Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia grupę uczniów w roboczych ubraniach i kolorowych kaskach, podczas zajęć budowlanych w nowoczesnej pracowni. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Aż 42 mln zł przeznaczonych zostanie na rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Na zdjęciu pracownia CKP w Ostrowie Wielkopolskim, która powstała przy wsparciu WRPO 2014+ (fot. archiwum beneficjenta).

WRPO sypnie euro

To już jedna z ostatnich szans, aby sięgnąć po unijne dotacje w ramach WRPO 2014+. Pula środków w aktualnie ogłoszonych konkursach jest naprawdę imponująca – łącznie blisko 100 mln zł. Warto się spieszyć.

Do 8 maja br. można zgłaszać wnioski do konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. O środki ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Dotacje będzie można przeznaczyć na wsparcie osób, które planują ruszyć z własnym biznesem. Wyłoniony operator wesprze chętnych nie tylko dotacjami, ale też przeprowadzi diagnozę kompetencji zawodowych, niezbędne szkolenia i udzieli pomostowego wsparcia finansowego. Do wydania będzie ponad 15 mln zł. Szczegóły tutaj.

Kolejnym ważnym obszarem wsparcia jest sektor innowacji. W ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, o pieniądze mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). Pomocą unijną objęte zostaną projekty zapewniające „młodym” firmom odpowiednie wsparcie w postaci infrastruktury i specjalistycznych usług doradczo-biznesowych. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać też od IOB pieniądze na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nabór trwa do 19 czerwca, do wydania jest 10 mln zł. O szczegółach przeczytasz tutaj.

Fotografia wykonana z lotu ptaka przedstawia fragment Drogi Wojewódzkiej numer 185 pomiędzy Piotrowem a Zieloną Górą. Widoczne jest skrzyżowanie, na dole zdjęcia budynek, natomiast pozostała część fotografii to pola i łąki. Zdjęcie pochodzi z archiwum Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na zastrzyk unijnej gotówki liczyć mogą też samorządowcy. Regionalny program w ramach Poddziałania 5.1.1 sfinansuje budowę i przebudowę dróg wojewódzkich i skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Możliwa będzie też budowa i modernizacja obwodnic i obejść drogowych, jak i obiektów inżynierskich. Na wsparcie liczyć mogą też projekty zakładające poprawę bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach oraz tworzenie systemów zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (przy założeniu, że te inwestycje dotyczyć będą również dróg wojewódzkich). O pieniądze mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Do rozdysponowania jest ponad 28 mln zł. Wnioski można składać do 29 maja. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Wiele samorządowych inwestycji z powodu pandemii jest dziś zagrożonych. Dlatego tym większe znaczenie ma możliwość pozyskania unijnych dotacji. Gminy z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji obiektów z sektora publicznego (Poddziałanie 3.2.4). Zgłaszane propozycje projektów powinny dotyczyć m.in. ocieplania budynków, wymiany okien i drzwi, przebudowy systemów grzewczych czy montowania instalacji OZE. Pula dostępnych środków to 3 mln zł, a wnioski można składać do 18 maja. Szczegóły dostępne tutaj.

Niebagatelna kwota 42 mln zł czeka też na samorządowców, jak i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe, planujące inwestycje w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego (Poddziałanie 9.3.2.). Co będzie można sfinansować? Przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie istniejących obiektów, jak i budowę nowych, w uzasadnionych sytuacjach. Dozwolone będą też inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”) czy projekty wspierające wykształcenie techniczne i innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty. Nabór trwa do 19 czerwca. Co ważne, o wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty, które już wcześniej uzyskały dotacje w ramach WRPO 2014+ na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego. Więcej na temat wsparcia znajdziesz tutaj.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska