu. Należy jednak pamiętać, iż wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu nie może stanowić istotnej bariery w ubieganiu się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych, które zawierają również dotacje oraz finansowe wsparcie pomostowe.

Zgodnie z załącznikiem 8.13 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług) do Regulaminu konkursu wynagrodzenie Członków Komisji Oceny Wniosków może wynosić 100,00 PLN. Przedmiotowa kwota obejmuje wszystkie wydatki związane z oceną jednego wniosku, poza ponowną weryfikacją dokonywaną w ramach procedury odwoławczej. Powyższa ocena nie może być przeprowadzona przez te same osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu. W związku z powyższym wydatek związany z procedurą odwoławczą może stanowić odrębny koszt w budżecie projektu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu szacunkowy koszt jednostkowy wsparcia na uczestnika nie powinien przekroczyć 56 012,63 zł. Kwota ta dotyczy tych uczestników, którzy w wyniku realizacji projektu utworzą działalność gospodarczą. Stanowi ona maksymalną wartość wsparcia i  powinna być adekwatna do wydatków zaplanowanych w budżecie projektu. Projektodawca powinien również pamiętać, iż zgodnie z zapisami załącznika 8.22 (Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość) do Regulaminu konkursu środki w ramach bezzwrotnej dotacji może otrzymać maksymalnie 80% uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego, jednakże nie mniej niż 60% uczestników. W związku z powyższym Wnioskodawca planując budżet projektu w pierwszej kolejności powinien określić liczbę dotacji i innych form wsparcia a następnie oszacować wartość projektu.

Kompleksowość wsparcia oznacza powiązanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z usługami towarzyszącymi, tj. jeżeli z diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych czy analizy kondycji finansowej wynikać będzie konieczność udzielenia nowopowstałym przedsiębiorstwom pomocy finansowej, szkoleniowej czy doradczej udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być uzupełnione o wsparcie pomostowe (finansowe, szkoleniowo-doradcze). Niespełnienie przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium spowoduje odrzucenie złożonego w odpowiedzi na konkurs wniosku.  

We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn (załącznik 8.12 do Regulaminu konkursu). Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum w powyższym zakresie stanowią projekty, w których niezastosowanie standardu minimum wynika z profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe oraz zamknięta rekrutacja, tj. projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Decyzję o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie projektu.

Wybór uczestników projektu powinien odbywać się zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Regulamin rekrutacji załączony do Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość stanowi minimalny wzór i dopuszcza się możliwość modyfikacji jego treści, z zastrzeżeniem, iż nowe zapisy nie wprowadzają mniej korzystnych rozwiązań dla uczestników projektu a zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, co najmniej 25 dni przed planowanym rozpoczęciem rekrutacji do projektu.

W ww. wzorze Regulaminu Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wskazała, iż dopiero na podstawie listy sporządzonej z I etapu rekrutacji Beneficjent zaprasza na II etap, tj. konsultacje z doradcą zawodowym. Celem wprowadzenia takiego zapisu nie była chęć wydłużenia rekrutacji i, w konsekwencji, całego projektu a jedynie umożliwienie wszystkim kandydatom, chcącym założyć działalność gospodarczą uczestnictwo w projekcie.

W związku z powyższym, jeżeli Beneficjent zaproponuje inne obiektywne i sprawiedliwe rozwiązanie, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w projekcie potencjalnym jego uczestnikom, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian do Regulaminu rekrutacji.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych, które zawierają również dotacje, finansowe wsparcie pomostowe oraz szkolenia.

Ponadto zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia Beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu do wniesienia części środków własnych. Beneficjent powinien uwzględnić wkład własny uczestników projektu w budżecie zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, a także zawrzeć w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem informację, że będzie wymagał tego wkładu od uczestników projektu, wraz z określeniem formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu oraz terminu jego wniesienia. Należy jednak pamiętać, iż wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu nie może stanowić istotnej bariery w ubieganiu się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wkład własny może być wnoszony przez Uczestników w dowolnym momencie realizacji projektu. Odpowiednia kwota wkładu powinna zostać wniesiona oraz wydatkowana na cele związane z realizacją projektu a następnie przedstawiona do rozliczenia we wniosku o płatność. Ponadto ostateczna wysokość wkładu własnego weryfikowana będzie przez IZ WRPO 2014+ na etapie końcowego wniosku o płatność.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach kryterium dostępu, w oparciu o całą treść wniosku o dofinansowanie, weryfikowane będzie czy Wnioskodawca zawarł informację, że usługi szkoleniowe będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej i/lub informację, że świadczenie w projekcie usług: poradnictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, będzie prowadzone przez podmiot, który posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. W przypadku braku przedmiotowych informacji, IZ odrzuca złożony w odpowiedzi na konkurs wniosek, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium dostępu. Ponadto IZ zwraca uwagę, iż fakt wpisu instytucji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia weryfikowany będzie podczas sprawdzania wniosków o płatność oraz kontroli na miejscu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku zawarcia przez Beneficjenta kilku umów o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, które są realizowane w tym samym czasie (których okres realizacji nakłada się na siebie), dla których łączna wartość dofinansowania (wynikająca z zawartych umów) przekracza limit (10 000 000,00 PLN) określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zabezpieczenie umowy o dofinansowanie której podpisanie powoduje przekroczenie ww. limitu oraz każdej kolejnej umowy ustanowione jest w jednej lub kilku z form wskazanych w pkt. 3.9.3. Regulaminu konkursu. Łączna wartość dofinansowania oznacza łączną wartość zaliczek wynikającą z umów. Sumowaniu podlegają pełne wartości umów, których okresy realizacji nakładają się na siebie. Jednocześnie w sytuacji, w której zakończenie realizacji jednego z projektów skutkuje zmniejszeniem wartości łącznej dofinansowania poniżej ww. kwoty, dopuszczalna jest zmiana przyjętej formy zabezpieczenia na weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w trakcie realizacji projektu. 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 opisując potencjał kadrowy/merytoryczny Wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) należy wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wskazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia). Nie ma konieczności wskazywania imion i nazwisk ww. osób. Istotnym jest to, aby Wnioskodawca już na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie przeanalizował, czy posiadany już potencjał kadrowy/merytoryczny będzie mógł być wykorzystywany do realizacji projektu. Należy wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy/merytoryczny, a więc w szczególności osoby na stałe współpracujące i planowane do oddelegowania do projektu. Dotyczy to w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz trwale współpracujących z Wnioskodawcą np. w przypadku wolontariusza - na podstawie umowy o współpracy. Należy opisać odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres zadań, jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z załącznikiem 8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym do Regulaminu konkursu w przypadku projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln PLN za opisy przedstawione w części I Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu oraz ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. - na podstawie umowy o współpracy. Należy opisać odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania/oddelegowania danej osoby do realizacji projektu oraz zakres zadań, jakie dana osoba realizować będzie na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności.

IZ informuje, iż w ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest objęcie osób, które otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w określonych przez Wnioskodawcę zawodach. Należy jednak pamiętać, iż takie założenia muszą być poparte odpowiednim uzasadnieniem, diagnozą oraz analizą pod kątem zapotrzebowania grupy docelowej na proponowane przez Beneficjenta zawody, w których mają być zakładane działalności gospodarcze. Powyższe założenia  każdorazowo podlegają ocenie przez Komisję Oceny Projektów.

Koszty utrzymania powierzchni biurowych (najem) związane z obsługą administracyjną projektu stanowią koszt pośredni, natomiast koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń na działania merytoryczne stanowią koszt bezpośredni. Udostępnienie pomieszczeń na realizację zadań merytorycznych (np. indywidualne spotkania z uczestnikami projektu) może stanowić wkład własny niepieniężny, przy czym pamiętać należy, iż wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych i została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. 

W przypadku wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość to Beneficjent wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków. Ocena przez KOW wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego możliwa jest zarówno na etapie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także w terminie późniejszym (np. po 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej). Zaznaczyć należy przy tym, iż czas, a także koszty prac KOW należy szczegółowo zaplanować we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto harmonogram zaplanowanych działań, jak również nakład finansowy będzie podlegał ocenie racjonalności, zasadności i efektywności podczas prac Komisji Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

W ramach pkt. 3.5.3.1 wniosku o dofinansowanie projektu Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status określić należy przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 bezpośrednie wsparcie uczestnika – osoby/podmiotu bezpośrednio korzystającego z interwencji EFS – to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu. W opinii IZ WRPO 2014+ za osoby objęte wsparciem EFS
w ramach Poddziałania 6.3.1 uznać należy osoby, które zostały objęte diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowane w ramach kosztów bezpośrednich projektu, o ile wynika to z jego specyfiki. Jednocześnie koszty m.in. personelu obsługowego (w tym obsługa finansowa, administracyjna) oraz koszty obsługi księgowej stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Zatem w opinii Instytucji Zarządzającej w ramach przedmiotowego Poddziałania zatrudnienie osoby rozliczającej dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomostowe wsparcie finansowe, a także organizacja szkoleń i doradztwa stanowić będzie ww. koszt administracyjny związany z obsługą projektu, rozliczany wyłącznie w ramach kosztów pośrednich. Samo prowadzenie szkoleń i doradztwa stanowić już będzie koszty bezpośrednie projektu. i, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu. 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż na kwotę 1 500,00 PLN za przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości składa się koszt wynagrodzenia trenera/doradcy, materiały szkoleniowe i koszt uzyskania certyfikatu/zaświadczenia ukończenia szkolenia. Zgodnie z zapisami załącznika 8.22 (Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość) Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu powinien określić liczbę godzin szkolenia i doradztwa (niemniej jednak IZ WRPO 2014+ zaleca wymiar minimalnie 40 godzin, maksymalnie 80 godzin), biorąc pod uwagę ich użyteczność dla uczestników projektu. Program szkolenia/doradztwa powinien obejmować miedzy innymi: prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, prawo podatkowe, praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, prawo handlowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanów, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu, inne tematy niezbędne dla uczestników projektu z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej. cji na wcześniejszym etapie realizacji projektu. W opinii IZ WRPO 2014+ za osoby objęte wsparciem EFS w ramach Poddziałania 6.3.1 uznać należy osoby, które zostały objęte diagnozą kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe w postaci szkolenia specjalistycznego przysługuje uczestnikom projektu od momentu przyznania bezzwrotnej dotacji i zarejestrowania działalności gospodarczej. Głównym założeniem specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych jest wsparcie rozwoju nowego przedsiębiorcy, tj. powinna pomagać rozwiązywać uczestnikom projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach, a nie dotyczyć stałego wsparcia, np. prowadzenia księgowości podmiotu. Wsparcie to co do zasady powinno być organizowane przez samego Beneficjenta. Jednakże jeżeli zaistnieje potrzeba zorganizowania szkolenia specjalistycznego bądź doradztwa, które będzie wymagać od Beneficjenta zlecenia usługi, wybierając usługodawcę należy zastosować zasadę uczciwej konkurencji opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Tym samym, ogranicza się realizację wsparcia szkoleniowo-doradczego na zasadzie refundacji kosztów świadczenia usług szkoleniowych i doradczych na rzecz uczestników projektu przez firmy zewnętrzne, które nie zostały wybrane przez Beneficjenta (Projektodawcę). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki nie należy do branż należących do sektorów wykluczonych z otrzymania pomocy de minimis. W związku z powyższym w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość istnieje możliwość utworzenia działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki. Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w Regulaminie konkursu zawarte zostały m.in. informacje, kto może zostać uczestnikiem projektu i tym samym, może ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pole 1.10 Temat uzupełniający EFS wniosku o dofinansowanie projektu należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej, tj. 01. Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną lub 03. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Ponadto jest to pole nieobowiązkowe i należy je uzupełnić tylko w przypadku, gdy projekt pośrednio przyczynia się do wdrażania innych tematów EFS.

W punkcie 2.1 Dane Wnioskodawcy w polu PKD Projektu z listy rozwijanej należy wybrać PKD odpowiednie dla typu działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W przypadku realizacji w projekcie kilku typów działań odpowiadających różnym PKD, należy podać PKD działania przeważającego w realizowanym projekcie. PKD Projektu nie musi odpowiadać przedmiotowi działalności podmiotu.

Zgodnie z kryteriami formalnymi zawartymi w Regulaminie konkursu projekt może być realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego. Natomiast w przypadku gdy Projektodawca planuje spełnić kryterium premiujące - projekt jest skierowany do mieszkańców obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji - OSI) - wówczas należy skoncentrować miejsce realizacji projektu na wybranych obszarach.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego, który należy wpisać w punkcie 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu PLN w wierszu w tym wkład prywatny. Wniesiony wkład prywatny nie dotyczy pomocy publicznej. Niemniej jednak należy wypełnić wiersz: wydatki objęte pomocą de minimis – II, wpisując łączną kwotę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. 

W punkcie 5.2 Planowane/docelowe źródła finansowania wydatków kwalifikowanych projektu należy uzupełnić wiersze: środki wspólnotowe (poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosi 85%), budżet państwa (dofinansowanie projektu w wysokości 10%) i prywatne (wkład własny w wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych). Dotyczy to przypadku gdy wkład własny wynoszący 5% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, pochodzi ze środków prywatnych, a nie środków publicznych. W przypadku projektu realizowanego przez jednostkę budżetową, jednostkę samorządu terytorialnego należy wypełnić wiersze: środki wspólnotowe (85%), budżet państwa (10%) i budżet jst lub inne krajowe środki publiczne (5%).

W obradach Komisji Oceny Wniosków musi uczestniczyć minimum trzech oceniających, ale oceny złożonych wniosków dokonują dwie osoby z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny. Dlatego też w budżecie projektu należy wykazać liczbę ocenionych wniosków pomnożoną przez dwie osoby oceniające. 

Wskaźnik Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie mierzy liczbę osób objętych instrumentami rynku pracy, wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy oraz liczbę osób objętych wsparciem w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym diagnoza kompetencji zawodowych, szkolenia, doradztwo, dotacje, wsparcie pomostowe). Formy aktywizacji zawodowej reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z póżn. zm.). Moment pomiaru wskaźnika następuje wraz z rozpoczęciem udziału w ww. formie aktywizacji - zgodnie z Załącznikiem 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1. W związku z powyższym do przedmiotowego wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektu, którzy zostali zaktywizowani w ramach projektu, w tym te osoby, które otrzymały środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa, iż po zakończeniu etapu szkoleniowo - doradczego uczestnik projektu składa wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zawierający biznesplan. Następnie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnik projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dokonanie czynności związanych z zarejestrowaniem przedsiębiorcy uprawnia go do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a Beneficjentem. 

Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, środki w ramach bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej może uzyskać maksymalnie 80% uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego, jednakże nie mniej niż 60% uczestników realizowanego projektu. Oznacza to, iż działalność gospodarczą muszą założyć osoby, które otrzymały środki na jej założenie w ramach projektu. Niemniej jednak, jeżeli uczestnik projektu, który po etapie szkoleniowo - doradczym nie zakwalifikował się do otrzymania dotacji, może dobrowolne rozpocząć własną działalność gospodarczą, o ile posiada środki na wskazane przedsięwzięcie. Jednocześnie nadmieniam, iż wsparcie pomostowe dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy założyli działalność gospodarczą ze środków pochodzących z dofinansowania projektu.

Bezpośrednie wsparcie uczestnika – osoby/podmiotu bezpośrednio korzystającego z interwencji EFS – to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

W związku z powyższym, za osoby objęte wsparciem EFS w ramach Poddziałania 6.3.1 uznać należy osoby, które zostały objęte pierwszą formą wsparcia, tj. diagnozą kompetencji zawodowych.

Poziom udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (min 60%, max 80% uczestników) należy liczyć od liczby osób, które brały udział we wsparciu szkoleniowo – doradczym, uwzględniającej także osoby, które skorzystały ze szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych w PO KL w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz osoby, u których potwierdzono, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ w tej kwestii nie wprowadziła żadnych ograniczeń a decyzja odnośnie możliwych form wniesienia przez Uczestnika projektu zabezpieczenia należy do Beneficjenta. 

