Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-04-2020 do 29-05-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 25 marca 2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-0001/20 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga: zmiana wzoru Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego – obowiązuje od 29 października 2020 r. Szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz konieczności doprecyzowania treści Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i Zobowiązania w części dotyczącej terminu rozliczenia przez Beneficjentów zaliczek dla projektów, w których występuje współfinansowanie ze środków budżetu państwa, opracowano nowy wzór przedmiotowej Uchwały ze Zobowiązaniem.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem, który będzie obowiązywał dla podejmowanych od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, a w przypadku gdy Uchwały wraz ze Zobowiązaniami dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa zostały podjęte przed wejściem w życie niniejszej Uchwały, stosowna zmiana postanowień podjętych Uchwał wraz ze Zobowiązaniami zostanie wprowadzona w drodze zmiany tychże Uchwał ze Zobowiązaniami do realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego obowiązuje od 29 października 2020 r.

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem - obowiązujący od 29.10.2020 r. (122.8 KB)

Opublikowano: 30.10.2020 r.

Wyniki naboru 06-08-2020

Uwaga: zmiana wzoru Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego – obowiązuje od 29 października 2020 r. Szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz konieczności doprecyzowania treści Uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i Zobowiązania w części dotyczącej terminu rozliczenia przez Beneficjentów zaliczek dla projektów, w których występuje współfinansowanie ze środków budżetu państwa, opracowano nowy wzór przedmiotowej Uchwały ze Zobowiązaniem.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem, który będzie obowiązywał dla podejmowanych od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, a w przypadku gdy Uchwały wraz ze Zobowiązaniami dla projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa zostały podjęte przed wejściem w życie niniejszej Uchwały, stosowna zmiana postanowień podjętych Uchwał wraz ze Zobowiązaniami zostanie wprowadzona w drodze zmiany tychże Uchwał ze Zobowiązaniami do realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego obowiązuje od 29 października 2020 r.

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem - obowiązujący od 29.10.2020 r. (122.8 KB)

Opublikowano: 30.10.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 20 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2608/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 oraz zmiany uchwały Nr 2570/2020 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (zmienionej uchwałą Nr 2583/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.)

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie uwzględniającą wskazane wyżej zmiany.

Uchwała Nr 2608/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji (445.1 KB)

Lista projektów ocenionych (207 KB)

Opublikowano: 21.08.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji i wyboru do dofinansowania

13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2583/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Uchwała Nr 2583/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (444.1 KB)

Lista projektów ocenionych (206.8 KB)

Opublikowano: 14.08.2020 r.


Informacja w sprawie rozstrzygnięcia naboru

6 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2570/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ze względu
na dostępną alokację dla konkursu dofinansowanie zostało przyznane pierwszemu projektowi z listy projektów ocenionych w ramach konkursu.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektu wybranego do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała Nr 2570/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (158.8 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów (354.3 KB)

Lista projektów ocenionych (103.6 KB)

Dokumenty niezbędne do podjęcia uchwały ze zobowiązaniem (4.4 MB)

Opublikowano: 07.08.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (370.1 KB)

Opublikowano: 05.08.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 5. złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny.  Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych (415.3 KB)

Opublikowano 10.07.2020

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 27 kwietnia 2020 r. od godziny 7.30 do 29 maja 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 25 marca 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic
    i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 28 000 000,00 95 543 400,56 99 679 867,76 PLN

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (439.3 KB)

2 Regulamin konkursu (896 KB)

3 Warunki formalne (208.6 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (435.5 KB)

5 Podręcznik Użytkownika LSI 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin LSI 2014+ (797 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (529.4 KB)

7 Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (498.6 KB)

8 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (791.2 KB)

8a Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu – obowiązujący od 29 października 2020 r. (122.8 KB)

8.1 Załącznik do zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o platność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11 Załącznik na 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (411.6 KB)

15 Załacznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16 Załacznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

17 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

18 Załacznik nr 22 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

Załączniki pomocnicze:

19 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

20 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11, 61 626 61 34  lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.