Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-03-2020 do 18-05-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosku w trybie konkursowym  nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Komunikaty

Uzupełniono brakujący Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejsetrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowska

23. Załacznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ-dodano (77.5 KB)

Opublikowano: 06.03.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 25 marca 2020 r. od godziny 7.30 do 18 maja 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 24 lutego 2020 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,

ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gmin.

Na co mozna otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego z terenu AKO, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 tys. zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 3.2.4 (581.6 KB)

2. Regulamin konkursu dla Poddziałnia 3.2.4 (1.2 MB)

3 Warunki formalne (229.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.2 Poddziałanie 3.2.4 (769 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 (549 KB)

6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

6.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

8 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (643.5 KB)

8.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (94.2 KB)

9 Wzór Umowy o dofinansowanie (1.2 MB)

9.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środk (1.2 MB)

9.2 Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem (1.1 MB)

9.3 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.2 MB)

10 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (179 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

11 Zał. nr 3 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

11.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

12 Zał. nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (95.5 KB)

13 Zał. nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (104.3 KB)

13.1 Zał. nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (101.7 KB)

14 Zał. nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (101 KB)

15 Zał. nr 23 Oświadczenia Partnera Uczestnika (121.5 KB)

16 Zał. nr 25 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (89.8 KB)

17 Założenia do metodologii wyliczenia powierzchni komercyjnej mieszkaniowej (84.5 KB)

18 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI-Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

19 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat... (3.3 MB)

20 SPA-2020 (2.3 MB)

21 Strategi EUROPA 2020 (436.7 KB)

22. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

22.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

23. Załacznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (77.5 KB) dodano 06.03.2020 r.

Inne ważne informacje

Często zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.sako-info.pl portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail: 

mordon@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, magdalena.jaskowiak@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl

lub pod numerami telefonu: telefonu:  62 598 52 37 (SAKO), 61 626 63 23, 61 626 63 16 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 61 93


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.