Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

29 września 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 4151/2021 w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu.

Plik zawierający projekt programu umieszczony został tutaj: Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (3.4 MB)

Uwagi i opinie do projektu Programu można przekazywać do 5 listopada br. 

Każda osoba może zgłaszać uwagi indywidualnie, bądź jako przedstawiciel danej instytucji. Każda uwaga musi zostać wprowadzona oddzielnie, również w przypadku zgłaszania więcej niż jednej uwagi. W każdym zgłoszeniu należy wskazać (wybór z rozwijanej listy), którego punktu dokumentu dotyczy uwaga.

CZĘŚĆ DOKUMENTU PODLEGAJĄCA KONSULTACJOM

Proszę wybrać właściwą część dokumentu, do którego będzie zgłaszana uwaga. W przypadku uwag o charakterze ogólnym, horyzontalnym proszę wybrać opcję "Inne"

TABELA UWAG

Informujemy, że:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

a. udziału w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027;

b. archiwizacji.

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, tj. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

6. Udział w konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 jest dobrowolny, a podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym ich niepodanie nie skutkuje brakiem możliwości udziału w ww. konsultacjach.

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile ich dane osobowe  są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile ich  dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z sytuacją szczególną o ile przetwarzanie ich danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.  

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają, iż przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

13. Państwa dane osobowe będą ujawniane: podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych,  utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

14. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

15. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

Drukuj


* gwiazdkami oznaczone są pola obowiązkowe