Załączona do Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Karta oceny biznesplanu stanowi minimalny wzór i dopuszcza się możliwość modyfikacji jej treści, z zastrzeżeniem, iż nowe zapisy nie wprowadzają mniej korzystnych rozwiązań dla uczestników projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty realizowane w ramach przedmiotowego Poddziałania mogą być skierowane bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo od dnia 30 urodzin z jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

W związku z powyższym Projektodawca musi objąć wsparciem osoby bezrobotne  i/lub osoby bierne zawodowo pod warunkiem, że należą one do jednej lub kilku powyższych grup.  Ponadto, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Natomiast osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.

W związku z powyższym kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym spełnia kryteria grupy docelowej, natomiast kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim zgodnie z powyższą definicją nie może być uczestnikiem projektu. 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektodawca powinien utworzyć rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zawierających dotacje oraz wsparcie pomostowe) planowanych do udzielenia w ramach projektu.

Zgodnie z załącznikiem 8.13 (Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług) do Regulaminu konkursu wynagrodzenie psychologa oraz wynagrodzenie doradcy zawodowego w zakresie oceny predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, jako personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji stanowią koszt bezpośredni w projekcie.

Zgodnie z pkt 4.7.2 Regulaminu konkursu spełnienie kryteriów premiujących weryfikowane będzie w oparciu o treść całego wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie Wnioskodawca, który zobowiązuje się do spełnienia kryteriów premiujących powinien w pkt. IV wniosku o dofinansowanie Wskaźniki osiągnięć uwzględnić wskaźniki specyficzne dla projektu, adekwatne do przedmiotowych kryteriów, pozwalające na monitorowanie ich osiągnięcia oraz stanowiące podstawę oceny wykonania przedmiotowych kryteriów. Ponadto branże zidentyfikowane jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla rozwoju województwa wielkopolskiego muszą być zgodne z sekcjami PKD przyporządkowanymi do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski na podstawie Załącznika nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 - 2020 oraz Załącznika 8.21 do Regulaminu konkursu.

Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej nie otrzymają bezpośrednio dofinansowania. Nie są zatem uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie, ale mogą uczestniczyć w projekcie, stanowiąc grupę docelową, o ile spełniają jej wymagania określone w Regulaminie konkursu. Zatem, ze wsparcia udzielanego przez wyżej wymienionych Beneficjentów mogą skorzystać uczestnicy projektu, tj. osoby kwalifikujące się do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Zaznacza się, iż zawsze muszą to być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w drodze ogłoszonego konkursu wyłoni Beneficjentów (podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), odpowiedzialnych za realizację projektów, w ramach których będzie możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zamieści na swojej stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl listę projektów przyjętych do dofinansowania. Znajdą się tam również dane teleadresowe Beneficjentów realizujących przedmiotowe projekty.

IZ WRPO 2014+ zachęca do zapoznania się z opracowanym poradnikiem Na ścieżce po europejskie pieniądze, dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce O programie w kategorii Pobierz poradniki i publikacje oraz śledzenia informacji na temat konkursu RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 w celu skontaktowania się z Beneficjentem, który przeprowadzi przez poszczególne etapy projektu uczestnika chcącego pozyskać środki finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Działania oferowane w ramach projektów uwzględniają wsparcie szkoleniowo - doradcze oraz środki finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej, przeznaczone dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa, iż po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego, zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a Beneficjentem, środki na założenie działalności wypłacane są uczestnikowi projektu w jednej transzy, której wysokość nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

Koszty działań, jakimi mogą zostać objęci uczestnicy projektu w formie:  konferencji, seminariów, warsztatów, publikacji służących rozpowszechnianiu metod rozwoju w zakresie przedsiębiorczości należy umieścić w projekcie w ramach drugiego typu wsparcia: szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość punkt 3.2 str 13. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie pomostowe może być udzielone w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej lub w postaci wsparcia finansowego wypłacanego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione
o obie formy wsparcia pomostowego.

Pomoc finansowa wypłacana jest miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego. Wysokość pomostowego wsparcia finansowego uzależniona jest wyłącznie od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności – kwota ta nie jest zależna od momentu wypłaty wsparcia pomostowego (np. różnych lat kalendarzowych) i w trakcie realizacji projektu, co do zasady, ustalana jest jednorazowo. 

W przypadku wsparcia w postaci usług szkoleniowych/doradczych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są one realizowane przez podmioty posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych/agencji zatrudnienia (z wyłączeniem usług niewymagających wpisów, wskazanych w powyższej ustawie). 

Koszty związane z zaangażowaniem personelu rozliczać można na podstawie umowy cywilnoprawnej czy umowy o pracę (z wyłączeniem usług zleconych) i są one kwalifikowane pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Natomiast każde przekroczenie cen lub zmiana jednostek miary zawartych w przedmiotowym wykazie wymaga od projektodawcy uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie, a ich kwalifikowalność oceniana jest każdorazowo indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

Zaznacza się jednak, iż przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej czy miejsce realizacji. Planując budżet projektu należy także uwzględnić fakt, iż szacunkowy koszt jednostkowy wsparcia na uczestnika, który utworzy w wyniku realizacji projektu działalność gospodarczą nie powinien przekroczyć kwoty 56 012,63 PLN.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w pkt 2.2.1 należy z listy rozwijanej wybrać odpowiednia opcję (TAK/NIE/CZĘŚCIOWO) dotyczącą kwalifikowalności podatku od towaru i usług (VAT). Ponadto należy uzasadnić kwalifikowalność podatku VAT w ramach projektu powołując się na odpowiednie, aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Jednocześnie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny tylko wtedy gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie
z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa. IZ WRPO 2014+ nadmienia, iż na wnioskodawcy/ beneficjencie spoczywa obowiązek wykazania prawidłowości zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych oraz wskazania odpowiedniego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie. Analizując własną sytuację prawnopodatkową wnioskodawca/ beneficjent powinien uwzględnić nie tylko bieżący stan faktyczny, ale także swoje zamierzenia na przyszłość, zwłaszcza związane z planowanym wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu. W przypadku wątpliwości w kwestii podatku VAT należy zwrócić się do właściwej izby skarbowej w celu uzyskania indywidualnej interpretacji.  

W punkcie 1.10 wniosku o dofinansowanie projektu z listy rozwijalnej należy wybrać temat uzupełniający EFS w zależności od działań zaplanowanych w projekcie. Ponadto powinien on w najwyższym stopniu pośrednio przyczyniać się do wdrażania innych celów tematycznych. Biorąc pod uwagę, iż w ramach konkursu mogą być realizowane projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), wskazane by było, aby w ramach tego punktu wybrać z listy rozwijalnej opcję 01 Wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną. Należy jednak podkreślić, iż uzupełnienie tego pola jest nieobowiązkowe. 

W punkcie 3.2 Profil działalności, której dotyczy projekt, zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu należy wybrać przynajmniej jeden z profili działalności, której dotyczy projekt. W przypadku nie wybrania żadnego z zaproponowanych profili działalności, należy uzupełnić pole „Inny” profilem właściwym dla projektu. W szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości jednoznacznego określenia profilu działalności, w polu „Inny” należy wpisać: Inne niewyszczególnione usługi.

Na szablonie wniosku o dofinansowanie projektu punkt 5.1.3 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, jest nieaktywny. W związku z powyższym w/w punkt nie jest możliwy do uzupełnienia przez Beneficjenta i nie będzie miało to wpływu na negatywną ocenę wniosku.

W punkcie 3.8 Komplementarność z innymi dokumentami strategicznymi, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać, czy przedmiotowy projekt jest komplementarny z innymi dokumentami strategicznymi (Strategią UE Morza Bałtyckiego, Regionalną Strategią Innowacji Wielkopolski na lata 2015-2020). W przypadku braku komplementarności należy wybrać opcję „Brak powiązania”. W związku z powyższym wybór opcji „Brak powiązania” nie powoduje odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej.

W punkcie VIII Oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera wniosku o dofinansowanie projektu na wskazane w zapytaniu Oświadczenia: Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny pod warunkiem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nich zawartych oraz Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku oraz wskazuję podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status Wnioskodawcy w pkt 3.5.4 „Informacje dodatkowe” Beneficjent powinien wyrazić zgodę wybierając tym samym opcję TAK.

Celem ograniczenia liczby uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego, którym wypłacona zostanie dotacja w ramach projektu jest wyłonienie najlepiej opracowanych biznesplanów przedsięwzięcia. Osoby, którym nie przyznano wsparcia kończą udział w projekcie po etapie szkoleniowo-doradczym i tym samym zostają uwzględnione wyłącznie we wskaźniku: Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie.

Zgodnie z zapisami umowy o udzieleniu wsparcia finansowego, Uczestnik projektu zobowiązany jest do przekazywania Beneficjentowi informacji odnośnie statusu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w okresie 12, 24 i 36 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie Beneficjent zobligowany jest do przekazywania informacji w powyższym zakresie do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, także po zakończeniu terminu realizacji projektu. Natomiast koszty związane z monitoringiem i kontrolą są kwalifikowalne w projekcie wyłącznie jeżeli zawierają się okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie.

Zrealizowany projekt można przekazać w zarządzanie innej instytucji, np. jednostce samorządu terytorialnego w celu utrzymania trwałości po zakończeniu realizacji projektu oraz możliwości kontynuacji projektu w danej społeczności lokalnej.

W przypadku projektu partnerskiego należy dokonać wyboru partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). „Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

W związku z powyższym osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie ma udziały oraz jest prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. wchodzi w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu) nie może zawrzeć umowy partnerskiej pomiędzy tymi podmiotami.

W przypadku projektów, które zakładają stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) uczestnik projektu powinien prowadzić działalność gospodarczą z wiodącym PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w ww. sektorze. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii są to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 

Ponadto stworzenie nowych miejsc pracy dotyczy zarówno założenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu jak i zatrudnienie przez niego pracownika, w rozumieniu Kodeksu pracy. Odpowiada temu wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ww. wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.

Szacunkowy koszt jednostkowy wsparcia na uczestnika projektu, który utworzy w wyniku realizacji projektu działalność gospodarczą nie powinien przekroczyć kwoty 56 012,63 zł zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Ponadto koszt szkolenia specjalistycznego w wysokości 5 000,00 zł oraz podstawowe wparcie szkoleniowo-doradcze w wysokości 1 500,00 zł dotyczą maksymalnego wsparcia dla jednej osoby.

W punkcie 5.1.2 wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić poniesienie wydatków nieujętych w katalogu wydatków lub których wartość przekracza stawki ujęte w taryfikatorze załączonym do Regulaminu konkursu. W przeciwnym razie, w polu 5.1.2 należy wpisać „Nie dotyczy”.

W związku z powyższym, przyjęcie dopuszczalnej stawki zgodnie z załącznikiem 8.13 do Regulaminu konkursu nie wymaga uzasadnienia. Jednocześnie nie oznacza również, że będzie ona akceptowana w każdym budżecie, ponieważ przy ocenie wniosku o dofinansowanie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej czy miejsce realizacji.

Kryterium premiujące odnoszące się do mieszkańców z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze zakłada realizację projektu skupioną tylko i wyłącznie na osobach z tych obszarów. W związku z tym, Projektodawca chcący spełnić niniejsze kryterium musi skierować swój projekt do osób z gmin należących do wskazanego obszaru zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI) – załącznik 8.20 do Regulaminu konkursu.

Wszelkie załączniki do Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość stanowią minimalne wzory i dopuszcza się możliwość modyfikacji ich treści, z zastrzeżeniem, iż nowe zapisy nie wprowadzają mniej korzystnych rozwiązań dla uczestników projektu. Dodatkowo, w odniesieniu do Regulaminu rekrutacji uczestników, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego, wymaga się aby wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, co najmniej 25 dni przed planowanym rozpoczęciem rekrutacji do projektu. Jeżeli Beneficjent zaproponuje inne obiektywne i sprawiedliwe rozwiązanie, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w projekcie potencjalnym jego uczestnikom, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian do ww. dokumentów. 

Kompleksowość wsparcia oznacza powiązanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z usługami towarzyszącymi, tj. jeżeli z diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych, czy analizy kondycji finansowej wynikać będzie konieczność udzielenia nowopowstałym przedsiębiorstwom pomocy finansowej, szkoleniowej czy doradczej, udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być uzupełnione o wsparcie pomostowe (finansowe, szkoleniowo-doradcze).  Niniejszym nie oznacza to jednak, iż uczestnik projektu ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich typach projektu. Jeśli z diagnozy kompetencji będzie wynikało, że uczestnik projektu posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia, wówczas nie musi korzystać z ww. szkolenia. 

Projektodawca musi w projekcie przyznać bezzwrotną dotację na otworzenie działalności gospodarczej dla maksymalnie 80 % uczestników projektu, jednakże nie mniej niż 60% uczestników. Dla tej grupy uczestników Projektodawca musi zapewnić środki na przyznanie bezzwrotnych dotacji. W ramach  ww. środków Projektodawca musi przeznaczyć 15% na rezerwę finansową. Nie oznacza  to jednak, iż rezerwa ta zwiększa środki na przyznanie bezzwrotnych dotacji   w ramach  ww. środków. Rezerwa ta powinna być utworzona w celu ewentualnych odwołań uczestników. Jeśli rezerwa nie zostanie w pełni wykorzystana  na odwołania, wtedy można ją przeznaczyć na udzielenie dotacji kolejnym uczestnikom projektu z listy rezerwowej.

Usługa rozwojowa to wszelkie działania, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników (wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym). W związku z tym, jeśli Projektodawca zakłada udzielenie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym, wówczas może założyć takie zadanie w projekcie. 

W punkcie 5.1.3 wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu własnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. Wkład prywatny wnoszony przez uczestników projektu nie dotyczy pomocy publicznej. W związku
z powyższym nie należy przedstawiać metodologii jego wyliczenia.

W przypadku, gdy w projekcie nie zakłada się wniesienia wkładu własnego przez uczestników projektu, to za wniesienie całości wymaganego poziomu wkładu własnego na poziomie 5% wydatków kwalifikowalnych odpowiada Beneficjent.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż na szablonie wniosku o dofinansowanie projektu ww. pozycja we wniosku o dofinansowanie jest nieaktywna.

W związku z tym, punkt ten nie jest możliwy do uzupełnienia przez Beneficjenta i nie będzie miało to wpływu na negatywną ocenę jego wniosku.

W ramach konkursu RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15, Beneficjent jest operatorem wsparcia finansowego, w związku z powyższym pomoc przyznawana w ramach projektu na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis II.

Zgodnie z załącznikiem 8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu, punkt 1.11 Kody terytorialne mechanizmów wdrażania wniosku o dofinansowanie projektu należy uzupełnić poprzez wskazanie odpowiedniej wartości dostępnej z listy rozwijanej. W przypadku, gdy specyfika realizowanego przez Beneficjenta projektu nie odpowiada żadnej z dostępnych do wybrania kategorii, należy zaznaczyć pozycję „nie dotyczy”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego w ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące jedynie:

-              diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),

-              szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-              dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

-              wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe wsparcie finansowe.

W związku z powyższym koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uczestników oraz koszty związane z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi specjalistycznych, jak np. platforma nie zostały przewidziane w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przedmiotowym konkursie.

Na kwotę 1 500,00 PLN za przeprowadzenie szkolenia składa się koszt wynagrodzenia trenera/doradcy, materiały szkoleniowe i koszt uzyskania certyfikatu/ zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Dodatkowo należy pamiętać, iż wydatki związane z opieką nad dzieckiem/ osobą zależną oraz koszty dojazdu będą kwalifikowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami).

