Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-04-2020 do 24-07-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 25 marca 2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do umowy 1.3.1 wersja 2 (548.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 


Informacja w sprawie przedłużenia naboru

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 24 lipca 2020 r. z uwagi na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co wpłynęło na poważne trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, w tym Instytucji Otoczenia Biznesu. Mimo wydłużenia terminu naboru zmianie nie ulega termin rozstrzygnięcia. Ponadto wprowadzono zmiany do Regulaminu konkursu w zakresie możliwości przekazania dofinansowania w formie zaliczki przed poniesieniem wydatków na realizację projektu.

Przedmiotowe zmiany nie powodują pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 18.06.2020 r.

Ogłoszenie o naborze (467.4 KB)

Regulamin konkursu (761.2 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pt. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (975.1 KB)

Wyniki naboru 03-12-2020

10 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3037/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu Nr RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie w konkursie uwzględniającą wskazane wyżej zmiany.

Uchwała nr 3037/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r (305.1 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (214.6 KB)

Opublikowano: 14.12.2020 r.


3 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2998/2020 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 2998/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (466.5 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (211.2 KB)

Lista członków KOP (387 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy (1.9 MB)

dokumenty_do_sporządzania_umowy_(OOŚ) (790.4 KB)

Opublikowano: 04.12.2020 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (297.3 KB)

Opublikowano: 26.11.2020 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 9. złożonych wniosków o dofinansowanie 7 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 2 projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie (599.6 KB)

Opublikowano: 02.10.2020 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 27.04.2020 r. od godziny 7.30 do 19.06.2020 r.  do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 25 marca 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są Instytucje otoczenia biznesu.

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty zapewniające przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

Maksymalne wsparcie udzielone jednemu Beneficjentowi ostatecznemu: maksymalnie do 300 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. [art. 3]).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o naborze (467.4 KB) obowiązuje od 18.06.2020 r.

1. Ogłoszenie o naborze (447.4 KB)

Regulamin konkursu (761.2 KB) obowiązuje od 18.06.2020 r.

2. Regulamin konkursu (792.1 KB)

3. Warunki formalne (212.8 KB)

4. Kryteria wyboru projektów EFRR (412.4 KB)

5. Podręcznik LSI 2014 (3.4 MB)

5.1 Regulamin LSI 2014 (797 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (545 KB)

7. Instrukcja do Studium Wykonalności (część opisowa) (908 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania SW (czesc obliczeniowa) (194.9 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (973.6 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (548.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pt. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (975.1 KB) obowiązuje od 18.06.2020 r.

8.1 Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu pt. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (971.9 KB)

9. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Minimalne wymagania jakościowe dotyczące procesu inkubacji (229.4 KB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko 202.0 (945.1 KB)

13. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (46.9 KB)

14.1 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

14.2 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

14.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

14.4 Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

14.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Załączniki pomocnicze:

15. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

16. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6177 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.