Wrzesień dla przedsiębiorców


To będzie wrzesień pod znakiem biznesu i nauki – nie tylko ze względu na rozpoczynający się rok szkolny. We wrześniu wielkopolscy przedsiębiorcy i naukowcy mają szansę na zawiązanie korzystnego – dla obu stron – sojuszu wspieranego z WRPO 2014+. Już niedługo ruszają konkursy, których celem jest urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz inkubacja przedsiębiorstw w regionie.


Nauka i biznes w duecie

W matematyce  2 plus 2 daje 4, a w biznesie B+R daje sukces. Urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej to ważny priorytet rozwojowy Unii Europejskiej. Ważny także na poziomie regionalnym – w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki przewiduje działanie 1.1. Jego celem jest wzmocnienie badań naukowych, innowacji i rozwoju technologicznego – poprzez ulepszenie infrastruktury badawczej. To wzmocnienie w służbie regionalnej gospodarce. Typy projektów, które mogą liczyć na wsparcie w ramach tego działania to budowa, rozbudowa lub i/lub adaptacja obiektów pod infrastrukturę B+R oraz zakup lub modernizacja infrastruktury badawczej. W konkursie, który niedługo zostanie ogłoszony, wnioski mogą składać jednostki naukowe i uczelnie wyższe, ale także konsorcja naukowo-przemysłowe. Grupą docelową – oprócz ludzi nauki – mogą być też przedsiębiorstwa. Co ważne, niezbędnym elementem oceny inwestycji jest biznes plan, który musi wykazać, jak ta infrastruktura może być w przyszłości wykorzystana na potrzeby biznesu. Alokacja na to działanie to 90 mln zł.

 2 plus 2 daje 4,
a w biznesie B+R daje sukces.

Biznesowy narybek pod opieką

Możliwość na dofinansowane z WRPO 2014+ mają też przedsiębiorcy – i ci, którzy dopiero myślą o własnej firmie. Świeża krew w krwioobiegu regionalnej gospodarki jest na wagę złota. Każdy wartościowy pomysł na biznes powinien mieć szansę na wcielenie w życie w przychylnym otoczeniu. Nie wystarczy bowiem krzyknąć „Eureka!”. Pierwsze kroki w biznesie zwykle są najtrudniejsze – jeszcze nie zarabiamy, a już potrzeba biura, komputera z oprogramowaniem czy sprawdzonej księgowej. Takie wsparcie na początek – finansowe, organizacyjne i doradcze zapewniają instytucje otoczenia biznesu (IOB). I to właśnie one mogą być beneficjentami poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” oraz 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw”. Podmioty IOB mogą starać się o dotacje na projekty zapewniające przedsiębiorstwom w początkowej fazie (do 24 miesięcy) usługi potrzebne do funkcjonowania (prawne, księgowe, doradztwo, udostępnienie infrastruktury; wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – to w ramach 1.3.1. Z kolei w ramach 1.3.2 – można otrzymać wsparcie na projekty mające na celu rozwój potencjału i poprawę jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji. Grupą docelową działań sektora IOB w ramach 1.3.1 i 1.3.2 są oczywiście mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sierpień 2017 r.

 

Poddziałanie 3.3.3Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF  Poznania ( II typ)
Poddziałanie 3.3.3Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF  Poznania ( I typ)
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa LGD
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – ergonomia i przekwalifikowanie
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

Wrzesień 2017 r.

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Poddziałanie 3.3.3Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF  Poznania ( I typ)
Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno –ściekowa( 2 konkursy)
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (2 konkursy)
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty  konkursowe
Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna

Harmonogram naboru wniosków (wersja sierpień)
Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na 2017 rok (wersja sierpień 2017)
Szczegóły dotyczące konkursów na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/.

 

Monika Wierżyńska