W przypadku kosztów związanych z monitoringiem prowadzonym w ramach projektu możliwe jest założenie zwrotu kosztów dojazdu na monitoring i kontrole. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe działania powinny być przeprowadzane przez personel projektu, mieszczą się one w kategorii kosztów pośrednich projektu.

W odniesieniu do wskaźnika mierzącego liczbę usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu, IZ WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z załącznikiem 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 należy uwzględnić liczbę usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw w ramach programu. Usługa rozwojowa rozumiana jest jako wszelkie działania, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników. W związku z powyższym uzasadnione jest objęcie wskaźnikiem osób uczestniczących we wsparciu pomostowym, tj. szkoleniach specjalistycznych.

W ramach Działania 6.3, Poddziałania 6.3.1 występuje wyłącznie pomoc de minimis II, tj. wnioskodawca jest operatorem przekazującym środki uczestnikom projektu stanowiące pomoc publiczną. W przedmiotowej sytuacji wyżej wymieniona tabela wniosku o dofinansowanie nie jest aktywna do uzupełnienia.

Koszt wynagrodzenia specjalisty ds. monitoringu, kontroli i rozliczania dotacji inwestycyjnej stanowi koszt personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu i tym samym powinien być obligatoryjnie rozliczany w kosztach pośrednich.

Do personelu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, za wyjątkiem pkt 7 ww. podrozdziału dotyczącego angażowania do projektu osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu środki w ramach bezzwrotnej dotacji może otrzymać maksymalnie 80% uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego, jednakże nie mniej niż 60% uczestników (załącznik 8.22 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość), a także Beneficjent powinien utworzyć rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (załącznik Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Ww. % uczestników projektu, którzy docelowo otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dotyczy wszystkich udzielonych dotacji, czyli również tych z puli środków rezerwowych udzielonych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania.

Do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego Beneficjenta (Projektodawcy) stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych, które zawierają również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe.

Kryterium premiujące pn. „Projekt jest skierowany do mieszkańców obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (zgodnie z Regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI)” dotyczy wyłącznie osób, które zamieszkują wskazane obszary funkcjonalne.

Nie dotyczy natomiast osób, które nie są mieszkańcami i nie przebywają z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z § 25 Kodeksu cywilnego) na ww. terenach lecz tylko się na nich uczą lub pracują.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej jest to kwota, która może przypadać na uczestnika, który otrzymał środki na działalność gospodarczą, tj. wartość wszystkich wydatków również tych poniesionych na uczestników, którzy nie otrzymają  środków na działalność (czyli całą wartość projektu) dzielimy przez liczbę uczestników, którzy otrzymali dotację i ta kwota nie powinna przekroczyć 56 012,63 zł.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 tabela jest uzupełniana jedynie w przypadku projektów partnerskich. Każdy z podmiotów powinien być należycie opisany poprzez uzupełnienie w wierszach wymaganych danych oraz stopnia uczestnictwa wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację projektu, w tym Wnioskodawcy jako partnera wiodącego.

Nabór: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-06-30 do 2017-07-17 )

Jest to pole opisowe dostępne wyłącznie w przypadku projektów, w ramach których zakłada się uzyskiwanie przez uczestników projektu kwalifikacji i/lub nabywanie kompetencji. Celem projektów Poddziałania 6.3.1 jest utworzenie miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego też co do zasady działania projektowe nie odnoszą się bezpośrednio do podnoszenia kwalifikacji, czy też nabywania kompetencji. Niemniej jednak, jeżeli Wnioskodawca założy w projekcie wskaźniki dotyczące uzyskiwania przez uczestników projektu kwalifikacji i/lub nabywania kompetencji, wówczas punkt 3.5.5 wniosku o dofinansowanie powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, stanowiącą załącznik nr 8.7 do Regulaminu konkursu.

W przypadku obu wskaźników rezultatu bezpośredniego wnioskodawca zobligowany jest do określenia zarówno wartości bazowej, jak również wartości  docelowej, przy czym wartość bazowa nie jest wliczana do wartości docelowej, (w sytuacji, gdy oszacowanie wartości bazowej wskaźników rezultatu bezpośredniego nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność wartość bazowa może wynosić zero).

Wskaźnik należy umieścić, jako wskaźnik kluczowy w ramach punktu 4.1. Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wkład własny liczony jest od kwoty całego budżetu projektu (od sumy kosztów pośrednich i bezpośrednich), włącznie z kwotą dotacji i wsparcia pomostowego. 

OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii - zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii są to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. W przypadku projektów, które zakładają stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) uczestnik projektu powinien prowadzić działalność gospodarczą z wiodącym PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w ww. sektorze.

15% liczymy od kwoty przypadającej równowartości środków przeznaczonych na  bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie będą to dodatkowe środki w budżecie. Jeżeli do projektu zostanie przyjętych 100 uczestników, z tego 80 otrzyma dotację, wówczas kwota przeznaczona na pozycję: dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyniesie ok. 2 mln PLN (80*25 000,00=2 000 000,00). Z tej kwoty należy przeznaczyć rezerwę finansową (300 tys. PLN) na ewentualne odwołania, zgodnie z załącznikiem nr 8.20 do Regulaminu konkursu. Ta rezerwa nie powiększa puli środków przeznaczonych na wskazaną pozycję budżetową, czyli dotacje.

Wnioskodawca nie ma obowiązku realizacji projektu zgodnego z Mandatem Terytorialnym – nawet w przypadku, gdy obszar realizacji projektu jest zbieżny (w całości lub części) z obszarem danego OSI.

Wnioskodawca, który deklaruje zgodność projektu z danym Mandatem Terytorialnym (i tym samym ubiega się o dofinansowanie w ramach wydzielonej puli środków przypadającej na dany OSI), jest zobowiązany do wskazania w treści wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.5 Charakterystyka projektu, informacji wskazującej, w ramach którego Mandatu Terytorialnego OSI zamierza realizować projekt. Ponadto, Projektodawca musi zadeklarować na liście oświadczeń pkt. 19 lub pkt 20.

Oświadczam, że realizuję projekt zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (nie dotyczy w przypadku realizacji projektu w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI oraz projektów w ramach ogólnej puli środków).

Oświadczam, że realizuję projekt zgodnie z Mandatem Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (nie dotyczy w przypadku realizacji projektu w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI oraz projektów w ramach ogólnej puli środków).

Zgodność realizacji projektów z Mandatami Terytorialnymi dla wybranych OSI (w przypadku Poddziałania 6.3.1 dla obszarów: Konińskiego OSI oraz Leszczyńskiego OSI) oznacza, że realizacja projektów musi wynikać wprost z Mandatów Terytorialnych, a obszar realizacji projektu, grupa docelowa (uczestnicy projektu pochodzą wyłącznie z obszaru danego OSI) oraz warunek rejestracji działalności gospodarczej uczestnika projektu (która musi zostać zarejestrowana na obszarze danego OSI) będzie zawężony wyłącznie do danego OSI.

Konsultanci świadczący usługi doradcze o charakterze specjalistycznym muszą być konsultantami zewnętrznymi w stosunku do nowopowstałego przedsiębiorstwa (uczestnika projektu, który rozpoczął, dzięki środkom projektowym, prowadzenie działalności gospodarczej), nie zaś beneficjenta. Oznacza to, że beneficjent ma możliwość zaangażowania do świadczenia usług własnego personelu zatrudnionego u beneficjenta na podstawie umowy o pracę. Należy przy tym pamiętać, iż tematyka doradztwa musi wynikać bezpośrednio z zapotrzebowania uczestnika projektu na tego typu usługę, a nie z zasobów, jakimi w danym momencie dysponuje beneficjent. Nie może zatem dochodzić do sytuacji, w których tematyka doradztwa, z którego może skorzystać uczestnik, jest ograniczana wyłącznie do obszarów, w których kompetentny jest stały personel beneficjenta.

Istnieje możliwość dokonania jednocześnie przez doradcę i psychologa diagnozy potencjału przedsiębiorczości uczestnika projektu, jeżeli z doświadczenia wnioskodawcy wynika, iż występuje konieczność sporządzenia pełniejszej oceny uczestnika. Niemniej jednak, zawsze należy zwracać uwagę na fakt, by koszty poniesione w ramach projektu (zwłaszcza te w zadaniu dotyczącym diagnozy przedsiębiorczości) były racjonalne, efektywne i nie powielały tych samych czynności – by nie dochodziło do podwójnego finansowania.

Nie ma takiej konieczności, jednak należy pamiętać o kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu – niezależnie od tego czy w ramach ogólnej puli środków, czy też w ramach Mandatu Terytorialnego danego OSI.

Usługa rozwojowa są to wszelkie działania, których celem jest rozwój danego przedsiębiorcy lub jego pracowników. Do tej grupy można zaliczyć indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym (w ramach wsparcia pomostowego), których koszt nie przekracza 5 000,00 PLN, w zależności od rodzaju i zaawansowania usługi. Nie jest natomiast usługą rozwojową wsparcie pomostowe o charakterze wyłącznie finansowym.

Nie. Koszty przeprowadzenia rekrutacji w ramach projektu, w szczególności wyszukiwania i informowania uczestników projektu i prowadzenia spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, na plakatach i ulotkach projektu (w tym weryfikacja kwalifikowalności uczestników projektu oraz weryfikacja wstępnych założeń biznesplanu, na podstawie wstępnego formularza rekrutacyjnego) stanowią koszty pośrednie realizacji. W ramach kosztów bezpośrednich można ująć natomiast koszt personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa czy doradcy zawodowego na etapie diagnozy predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, należy wybrać z listy rozwijanej PKD odpowiednie dla typu działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. W przypadku realizacji w projekcie kilku typów działań odpowiadających różnym PKD, należy podać PKD działania przeważającego w realizowanym projekcie. PKD Projektu nie musi odpowiadać przedmiotowi działalności podmiotu (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako typu Wnioskodawcy).

Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w powyższym artykule, oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ostatnim ogłoszonym Monitorem Polskim - za Czerwiec 2017, Lipiec 2017, Sierpień 2017 – kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4 353,55 zł (Monitor Polski z 16.05.2017 r. - poz. 446). 

Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej może być podzielone na 2 etapy, niemniej jednak Beneficjent podejmuje ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę potrzeby uczestnika projektu zawarte we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, o którym mowa w pkt. 3.3.2 Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 (załącznik nr 8.20 do Regulaminu konkursu). Należy przy tym pamiętać, że sposób udzielania wsparcia pomostowego w formie pomocy finansowej, powinien zostać uregulowany przez Beneficjenta w regulaminie przyznawania środków finansowych oraz w umowie o udzielenie wsparcia finansowego (załączniki: 4 i 8 do cyt. Standardów)

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Nabór: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 ( od 2015-11-23 do 2015-12-07 )

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

Oczekiwany standard oraz ceny rynkowe najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów i usług w ramach WRPO 2014+ przedstawiono w załączniku nr 8.13 do Regulaminu konkursu. Tym samym każde przekroczenie cen zawartych w przedmiotowym wykazie wymaga od Projektodawcy uzasadnienia w treści wniosku o dofinansowanie. W przeciwnym razie wydatki mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

Nie będą przyjmowane do dofinansowania projekty nadmiernie rozciągnięte w czasie, a przez to nieefektywne kosztowo, dlatego też działania projektowe powinny bezpośrednio następować po sobie, a każdy etap realizacji projektu powinien dotyczyć kompletnej grupy uczestników projektu. Ponadto zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu WRPO 2014+ Projektodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (typ wsparcia nr 5) może być kierowane wyłącznie do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Dokumentacja konkursowa nie wyklucza z ubiegania się o dofinansowanie podmiotów, które prowadziły żłobek dofinansowany ze środków EFS w poprzednim okresie programowania PO KL.

 

W ramach konkursu można realizować wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy. Należy pamiętać
o spełnieniu kryterium dostępu Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną – w oparciu o całą treść wniosku o dofinansowanie weryfikowana będzie informacja dotycząca zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. W przypadku braku informacji na temat zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną, IZ WRPO 2014+ odrzuca złożony w odpowiedzi na konkurs wniosek, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium dostępu. 

Celem działań projektowych Poddziałania 6.4.1 jest możliwość godzenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi poprzez wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wzrost poziomu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. Zakres wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 6.4.1 na rzecz upowszechnienia dostępu do opieki nad dzieckiem do lat 3 zawarty w Regulaminie konkursu nie obejmuje działań związanych z organizacją zajęć dodatkowych.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz pkt. 3.1.1 Regulaminu konkursu, o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Wskaźniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej dotyczą tylko tych projektów, które zakładają realizację instrumentów aktywizacji zawodowej. Pomiar efektywności zatrudnieniowej jest obowiązkowy tylko dla grup, które ostatecznie występują w projekcie. Wysokość wskaźnika uzależniona jest od grupy docelowej. Jeśli projekt nie zakłada profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową wskaźnik efektywności zatrudnieniowej powinien być spełniony na poziomie 40 %. Natomiast jeśli w projekcie będą występowały osoby z niepełnosprawnością, wówczas wskaźnik dla tej grupy powinien wynosić co najmniej 20%, a w przypadku osób długotrwale bezrobotnych - co najmniej 30%. Projekt skierowany w całości do jednej grupy docelowej np. osób z niepełnosprawnością mierzy efektywność zatrudnieniową wyłącznie w odniesieniu do tej grupy. W sytuacji gdy projekt nie uwzględnia profilowania wsparcia na konkretną grupę docelową i uczestnik projektu wpisuje się w wiele kategorii (np. posiada cechę osoby z niepełnosprawnością oraz osoby długotrwale bezrobotnej) wówczas tę samą osobę wykazuje się we wszystkich kategoriach do których należy.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników założonych w projekcie, IZ WRPO 2014+ może podjąć decyzję o zastosowaniu reguły proporcjonalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego dotyczącego liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Co więcej, uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące (osoby pracujące zdefiniowane zostały we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu). Wskaźnik mierzony jest w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia powinny być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

Zgodnie z zapisami pkt. 4.3. Regulaminu konkursu, kryterium dostępu numer 6 dotyczące nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zostanie spełnione, jeśli Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie założy zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez daną instytucję. W przeciwnym razie, IZ WRPO 2014+ odrzuca złożony w odpowiedzi na konkurs wniosek, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium dostępu.

Zgodnie z zapisami pkt. 4.7. Regulaminu konkursu, odnośnie kryterium premiującego numer 2, Wnioskodawca otrzyma dodatkowe punkty za utworzenie miejsc w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków i/lub klubu dziecięcego i/lub zapewnienie opiekuna dziennego.

Zgodnie z załącznikiem 8.14 Regulaminu konkursu dotyczącym wykazu kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1, nie ma możliwości sfinansowania zajęć dodatkowych, takich jak np. języki obce. Jednakże zgodnie z ww. załącznikiem istnieje możliwość sfinansowania, w ramach bieżącego funkcjonowania żłobka, wynagrodzenia osób, których zatrudnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca wychowania dzieci, w tym logopedy.

W ramach konkursu wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
 • do przedsiębiorców i pracodawców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Uwzględniając powyższe, osoby, które wróciły do pracy po urlopie macierzyńskim/ojcowskim i w związku z tym posiadają problem z opieką nad małym dzieckiem, nie spełniają wymagań odnośnie grupy docelowej. Dopiero ich odejście na urlop wychowawczy spowoduje, iż ww. wymagania zostaną spełnione i będą mogły otrzymać wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie standardu minimum stanowiącego załącznik 8.17 do Regulaminu konkursu. We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ocenie pod kątem spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podlega cała treść wniosku o dofinansowanie projektu. Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu a nie personelu zatrudnionego w żłobku.

Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty). Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku. Nie ma możliwości przyznawania części ułamkowych punktów za poszczególne kryteria w standardzie minimum. Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od innych kryteriów oceny. Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu. Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum mogą wynikać z profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe oraz zamkniętej rekrutacji. Zaleca się, aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków, również zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn - pomimo iż nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze standardu minimum.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej.

