Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-04-2020 do 08-05-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.03.2020 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 22.04.2020 r. opublikowano na Portalu funduszowym (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014‑2020/) nową, obowiązującą od 16.04.2020 r. wersję „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 2020”.

Jedna ze zmian wprowadzonych w tej wersji wytycznych tj. zapisy rozdziału. 4.2 pkt 5c, poprzez usunięcie przypisu, umożliwiła pobieranie od uczestników projektu części środków własnych na pokrycie wydatków związanych z założeniem i prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z zapisami pkt. 1.2.1 dokumentacji konkursowej w przypadku zmiany dokumentów w trakcie trwania konkursu Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie oraz Beneficjentów realizujących projekty obowiązują aktualne wersje dokumentów. W związku z powyższym należy zastosować zapisy aktualnych Wytycznych i w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia możliwe jest zapewnienia przez uczestników części środków własnych na pokrycie wydatków związanych z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Wyniki naboru 10-09-2020

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.3.1. (konkurs zamknięty nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.3.1 (423.1 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2675/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 r. (488 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały nr 2675/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.09.2020 r. (469.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (262.6 KB)

Opublikowano: 10.09.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (443.9 KB)

Opublikowano: 07.08.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 08.05.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

1)         diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),

2)         szkolenia (indywidualne lub grupowe) przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3)         dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

4)         pomostowe wsparcie finansowe.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt, który będzie zakładał wszystkie powyższe typy wsparcia.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 15 045 541,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 13 461 800,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe
z budżetu państwa: 1 583 741,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.3.1 (699.9 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.3.1 (378.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.3.1 (285.3 KB)

8.3 wzór umowy o dofinansowanie projektu (913.7 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (554.5 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (886.2 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346.4 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (349.4 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.1 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (313.7 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (415.6 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.1 KB)

8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług 6.3.1 (169.6 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.3.1 (163.7 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (286.3 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (360.2 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.8 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (339 KB)

8.17 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (562.5 KB)

8.18 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3.1 (643.2 KB)

1 Regulamin rekrutacji uczestników (406.4 KB)

2 Wstępny formularz rekrutacyjny (425.4 KB)

3 Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego (378.7 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości_ (421.5 KB)

5 Biznesplan (407.8 KB)

6 Karta oceny biznesplanu (389.2 KB)

7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu (348.8 KB)

8 Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego (552.8 KB)

9 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego (262.7 KB)

10 oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (246 KB)

8.19 Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (115.7 KB)

8.19 Wzór tabeli potwierdzającej wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (42.3 KB) - wersja edytowalna

8.20 Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski (smart specialisation) (364.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").