Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-03-2020 do 18-05-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosku w trybie konkursowym  nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Podziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Komunikaty

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze

W dniu 27 maja 2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały nr 3624/2021 oraz 3625/2021 dotyczące zwiększenia alokacji w naborze.

Regulamin naboru - aktualny od 27 maja 2021 

Uchwała Nr 3624/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 (372.6 KB)

Ogłoszenie o naborze (582.8 KB)

Uchwała Nr 3625/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 (441.6 KB)

Opublikowano: 08.06.2021 r. 


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze

W dniu 8 stycznia 2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały nr 3121/2021 oraz 3122/2021 dotyczące zwiększenia alokacji w naborze.

Regulamin naboru - aktualny od 8 stycznia 2021 (1.3 MB)

Uchwała Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 (371.8 KB)

Ogłoszenie o naborze (582.4 KB)

Uchwała Nr 3122/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 (440.7 KB)

Opublikowano: 14.01.2021 r. 


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze

W dniu 13 listopada 2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały nr 2898/2020 oraz 2899/2020 dotyczące zwiększenia alokacji w naborze.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 13.11.2020 r. 

Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4 (1.3 MB)

Uchwała nr 2898/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (372.2 KB)

Ogłoszenie o naborze (582.7 KB)

Uchwała nr 2899/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (441 KB)

Opublikowano: 26.11.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zwiększeniu alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru konkurs Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20) dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do kwoty 6 186 798,80 zł.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 02.07.2020 r.

Ogłoszenie o naborze Podziałanie 3.2.4 (582.9 KB)

Regulamin konkursu dla Poddziałnia 3.2.4 (1.3 MB)

Opublikowano: 03.07.2020 r.


Uzupełniono brakujący Załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejsetrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowska

23. Załacznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ-dodano (77.5 KB)

Opublikowano: 06.03.2020 r.

Wyniki naboru 20-08-2020

W dniu 27 maja 2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3626/2021 w sprawie: zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęła także Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Uchwała Nr 3626/2021 Zarządu Województawa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 (530.5 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 3626/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2021 (238 KB)

Uchwała TO/7/2021 Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z dnia 1.06.2021 (223.1 KB)

Opublikowano: 08.06.2021 r. 


W dniu 8 stycznia 2021 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3123/2021 w sprawie: zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęła także Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Uchwała Nr 3123/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r. (530.7 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 3123/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r. (237.9 KB)

Uchwała Nr TO/1/2021 Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z 08.01.2021 r. (214.7 KB)

Opublikowano: 14.01.2021 r. 


W dniu 13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2900/2020 w sprawie: zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęła także Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwała Nr 2900/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (530.3 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 2900/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.11.2020 r. (216.1 KB)

Uchwała Nr TO/6/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 20.11.2020 r. (289.9 KB)

Opublikowano: 27.11.2020 r.


W dniu 20 sierpnia 2020  r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2603/2020 w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w ramach naboru nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20.
Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjęła także Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 2603/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08. 2020 (531.3 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2603/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (237.9 KB)

Uchwała nr TO 4 Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z dnia 24 sierpnia 2020 r. (241.9 KB)

Załącznik do Uchwały Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z dnia 24 sierpnia 2020 r. (406.3 KB)

Komisja Oceny Projektów (287.5 KB)

Dokumenty do umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 02.09.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że dwa oceniane projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej (288.1 KB)

Opublikowano: 06.08.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że dwa projekty złożone w ramach konkursu zostały poddane ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekty zostały skierowane do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie (68.5 KB)

Opublikowano: 14.07.2020 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT 

W dniu 02 czerwca 2020 roku Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej podjęła uchwałę Nr TO/3/2020 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, nabór nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20.

Uchwała nr TO/3/2020 RAKO z dnia 2 czerwca 2020 (243.2 KB)

Załącznik do uchwały nr TO/3/2020 - lista rankingowa 3.2.4 (450.8 KB)

Opublikowano: 03.06.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 25 marca 2020 r. od godziny 7.30 do 18 maja 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 24 lutego 2020 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,

ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gmin.

Na co mozna otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego z terenu AKO, związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

 • wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,
 • Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 tys. zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 186 798,80 zł 3 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 3.2.4 (582.4 KB) obowiązuje od 08.01.2021 r.

1. Ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 3.2.4 (582.7 KB) obowiązuje od 13.11.2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze Podziałanie 3.2.4 (582.9 KB) obowiązuje od 03.07.2020 r.

1 Ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 3.2.4 (581.6 KB)

2. Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4 (1.3 MB) obowiązuje od 08.01.2021 r.

2. Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.4 (1.3 MB) obowiązuje od 13.11.2020 r.

2. Regulamin konkursu dla Poddziałnia 3.2.4 (1.3 MB) obowiązuje od 03.07.2020 r.

2. Regulamin konkursu dla Poddziałnia 3.2.4 (1.2 MB)

3 Warunki formalne (229.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.2 Poddziałanie 3.2.4 (769 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.4 (549 KB)

6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI2014+ do obsługi WRPO 2014+ (3.4 MB)

6.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

8 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (643.5 KB)

8.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (94.2 KB)

9 Wzór Umowy o dofinansowanie (1.2 MB)

9.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środk (1.2 MB)

9.2 Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem (1.1 MB)

9.3 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.2 MB)

10 Zał. nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (179 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

11 Zał. nr 3 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

11.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

12 Zał. nr 4 Wzór deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (95.5 KB)

13 Zał. nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (104.3 KB)

13.1 Zał. nr 16 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (101.7 KB)

14 Zał. nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (101 KB)

15 Zał. nr 23 Oświadczenia Partnera Uczestnika (121.5 KB)

16 Zał. nr 25 Oświadczenie o ochronie informacji ujetych we wniosku (89.8 KB)

17 Założenia do metodologii wyliczenia powierzchni komercyjnej mieszkaniowej (84.5 KB)

18 POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI-Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

19 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat... (3.3 MB)

20 SPA-2020 (2.3 MB)

21 Strategi EUROPA 2020 (436.7 KB)

22. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

22.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

23. Załacznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (77.5 KB) dodano 06.03.2020 r.

Inne ważne informacje

Często zadawane pytania

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na niniejszej stronie internetowej, stronie www.sako-info.pl portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

poczty elektronicznej na adresy e-mail: 

mordon@sako-info.pl, ewozniak@sako-info.pl, magdalena.jaskowiak@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl

lub pod numerami telefonu: telefonu:  62 598 52 37 (SAKO), 61 626 63 23, 61 626 63 16 (UMWW DPR).

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu pod numerem telefonu 61 626 61 93


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.