Należy również zwrócić uwagę, iż grupą docelową w ramach Poddziałania 6.4.1 nie jest personel zatrudniony w żłobku ale osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, oraz przedsiębiorcy i pracodawcy w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie ze standardem minimum stanowi zawsze indywidualną ocenę osoby jej dokonującej. Ocena prowadzona jest na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.4.1 wsparcie ma się przyczyniać do wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w szczególności kobiet. Ponoszenie wydatków na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwłaszcza do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, może mieć miejsce wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki. W związku z powyższym w ramach Poddziałania 6.4.1 istnieje możliwość dostosowania miejsca opieki do potrzeb konkretnego dziecka z niepełnosprawnością, które jest już objęte opieką w żłobku. Ponadto na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb Projektodawca może również dostosować istniejące miejsca opieki tak aby mogły z nich korzystać dzieci z niepełnosprawnościami.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż utworzony żłobek lub klub dziecięcy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925). Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami musi wynikać z konkretnych potrzeb w tym zakresie. 

Kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej (jeśli dotyczy) i merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej - jeżeli weryfikacja wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny merytorycznej - jeżeli weryfikacja wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny merytorycznej. Na podstawie zapisów w punkcie 4.3 (kryteria dostępu) do Regulaminu konkursu ocenia się, czy dane kryterium jest spełnione, nie spełnione lub też czy nie dotyczy danego projektu. Ocenie podlegają tylko wymagane kryteria dostępu oraz kryteria dotyczące typu wsparcia zaplanowanego przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym kryterium dotyczące efektywności zatrudnieniowej będzie dotyczyło jedynie 5 typu wsparcia zakładającego aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z załącznikiem 8.2 (Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.4.1) do Regulaminu konkursu typ projektu: projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej ma na celu zwiększenie trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym samym zwalczanie feminizacji ubóstwa, zmniejszenie podziału ze względu na płeć i zwalczanie stereotypów dotyczących płci na rynku pracy, upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami. Wnioskodawca wybiera powyższy typ projektu jedynie w sytuacji, kiedy w ramach projektu będzie realizował ww. działania.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu w niniejszym konkursie nie zezwala na stosowanie stawek jednostkowych w ramach uproszczonych metod rozliczania wydatków. Jednocześnie w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie uproszczonej metody rozliczania wydatków, tj. kwot ryczałtowych jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

W ramach konkursu źródłem wkładu własnego Wnioskodawcy mogą być środki jednostek samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem, iż zgodnie z Wytycznymi zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków w projekcie. Podmioty o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, określa rada gminy w drodze uchwały.

Utworzenie miejsca opieki poprzez dofinansowanie usług niań będzie stwierdzane na podstawie kserokopii umowy uaktywniającej przedstawianej przez rodzica.

Celem działań projektowych Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi jest możliwość godzenia pracy z obowiązkami opiekuńczymi poprzez wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wzrost poziomu zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dzieckiem. Zatem możliwe jest również utworzenie żłobka, jeśli jest taka potrzeba. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach przedmiotowego Poddziałania, wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. W przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu albo typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, wartość wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona o 5%, zatem łączna wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financingu ostatecznie może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, infrastruktury na stałe przytwierdzonej do nieruchomości oraz dostosowanie lub adaptacje (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. W ramach Podziałania 9.1.2 Infrastruktura społeczna istnieje możliwość uzyskania wsparcia inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów wsparcia dziennego dzieci (w tym miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, takich jak: żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe) oraz działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach (wyposażenie, dostosowanie, adaptacja, w uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów).

W momencie podjęcia przez osobę aktywizowaną zatrudnienia może ona nadal korzystać ze wsparcia w postaci niani. Należy jednak zaznaczyć, iż koszty wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczeniu usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Dodatkowo, w przypadku osób zatrudnionych, świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, koszty składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ww. ustawą nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu.

Instytucja Organizująca Konkurs uważa, że nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego ułatwi realizację projektów oraz korzystnie wpłynie na utrzymanie placówek zapewniających opiekę dzieciom do lat 3 po zakończeniu realizacji projektu. W tego typu projektach nacisk kładziony jest na trwałość oraz możliwość kontynuacji projektu w danej społeczności lokalnej. Ponadto stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z późn. zm.) zakładanie i utrzymanie żłobków należy do zadań własnych gminy. Jednocześnie w zamyśle Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ było, aby działalność powstałych żłobków wykraczała poza okres realizacji projektu i okres trwałości wpisując się możliwie na stałe w funkcjonowanie placówek zapewniających opiekę dzieciom do lat 3 na terenie danego obszaru. Liczba punktów możliwych do uzyskania przy spełnieniu niniejszego kryterium wynosi 10 punktów.

Zakłada ono skuteczny powrót na rynek pracy możliwy dzięki kompleksowemu wsparciu, tj. oprócz zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem, ważna jest także aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia. Liczba punktów możliwych do uzyskania przy spełnieniu niniejszego kryterium wynosi:

 • 5 punktów w przypadku aktywizacji zawodowej 30-39% uczestników projektu,
 • 10 punktów w przypadku aktywizacji zawodowej 40-49% uczestników projektu,
 • 15 punktów w przypadku aktywizacji zawodowej 50% i więcej uczestników projektu.

Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci (rodziców) do lat 3 może być skierowana jedynie do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Jednocześnie należy podkreślić, że realizowane wsparcie możliwe jest wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. 1 i/lub 3 w pkt. 1.1.2 Regulaminu konkursu. Spełnienie niniejszego kryterium będzie podlegało ocenie przez Komisję Oceny Projektów podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Beneficjent powinien informację o planowanym spełnieniu niniejszego kryterium zawrzeć w stosownych wskaźnikach. Ponadto należy pamiętać, że zatrudniony przez Beneficjenta personel projektu nie stanowi uczestników projektu, a także osoby zatrudnione do opieki nad dziećmi powinny spełniać wymogi o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1457, z późn. zm.).

Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Ponadto aktywizacja zawodowa nie może uwzględniać takich instrumentów jak: dotacje/pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, subsydiowane zatrudnienie oraz wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.

Rozdział 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 457 z późn. zm.) reguluje kwestie związane z rejestrem żłobków i klubów dziecięcych.
W myśl niniejszej regulacji Beneficjent powinien złożyć do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Treść takiego wniosku wynika z art. 27 ust. 3 oraz 28 ust. 1 ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę, że oświadczenia, które składane są w powyższym wniosku, dotyczą jedynie niektórych materialnych warunków podjęcia i wykonywania działalności obejmującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Oznacza to w szczególności, że regulacja zawarta w powyższych przepisach nie wyłącza obowiązku złożenia oświadczenia odnoszącego się do spełnienia pozostałych wymogów prowadzenia działalności w formie żłobka lub klubu dziecięcego, stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.). Za taką interpretacją przemawia również brzmienie art. 31 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, który przewiduje, że odmawia się wpisu do rejestru w przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Mowa tu również o warunkach wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925).

W związku z powyższym Beneficjent będzie mógł skutecznie dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych po spełnieniu wszelkich wymogów lokalowych i sanitarnych. Dlatego biorąc to pod uwagę IZ WRPO 2014+ nie będzie wymagała od Projektodawcy dokonania wpisu do przedmiotowego rejestru do dnia podpisania umowy o dofinansowanie, gdyż z przyczyn formalnych może to nie być możliwe. Beneficjent składając wniosek o dofinansowanie zobowiązuje się do uzyskania takiego wpisu. Natomiast fakt jego dokonania weryfikowany będzie w trakcie realizacji projektu.

Przedsiębiorcy w ramach nowoutworzonej działalności gospodarczej mogą stosować dowolną formę zatrudnienia pracowników, np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie. Dokumentacja konkursowa nie obliguje do zatrudnienia pracownika w rozpoczętej działalności gospodarczej, a co za tym idzie  ich prawnych form zatrudnienia. Jednocześnie należy podkreślić, iż szacując wartość docelową wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej należy w ramach wskaźnika wykazać jedynie pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. W ramach wskaźnika wykazuje się również osoby, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). We wskaźniku nie należy wykazywać uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, czyli między innymi przedsiębiorcy (np. mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, uczelnie prywatne), organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) lub instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, placówki kulturalne i oświatowe). W związku z powyższym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub oświatowej nie otrzymają bezpośrednio dofinansowania i nie są uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie, ale mogą uczestniczyć w projekcie w ramach konkursu 6.3.1, stanowiąc grupę docelową, o ile spełniają jej wymagania określone w Regulaminie konkursu

Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie projektu pod względem formalnym oraz merytorycznym. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu – planując działania polegające na wyposażeniu i dostosowaniu pomieszczeń lub odpowiedniej adaptacji pomieszczeń do prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego – zobowiązuje się jedynie do spełnienia wszelkich wymogów lokalowych i sanitarnych. Natomiast fakt uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, wpisów do rejestru czy odbiorów technicznych weryfikowany jest w trakcie realizacji projektu.

Wskaźnik Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 mierzy liczbę osób pracujących, w tym prowadzących działalność na własny rachunek, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 poprzez utworzenie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca (a nie utworzonych punktów opieki), tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. Powyższy wskaźnik będzie dotyczył osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – zgodnie z wymaganiami dotyczącymi grupy docelowej. 

Wskaźnik Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb, osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym nie ma znaczenia status osoby na rynku pracy, aby wykazać ją w powyższym wskaźniku. 

W punkcie 3.5.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu, z uwzględnieniem wskazanych kategorii. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 bezpośrednie wsparcie uczestnika – osoby/podmiotu bezpośrednio korzystającego z interwencji EFS – to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, aby moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

W związku z powyższym Projektodawca w tym punkcie wykazuje bezrobotnych, osoby bierne zawodowo i pracujących, których wsparcie będzie finansowane w ramach projektu. W punkcie 3.5.3.1 nie są wykazywane dzieci, ponieważ nie są grupą docelową w ramach konkursu nr RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15.

Wskaźnik Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. W tym samym miejscu należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Osoby pracujące definiowane są jak we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. Wskaźnik mierzony jest w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Osoby Pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

Dodatkowo zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 uczestnika projektu należy poinformować m.in. o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

W związku z powyższym wskaźnik liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu np. w formie oświadczenia. Ponadto Beneficjent może w oświadczeniu zawrzeć zapis dotyczący pouczenia o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Natomiast nie zostały określone minimalne wymagania dotyczące okresu zatrudnienia czy też formy zatrudnienia.

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury (przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku) oraz dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. W związku z powyższym, wydatek dotyczący wynajmu pomieszczeń nie wpisuje się w przedmiotową kategorię wydatków.

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Niemniej jednak, w przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu, tj. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych albo typu 1 łącznie z typem 2 tj. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych i/lub 5, aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych – łącznie - może zostać zwiększona do 15% wartości projektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 pomoc de minimis dla przedsiębiorcy może być przeznaczona w szczególności na:

 • pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie, zgodnie z zakresem określonym
  w art. 31 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyłączeniem szkoleń, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa;
 • pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
 • subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji, pracowników niepełnosprawnych lub innych kategorii pracowników;
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy;
 • refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych wskazanych w art. 34 ust. 2 lit. a–e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • zakup środków trwałych w ramach projektu;
 • bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
  i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

Beneficjent sporządzając projekt musi przeanalizować czy wydatki wpisują się powyższe zapisy i czy projekt spełnia przesłanki pomocy publicznej. Natomiast IZ może ustalić czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, umowa uaktywniająca powinna być zawarta pomiędzy rodzicami (rodzicem samotnie wychowującym dziecko) a nianią. Projektodawca może natomiast wesprzeć rodziców w znalezieniu odpowiedniej niani dla dziecka, w skonstruowaniu ww. umowy. Do obowiązków projektodawcy należeć będzie również przekazanie środków finansowych rodzicom (rodzicowi samotnie wychowującym dziecko) na pokrycie wynagrodzenia niani. W związku z tym, działając w oparciu o ww. ustawę nie ma możliwości zawarcia umowy trójstronnej między rodzicem, nianią oraz Projektodawcą.

Wnioskodawca na etapie pisania wniosku o dofinansowanie nie musi wskazywać adresu żłobka, który zostanie utworzony we wniosku o dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekt musi być realizowany na terytorium województwa wielkopolskiego.

W ramach 6 typu wsparcia istnieje możliwość utworzenia żłobka w firmie, jeśli jest taka potrzeba. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu rezultatem wsparcia przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym jest aktywizacja zawodowa bądź pomoc w utrzymaniu zatrudnienia osób opiekujących się dzieckiem do lat 3, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie form organizacji pracy, takich jak np. telepraca, zakup niezbędnego wyposażenia. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, iż 6 typ wsparcia może występować wyłącznie jako element 1 i/lub 3 typu projektu.

W ramach konkursu wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
 • do przedsiębiorców i pracodawców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Należy jednak pamiętać, iż osoby, które wróciły do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym i w związku z tym doświadczają problemu z opieką nad małym dzieckiem, nie spełniają wymagań odnośnie grupy docelowej. Dopiero ich odejście na urlop wychowawczy spowoduje, iż ww. wymagania zostaną spełnione i będą mogły otrzymać wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu. Ponadto objęcie wsparciem osób bezrobotnych jest obowiązkowe jedynie w przypadku aktywizacji zawodowej osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3. W pozostałych typach wsparcia nie ma takiego obowiązku.

Zgodnie z punktem 6.5.3. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, przy czym do dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 3 lit. i, w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, nie stosuje się zasady konkurencyjności pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w pkt 8 ww. Wytycznych.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach przedmiotowego Poddziałania, wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. W przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu albo typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, wartość wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona o 5%, zatem łączna wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financingu ostatecznie może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, infrastruktury na stałe przytwierdzonej do nieruchomości oraz dostosowanie lub adaptacje (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe jest dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. Powyższe koszty mogą być ponoszone również na dostosowanie budynku wynajmowanego. Należy jednak pamiętać, iż Projektodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. IZ RPO weryfikuje spełnianie powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.

W ramach konkursu źródłem wkładu własnego Wnioskodawcy mogą być środki jednostek samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków w projekcie. Podmioty o których mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, określa rada gminy w drodze uchwały.

Źródłem wkładu własnego w ramach projektu mogą być  środki pochodzące z opłat pobranych od rodziców dzieci. Należy zaznaczyć jednak, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności żłobka/klubu dziecięcego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne). 

Miejsce opieki nad dzieckiem do 3 roku życia utworzone w ramach projektu w żłobku może być dofinansowane ze środków gminy pod warunkiem, że nie zachodzi podwójne finansowanie wydatków w projekcie. W związku z powyższym należy dokładnie oddzielić wydatki, które będą finansowane w ramach projektu od wydatków finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań w projekcie. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem. W związku z powyższym system ppoż. zakupiony w ramach projektu, co do zasady nie powinien być wykazywany we wskaźnikach produktu.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 22 lipca 2015 r. kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie. Pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej uczestników należy dokonywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału
w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu - nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych. Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, w przypadku uczestników, którzy podjęli działalność gospodarczą okres monitorowania (tj. trzy miesiące) jest uzależniony od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Tym samym, jeżeli uczestnik w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie podejmie działalność gospodarczą, osobę tę można wykazać w kryterium dopiero w momencie upływu trzech miesięcy prowadzenia firmy. Ponadto należy pamiętać, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w stosunku do wszystkich uczestników objętych aktywizacją zawodową w projekcie na zakończenie jego realizacji musi być osiągnięty na odpowiednim poziomie wskazanym w Regulaminie konkursu.

Jednocześnie należy podkreślić, iż wydatki związane z monitorowaniem wskaźników projektu nie mogą stanowić odrębnego zadania w projekcie. Powyższe wydatki stanowią koszty pośrednie, które zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu muszą być rozliczane na podstawie stawek ryczałtowych określonych w Rozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje, iż możliwe jest monitorowanie ww. wskaźnika po zakończeniu realizacji projektu (po złożeniu końcowego wniosku o płatność), jednak Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej informacji o stopniu osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Należy również  pamiętać, iż wszystkie założenia projektowe muszą być poparte odpowiednim uzasadnieniem, które każdorazowo podlega ocenie przez Komisję Oceny Projektów. Kwalifikowalność wydatków również oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększeniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej. W związku z powyższym, jeśli zdiagnozowane bariery równościowe w danym obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu dotyczą kobiet, istnieje możliwość objęcia wyłącznie ich wsparciem w ramach projektu. Ponadto, zaznacza się, iż ocena wniosków o dofinansowanie zgodnie ze standardem minimum stanowi zawsze indywidualną ocenę osoby jej dokonującej. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie zapisów zawartych w projekcie oraz wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis pułap pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymywać przez okres trzech lat od jednego państwa członkowskiego nie może przekroczyć 200 000 EUR.

W celu uznania danego środka wsparcia za pomoc publiczną muszą zostać łącznie spełnione cztery przesłanki:

 • wsparcie jest przyznawane przedsiębiorstwu w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych,
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny, czyli uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, bądź produkcję określonych towarów,
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że dane wsparcie nie jest uznawane za pomoc publiczną.

Beneficjent sporządzając projekt musi przeanalizować czy wydatki wpisują się powyższe zapisy i czy projekt spełnia przesłanki pomocy publicznej. W związku z powyższym pomoc, która jest skierowana bezpośrednio do przedsiębiorcy (np.: dostosowanie i adaptacja pomieszczeń oraz ich wyposażenie, czy też szkolenia dziennych opiekunów) może stanowić pomoc de minimis. Natomiast ostatecznie IZ może ustalić czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna dopiero na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Komisję Oceny Projektów.

W ramach Poddziałania 6.4.1 o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. W związku z powyższym Gmina może złożyć wniosek w ramach ww. konkursu.

Osobie biernej zawodowo oraz bezrobotnej może być wypłacone stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Możliwe jest dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkoleń uczestnika projektu wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Pamiętać należy przy tym, iż wydatki, które nie zostały uwzględnione w załącznikach 8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług i 8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.4.1 do Regulaminu konkursu, będą każdorazowo weryfikowane podczas oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów pod kątem racjonalności, zasadności i efektywności.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS następuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto zgodnie z zapisami ww. dokumentu nie będą przyjęte do dofinansowania projekty nadmiernie rozciągnięte w czasie, a przez to nieefektywne kosztowo, dlatego też działania projektowe powinny bezpośrednio następować po sobie, a każdy etap realizacji projektu powinien dotyczyć kompletnej grupy uczestników projektu.

W ramach typu wsparcia obejmującego nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego możliwe jest jedynie dofinansowanie szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368).

Wskaźnik liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (specyficzny), określony w załączniku 8.1 do Regulaminu konkursu w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu został przypisany do wskaźników specyficznych dla programu i należy go wybrać z listy rozwijanej.

Istnieje możliwość sfinansowania wydatków w ramach realizacji projektu, jeżeli – w przypadku projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – mieszczą się w kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1, a także ich obowiązek ponoszenia wynika z przepisów prawa.

Zgodnie z załącznikiem 8.14 do Regulaminu konkursu dotyczącym wykazu kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 istnieje możliwość sfinansowania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki - obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna wynika bezpośrednio z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Jednocześnie zgodnie z ww. załącznikiem istnieje możliwość sfinansowania innych wydatków poniesionych na cele działalności placówki, przyczyniające się do realizacji celów projektu. W opinii IZ koszty (ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, koszty szkolenia BHP, koszty wstępnych/okresowych badań lekarskich) – można uznać za wydatki kwalifikowalne w ramach projektu stanowiące koszty bezpośrednie zaplanowanego zadania, tj. dofinansowania działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

Pamiętać należy przy tym, iż wydatki, które nie zostały uwzględnione w załącznikach 8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług i 8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.4.1 do Regulaminu konkursu, będą każdorazowo weryfikowane podczas oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów pod kątem racjonalności, zasadności i efektywności.

Ponadto ww. wydatki mogą stanowić również koszty pośrednie, jeżeli związane są z administracyjną obsługą projektu, o których mowa w rozdziale 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS ww. Wytycznych i powinny być obligatoryjnie rozliczane w kosztach pośrednich, nie zaś w zadaniach merytorycznych.

Premie stanowią koszt kwalifikowalny, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:

- zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

- zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

- potencjalnie obejmują one wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,

- premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy.

W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,

b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,

d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,

e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,

f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

Dodatki takie są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów powinno być zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży (Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://pszk.pl/polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk) oraz spełniać podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. Ponadto instrument w postaci stażu należy realizować na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku stażu, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.).

Osobą uczestniczącą w stażu może być zarówno osoba bezrobotna, jak i osoba nieaktywna zawodowo jednak udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo powinno być poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Wsparcie udzielane w ramach projektów powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR należy stosować uproszczoną metodę rozliczania wydatków. Przy stosowaniu kwot ryczałtowych we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład określonej kwoty ryczałtowej (np. dotyczącej określonego zadania). Tak skonstruowany budżet podlega ocenie na etapie prac Komisji Oceny Projektów pod kątem racjonalności. Ocena kwalifikowalności każdego z wydatków polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach przedmiotowego Poddziałania, wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. W przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu albo typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, wartość wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona o 5%, zatem łączna wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financingu ostatecznie może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, infrastruktury na stałe przytwierdzonej do nieruchomości oraz dostosowanie lub adaptacje (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. W związku z powyższym wartość wydatków poniesionych tylko na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 10% wydatków projektu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w punkcie 2.1 Dane wnioskodawcy należy uzupełnić pola:

- rodzaj dokumentu rejestrowego - w zależności od rodzaju dokumentu rejestrowego, należy podać nazwę odpowiedniego rejestru, w jakim figuruje Wnioskodawca, a w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - pełny numer, pod którym Wnioskodawca w nim figuruje, a w przypadku rejestracji podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), należy podać jedynie nazwę rejestru (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako typu Wnioskodawcy).

- data uzyskania wpisu w dokumencie rejestrowym - należy za pomocą pola kalendarza zaznaczyć datę rejestracji przedsiębiorstwa zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym (KRS/CEIDG). W przypadku rejestracji podmiotu w CEIDG, należy podać datę rejestracji (pole niewidoczne w przypadku wybrania JST jako typu Wnioskodawcy).

W związku z powyższym wnioskodawca – Gmina, po uzupełnieniu pola Typ Wnioskodawcy – JST, nie będzie miał możliwości uzupełnienia powyższego pola.

Wnioskodawca, który w ramach projektu zamierza objąć wsparciem w postaci doradztwa personalnego/ poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej nie musi posiadać wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia jeśli sam nie będzie świadczyć ww. usług w ramach projektu. W takiej sytuacji, we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informacje odnośnie posiadania takiego wpisu przez instytucję realizującą zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i dodatkowo, jeśli całe zadanie merytoryczne będzie powierzone danej instytucji, to w budżecie projektu należy je odznaczyć jako zadanie zlecone.

Możliwe jest wniesienie do projektu wkładu finansowego pochodzącego z opłat, np. za wyżywienie dzieci. Opłaty te jednak powinny być symboliczne i nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo, informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie i powinna podlegać ocenie przez Instytucję Zarządzającą pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu. Należy zaznaczyć także, iż w ramach projektu niedozwolone jest podwójne finansowanie, tj. finansowanie tych samych wydatków w ramach działalności żłobka/klubu dziecięcego z różnych źródeł (dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+, opłaty rodziców, inne).

W punkcie 5.1.6 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić każde zadanie, które w harmonogramie realizacji projektu zostało odznaczone jako rozliczane ryczałtowo.

Wskaźniki zawarte w punkcie 4.1 i 4.2 wniosku o dofinansowanie odnoszą się do wspieranych operacji, tzn. są bezpośrednio związane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu (wskaźnik produktu) lub są bezpośrednim efektem dofinansowanego projektu (wskaźnik rezultatu bezpośredniego). Beneficjent ma możliwość wyboru wskaźników z Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 określonych dla danego konkursu, wskaźników specyficznych dla Programu Operacyjnego, jak również zdefiniowania własnych wskaźników, które umożliwią rozliczenie otrzymanego dofinansowania. W sytuacji, gdy Instytucja Zarządzająca uzna, iż zaproponowane przez Beneficjenta wskaźniki są niewystarczające może zaproponować inne, bardziej odpowiadające działaniom zaplanowanym w ramach projektu.

Dodatkowo, w związku z kwotami ryczałtowymi Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć wskaźniki wykazane w umowie o dofinansowanie. W przypadku nieosiągnięcia w pełni w ramach danej kwoty ryczałtowej ww. wskaźników, wydatki bezpośrednie, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową uznaje się za niekwalifikowalne. W zakresie wskaźników innych niż wymienione w umowie, określonych we wniosku o dofinansowanie, stosuje się regułę proporcjonalności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany do wykazania wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania objętego kwotą ryczałtową. Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie projektu, Instytucja Zarządzająca uzgadnia z Beneficjentem warunki kwalifikowalności kosztów, w szczególności ustala dokumenty, na podstawie których zostanie dokonane rozliczenie projektu, a następnie wskazuje je w umowie o dofinansowanie.

Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmować tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić analizę uwarunkowań na podstawie m.in. odsetka dzieci objętych opieką w żłobkach, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych. Założenia we wniosku o dofinansowanie muszą być poparte odpowiednim uzasadnieniem, diagnozą oraz analizą pod kątem zapotrzebowania na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Powyższe będzie oceniane przez Komisję Oceny Projektów.

Wydatki związane z monitorowaniem wskaźników projektu nie mogą stanowić odrębnego zadania w projekcie. Powyższe wydatki stanowią koszty pośrednie, które zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu muszą być rozliczane na podstawie stawek ryczałtowych określonych w Rozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Możliwe jest monitorowanie ww. wskaźnika po zakończeniu realizacji projektu (po złożeniu końcowego wniosku o płatność), jednak Beneficjent zobowiązany jest do przekazania Instytucji Zarządzającej informacji o stopniu osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie. Pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej uczestników należy dokonywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu - nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych. Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, w przypadku uczestników, którzy podjęli działalność gospodarczą okres monitorowania (tj. trzy miesiące) jest uzależniony od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Tym samym, jeżeli uczestnik w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie podejmie działalność gospodarczą, osobę tę można wykazać w kryterium dopiero w momencie upływu trzech miesięcy prowadzenia firmy. Ponadto należy pamiętać, iż wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w stosunku do wszystkich uczestników objętych aktywizacją zawodową w projekcie na zakończenie jego realizacji musi być osiągnięty na odpowiednim poziomie wskazanym w Regulaminie konkursu.

W przypadku nowoutworzonego żłobka nie ma możliwości wydłużenia jego czasu pracy. Wydłużenie czasu pracy żłobka ma zastosowanie w przypadku już funkcjonującego żłobka, w którym w ramach projektu zostały utworzone nowe miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Niemniej jednak, w przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu, tj. „tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych” albo typu 1 łącznie z typem 2 tj. „wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych” i/lub 5, „aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3”, z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wartość wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. W związku z powyższym, w przypadku realizacji łącznie typów projektu 1, 2, 4, 5, i 6, cross-financing nie może zostać zwiększony do 15%, gdyż realizowane typy projektów nie stanowią wyjątku, w którym takie zwiększenie jest możliwe.

Wskaźnik produktu „Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3” mierzy liczbę osób pracujących, w tym prowadzących działalność na własny rachunek, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 poprzez utworzenie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów. Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca (a nie utworzonych punktów opieki), tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. Powyższy wskaźnik będzie dotyczył osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim – zgodnie z wymaganiami dotyczącymi grupy docelowej. Osoby pracujące w tym prowadzące działalność na własny rachunek są definiowane jak we wskaźniku kluczowym: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie. Jeśli Projektodawca zakłada objęcie wsparciem osoby pracujące przebywające na urlopie macierzyński lub rodzicielskim, w tym również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, wówczas należy wypełnić wartości docelowe ww. wskaźnika. Natomiast, jeśli Projektodawca planuje skierować wsparcie tylko do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3, wówczas nie ma obowiązku wypełniania ww. wskaźnika produktu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Projektodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. IZ RPO weryfikuje spełnianie powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym trwałość nie dotyczy dofinansowania usług niań. Ponadto należy pamiętać, iż koszty wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, na podstawie umowy o świadczenie usług i ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 są, zgodnie z założeniami konkursu, finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z kryterium dostępu – określonym w Regulaminie konkursu – Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.

W opinii IZ WRPO 2014+ złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu, zarówno przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak i przez spółkę cywilną, w której wspólnikiem jest ta osoba spowoduje niespełnienie przedmiotowego kryterium i nastąpi odrzucenie wszystkich złożonych w odpowiedzi na konkurs wniosków przez tego Projektodawcę.

W sytuacji, gdy opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy będzie sfinansowane ze środków własnych Beneficjenta i wydatki te nie będą stanowiły wkładu własnego w projekcie, wtedy nie należy ww. wydatków ujmować w budżecie projektu. Tym samym nie należy wybierać typu projektu nr 6 oraz nie należy danego przedsiębiorstwa ujmować w grupie docelowej jako przedsiębiorców i pracodawców w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym. Dane przedsiębiorstwo nie będzie też wykazywane w punkcie 3.5.3.1a dotyczącym przewidywanej liczby instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu. Wszelkie wskaźniki zawarte we wniosku o dofinansowanie powinny odnosić się do wspieranych operacji, tj. bezpośrednio związanych z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu (wskaźnik produktu) lub bezpośrednio związanych z efektem dofinansowanego projektu (wskaźnik rezultatu bezpośredniego).

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są traktowane jako „osoby pracujące”. W związku z powyższym osoby będące na urlopie rodzicielskim we wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.5.3.1 powinny być uwzględnione w ramach osób pracujących.

Zgodnie z Regulaminem konkursu osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

W opinii IZ zakładana przez Projektodawcę wartość 10 osób, w odniesieniu do wskaźnika: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu jest bardzo niska. IZ zaznacza, iż Beneficjent powinien dążyć do osiągnięcia jak najwyższej efektywności działań projektowych, odzwierciedlonej w zaplanowanej wartości wskaźnika, która będzie podlegała ocenie dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów w trakcie procedury wyboru projektów do realizacji oraz na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność.

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu to wskaźnik, na który składa się liczba osób pracujących, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop. Jako pracujących uznaje się również osoby prowadzące działalność na własny rachunek (działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową).

Działania realizowane w ramach typu projektu nr 4 nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna) nie są skierowane do osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo tylko do osób stanowiących kadrę w tworzonym w ramach projektu miejscu opieki nad dzieckiem do lat 3. W związku
z powyższym, projekt zakładający aktywizację zawodową osób powracających bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3, nie wpisuje się w ww. typ wsparcia lecz stanowi typ projektu nr 5.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego, w tym wskaźnik: Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów mierzone są do 4 tygodni od zakończenia udziału uczestnika w projekcie. Wartość bazowa dotyczy wyłącznie wskaźników rezultatu. Może ona wynosić „zero” i nie wlicza się do wartości docelowej, gdyż stanowi jedynie punkt odniesienia dla określenia wartości docelowej wskaźnika, zwłaszcza jeżeli Beneficjent w realizowanym przez siebie projekcie, nie zakłada aktywizacji zawodowej dla osób korzystających z działań projektowych. Przedmiotowy wskaźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne zawodowo. Należy w nim uwzględnić wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę lub jej poszukują.

