Zakończony od 01-04-2020 do 31-07-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 lutego 2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20

Dokonuje się aktualizacji Regulaminu konkursu poprzez dodanie porozumienia o dofinansowanie projektu jako formy umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Wnioskodawcą, który jest jednostką budżetową. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie powoduje pogorszenia warunków udziału w Konkursie.

Regulamin_konkursu (904.2 KB) (obowiązuje od 26.01.2022) 

Wzór- Porozumienie o dofinansowanie Projektu (939.9 KB)

Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu - kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 26.01.2022 r. 


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Zał do Zobowiązania_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.9 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 


Wydłużenie terminu naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” do 31 lipca 2020 r. z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji ograniczeniem wykonywania pracy wielu instytucji będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - styczeń 2021 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 28.05.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (117 KB)

Regulamin konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 (375.8 KB)

Wyniki naboru 14-01-2021

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 25 listopada 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4340/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (221.6 KB)

Uchwała nr 4340/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 r. (398.2 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4.4 MB)

Opublikowano: 26.11.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 22 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3472/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (228 KB)

Uchwała Nr 3472-2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. (403.3 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4.6 MB)

Opublikowano: 22.04.2021 r. 


14 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3147/2021 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ze względu na dostępną alokację dla konkursu dofinansowanie zostało przyznane trzem pierwszym projektom z listy projektów ocenionych w ramach konkursu.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie / podjęcia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (225.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (393.8 KB)

Uchwała Nr 3147/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. (390.2 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (3.4 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (3.7 MB)

Opublikowano: 18.01.2021 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów po ocenie merytorycznej (303.5 KB)

Opublikowano: 11.01.2021 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 27 złożonych wniosków o dofinansowanie 21 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 3 wnioski zostały ocenione negatywnie, a 3 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (384.2 KB)

Opublikowano: 14.10.2020 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 1 kwietnia 2020 r. od godziny 7.30 do 31 lipca 2020 r. 19 czerwca 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 lutego 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 3. szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;
 4. organizacje pozarządowe;
 5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (Beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:
 1. przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,
 2. budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

 1. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):
 1. projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,
 2. projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.

UWAGA! W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Finanse

Projekty nieobjęte pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Projekty objęte pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 1. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) - kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności;
 2. w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy w ramach projektu nie może przekroczyć 700 000,00 PLN;
 3. w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 42 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (117 KB) obowiązuje od 28.05.2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze (367.6 KB)

Regulamin konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 (904.2 KB) obowiązuje od 26.01.2022 r. 

2. Regulamin konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 (375.8 KB) obowiązuje od 28.05.2020 r.

2. Regulamin konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 (853.1 KB)

3. Warunki formalne 9.3.2 001_20 (205.8 KB)

4. Kryteria wyboru projektów 9.3.2 001_20 (434.5 KB)

5. Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.5 (3.4 MB)

5.1. Regulamin LSI2014 (1.1 MB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie 9.3.2 001_20 (537.1 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (560.2 KB)

7.2. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (282.4 KB)

8.1. Wzór Umowy o dofinansowanie (959.5 KB)

8.2 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

8.2. Zał. do Umowy o dofinansowanie - Kwalifikowalność kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

9.1. Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem (778.5 KB)

9.2 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.9 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

9.2. Zał. do Zobowiązania - Kwalifikowalność kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.3.2 001_20 (1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

2. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (256 KB)

3. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją GDOŚ (68.5 KB)

4. Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

5. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

6. Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.5 KB)

9. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10. Oświadczenia Partnera_Uczestnika (456.4 KB)

11. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

12. Załącznik nr 34 do wniosku o dofinansowanie – Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (trzy formularze):

12.1. Formularz informacji pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

12.2. Formularz informacji de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

12.3. Instrukcja wypełnienia formularza de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

12.4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

12.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Załączniki pomocnicze:

1. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

2. Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (3.5 MB)

3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze edukacji (537.9 KB)

4. Wytyczne dot. przygotowania projektów inwestycyjnych generujących dochód hybrydowych (1.4 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerami tel.: 61 626 71 38, 61 626 61 35 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.