Uczestnicy projektu wykazani we wskaźniku: Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3, powinni być również uwzględniani we wskaźniku: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie, ponieważ odnosi się on do wszystkich osób, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wskaźnik: Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – w zakresie aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym, w przypadku, gdy projekt nie przewiduje aktywizacji zawodowej wskaźnik powinien być uzupełniony ilością osób, które otrzymają bezpośrednie wsparcie na zapewnienie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3.

W przypadku gdy wkład własny jest wnoszony przez Partnera, którym jest gmina w punkcie VIII wniosku o dofinansowanie projektu Oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera w oświadczeniu dotyczącym poniesienia wydatków należy zaznaczyć wartość TAK. Należy przy tym pamiętać, iż partnerstwo powinno zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólny projekt. Realizacja projektów partnerskich w ramach WRPO 2014+ wymaga uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wspólne zarządzanie projektem oraz wspólny udział partnerów w realizacji projektu. Nie jest możliwe zatem partnerstwo oparte jedynie na wsparciu potencjału  finansowego.

W przypadku, gdy Partnerzy pomiędzy sobą ustalą, który z nich ma zostać partnerem wiodącym w punkcie VIII wniosku o dofinansowanie projektu Oświadczenia Wnioskodawcy/Partnera w oświadczeniu dotyczącym partnerstwa należy wskazać odpowiedź pozytywną. Należy przy tym pamiętać, iż partnerstwo powinno zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólny projekt. Realizacja projektów partnerskich w ramach WRPO 2014+ wymaga uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wspólne zarządzanie projektem oraz wspólny udział partnerów w realizacji projektu. Nie jest możliwe zatem partnerstwo oparte jedynie na wsparciu potencjału finansowego. Ponadto zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Wszystkim wybranym przez Wnioskodawcę wskaźnikom produktu należy przypisać wartości docelowe. Obowiązek ten nie dotyczy wskaźników horyzontalnych. Mogą one mieć wartość docelową równą „zero”. Są wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, aby możliwe było ich późniejsze monitorowanie na poziomie wniosku o płatność. W związku z powyższym wpisanie wartości zerowych we wskaźnikach horyzontalnych nie będzie skutkowało negatywną oceną oraz odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena spełnienia kryterium dostępu dotyczącego trwałości projektu będzie dokonywana w oparciu o zapisy w pkt. 6.1 wniosku o dofinansowanie „Trwałość projektu” i/lub całą treść wniosku o dofinansowanie. Ponadto zgodnie z Załącznikiem 8.7 do Regulaminu konkursu stanowiącego Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w przypadku deklaracji zachowania trwałości projektu należy w pkt. 6.1 wniosku o dofinansowanie „Trwałość projektu” wybrać z listy rozwijanej „Tak”. Jednocześnie Projektodawca powinien przedstawić w jaki sposób zostanie zachowana trwałość projektu, w tym jego rezultatów oraz opis ewentualnych zagrożeń trwałości projektu, który powinien zawierać m.in. opis poszczególnych rodzajów ryzyka i stopień ich ewentualnego wpływu na nieosiągnięcie trwałości projektu. Trwałość projektu nie jest rozumiana jako trwałość rezultatu (np. funkcjonowanie miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym), ale jako zapewnienie kontynuacji działań o podobnym charakterze po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku informacji dotyczących sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, należy zawrzeć we wniosku informacje, z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania z EFS, a także planowane działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania z EFS. W związku z powyższym w przypadku, gdy Beneficjent zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie projektu spełnienie kryterium dotyczącego trwałości wsparcia musi dołożyć wszelkich starań, aby się z tego wywiązać. Ponadto Beneficjent we wniosku o dofinansowanie projektu – planując działania polegające na wyposażeniu i dostosowaniu pomieszczeń lub odpowiedniej adaptacji pomieszczeń do prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego – zobowiązuje się jedynie do spełnienia wszelkich wymogów lokalowych i sanitarnych. Natomiast fakt uzyskania wymaganych prawem zezwoleń czy odbiorów technicznych weryfikowany jest w trakcie realizacji projektu.

Sposób przedstawienia wydatków w budżecie projektu zależy od Wnioskodawcy i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ nie może wskazać dokładnego sposobu przedstawienia wydatków. Budżet projektu powinien być przedstawiony w sposób czytelny i możliwy do zweryfikowania przez Komisję Oceny Projektów. Należy również zwrócić uwagę, iż wszystkie wydatki w budżecie powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Regulaminem konkursu RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 istnieje możliwość połączenia typu 3 tj. - „wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niani” z typem 5 - „aktywizacją zawodową”. Należy jednak pamiętać, iż aktywizacja zawodowa może być skierowana jedynie do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Rodzic przebywający na urlopie rodzicielskim nie wpisuje się w definicję osoby bezrobotnej, ani osoby biernej zawodowo i w związku z powyższym nie kwalifikuje się do grupy docelowej. Rodzicowi przebywającemu na urlopie rodzicielskim lub macierzyńskim, aby umożliwić mu powrót do pracy można zaproponować wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niani.

W przypadku nowoutworzonego żłobka nie ma możliwości wydłużenia jego czasu pracy, a więc nie ma możliwości w tym przypadku połączeniu typów projektów 1 i 2. Wydłużenie czasu pracy żłobka ma zastosowanie w przypadku już funkcjonującego żłobka, w którym w ramach projektu zostały utworzone nowe miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Niemniej jednak, w przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu, tj. „tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych” albo typu 1 łącznie z typem 2 tj. „wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych” i/lub 5, „aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3”, z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy wartość wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. W związku z powyższym, w przypadku realizacji łącznie typów projektu 1, 2, 4, 5, i 6, cross-financing nie może zostać zwiększony do 15%, gdyż realizowane typy projektów nie stanowią wyjątku, w którym takie zwiększenie jest możliwe.

Koszt dotyczący czynszu w okresie poprzedzającym prowadzenie bieżącej działalności żłobka nie może zostać przypisany do kategorii kosztów – „bieżące funkcjonowanie”, zgodnie z załącznikiem nr 8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 Regulaminu konkursu. W związku z powyższym czynsz w okresie adaptacji i dostosowania obiektu nie może być uznany za kwalifikowalny.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Ponadto w ramach ww. konkursu można realizować wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie. Jednak nie ma możliwości realizacji projektu obejmującego tylko doposażenia miejsca pracy. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach przedmiotowego Poddziałania, wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, infrastruktury na stałe przytwierdzonej do nieruchomości oraz dostosowanie lub adaptacje (prace remontowo – wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.

Projektodawca ma możliwość ustalenia dodatkowych kryteriów premiujących przy rekrutacji osób do projektu. Natomiast potencjalna grupa docelowa zawsze musi się wpisywać w zapisy punktu 3.2 Wymagania dotyczące grupy docelowej Regulaminu konkursu tj. wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:

 • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
 • osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
Nabór: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/17 ( od 2017-03-10 do 2017-03-24 )

Zgodnie z zapisami w części 7 regulaminu konkursu „Informacje dodatkowe”, które powstawały w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobka, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna, może być finansowania przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Jednocześnie pkt 1.1.2 regulaminu konkursu doprecyzowuje powyższy zapis wskazując, że działalność bieżąca w ramach przedmiotowego konkursu może być dofinansowana wyłącznie przez 12 miesięcy.

Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Nabór: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16 ( od 2016-06-20 do 2016-07-05 )

Wnioskodawca (Operator regionalny) aplikując o dofinansowanie w ramach planowanego konkursu PSF zobowiązany jest spełnić kryterium dostępu dotyczące minimalnej wielkości grupy docelowej. Jednocześnie minimalna wielkość grupy docelowej w ramach projektu realizowanego w subregionie poznańskim wynosi 7 106 osób.

Operator regionalny nie ma obowiązku świadczenia usług rozwojowych. Przedsiębiorcy dokonują samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Rejestrze Usług Rozwojowych dostępnym pod adresem internetowym https://www.inwestycjawkadry.info.pl/.

Wnioskodawca chcący ubiegać się o dofinansowanie w ramach planowanego konkursu PSF zobowiązany jest spełnić kryteria formalne i dostępu, zgodnie z Kryteriami wyboru projektów dla EFS stanowiący załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+). Rejestr Usług Rozwojowych administrowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dopuszcza możliwość świadczenia usług rozwojowych przez Operatora regionalnego. W takim przypadku Operator regionalny jako podmiot świadczący usługi rozwojowe dodatkowo zobowiązany jest spełnić wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Pełnienie funkcji Operatora regionalnego przez podmiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych administrowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wybór usług rozwojowych w RUR stanowi autonomiczną decyzję przedsiębiorcy i jest on niezależny od zadań wykonywanych przez Beneficjenta (Operatora regionalnego) w ramach projektu podmiotowego finansowania usług rozwojowych. Jednakże, w takim przypadku Operator regionalny jako podmiot świadczący usługi rozwojowe oprócz kryteriów formalnych i dostępu określonych w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) dodatkowo zobowiązany jest spełnić wymogi, o których mowa w rozdziale 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto zgodnie z pkt 4.1.12 lit. d Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, usługi rozwojowe nie mogą być świadczone przez podmioty, z którym przedsiębiorstwo jest powiązane kapitałowo lub osobowo. IZ WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta (Operatora regionalnego) w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego wsparcia do wprowadzenia pełnej rozdzielności administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności, tj. działalności związanej ze świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem projektu PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Karta usługi stanowiąca załącznik do Regulaminu RUR nie wprowadza ograniczenia geograficznego świadczenia usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe, w tym również przez Operatorów regionalnych. W związku z powyższym odbiorcami usług rozwojowych Operatora regionalnego z subregionu poznańskiego mogą być przedsiębiorcy spoza przedmiotowego subregionu. Podmiot świadczący usługi rozwojowe chcąc ograniczyć swoje działania do uczestników z danego obszaru terytorialnego powinien ująć odpowiednie zapisy w zakładce grupa docelowa lub  informacje dodatkowe w karcie usługi.

Koszty pośrednie rozliczane w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych. Szczegółowe informacje zawiera pkt 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wnioskodawca (Operator regionalny) aplikując o dofinansowanie w ramach planowanego konkursu PSF nie ma obowiązku świadczenia usług rozwojowych a tym samym mieć akredytacji w Rejestrze Usług Rozwojowych.

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFS) do Szczegółowego  Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) z dnia 24 marca 2016 r. w ramach przedmiotowego konkursu nie przewiduje się kryteriów premiujących.

Kryterium potencjału finansowego projektodawcy: „Roczny obrót projektodawcy jest równy lub wyższy od 2 000 000,00 PLN" dotyczy wyłącznie projektodawcy. Założona wymagana wysokość rocznego obrotu wynika z dokonanej przez IZ analizy możliwości finansowych potencjalnych projektodawców. Ponadto specyfika konkursu powiązana z długim okresem realizacji projektu wymusza na Instytucji Zarządzającej dokładną i szczegółową weryfikację możliwości finansowych projektodawcy, który pełnić ma rolę operatora Podmiotowego Systemy Finansowania. W związku z powyższym w przypadku realizacji projektu w partnerstwie obrót musi spełnić tylko wnioskodawca. Niemożliwe jest sumowanie łącznego obrotu Lidera i Partnera.

Nabór: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-04-04 do 2016-04-15 )

Wymagania dotyczące partnerstwa określa pkt 3.6 Regulaminu konkursu. Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, tj. wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Wobec powyższego fundacja nieprowadząca działalności gospodarczej – po spełnieniu ww. warunków ustawy wdrożeniowej – może nawiązać partnerstwo w projekcie.  IZ WRPO 2014+ informacyjnie wskazuje, iż porozumienie/umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Projekty mogą być skierowane bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw – bez względu na branże, w jakiej pracują lub pracowały osoby należące do grupy docelowej. Regulamin konkursu nie wskazuje także wymagań co do liczby przedsiębiorstw czy liczebności grupy docelowej, do której powinno być skierowane wsparcie w projekcie. To wnioskodawca określa przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu (pkt 3 5.3.1 i 3.5.3.1a wniosku o dofinansowanie projektu).

Zgodnie z kryteriami dostępu – usługi  szkoleniowe w ramach realizacji projektu są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, a usługi doradcze są prowadzone przez instytucje posiadające wpis do agencji zatrudnienia (prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnych z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Usługi szkoleniowe/doradcze mogą być realizowane zarówno przez wnioskodawcę, jak i partnera, a także usługi te mogą zostać zlecone w ramach realizacji projektu. W przypadku potrzeby zorganizowania szkolenia/doradztwa wymagającego od Beneficjenta zlecenia usługi stosować należy zasadę uczciwej konkurencji wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Pamiętać należy przy tym, iż wartość wydatków związanych ze zleceniem usług merytorycznych w ramach projektu, co do zasady nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

W Regulaminie konkursu określona została wyłącznie minimalna wartość projektu, tj. 50 tys. PLN.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 opisując doświadczenie własne i partnerów Wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić w jaki sposób doświadczenie jego i partnerów jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia rozpatrywana jest m. in. na określonym terytorium, objętym projektem.
Na podstawie opisu w części IV karty oceny merytorycznej sprawdzana jest wiarygodność Wnioskodawcy i partnerów, w tym przede wszystkim możliwość skutecznej realizacji projektu, dzięki doświadczeniu odpowiadającemu specyfice danego przedsięwzięcia. Jednocześnie ocenie podlega zarówno doświadczenie Wnioskodawcy jak i partnera. O przyznaniu punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych decydują członkowie Komisji Oceny Projektów, przy czym każdy z członków KOP dokonuje indywidualnej oceny wniosku, wypełniając Kartę Oceny Merytorycznej w oparciu o przyjęte kryteria oceny, w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia.

W typie wsparcia outplacementowego, nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, lecz jedynie pracownicy w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę). Umowy cywilnoprawne posiadają co do zasady inny charakter niż umowa o pracę (np. są zawierane na czas określony, dotyczą wykonania określonego zadania), ponieważ zgodnie z treścią art. 22 § 12 Kodeksu Pracy, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. W związku z tym wsparciem mogą zostać objęte jedynie osoby, które są pracownikami etatowymi.

Przedstawione w Załączniku 8.20 założenia dotyczące pozyskania i rekrutacji uczestników projektu odnoszą się do wsparcia typu outplacementowego. W związku z powyższym, w przypadku, gdy projektodawca nie przewiduje wsparcia finansowego na założenie własnej działalności również jest zobowiązany przestrzegać założenia wskazane w Załączniku 8.20 punkt 2.1 podpunkt 2.

Zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku 8.20 punkt 3.3 efektem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) doradztwo personalne jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z póź. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. W związku z powyższym doradztwo zawodowe mogą przeprowadzać jedynie powyższe podmioty.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach konkursu można realizować typy projektów wymienione w punkcie 1.1 Regulaminu konkursu. Jednocześnie nie ma wymogu realizacji w projekcie wszystkich form wsparcia. Należy jednak mieć na uwadze, iż udzielenie wsparcia musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym obowiązkowo doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję). W związku z powyższym, w ramach projektu należy założyć możliwie bogaty wachlarz form wsparcia tak, by możliwe było dostosowanie działań do potrzeb uczestników oraz ich efektywna aktywizacja. Przeprowadzenie analizy potrzeb zakładanej grupy docelowej przed rozpoczęciem projektu, pozwoli zawęzić działania realizowane w ramach projektu do potrzeb tej grupy. Ponadto zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, zasadność doboru dostępnych form wsparcia powinna być szczegółowo analizowana pod kątem ich finalnego efektu, jak również efektywności kosztowej udzielonego wsparcia. Tym samym, zasadne jest udzielenie w pierwszej kolejności pomocy doradczej i szkoleniowej (ponieważ przygotowuje ona do ewentualnej zmiany pracy), natomiast wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej powinno być kierowane w pierwszej kolejności do osób, które w dniu przystąpienia do projektu utraciły zatrudnienie i pozostają w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Osoby przewidziane do zwolnienia, które nie zostały faktycznie zwolnione w okresie realizacji projektu nie tracą statusu uprawniającego do udziału w projekcie, jednakże w stosunku do tej grupy docelowej powinny zostać zaplanowane działania obejmujące poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany zawodu i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

IZ WRPO 2014+ wyjaśnia, iż stypendium, które wypłacane jest stażyście w zakresie projektu współfinansowanego ze środków EFS, nie stanowi pomocy publicznej/de minimis. Staż jest formą nabywania umiejętności praktycznych, przygotowujących do pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy stażysty. Tym samym, koszt wynagrodzenia stażysty nie stanowi bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorstwa. Natomiast, jeżeli koszty stypendium zostaną uzupełnione o koszty wyposażenia stanowiska pracy w środki trwałe, to w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073), będą stanowić pomoc publiczną/de minimis. 

W Regulaminie konkursu nie widnieje zapis wykluczający pracowników / byłych pracowników dużego przedsiębiorstwa z grupy docelowej projektu, przewidującego wsparcie typu outplacementowego.
W przedmiotowym dokumencie zawarto jedynie definicję dużego przedsiębiorstwa, określonym jako przedsiębiorstwo niespełniające kryteriów, o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584), tj. kryteriów odnoszących się do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego w projektach realizowanych w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, wsparciem typu outplacementowego mogą zostać objęci również pracownicy / byli pracownicy dużych przedsiębiorstw.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:
- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
- pośrednictwo pracy poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

W związku z powyższym w ramach ww. konkursu nie ma możliwości zakupu oprogramowania dla firmy.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu kierowane są do osób z obszaru województwa wielkopolskiego. W przypadku osób fizycznych muszą to być osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym osoby zakwalifikowane jako spełniające powyższe warunki mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu.

Do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu przewidywane są projekty kompleksowe, mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Pomoc oferowana uczestnikom projektu prowadzić ma do zachowania przez nich obecnego zatrudnienia, podjęcia nowej pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie kraju, jak również za granicą, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) oraz  zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149, z póżn. zm.). Każda forma podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu (bez względu na miejsce zatrudnienia), na skutek udzielonego im wsparcia, wymaga monitorowania efektywności zatrudnieniowej.

W części 2.2 Wymagania wobec uczestników projektu, załącznika 8.20 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.5 WRPO 2014-2020 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych do Regulaminu konkursu, wskazano zasady wyłączenia ze wsparcia udzielanego w ramach projektu, odnoszące się jedynie do osób starających się o otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Indywidualny Plan Działania (IPD) jest procesem ciągłym, rozpoczynającym się w momencie przystąpienia osoby do projektu, a kończącym się w chwili ulokowania osoby poszukującej zatrudnienia na rynku pracy. W związku z powyższym rozmowa z uczestnikiem projektu lub przeprowadzenie testu kompetencji przez osobę przygotowaną merytorycznie do tego typu działań, stanowi element obowiązkowy zarówno etapu rekrutacji jak i doradztwa zawodowego, w celu skuteczniejszego dostosowania oraz monitorowania udzielanego wsparcia.

Doradztwo zawodowe może być przeprowadzane przez doświadczonych doradców zawodowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie u Wnioskodawcy, który posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, iż wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem Beneficjenta, zostaną uznane za niekwalifikowane. Wnioskodawca posiadający wymagany wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia może samodzielnie realizować doradztwo zawodowe, tym samym nie ma obowiązku zlecenia wykonania przedmiotowego zadania firmie zewnętrznej. W przypadku, gdy Projektodawca podejmie decyzję o zleceniu zadania na zewnątrz należy pamiętać, że wybór wykonawcy powinien zostać przeprowadzony zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji wskazaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wartość wydatków związanych ze zleceniem usług merytorycznych w ramach projektu, nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę lub podmiot do udziału w projekcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu wsparcie typu outplacementowego może być skierowane bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę powyższe w przypadku osób przewidzianych do zwolnienia weryfikacja ich kwalifikowalności powinna odbywać się na podstawie wypowiedzenia umowy, w którym pracodawca podaje przyczynę rozwiązania umowy. W sytuacji braku stosownego zapisu
w ww. wypowiedzeniu dopuszcza się możliwość weryfikacji kwalifikowalności uczestnika w oparciu o oświadczenie uczestnika wskazującego, że wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych.

W przypadku osób zagrożonych zwolnieniem weryfikacja ich kwalifikowalności powinna odbywać się na podstawie zaświadczenia ze strony pracodawcy lub oświadczenia uczestnika projektu, o dokonaniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami prawa. Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu pracodawca dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Zamiar zwolnienia pracownika przez pracodawcę musi być prawdopodobny. 

W przypadku osób zwolnionych dokumentem takim powinno być świadectwo pracy, potwierdzające, że pracownik został zwolniony z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, łącznie z oświadczeniem uczestnika, że pracodawca przechodził procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Należy również pamiętać, iż Beneficjent kwalifikując uczestników do projektu winien na podstawie swojej wiedzy specjalistycznej oraz środowiska pracodawców (w szczególności przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne), a także analizy informacji o zwolnieniach grupowych, być w stanie stwierdzić prawdziwość złożonych przez uczestników oświadczeń.

Wsparcie typu outplacementowego skierowane jest bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia (tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub poinformowanych przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego), zagrożonych zwolnieniem z pracy (tj. pracowników zatrudnionych u pracodawcy, u którego w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie danego pracownika do projektu dokonano rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników) lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. Ponadto, w ramach przedmiotowego konkursu preferowane będą projekty, w których grupę docelową stanowią osoby w wieku 50+ i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. W praktyce oznacza to przyznanie takim wnioskom o dofinansowanie premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej. 

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte m.in. osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Uczestnikiem projektu może być m.in. osoba pozostająca bez zatrudnienia w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, która została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. Dodatkowo, jeśli uczestnik projektu ubiega się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach WRPO 2014-2020, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast z otrzymania wsparcia tego rodzaju wyłączone są osoby, które w okresie ostatnich 3 lat otrzymały dotacje ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Cena jednostkowa szkolenia specjalistycznego przedstawiona w załączniku do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług” zawiera się w przedziale do 5 000,00 PLN za pojedynczą usługę specjalistyczną, w zależności od branży i rodzaju i zaawansowania szkolenia. Natomiast kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przewidzianych zadań. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.

W Regulaminie konkursu (punkt 3.1.1) oraz w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (punkt 7) w ramach wsparcia typu outplacementowego o dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych  nieprowadzących działalności gospodarczej i oświatowej. W związku z powyższym duże przedsiębiorstwo może występować we wniosku o dofinansowanie projektu w charakterze Wnioskodawcy.

Zgodnie z zapisem zawartym w Załączniku 8.20 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.5 WRPO 2014-2020 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych punkt 3.3 szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy kwalifikacji zawodowych. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu (punkt 3.2.1) projekty typu outplacementowego mogą być skierowane bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. W związku z powyższym uczestnicy spełniający w/w wymagania mogą stanowić grupę docelową w projekcie bez względu na to, czy są pracownikami Wnioskodawcy, czy są osobami spoza zakładu pracy Wnioskodawcy. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca jest równocześnie podmiotem udzielającym pomocy publicznej, a także odbiorcą pomocy i tym samym wykazuje w jednym wniosku o dofinansowanie dwie różne kwoty pomocy publicznej, powinien dokonać w metodologii wyliczenia pomocy publicznej rozbicia kwotowego na część, która stanowi pomoc publiczną dla niego (część zadania merytorycznego oraz część kosztów pośrednich) oraz na część, która stanowi pomoc publiczną dla pozostałych przedsiębiorstw ujętych w projekcie (bez kosztów pośrednich).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest wniesienie wkładu własnego w postaci udostępnienia sali na zajęcia dydaktyczne. Sala może być własnością Projektodawcy lub też może być przez niego wynajmowana. W celu określenia wysokości przedmiotowego wkładu należy ustalić ilość godzin użytkowania sali podczas zajęć w ramach projektu oraz dokonać wyceny wartości wkładu biorąc pod uwagę koszty eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji) bądź wynajmu sali, zgodnie ze stawkami rynkowymi.

Jednocześnie należy pamiętać, iż w przypadku wkładu niepieniężnego może być on wnoszony ze składników majątku Wnioskodawcy oraz majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa (np. umowy dzierżawy) oraz zostanie to ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w ramach konkursu można realizować typy projektów wymienione w punkcie 1.1 Regulaminu konkursu. Jednocześnie nie ma wymogu realizacji w projekcie wszystkich form wsparcia. Jeśli w wyniku analizy Wnioskodawcy projekt obejmie tylko wybrane formy wparcia to zostanie spełnione kryterium kompleksowości. Należy jednak mieć na uwadze, iż udzielenie wsparcia musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym obowiązkowo doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję). W związku z powyższym, w ramach projektu należy założyć możliwie bogaty wachlarz form wsparcia tak, by możliwe było dostosowanie działań do potrzeb uczestników oraz ich efektywna aktywizacja. Przeprowadzenie analizy potrzeb zakładanej grupy docelowej przed rozpoczęciem projektu, pozwoli zawęzić działania realizowane w ramach projektu do potrzeb tej grupy. Ponadto zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, zasadność doboru dostępnych form wsparcia powinna być szczegółowo analizowana pod kątem ich finalnego efektu, jak również efektywności kosztowej udzielonego wsparcia. Tym samym, zasadne jest udzielenie w pierwszej kolejności pomocy doradczej i szkoleniowej (ponieważ przygotowuje ona do ewentualnej zmiany pracy), natomiast wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej powinno być kierowane w pierwszej kolejności do osób, które w dniu przystąpienia do projektu utraciły zatrudnienie i pozostają w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Osoby przewidziane do zwolnienia, które nie zostały faktycznie zwolnione w okresie realizacji projektu nie tracą statusu uprawniającego do udziału w projekcie, jednakże w stosunku do tej grupy docelowej powinny zostać zaplanowane działania obejmujące poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany zawodu i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie konkursu, sposób i metodologia mierzenia efektywności zatrudnieniowej, tj. odsetka osób podejmujących pracę po zakończeniu udziału w projekcie, jest określony w Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 poprzez wskaźnik rezultatu bezpośredniego: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu. Biorąc pod uwagę definicję w/w wskaźnika – jest to zmiana statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS) i mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału
w projekcie. Biorąc powyższe pod uwagę we wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie a tym samym zmieniły swój status na rynku pracy po opuszczeniu programu.

Regulaminie konkursu (punkt 3.1.1) oraz w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (punkt 7) w ramach wsparcia typu outplacementowego o dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i oświatowej.

Wymienione w pytaniu podmioty traktowane są odrębnie i mogą występować w dwóch różnych wnioskach o dofinansowanie projektu, w charakterze Wnioskodawcy.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie konkursu, zostało określone poprzez wskaźnik rezultatu bezpośredniego: liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu. Biorąc pod uwagę definicję w/w wskaźnika – jest to zmiana statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS) i mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. We wskaźniku należy zatem uwzględnić tylko osoby, które w momencie przystąpienia do projektu miały status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, a w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie, co spowodowało ich zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu.

Niemniej jednak, by umożliwić uczestnikom projektu podjęcie dobrej jakości zatrudnienia i tym samym stabilny powrót na rynek pracy, IZ WRPO 2014+ zaleca monitorowanie kryterium efektywności zatrudnieniowej wskazane w pkt 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj. 3-miesięczna umowa o pracę w wymiarze przynajmniej ½ etatu, 3-miesięczna umowa zlecenie, a wartość umów cywilnoprawnych - równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku samozatrudnienia finansowanego ze środków własnych, pochodzących spoza projektu, działalność powinna być prowadzona co najmniej trzy miesiące od daty jej rozpoczęcia.

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem wydanym przez uprawniony w tym zakresie organ, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę lub podmiot do udziału w Projekcie, tj. m.in. orzeczeniem lub zaświadczeniem. W przypadku gdy dokumenty w ww. zakresie nie są wydawane, dopuszcza się potwierdzanie spełnienia kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie poprzez złożenie oświadczenia przez uczestnika Projektu. Ponadto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu. Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych, o których mowa powyżej, od uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego (w sytuacji gdy uczestnik projektu nie posiada zdolności do czynności prawnych) uniemożliwia udział w projekcie danej osoby/podmiotu i traktowanie jej/go jako uczestnika projektu. Ponadto co do zasady, kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu – kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku uczestnika projektu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w perspektywie finansowej 2014-2020 nie ma obowiązku zbierania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W związku z powyższym w przypadku osób niezrejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz rolników możliwe jest potwierdzenie ich kwalifikowalności do udziału w projekcie na podstawie składanego przez uczestników projektu orzeczenia, zaświadczenia lub oświadczenia spełniającego warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Załącznika 8.20 Regulaminu konkursu stanowiącego Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.5 WRPO 2014-2020 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych osobom bezrobotnym, uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Natomiast dla uczestników projektu będących zagrożonymi zwolnieniem i przewidzianymi do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy nie przewidziano dodatkowego wsparcia finansowego za udział w szkoleniach. IZ WRPO 2014+ w ramach niniejszego konkursu zastosowało instrumenty, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zważywszy na fakt, że w powyższej regulacji prawnej nie zastosowano takiego instrumentu jak dodatek szkoleniowy, w związku z tym w ramach przedmiotowego Działania nie przewidziano wsparcia w takiej postaci skierowanego do osób będących jeszcze pracownikami danego przedsiębiorstwa.

We wniosku o dofinansowanie w punkcie 7.3 Zgodność projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę należy wskazać wszystkie planowane przez Beneficjenta zamówienia składane w ramach planowanego do realizacji projektu, niezależnie od ich wartości i trybu wyboru wykonawcy.

Zgodnie z wymogami formalnymi wniosku o dofinansowanie projektu zawartymi w Regulaminie przedmiotowego konkursu, Wnioskodawca zobligowany jest do prowadzenia biura projektu (lub posiadania siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego. Zatem biuro projektu może znajdować się na terenie innego powiatu, niż powiaty objęte wsparciem, udzielanym w ramach realizowanego projektu, pod warunkiem, iż wszystkie opisane powiaty stanowią obszar województwa wielkopolskiego.

Ponadto zaznacza się, że Projektodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do pełnej dokumentacji wdrażanego projektu, a przede wszystkim do zagwarantowania uczestnikom projektu możliwości osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Kryterium dostępu dotyczy usług doradczych przedmiotowego konkursu wskazanych w art. 18, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

Dodatkowo IZ zwraca uwagę, iż w ramach projektu należy założyć możliwie szeroki zakres form wsparcia tak, by możliwe było dostosowanie działań do potrzeb uczestników projektu oraz ich efektywna aktywizacja.

Zgodnie z punktem 1.1.2 Regulaminu konkursu możliwe do realizacji jest m.in. udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. Dotacja może zostać udzielona na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia, na warunkach określonych w powyższych Wytycznych.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” mierzy liczbę osób objętych działaniami i programami typu outplacement, które podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym lub nowym miejscu pracy i dotyczy osób zdefiniowanych we wskaźniku produktu: „liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie”, który mierzy liczbę pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

oraz liczbę osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Wskaźnik dotyczący liczby osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie mierzony jest do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

 

Natomiast kryterium efektywności zatrudnieniowej zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie konkursu, zostało określone poprzez wskaźnik rezultatu bezpośredniego: „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu”. Biorąc pod uwagę definicję w/w wskaźnika – jest to zmiana statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS) i mierzony jest także do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. We wskaźniku tym należy uwzględnić tylko osoby, które w momencie przystąpienia do projektu miały status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, a w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie, co spowodowało ich zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu programu.

W ramach przedmiotowego konkursu można realizować usługi doradcze, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca uwagę, iż w ramach projektu należy założyć możliwie szeroki zakres form wsparcia tak, by możliwe było dostosowanie działań do potrzeb uczestników projektu oraz ich efektywna aktywizacja.

Indywidualny Plan Działania tak, jak wskazano w często zadawanych pytaniach, jest to proces ciągły, który stanowi element obowiązkowy zarówno etapu rekrutacji jak i doradztwa zawodowego. W związku, z tym częścią składową rekrutacji mógłby być test kompetencyjny, będący weryfikacją predyspozycji kandydata. Natomiast rozmowa z doradcą zawodowym, stanowiąca dostosowanie zestawu działań do indywidualnych potrzeb kandydata, powinna być dalszym etapem już niezwiązanym z procesem rekrutacyjnym.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (punkt 3.2.1) projekty typu outplacementowego mogą być skierowane bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. W związku z powyższym uczestnicy spełniający w/w wymagania mogą stanowić grupę docelową w projekcie. W Regulaminie konkursu nie widnieje zapis wykluczający osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z powodu redukcji, bądź rekonstrukcji stanowisk, które po przekwalifikowaniu pozostaną u tego samego pracodawcy o ile zostaną spełnione wszystkie przesłanki wsparcia typu outplacementowego.

Należy zwrócić uwagę, iż pomoc udzielana na szkolenie lub doradztwo dla zwalnianych pracowników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy lub też zostaną ponownie zatrudnieni przez tego samego pracodawcę stanowi pomoc publiczną na szkolenia lub pomoc de minimis dla beneficjenta pomocy i udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020.

We wniosku o dofinansowanie w polu 3.3.1 Typ obszaru realizacji należy wybrać odpowiedni dla danego projektu obszar realizacji, zgodny z miejscem zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)/nauki/pracy większości grupy docelowej projektu bądź obszarem, na którym zarejestrowana jest większość podmiotów objętych wsparciem.

W przypadku, gdy w ramach projektu nie zaplanowano działań, do których odnoszą się poszczególne wskaźniki kluczowe, w tym wskaźniki horyzontalne, domyślnie określone w szablonie wniosku o dofinansowanie, w kolumnie „Źródło danych” należy wpisać np. „Nie dotyczy”, natomiast kolumny określające wartości w poszczególnych latach realizacji projektu oraz kolumnę „Suma” należy pozostawić bez edycji (pozycje domyślnie wypełnione są wartością „0”).  

Wnioskodawca ma obowiązek wybrania przynajmniej jednego wskaźnika kluczowego, który został uwzględniony we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) - stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wskaźniki kluczowe możliwe do zastosowania w ramach danego konkursu zostały wskazane w załączniku nr 8.1. do Regulaminu konkursu. Wnioskodawca wybiera adekwatne do realizowanego projektu wskaźniki kluczowe, zarówno spośród wskaźników produktu jak i wskaźników rezultatu bezpośredniego, wskazane w formularzu wniosku o dofinansowanie. Jeśli specyfika projektu nie jest zbieżna (nie znajduje odzwierciedlenia) w danym wskaźniku WLWK projektodawca może go nie uwzględniać w projekcie.

Ustalenie dopuszczalnego poziomu usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach realizowanych w ramach projektu dokonuje samodzielnie podmiot realizujący projekt (np. w formie wewnętrznych regulaminów) uwzględniając np. specyfikę grupy docelowej oraz oferowane wparcie. Jednocześnie zgodnie z zapisami zawartymi w zał. nr 8.20 do Regulaminu konkursu – Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.5 WRPO 2014-2020, w przypadku realizacji szkoleń, uczestnik projektu może zostać wykluczony przez Beneficjenta z udziału w projekcie, jeśli opuści więcej niż 20% godzin szkoleniowych. Natomiast w przypadku realizacji staży, zgodnie z zał. nr 5 do Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.5 WRPO 2014-2020, beneficjent może pozbawić uczestnika możliwości jego kontynuowania w przypadku, gdy łączny okres udokumentowanej niezdolności do pracy w czasie jego odbywania wyniesie więcej niż 90 dni.

Co do zasady, w projekcie można łączyć ze sobą różne rodzaje szkoleń, a zapis dotyczący braku możliwości stosowania stawek jednostkowych wskazuje jedynie, że nie stosuje się tej formy wskazywania i rozliczania wydatków w projekcie, co nie oznacza, że nie można realizować szkoleń językowych lub ECDL.

Wynagrodzenie kadry, której rolą będzie monitoring i kontrola założonych działalności gospodarczych oraz koszty wizyt monitorujących ww. działalności (delegacje służbowe) mogą być kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich projektu, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostaną uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

We wniosku o dofinansowanie można założyć łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika.

Pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, co do zasady, powinno być organizowane przez samego Beneficjenta. Nie wyklucza się jednak możliwości realizacji usług przez podmioty zewnętrzne. Jednak jeżeli zaistnieje potrzeba zorganizowania szkolenia specjalistycznego bądź doradztwa, które będzie wymagać od Beneficjenta zlecenia usługi, wybierając usługodawcę należy zastosować zapisy zawarte w § 20 umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 dotyczące udzielania zamówień w ramach projektu.

Ponadto zaznacza się, iż usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Natomiast instytucje świadczące usługi doradcze mogą uzyskać zlecenia finansowane ze środków publicznych po dokonaniu wpisu do Rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Wykonawcy szkoleń w ramach projektu są zobowiązani posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, natomiast od instytucji świadczącej usługi doradcze, która prowadzi m. in. doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe wymagany jest wpis do Rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ). Usługi szkoleniowe / doradcze mogą być realizowane zarówno przez wnioskodawcę, jak i partnera, a także usługi te mogą zostać zlecone w ramach realizacji projektu. Jednocześnie, zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach kryterium dostępu dotyczącego usług doradczych / usług szkoleniowych w oparciu o całą treść wniosku o dofinansowanie, weryfikowane będzie czy Wnioskodawca zawarł informację we wniosku, że świadczenie w projekcie usług doradczych / szkoleniowych, będzie prowadzone przez podmiot, który posiada wpis do KRAZ / RIS. W przypadku braku przedmiotowej informacji, IZ WRPO 2014+ odrzuca złożony w odpowiedzi na konkurs wniosek, w związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę przedmiotowego kryterium dostępu.

Zgodnie z Polską Ramą Jakości Staży i Praktyk decydując się na przyjęcie stażysty lub praktykanta, pracodawca zobowiązuje się zapewnić mu stanowisko pracy wyposażone w narzędzie niezbędne do wywiązywania się z obowiązków określonych w programie stażu lub praktyki. Niemniej jednak IZ WRPO 2014+ w celu uatrakcyjnienia formy wsparcia może kwalifikować koszty inne związane z odbywaniem stażu (w tym koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 PLN brutto na 1 stażystę. Przedmiotowy zbiór wydatków stanowi katalog otwarty, a poprzez ww. wyposażenie stanowiska pracy IZ WRPO 2014+ rozumie przede wszystkim zakup środków zużywalnych m. in. materiałów biurowych. W przypadku wyposażenia stanowiska pracy w środki trwałe stanowić one będą pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Rozpatrując kwestie związane z ponoszeniem kosztów wyposażenia stanowiska pracy stażysty należy mieć na uwadze, iż katalog kosztów związanych z odbywaniem stażu jest szeroki i ma służyć zapewnieniu prawidłowej realizacji stażu. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. IZ WRPO 2014+ stoi na stanowisku, że koszty związane z odbywaniem stażu powinny być dostosowane i przyporządkowane indywidualnie do potrzeb każdego z uczestników stażu i w pierwszej kolejności powinny być przeznaczone na koszty, jakie generuje stażysta – dojazdy, odzież robocza, szkolenia BHP.

Wsparcie typu outplacementowego skierowane jest bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia (tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub poinformowanych przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego), zagrożonych zwolnieniem z pracy (tj. pracowników zatrudnionych u pracodawcy, u którego w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie danego pracownika do projektu dokonano rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników) lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw. W związku z powyższym projekt, w którym Beneficjent założy udzielenie wsparcia wyłącznie osobom zagrożonym zwolnieniem będzie wpisywał się w zasady dotyczące grupy docelowej projektu.

Ponadto zaznacza się, iż dobór oraz konkretny podział grupy docelowej projektu musi zostać poprzedzony diagnozą specyfiki i potrzeb przedmiotowej grupy, dokonanej w oparciu o ogólnodostępne dane oraz ewentualnie własne dane będące w posiadaniu Wnioskodawcy.

Zgodnie z podpunktem 7.19 Definicje, Regulaminu Konkursu, pracownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

W związku z powyższym pracownik mikroprzedsiębiorstwa, w którym ze względu na małą liczbę pracowników nie dokonano dotychczas rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, w ramach realizowanego projektu nie będzie traktowany jako pracownik zagrożony zwolnieniem.

Wynagrodzenie doradcy w kwocie 100,00 PLN wskazane w Załączniku 8.12 do Regulaminu konkursu odnosi się do początkowego etapu realizacji projektu zakładającego doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. W przypadku wsparcia pomostowego, które może być uzupełnieniem przyznanej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, IZ WRPO 2014+ przewidziała kwotę do 5 000,00 PLN za pojedynczą usługę specjalistyczną, w zależności od rodzaju i zaawansowania szkolenia lub doradztwa biznesowego. Należy także pamiętać, że powyższy dokument określa najczęściej występujące koszty w projektach, co oznacza, że nie zawiera katalogu zamkniętego. Dopuszczalne jest ujmowanie w budżecie projektu kosztów niewskazanych w zestawieniu zawartym w Załączniku 8.12, jednakże kwalifikowalność wydatków oceniana będzie indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności.

Dofinansowanie przekazywane beneficjentowi na realizację projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, nie stanowi pomocy publicznej/de minimis. Natomiast środki przekazane przez beneficjenta uczestnikom projektu w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia doradczo-szkoleniowego po otrzymaniu dotacji stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku gdy wnioskodawca jest operatorem przekazującym środki uczestnikom występuje pomoc de minimis II. W związku z tym, wydatki poniesione na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości przed udzieleniem bezzwrotnej dotacji oraz koszt podróży w celu monitorowania utworzonej działalności nie wlicza się do pomocy de minimis. 

W celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu do wniesienia części środków własnych. Beneficjent powinien uwzględnić wkład własny uczestników projektu w budżecie zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu, a także zawrzeć w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości informację, że będzie wymagał tego wkładu od uczestników projektu, wraz z określeniem formy udokumentowania poniesienia wkładu własnego wymaganego od uczestników projektu. Należy jednak pamiętać, iż wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu nie może stanowić istotnej bariery w ubieganiu się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W związku z powyższym, to beneficjent decyduje o tym, czy będzie wymagał od uczestników projektu wkładu własnego, czy też nie. Należy tutaj podkreślić, że forma w jakiej będzie wnoszony wkład własny do projektu oraz z jakiego źródła będzie pochodził (uczestnicy projektu, projektodawca) każdorazowo zależy od beneficjenta. Ponadto kwestie związane z prawidłowym określeniem wkładu własnego w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie zostały szczegółowo określone w Załączniku 8.7 do Regulaminu konkursu, stanowiącym Instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (str. 37-40)

Indywidualny Plan Działania (IPD) jest to dokument stworzony wspólnie z uczestnikiem projektu i doradcą zawodowym wyrażony w formie pisemnej. Dla uczestnika IPD jest formą analizy własnego potencjału zawodowego i osobistego, jego możliwości i ograniczeń. Daje możliwość efektywniejszego wyboru zawodu lub branży zawodowej, w której może znaleźć zatrudnienie. IPD to tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery. Dokument zawiera m. in.: formy wsparcia możliwe do zastosowania przez Wnioskodawcę określone we wniosku o dofinansowanie, np. pośrednictwo pracy, szkolenia; działania planowane do samodzielnej realizacji przez uczestnika np. przeglądanie ofert pracy; planowane terminy realizacji poszczególnych działań; planowaną liczbę i terminy spotkań z doradcą zawodowym i/lub pośrednikiem pracy; termin i warunki zakończenia realizacji IPD. IZ WRPO 2014+ nadmienia, iż stawka podana w załączniku 8.12 do Regulaminu konkursu w wysokości 100 zł na osobę obejmuje stworzenie IPD. Ponadto doradca zawodowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł/h za czas pracy w projekcie.

Pierwszeństwo w przyznawaniu wsparcia finansowego dla osób, które w momencie przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia nie wyklucza z możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób przewidzianych do zwolnienia, tj. będących pracownikami  znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub pracownikami poinformowanymi przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. W związku z powyższym, warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej ze środków EFS w ramach wsparcia outplacementowego dotyczą zarówno osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu jak i pracowników przewidzianych do zwolnienia.

Pomostowe wsparcie doradczo – szkoleniowe może być udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż wydatki poniesione na uczestnika projektu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie stanowią pomocy de minimis. Natomiast wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020.

Zgodnie z załącznikiem 8.12 do Regulaminu konkursu wsparcie pomostowe w zakresie pojedynczej usługi doradczo – szkoleniowej o charakterze specjalistycznym udzielanej po rozpoczęciu działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie 5 000,00 PLN w zależności od rodzaju i zaawansowania szkolenia oraz rodzaju branży.

Zgodnie z zapisami załącznika 8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług do Regulaminu konkursu podane kwoty stypendium są kwotami brutto wraz z pochodnymi od stypendium płaconymi przez płatnika składek.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu obowiązkowe jest spełnienie przez Wnioskodawcę kryteriów dostępu. Kryteria te wskazują m.in., że wykonawcy szkoleń w ramach projektu są zobowiązani posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, natomiast od instytucji świadczącej usługi doradcze, która prowadzi m. in. doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe wymagany jest wpis do Rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ).

Natomiast czy usługi szkoleniowe / doradcze będą przeprowadzane przez doświadczonych trenerów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie lub osoby samozatrudnione czy też przez podwykonawcę zależy od potencjału kadrowego / merytorycznego Projektodawcy czy też jego decyzji. W związku z powyższym Wnioskodawca może założyć jedną kategorię wydatku we wniosku o dofinansowanie jako personel a kolejną kategorię jako usługę trenerską.

Ponadto personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowo zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:

zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej,

- angażowania personelu projektu.

W przypadku potrzeby zorganizowania szkolenia/doradztwa wymagającego od Beneficjenta zlecenia usługi należy wydatki ponosić zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji punkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Pamiętać należy przy tym, iż wartość wydatków związanych ze zleceniem usług merytorycznych w ramach projektu, co do zasady nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

Możliwe jest kwalifikowanie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. Niemniej jednak, zgodnie z załącznikiem 8.12 do Regulaminu konkursu koszty te kwalifikowalne są w ściśle uzasadnionych przypadkach. Ponadto wysokość zwrotu kosztu dojazdu ustalana jest zgodnie z cennikiem najtańszego przewoźnika. Zwrotu można dokonać na podstawie biletu jednorazowego, miesięcznego lub okresowego, a w przypadku jego braku na podstawie oświadczenia – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze lub cennikiem komunikacji miejskiej).

Wskaźnik rezultatu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu liczony jest także w stosunku do osób uczestniczących w studiach podyplomowych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. Ponadto zgodnie z art. 8a) ww. ustawy uczelnie są zobowiązane do określenia efektów kształcenia, uwzględniając ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz do określenia sposobu ich weryfikowania i udokumentowania.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wnioskodawca powinien wybrać wszystkie adekwatne dla danego projektu wskaźniki z listy rozwijanej. W ramach przedmiotowego konkursu wsparcie typu outplacementowego może być skierowane dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. W związku z tym, iż ww. grupa docelowa nie wpisuje się w definicję osoby długotrwale bezrobotnej, Projektodawca nie ma obowiązku monitorować wskaźnika Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie.

Rozwijana lista wskaźników w pkt 4.1 szablonu wniosku o dofinansowanie nie uwzględnia wskaźnika produktu Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie Wnioskodawca nie ma technicznej możliwości wybrania i monitorowania ww. wskaźnika. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Projektodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe).

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta stanowiącego m